Idee 295.                                       


Zonderling toch dat de zielen worden gerepareerd op kosten van den Staat, en als ik overschoend word of achterlappen noodig heb, vind ik nergens een van-Landswege gesalarieerd schoenmaker.

Is de oorzaak misschien dat de wetgever - hu! - heeft gevreesd voor verwaarloozing van 't geestelyk schoeisel als 't lappen daarvan geld kostte?

Een voorstel! Een voorstel aan 'n liberaal ministerie:

ONTWERP VAN WET.
Eenig artikel. Het repareeren van de schoenen der ziel, komt voortaan ten-laste van wien er op loopt.

Och, wat zouden de zielen gauw blootsvoets gaan!

En goed ook! De Staat zou er by winnen - d.i. gy en ik, lezer - en de Gemeente ook, want er zou weldra blyken hoe weinigen er zyn die inderdaad behoefte voelen aan knelling en likdoorns. En wie er niet buiten kan... welnu, 't staat immers ieder vry zich te verminken mits hyzelf de kosten betale aan ‘meester’ en apteker.

Komaan, liberaal ministerie!


Zie het vorige Idee. Wat Multatuli hier feitelijk bepleit, en terecht, is de werkelijke scheiding van Kerk en Staat.

 

Idee 295.