Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

Index Ideen 1
Index Ideen 2
Index Ideen 3
Index Ideen 4
Index Ideen 5
Index Ideen 6
Index Ideen 7

Copyright-opmerking

                      Index Woutertje Pieterse hoofdstukgewijs             Index Woutertje Pieterse puntgewijs

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

Naar:  Inleiding Ideen 7

Excerpt uit de commentaren van MM bij Ideen 7
1206 : ... Wouter's plicht was nu, te doen wat 'm geboden werd door... iedereen.
1207 : Wel, mannetje, nu moet je maar braaf oppassen, dan kan er iets degelyks van je groeien.
1208 : Langzamerhand ging deze nieuwsgierigheid in verzadiging over, weldra in minachting, en daarna in verachting en walg
1209 : maar... wat ik je zeg: 't is allemaal wind en 'n engelsche notting!
1209a : Een parelduiker vreest den modder niet.
1210 : Hy huichelde evenmin als de bulhond die...
1210a : Oppervlakkige ziel-ontleders denken gewoonlyk veel te spoedig aan huichelary, wanneer ...

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1211 : de betuiging dat we hier, in-weerwil van dat alles, geenszins te doen hebben met Ďslechte menschení in gewonen zin.
1212 : En al die naaktheid mocht Wouter te aanschouwen krygen!
1213 : .. den tak der Gooremesten ..
1214 : Was 't niet jammer dat er niet mocht gelachen worden op 't kantoor van m'nheer Kopperlith?
1215 :  'n Jong-mensch moet zich nooit bemoeien met iets dat hem niet aangaat. Leer dit van my.
1216 :  .. den laatsten sterveling die over 'n eeuw of wat onfatsoenlyk genoeg wezen zal om nog hollandsch te verstaan ..
1217 : Hy was recht grootsch dat-i den weg naar-boven wist
1218 : Ik kan al m'n andere klanten niet laten wachten op ťťn van 'n stooter in de week!
1219 : Onze jongste-bediende werd nu met de noodige aanbevelingen tot Ďnet werkení aan 't kopieeren gezet ..
1220 : iemand die ongenoodzaakt z'n levensonderhoud zoekt in grove of nietige bedryven, blyk geeft van 'n laag standpunt

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1221 : ... Ďvan zoo'n smeerigen jood!í
1222 : ... de specifiek-dichterlyke gaaf van assimilatie ...
1223 : Er heerschte toen een bespottelyk nepotismus.
1224 : Ook sprak ik van de domme voornaamheid die in dit alles geen aanleiding vindt tot nadenken.
1225 : Een allernietigst geschiedenisje.
1226 : ...  't genot der aandoening die de Duitschers menschenfreundlichkeit noemen ...
1227-1 : Hy was verheugd dat-i menschen ontmoet had die hem zoo beminnelyk voorkwamen ..
1227-2 : Een geest die zich niet weet te ontwikkelen in-weerwil van 't handwerk, is de moeite der ontwikkeling niet waard.
1228 : Het verslonsen eener ziel is geen handelszaak waaraan men aandacht hoeft te wyden.
1229 : Dit oscilleeren is geestelyk en zedelyk leven.
1230 : Wy merken dit zelden op, omdat zelfkennis in 't intellektueele niet minder schaars is dan in 't zedelyke.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1231 : Ge weet dat ik 'n broodschryver ben. M'n industrie brengt mede dat ik my toeleg op behagen.
1232 : De vraag was wŗt men aan Wouter te doen gaf.
1233 : Men vulle het kind met kennis, men make hem gewoon aan begrypen..
1234 : Ieder ander, meende hy, was beter, wyzer, bekwamer, gelukkiger, dan hy, en in zekeren zin was dit de waarheid.
1235 : Als je vader 't beleefd had, die zoo zuur werkte voor z'n brood...
1236 : De oorzaak lag natuurlyk in toenemende welvaart, en alweer in de bekende zucht naar onderscheiding en verheffing.
1237 : ... zouden we ryker moeten zyn aan oorspronkelyke romans dan 't geval is.
1238 : .. 'n anekdote (..) die - vergeving, o Nederlanders! - noch Scarron, noch Moliere, noch de Ďoudení is nageschreven.
1239 : Aan waarheid, aan 't streven zelfs naar waarheid, mag by dusdanige prostitutie van 't Woord niet gedacht worden.
1240 : .. de rymelary der prulpoŽten van die dagen .. (met een fraai gedicht uit 1841)

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1241 : Van de Natuur kennen ze niets dan haar taaiheid in 't doorstaan van verkrachting.
1242 : .. dat [goden] zich zoo byzonder verheugen als 'n menschenkind zich op hun grootheid stom, blind en gek staart.
1243 : - Onze jongste-bediende, zei Pompile allervoornaamst ..
1244 : - Zeker, zeker, kind! Voor den handel is verstand noodig, vťťl verstand!
1245 : De bloemen zyner fantazie waren verlept en geurloos geworden.
1245a : De dichter die zich beklaagt over 't proza des levens, legt 'n ongunstig getuigenis af tegen zichzelf.
1245b : De reinheid zyner ziel was besmet geworden, en dit benevelde z'n dichterblik.
1246 : Waren ze dan doof en blind en idioot, al die anderen?
1247 : .. ze toonde zich zoo geheel-en-al op de laagte van de rest ..
1248 : - Wat je hebbe mot, sel je wel 'reis kryche, as je m'r iemant fint die 't je chefe mot.
1249 : .. wat toch de oorzaak was van de onaangename verwikkelingen waarin hy telkens verstrikt raakte?
1249a : Verreweg 't grootste deel der maatschappy bestaat uit menschen van allergewoonste neigingen en gaven..
1250 : Gelyk de meeste jongelieden die in nood zitten, dacht-i aan zelfmoord.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1251 : Femke liep daar in den zeer vroegen morgen - byna was 't nacht nog - met 'n matroos!

1252 : (Noot van M.D.D.-S.)
1253 : Wat deed je dŠŠr? En moet je 'r daarom zoo verpieterd uitzien?
1254 : .. de stem van 'n enkele die op genezing van de vreeselyke ziekte der godsdolheid aandringt ..
1255 : Wie dŗn leeft, wie dŗn treurt! Elke periode heeft genoeg aan z'n eigen kwaad...
1256-1 : Wat al allessen zyn er aangebeden, die later bleken niemendal geweest te zyn!
1256-2 : .. begrypen de meesten 't belang eener zaak niet voor ze kan worden pas-gemaakt in 't lystje van 'n Ďparty.í
1257 : .. godsdolheid ..
1258 : .. Multatuli heeft er zelfs glossen op gemaakt ..
1259 : De waarlyk menschlievende behoort zich de schynbare wreedheid eigen te maken waarvan de Natuur het voorbeeld geeft
1260 : - Als u iets mankeert... we hebben haarlemmer-olie in huis.
1260a : Het pauperismus is 'n pestbuil van 't geloof.
1260b : Ook schynt ieder haast te hebben in de eerste oogenblikken na 'n kerkdienst.
1260c : Niets is aristokratischer dan 't gemeen.
1260d : - Maar toch... wŗt broÍr? Ik vind dat 'n mensch z'n eigen broÍr moet wezen ook.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1261 : .. dat niets gemakkelyker is dan preeken, doch niets moeielyker dan goed preeken.

1262 : 't Schryversambacht namelyk is veel gemakkelyker dan menige lezer wel weet.
1263 : Wie zich hier niet laaft, is voor geen laving vatbaar, en zal 't nooit ver brengen in de nederlandsche letteren.
1264 : ... och, ik word al te scherpzinnig, zelfs voor annotator van 'n oud boek.
1265 : Om m'n bedoeling goed te vatten, zouden m'n lezers wysgeeren en oprecht moeten wezen...
1266 : .. 'n autoriteit in Kunst en Litteratuur (..) den heer Vosmaer.
1266a : Het aantal verlokvormen dat God in z'n ondoorgrondelyke valsheid te-pronk hing aan den beproevingsboom, is groot!
1267 : Ik vraag: wat onze akademien sedert eeuwen hebben opgeleverd?
1268 : Dat Hooft in z'n speciaal-vak van aap ver gevorderd was, erken ik volmondig.
1268a : .. over de zonderlinge miskenning van Vorstenschool, waaraan de heer B.H. zich schuldig maakt.
1268b : De ware naam der vuile ziekte die ik bestryd, is armoed van geest...
1268c : Maar bruikbare voorbeelden, modellen, leveren ons die Ouden niet...
1269 : Jeder KŁnstler hat so etwas eigenthŁmliches in seinem Talŗng!
1270 : Jansen was in wereld- en menschenkennis ongeveer blyven staan op 't standpunt dat Wouter onlangs bereikt had..

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1271 : Ieder weet immers dat niets op aarde onvermengd is, tot en met de courage van de braven toe?

1272 : Ik weet wel dat deze slotsom treurig is, maar men heeft zyne konkluzien niet voor 't kiezen.
1273 : De vrouw uit Haarlem raakte alzoo niet te-water.
1273a : Armoed, ondeugd en filanthropie - of wat daarvoor zoo dikwyls doorgaat - zyn drie varieteiten van dezelfde ziekelykheid ..
1273b : Zoo bestaan er veel vraagstukken welker oorzaak van bestaan... 'n vraagstuk behoorde te zyn..
1274 : Van Sterne gesproken..
1275 : De lezer weet dat er in Nederland dertien genien op 'n maaneklips gaan..
1276 : Men is nu eenmaal niet voor z'n pleizier op de wereld.
1277 : Op menschkundig-tafellikkende gronden..
1277a : Ik ben zeer vůůr 't bestudeeren van oude schryvers..
1277b : Onder de eigenaardigheden van den Nederlander bekleedt de volkomenheid 'n eerste plaats.
1278 : Lezer, ik ben dood.
1279 : Al namen allen, allen, allen er genoegen mee, ik niet, ik niet, ik niet!
1280 : ...en dat hun meesterstukken in 't oog van volken die verder gevorderd zyn in ontwikkeling... ...slechts kinderwerk zyn.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 7

1281 : - Wat wou jy praten van eigen indruk, eigen geest, eigen genie? Je weet niet eens wat 'n genie is.

1282 : Een mensch moet op z'n zaken passen, en... God voor oogen! Dan kom je 'r wel.

Finis

 

 

Parabels e.d. in IdeŽn 7

1225 - 1227 : Een allernietigst geschiedenisje. Wouter int een rekening in de Amsterdamse jodenhoek.
1238 : Dom Pedro en Dom Alonzo over zondigen en Murillo.
1261 : Koremans, Lientje en Trineke (preek van pater Jansen)
1269 : De Duitse toneelspelkhýnstenaar. ( Farbenlehre en Breslau)
1278 - 1281 : beknopte mededeeling van 't overlyden des auteurs (Multatuli beschrijft z'n eigen dood.)

 


 

Overige teksten van Multatuli op deze site

Geloofsbelydenis

Gebed van den onwetende.

Conceptie IDEEN in Vryen Arbeid

Zelfportret uit de Max Havelaar

Brief van Multatuli van 9 april 1856

De dadels van Hassan

 


Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home