Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

Index Ideen 1
Index Ideen 2
Index Ideen 3
Index Ideen 4
Index Ideen 5
Index Ideen 6
Index Ideen 7

Copyright-opmerking

                      Index Woutertje Pieterse hoofdstukgewijs             Index Woutertje Pieterse puntgewijs

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

Naar:  Inleiding Ideen 2

Excerpt uit de commentaren van MM bij Ideen 2
448 : .. voorwaar, voorwaar, ik zegge u : de adel en de eer des menschen wonen boven den navel.
449 : .. met al m'n energie, met geheel myn moed, en met al den haat die 'r in my gloeit tegen valsche deugd. 
450 : Wie zal censor wezen? Naar welk wetboek zal er geoordeeld worden?

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

451 : Om nu niet te spreken van IndiŽ, hoe is 't gesteld (..) met het Nederlandsche Volk?
452 : Ik zie dat ge myne filippica tegen Thorbecke hebt geannonceerd ...
453 : Er waren eens, in zeker land, veel pasteibakkers.
454 : Ik heb my voorgenomen dat baksel te analyseeren.
455 : 't Was vyf December... St. Nikolaas!
456 : Neen, niet altyd suikergoed! Het kan kleur ook zyn.
457 : Is dit duidelyk? My dunkt ja! Ik neem voor ditmaal afscheid van de zaalbergery ...
458 : Eens-voor-al, ik erken zůů weinig te weten... dat ik me byna ryp voel voor hollandsch minister ..
459 : Regeerders die meenen dat kunst geen regeeringszaak is maken 't regeeren tot 'n kunstje.
460 : Er zyn weinig fouten - ja, misschien geene - die niet voortkomen uit luiheid.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

461 : De traagheid van onzen geest is gewoonlyk onwil om te bewegen.
462 : Niet begrypen is 'n verkeerde gewoonte.
463 : Maar er is groot verschil in het toepassen van 't weinige dat wy weten.
464 : Misschien weten wy allen juist evenveel.
465 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Ik dank u. Ik dacht wel dat ik de waarheid zeide.
466 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Zyt ge in Egypte geweest?
467 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Heel natuurlyk. Gy zyt het Ďeensí met de meerderheid.
468 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - De ouwe heer Kappelman ook niet.
469 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Waarlyk? Nu, ik wensch u - en myzelf vooral! - continuatie van on-eensheid.
470 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Vreeselyk! Zoudt gy 't met my ťťns willen zyn?

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

471 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Afschuwelyk! Zoudt gy 't met my eens willen zyn?
472 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Yselyk! Zoudt ge 't met my eens willen zyn?
473 : - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...  - Nog iets? - Ja... Ik kom u verzoeken dat te laten drukken, met m'n naam er by.
474 : - M'nheer, ik heb my bedacht.
475 : Krygskunde is lafhartigheid met rang van wetenschap.
476 : Takken, likdoorns en harten groeien tegen 't mes in.
477 : Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n apostel. En hy at. Maar dat was ook al 't werk dat-i deed
478 : Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n economist.
479 : Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n staatskunstemaker.
480 : Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n minister.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

481 : Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n moralist in effecten. En hy kocht integralen.
482 : Ik wil met eerbied de namen noemen van sommigen onder ons, die smaad verdragen om den wille der waarheid.
483 : Een kapel zweefde hoog, hoog in de lucht...
484 : Kan ik het helpen, dat er zoo veel gifplanten opschieten, om my heen?
485 : Stiptheid van terminologie ...
486 : .. is elke indruk, iedere gedachte en elk gevoelen deelbaar tot in 't oneindige.
487 : Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom van wie 'r vangt.
488 :  Er zyn weinig talen, en zeer veel dialecten.
489 : - Dat adeltrots gek is.
490 : Wat beduidt het woord god? Ik zeg: weten.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

491 : Wy beginnen met distinctie, analyse, antithese. Wy behooren te eindigen met synthese en conjunctie.
492 : Ik zat met Fancy op 'n bank buiten Haarlem. Daar in de verte strompelde een vrouwtje.
493 : Men kan de leugens verdeelen in algemeene en byzondere. Of, juister misschien, in organieke en speciale.
494 : Wat velen hun kinderen vertellen over zedelykheid, is voor 'n groot deel een organieke leugen.
495 : Het toejuichen in een schouwburg is leugen.
496 : Niet te weten wat betaamt, is aftekeuren. Dit wel te weten, en niet te doen, is erger.
497 : Niets is gewoner dan een entomoloog in verrukking te zien ...
498 : De wetenschap heeft meer verplichting aan leeken, dan leeken aan de wetenschap.
499 : Er is een aanhoudende wisseling van dienst tusschen wetenschap en empirie.
500 : De stryd om voorrang tusschen praktyk en theorie, berust - als vťťl stryd - op misverstand.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

501 : ĎDie twee verstaan elkander nietí beduidt in ons spraakgebruik: Ze liggen overhoop, ze twisten, ze zyn oneenig.
502 : Ik ken zeer weinig menschen die lezen kunnen.
503 : Alles ondergaat aandoening.
504 : Er was veel te doen met de indrukken die wy opvangen, als we ons de moeite gaven ze goed te gebruiken.
505 : Niemand schat hoog genoeg wat-i kan zyn. Niemand laag genoeg wat hy is.
506 : Ondankbaarheid is 'n uitvindsel van valsche weldoeners
507 : Klacht over egoÔsme is egoÔsme.
508 : Niets is meer beschreven en minder bekend dan de liefde.
509 : Niets is grooter dan 't goede.
510 : Wouter Pieterse redivivus.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

511 : Maar daarom dan ook noem ik die scholen verderfelyke inrichtingen.
512 : Wouter's eerste les in verzemakery, en z'n 1001e in nederigheid.
513 : Beminnen, weten, stryden, de hoofdneigingen van individu en mensheid.
514 : Eerste hoofdstuk der historische bydragen.
515 : Tweede hoofdstuk vol officiŽele leugens.
516 : Derde hoofdstuk vol professorale en professioneele leugens.
517 : Waarheid in legende.
518 : - Femke, er was eens in een groot land een koning die Inca heette.
519 : Wouter's droom.
520 : WeÍr een avendje.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

521 : - Maar, jufvrouw, 't staat in de Schrift! Uwe zal u toch niet verzetten tegen 't woord des Heeren?
522 : Lezer, ikzelf houd my voor een der beste schryvers die ooit bestaan hebben, ja...
523 : Geen schryver is verstandig genoeg om de domheid zyner lezers te begrypen.
524 : Het gemiddeld peil der lezers staat beneden 't gehalte van den gebrekkigsten schryver.
525 : Al 't overige gelykstaande, is de kans op waarheid grooter in den man die iets zegt, dan in den hoorder.
526 : Juistheid van uitdrukking... o, 't is zoo moeielyk!
527 :  Max Havelaar aan Multatuli. Waarde Multatuli! Neen, dat zal niet gaan... ik ben geen schryver:
528 : De pest van 't geloof uitteroeien, is de plicht van ieder die 't wel meent met de Menschheid.
529 : Ik vond onlangs een nieuw bewys voor de stelling van PYTHAGORAS.
530 : Wat zou de Natuur ons uitlachen, als ze bewustzyn had van onze verdeelwoede.

 

Index op Multatuli's IdeŽn 2

531 : Wie 't eerst stelt, moet het eerst bewyzen.
532 : Gaarna zou ik my belast zien met het onderricht in mathesis en algebra, maar ik heb geen loisir.
533 : En achter die beide Kamers zit, staat, ligt - of kruipt, als ge wilt - het Volk, het Nederlandsche Volk!
534 : Ik houd niet van congressen. (5, 6, 8, 9) En ik houd niet van redevoeringen.
535 : Of ik Ďmooií gesproken heb op dat Congres? Waarschynlyk niet. Ik spreek niet mooi.
536 : Kunst, letterkunde, publiek leven, 't aandeel nemen aan de algemeene zaak, moraliteit... alles kwynt.
537 : Ik antwoord dien belangstellenden lezers met het verzoek om te leeren lezen. Is Idee 284 duidelyk of niet?
538 : Ik had onlangs een ontmoeting, waaruit ik veel geleerd heb omtrent de wyze hoe Publiek moet worden aangesproken.
539 : Gewoon alles in verband te brengen met alles - de natuur der dingen is ťťnvoudig...
540 : De heer Van der Wyck noemt alle Nederlanders: roovers.

 

 

 

 

Parabels e.d.

518 : Een Inca-sprookje

 


 

 


 

Overige teksten van Multatuli op deze site

Geloofsbelydenis

Gebed van den onwetende.

Conceptie IDEEN in Vryen Arbeid

Zelfportret uit de Max Havelaar

Brief van Multatuli van 9 april 1856

 


Welcome to the Multatuli  pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home