Idee 307.                                       


De leden der gemeenteraden in Nederland worden niet betaald.  *)   't Is er ook naar. Ik geloof dat niets duurder uitkomt dan onbetaalde dienst. [1]

Die lui doen dat voor de eer, zegt men. Dan zyn ze, in Amsterdam althans, met weinig tevreden. Dit moet ik erkennen.

Onlangs las ik in 'n klein - dikwyls geestig, en daarom in Holland niet geacht - blaadje, dat de burgery in die stad, stipt genomen, het recht hebben zou te-hoop te loopen, naar 't stadhuis te gaan, en de raadsleden met toebehooren - d.i. met al hun plichtvergeten vroomheid en fatsoenlykheid - het venster uittegooien.

Even als dat blaadje raad ik dit af. 't Mocht eens 'n onschuldigen voorbyganger treffen. Maar hierin ben ik 't met dit blaadje volkomen ééns, dat de goeie burgery eigenlyk recht hebben zou tot zoo'n exekutie. [2]

Neen, toch niet! Die burgery kóós immers m'nheer die en m'nheer die? Den burgemeester alleen heeft ze aan den Koning te wyten. De rest is eigen kiesfabrieks-werk. Geen lid in den raad, of er is eenmaal uitgebazuind dat die man nu eerst recht hartelyk en bekwaam de belangen zou voorstaan van die lieve goeie stad!

*)  De wethouders te Amsterdam ontvangen tweeduizend gulden 's jaars. Dezer dagen is die som door den gemeenteraad verhoogd tot vyfduizend gulden, welk besluit echter door de Provinciale Staten verworpen is. Ik beweer dat 'n bezoldiging van vyfduizend gulden niet te hoog wezen zou, indien daarvoor plichtsvervulling te bedingen en te verkrygen was, maar met het oog op die brand-spuit-historie zouden vijfduizend centen weleens te veel kunnen zyn. [3]


[1] "Ik geloof dat niets duurder uitkomt dan onbetaalde dienst."

De Nederlandse gemeenteraadsleden krijgen tegenwoordig wel betaald maar besturen toch niet beter.

En over het geciteerde ben ik het ook niet eens met M. al valt er iets voor te zeggen omdat ook ik niet in de voorgewende edele motieven van de meeste mensen geloof en wel in hun egoïsme. Daarom lijkt het redelijk aan te nemen dat in de meerderheid van de gevallen meer succes is te bereiken op geldelijke dan op ideële basis.

Wat echter nóg duurder uitkomt dan "onbetaalde dienst" zijn goede werken van zogenaamd professionele hulpverleners, verenigd in stichtingen en NGO's (een acroniem dat "non-gouvernementele organisaties" zou betekenen) die zich uit subsidie-troggen, lotto's en staatsruiven laten betalen voor het zogenaamd doen van zogeheten Goede Werken. Alles wat ik hiervan heb gezien en meegemaakt of gelezen heb handelde vrijwel alleen om diefstal en bedrog.

Trouwens, de reden dat NGO's zo bijzonder populair zijn onder parlementsleden is dat ze de mogelijkheid bieden familie, vriendjes of zichzelf bijzonder rijk betaalde baantjes zogenaamd in dienst van Het Goede te verschaffen, terwijl het hele gebeuren en besturen van de voorgegeven Goede Werken zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk wordt gemaakt.

Opmerking 2006: In dit anno domini blijken directeuren van Thuiszorg-instellingen, die grotendeels uit belastinggeld gefinancierd worden, 440.00 euro per jaar te verdienen - dus omgerekend 1 miljoen gulden per jaar, voor wat feitelijk weinig anders dan eenvoudig administratief kantoorwerk kan zijn, zonder enig persoonlijk risico, enige verplichting tot winstmaken, of enige beurs-waarde.

Wat wonder dat deze dieven niet in de Nederlandse drugsmafia zitten! Ze stelen zich zo al bulkend rijk!


[2] "ik 't met dit blaadje volkomen ééns, dat de goeie burgery eigenlyk recht hebben zou tot zoo'n exekutie."

D.w.z.: Het uit het raam gooien van incompetente, corrupte, liegende, zichzelf verrijkende gemeentelijke bestuurders. In het huidige Amsterdam - Europese hoofdstad in drugsgerelateerde moorden door het gemeentelijk drugswanbeleid sinds decaden, dat sinds al die decaden actief ondersteund is door actieve zwijgzaamheid van alle gemeenteraadsleden - zou dit geen slecht idee zijn. Met wie vindt dat politieke moorden in beginsel niets oplossen ben ik het eens ... maar vanwaar die zwijgzaamheid over al die mafia-moorden die in Amsterdam gepleegd worden en al die zwijgzaamheid over de miljarden die in Amsterdam verdiend worden in de illegale drugshandel met bescherming van B&W? Zie verder M.E. in Amsterdam, want ik treed weer eens ver buiten de kaders van M.'s Ideen.


[3] "De wethouders te Amsterdam ontvangen tweeduizend gulden 's jaars. Dezer dagen is die som door den gemeenteraad verhoogd tot vyfduizend gulden, welk besluit echter door de Provinciale Staten verworpen is. Ik beweer dat 'n bezoldiging van vyfduizend gulden niet te hoog wezen zou, indien daarvoor plichtsvervulling te bedingen en te verkrygen was, maar met het oog op die brand-spuit-historie zouden vijfduizend centen weleens te veel kunnen zyn."

Het bestuur van Amsterdam was de afgelopen 30 jaar één grote misdadige puinhoop: Honderden zo niet duizenden door en door corrupte ambtenaren zogenaamd bestuurd door de intellectueel en moreel zwakste baantjesjagers, statusgeilers, uitvreters, oplichters, nietskunners, brallekoppen en overige voorbeelden van menselijk onvermogen, dat het altijd - en overal: Amsterdam wordt slecht bestuurd - maar goed bestuur blijkt in de hele menselijke geschiedenis een zeldzaamheid - zover in politiek en religie weet te schoppen, juist door algehele gewetenloze carrière-zucht. Zie [2]: Er wordt nu sinds jaren in Amsterdam jaarlijks vele illegale miljarden in drugs omgezet mèt steun en hulp van honderden zo niet duizenden Amsterdamse ambtenaren, alles onder het zwijgend toeziend oog - goedkeurend, mag men dus concluderen - van zowel B&W als gemeenteraad. Er ligt een drugsstad aan het IJ!

Idee 307.