Motto IDEEN.                                        


"Een zaaier ging uit om te zaaien."
JEZUS


Dit is het motto van de IDEEN - zoals ik zal schrijven als M. deed, o.a. om duidelijk te maken welke IDEEN van hem zijn -  dat in iedere bundel voorop staat, en heeft te maken met Multatuli's profeten-natuur (voor meer waarover zie de inleiding70 en 74). Het is ontleend aan het Nieuwe Testament, Marcus IV, waarvan de inleiding Multatuli's eigen versie is.

Wie wil vergelijken, leze de Bijbel, in de Statenvertaling, en vergelijke het volgende Bijbel-citaat - uit K. ter Laan's "Multatuli-Encyclopedie" - met de tekst van de inleiding der IDEEN:

"Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde bij het zaaien dat het ééne deel van het zaad viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had; maar toen de zon opgegaan was zoo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had zoo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht die opging en wies, en het ééne droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere hondervoud. En Hij zeide tot hen: Wie ooren heeft om te hooren, die hoore. (..) Een zaaier is die het Woord zaait."
 

Motto IDEEN.