Idee 323.                                       


Eerstdaags zal er 'n kommissie worden benoemd, om te onderzoeken of niet onder de personen die by Bawean zyn weggeroofd door de zeeroovers, een kind was? In dat geval namelyk zouden de ‘eerste beginselen’ van administratie voorschryven het getal gestolen Nederlandsche onderdanen, in de boeken te reduceeren tot negen-en-vyftig en 'n half, inplaats van zestig. Ook beweren sommigen dat er fouten bestaan in de boeking der verminkte vrouwen op de kusten van Menado.

Men vermoedt dat er door ontrouwe ambtenaren veel personen zyn opgegeven als gevierendeeld, die volgens 't nauwkeurig onderzoek van 'n reizenden Engelschman, in drieën of vyven gehakt zyn. Ook zyn er lyken gevonden met ééne borst, terwyl de leugenachtige indische rapporten met voorbygang van alle ‘eerste beginselen’ stoutweg beweren dat de zeeroovers onder bescherming van de absentie der Nederlandsche vlag, beide borsten hadden afgesneden aan de vrouwen die hun inhanden vielen.

't Geweten des Volks dringt aan op de rektifikatie van zulke gruwelen... in de boekhouding!


Zie mijn opmerking [5] bij 't vorige Idee.

Idee 323.