Idee 428.                                    


Het voorbeeld voor de kinderen? Hoe, gyzelf gelooft niet ‘aan die gekheid’ - dat is de term - en toch zendt ge uw kinderen naar kathechizatie of biechtstoel? Hoe, ge schimpt op de ‘zwartrokken’ ge yvert voor 't gescheiden houden van Kerk en Staat, ge verwerpt pausdom, theokratie, priester-regeering, en toch laat ge uw kinderen biologeeren door die priesters? Ge verwerpt de wonderen van Tobias, van Paulus, van Elias, of hoe al die goochelaars heeten mogen, en ge gaat voort de kerken te bezoeken die in-stand worden gehouden door 't vertellen, uitleggen, kommentarieeren van die wonderen? Hoe, ge spot met de wawelary van dominee of pastoor die 'n broodwinning maakt van 't uitrekken eener zinledige fraze tot 'n preek, en zonder protest gaat ge voort de belasting optebrengen waarmee dat gewawel betaald wordt?

Duizendmaal liever is my de eenvoudige geloovige. Hy verkracht niet het gezond verstand dat-i niet heeft. Doch wie, daarmee wèl begaafd, toch den weg opgaat van die arme zinneloozen, begaat 'n moord aan z'n denkvermogen. [1]


[1] "Duizendmaal liever is my de eenvoudige geloovige. Hy verkracht niet het gezond verstand dat-i niet heeft. Doch wie, daarmee wèl begaafd, toch den weg opgaat van die arme zinneloozen, begaat 'n moord aan z'n denkvermogen. "

Ja - maar hier ligt ook een tweetal praktische maatschappelijke problemen voor ieder lid van iedere willekeurige menselijke maatschappij: De maatschappij bestaat en wordt overeind gehouden door een stelsel van ideologische aannames, waaraan de leden zich in beginsel moeten conformeren om tot erkend en behoorlijk lid van de maatschappij gehouden te worden door de andere leden van de maatschappij. Daarbij is het werkelijk moeilijk zelf een rationeel en empirisch gefundeerd oordeel te hebben over ideologieën, want dit vergt een serieus onderzoek in wetenschap en filosofie.

Idee 428.