+

Idee 286.                                                 


Ik heb gezegd dat Nederland verkeerde in 'n toestand van verrotting. Dit gaat U aan, gy allen die m'n IDEEN niet leest.

Myn oordeel over den staat van uw zedelyken gezondheid word beaamd door alle partyen.

Maar nu zie ik dat ook de Minister die aan 't hoofd staat der Regeering van Nederland, iets dergelyks mededeelt aan hen die zoogenaamd dat Nederland vertegenwoordigen. In de zitting van Dinsdag den 13 mei 1862 heeft de heer Thorbecke erkend: dat er sedert jaren een "contagium" heerschte in de politiek van den Staat. *)

Wil men nu onderscheid maken tusschen de beteekenis van het door my gebruikte woord verrotting, en de uitdrukking van den heer Thorbecke die slechts over besmetting klaagt, my is 't wel. Maar hoe men ook 't woord "contagium" verkiest te vertalen, ik vraag of er niet wat behoort gedaan te worden ter genezing?

Dit vraag ik aan u, gy die m'n IDEEN wl leest.

*) Zoo gebeurt het vaak dat de heere en place - overigens zich aanstellende alsof ze niet wisten dat ik bestond - my napraten en de vruchten van myn onderzoek, van myn moed om ongeykte waarheid te zeggen, aanbieden als "peren uit eigen tuin". (279)

Inderdaad, Thorbecke, er heerscht "contagium" in den Staat, en de opgang dien gy maakt is  daarvan 't doorslaand bewys. Zelfs de pedante vertaling van myn woord verrotting in: contagium is daarvan 'n treurig blyk. Ge steelt m'n linnengoed en zet er uw merk in.  Inderdaad, een zeer droevig contagium !

Zoo hebt ge ook onlangs weder - Kamerzitting November of December 1871 - myn linnen gebruikt om er heel verstandig uittezien. Uwe opmerkingen over de bruikbaarheid in zekere gevallen van schoolmeesters-specialiteiten - edele zelfverloochenaar ! - is om te kussen van juistheid. Ik erken die soort van specialiteiten in m'n monografie over dat onderwerp te hebben overgeslagen, en dat ge dus uw inzicht daaromtrent niet rechtstreeks uit myn werk gehaald hebt. Niet rechtstreeks. Maar overigens? Durft ge beweren dat de wysheid die ge daarover hebt uitgekraamd, de uwe was? Ze geleek niet op Mr. Thorbecke, en zeer frappant op myn Duizend en een Hoofdstukken die toen onlangs verschenen was. Zeg, als ge durft. dat ge die niet gelezen hadt!


Ik vermoed dat M. gelijk had, maar zo gaan die dingen. Wat betreft die "verrotting", zie de aankondiging van de IDEEN.

Idee 286.