Idee 386.                                     


Een salieavendje met wysgeerige zysprongen op 't gebied der kunst. Dergelyk uitstapje naar
Pompeï, viâ Fontainebleau. Mogelyke promotie van de baker. Vreeselyke gaping in de geleerdheid van den Schryver, die niet eens weet wat Wimpie geantwoord heeft en wie er schelde. Stoffel's zoölogische geestigheid, oorzaak van 'n laatsten punischen oorlog. Pennewip homoeopaath en vredestichter malgré lui. Arme Wouter!

- Heeremens... dâ-doeme plissier dat uwe der al bent. Leentje, sê-chou die stoel wech, en cheef ereis 'n tessie in die stoof... toe as 'n meit, of 'k doe 't liefer sellif. En-oe maak je 't, mens? Juffrò-Laps k'mt ook, weetje? - Myntje, denk 'm je deeg, en skei uit mê-kamme - ze ken niet f'n d'r hare blyve, die meit, as 'r folk is... ga sitte, mens... né, niet in die hoek...'t tocht 'r so...

Het tochtte in dien hoek niet meer dan in andere hoeken. Maar... vrouw Stotter was 'n ‘vrouw’ en geen ‘juffrouw.’ Ze had dus geen recht op de eereplaats, want eens-vooral, 'n juffrouw gaat boven 'n vrouw, zoo goed als 'n mevrouw gaat boven 'n juffrouw. Ieder moet op z'n plaats blyven, vooral op bovenkamer III, 7, b1 of c, (Pp) waar de préseance nauwkeuriger wordt in acht genomen dan aan 't hof te Madrid, jazelfs met 'n angstvalligheid die 't ceremoniemeesterschap op die hoogte der maatschappy, tot 'n hoofdbrekend werk maakt voor menige juffrouw Pieterse. [1]

Ik zeg dit maar, om door 't woord ‘hoofdbreken’ ongezocht te geraken tot de opmerking dat ik zooveel moeite heb gehad met de juiste konstruktie der welkomstgroet van vrouw Stotter [2], en dat ik niet zal kunnen overgaan tot het meedeelen van haar antwoord, voor 't afleggen van 'n bezoek op dezen of genen III, 7, b1, (Pp).


[1] "Ieder moet op z'n plaats blyven, vooral op bovenkamer III, 7, b1 of c, (Pp) waar de préseance nauwkeuriger wordt in acht genomen dan aan 't hof te Madrid, jazelfs met 'n angstvalligheid die 't ceremoniemeesterschap op die hoogte der maatschappy, tot 'n hoofdbrekend werk maakt voor menige juffrouw Pieterse. "

Zo was dit ongetwijfeld in Hollandse burgermanskringen. En niet alleen dáár:

Standsbewustzijn in een of andere vorm lijkt een algemeen-menselijke waarde die feitelijk samenhangt met het sociaal zoogdier zijn. Ieder behoort z'n plaats te kennen in de pikorde en zich daarnaar te gedragen, en wie dat niet doet wordt van alle kanten belaagd, en heet "onfatsoenlijk", "immoreel", "excentriek" of "gek".
 


[2] "Ik zeg dit maar, om door 't woord ‘hoofdbreken’ ongezocht te geraken tot de opmerking dat ik zooveel moeite heb gehad met de juiste konstruktie der welkomstgroet van vrouw Stotter"

Het totale gebrek aan geluidsopnamen en foto's en films uit het begin van de 19e eeuw en daarvóór is bijzonder jammer. Een belangrijk historisch verschil tussen de 20ste eeuw en alle voorgaande, was het alleen geschiedkundig, is dat de 20ste eeuw de eerste eeuw is die enigermate levensecht gedocumenteerd is in geluid en film.

Idee 386.