Idee 370.                                       


Zonderling, dat de christenen, die naar hun zeggen de zaligheid uit den bybel halen, zoo gauw verzadigd zyn van die zaligheid. Wouter's bemoedigende parallel tusschen vingerhoeden en blyde boodschappen was volkomen juist. Ik ken veel christenen die hun bybel nooit inzien - dat dan ook 't eenig middel is om christen te blyven - velen herinneren zich iets aangaande den bybel, uit hun katechizatietyd, maar weinigen hebben zooveel daarin gelezen als, byv. ik, die me toch van zaligheid op geheel andere wyze voorzie.

Aan 't meerendeel der christenen, die boos op me zyn omdat ik veel afkeur in dien bybel, vraag ik met succès: hebt ge hem gelezen, gelezen, inderdáád: gelezen?


Wel, er zijn aanzienlijk mèèr gelovigen die een heilige schrift ten naaste bij uit hun hoofd kennen dan er gelovigen zijn die er zinnig over nadenken. Het is waar dat de bijbel van de inconsistenties en ongerijmdheden aan elkaar hangt, maar voor de ware gelovige is dat geen enkel gebrek, "want ondoorgrondelijk zijn de wegen van de Heer".

Ook is het een feit dat bijzonder intelligente personen als - bijvoorbeeld - Augustinus en Aquinas geen fundamenteel probleem zagen in de massa's ongerijmdheden in de bijbel. In alle mensen schuilt een groot vermogen tot wensdenkerij, dat o.a. teruggaat op de kleinheid van het menselijk verstand en de kortheid van het menselijk leven: Er is immers ZO veel dat men niet weet en waarnaar men moet gissen.

Wat desalniettemin blijft, bij Multatuli, bij mij, en bij de meeste andere vrijdenkers, is verbazing over de stelligheid waarmee gelovigen kond doen van hun "geloof".

Wie zover gaat dat hij bereid is ketters levend te verbranden vanwege hun ketterij gaat héél ver in zaken des GELOOFS - en toch lijkt dit de norm onder gelovigen, ongeacht het geloof. (En wat ketters zijn in religie zijn politieke tegenstanders in het maatschappelijke. In de 20ste eeuw zijn letterlijk tientallen miljoenen mensen opgesloten in strafkampen vanwege hun ongeloof aan bepaalde politieke denkbeelden en letterlijk miljoenen gruwelijk vermoord alleen omdat ze andere ideeën hadden dan de leiders van het volk waar ze het ongeluk hadden deel van uit te maken. In deze termen - massamoord, marteling, vervolging, oorlog - was de 20ste eeuw de gruwelijkste eeuw in de menselijke geschiedenis tot nu toe.)

Idee 370.