Idee 360.                                       


Ik heb u iets te vertellen van de Keulenaars. Dat is 'n gemeen volk.

Ze zyn kleinsteedsch, bekrompen, gierig, dom, kwaadaardig, ondankbaar en ydel.

Kleinsteedsch. Ze vermaken zich met praatjes over 't intiem leven hunner medeburgers.

Bekrompen. Ze veroordeelen iemand die niet houdt van hun Kümmel.

Gierig en ondankbaar. Ze laten de menschen die hun diensten bewezen, omkomen van honger.

Dom. Ze begrypen geen verschil tusschen groot en klein.

Kwaadaardig. Zy belasteren ieder dien ze niet begrypen, of boven zich voelen.

Ydel. Ze maken zich meester van 'n roem die de hunne niet is, door 'n standbeeld opterichten voor Vondel - in den trant van dat te Dordrecht  *)   - onder voorwendsel dat-i te Keulen geboren is. Toen hy leefde kenden ze hem niet.

Ja, 't is 'n gemeen volk... die Keulenaars!

*)  Voor Ary Scheffer namelyk, wiens roem de... Keulenaars zich toeëigenen.


De lezer wordt verzocht voor "Keulenaars" "Nederlanders" of "Amsterdammers" te lezen.

Idee 360.