Idee 315.                                       


De Heer Thorbecke zou ditmaal naar-i verzekerd heeft, het ‘algemeen belang’ behartigen. Wie er wat van gemerkt heeft, ik niet. En, evenals die Grieken waarvan ik sprak, ik geloof niet in late deugd.

Laat zien wat de heer Thorbecke gedaan heeft in dat algemeen belang?

Heeft-i de zegelwet op de dagbladen afgeschaft? Men zegt dat-i 't doen zàl. Die wet zou by den Raad van State zyn, ter overweging. ‘Om te beproeven’ zouden de groningsche dominees zeggen. Er schynt dus nog 'n ‘proef’ noodig te wezen ‘om te weten of 't goed is wat publiek leven te brengen in 'n verdroogd Volk. Dat moet de Raad van State eerst ‘beproeven!’ Die omslag is grondwettig, antwoordt men?

Zeker, 't is grondwettig. Dat beduidt: ellendig, slymerig, onpraktisch, hollandsch en haagsch. [1] Neem den eersten den besten burger in 't verhoor, en vraag hem: waartoe dient die Raad van State? Antwoord zelf eens, lezer.

Heeft de heer Thorbecke de officieel erkende, door de natie betaalde, dominees afgeschaft? Integendeel. Die kwaal is bestendigd door 'n fonkelnieuwe pensioenwet voor die heeren.

Heeft de heer Thorbecke 'n eind gemaakt aan de belemmerende onzedelyke domme inkomende-rechten? Weer integendeel. De leden van de Tweede-Kamer houden zich bezig met napluizen der hoogstgewichtige vragen: of smeerkaarsen moeten belast worden naar 't gewicht, en of de krenten - volgens hen: C.O.R.I.N.T.H.E.N - behooren te worden behandeld gelyk met de pruimen?

'k Weet wel dat de Regeering die hun zulke nietigheden ter overweging geeft, 'n exkuus zou kunnen zoeken in de zeer gegronde bewering dat de Nederlandsche Tweede-Kamer niet in-staat is zich bezig te houden met gewichtiger zaken (9) maar eilieve... doch ik ga voort te onderzoeken wat de heer Thorbecke gedaan heeft in 't algemeen belang?

Waarom heeft-i dan die Kamer niet naar-huis gezonden met de groeten aan de kiezers, en de welgemeende boodschap dat de natie met zulke nulliteiten niet langer gediend is? Waarom niet de Kieswet-zelf veranderd, die ellendige ezelsbrug van den stal naar 't Kapitool?

Dit laatste ware konsekwent geweest in iemand die van 't liberalismus overging tot de derde party. Ieder zou 't natuurlyk hebben gevonden dat men 'n andere manier van kiezen behoeft voor 't algemeen belang, dan toen die kiezery dienen moest om zekere clique in de hoogte-te steken.

Het wegzenden van de Tweede-Kamer en de verandering der Kieswet, had de eerste maatregel moeten zyn van 'n minister die zelf begon met de verklaring dat er besmetting heerschte.


[1] "Zeker, 't is grondwettig. Dat beduidt: ellendig, slymerig, onpraktisch, hollandsch en haagsch."

Ik schrijf deze aantekening na opkomst en ondergang van Fortuyn, in mijn ogen zowel evident hoogbegaafd als quizmaster en "mediapersoonlijkheid" als een uitstekende illustratie van de opkomst van Hitler en Mussolini als ook van iemand die volkomen ongeschikt was als minister-president, politicus of politiek denker. Hijzelf dacht daar natuurlijk anders over - "demonisering, meneer!" - maar ik heb het over een uitstekende illustratie van de snelle opkomst en verkiezing van andere media-genieke populisten onder een democratisch kiesstelsel.  

Hoe het zij: Generaties vóór Fortuyn was er iemand die werkelijk moed en verstand en taalvermogen had. Zelfs hij wist niets fundamenteels te veranderen in die Haagse hollandse schijnheilige en dus ellendige slijmerige en onpraktische mores.

Trouwens, omdat ik van rechtvaardigheid houd: Hoewel Multatuli zeer veel intelligenter was dan Fortuyn, en ook een veel groter Nederlander (naar mijn standaard), en minstens evenzoveel keren beter schreef en redeneerde, geloof ik dat ook hij niet geschikt was voor minister-president - en althans een belangrijk deel van mijn redenen is hetzelfde voor beide personen: Niet stabiel genoeg, te emotioneel, te zeer geneigd tot utopisme, te weinig realisme. (Voor Multatuli in een revolutionaire bui, zie onder 217.)

De mening van de roodgeverfde Elsbeth Etty - ik vermeld dit omdat ik het een typisch valse pose vind van een salon-revolutionaire bijzonder valse carrièremaakster: de valsistische Hannie Schaft van de would be radikalinski's - dat Fortuyn een soort Multatuli was "is bespottelyk van ongerymdheid" (363), maar wèl wat je mag verwachten van een literaire carrièremaakster en politieke intrigante. Ze is tegenwoordig professor in de wetenschap der Neerlandistiek aan de VU, en ikzelf zou zeggen dat zij als ex-marxiste en professor in een flut-wetenschap zeer veel meer weg heeft van Fortuyn, met exact dezelfde kwaliteiten, dan ze graag zou toegeven.

Idee 315.