Idee 250.                                       


In de beoefening van menschkunde maken wy gewoonlyk dezelfde fout als veel teekenmeesters. Ze laten 't kind 'n prentje nateekenen waarop iets staat dat 'n paard verbeeldt, maar zelden teekent dat kind 'n paard.

Als 't mogelyk ware dat 'n onbeduidend mensch zich behoorlyk kon uitdrukken en al de gedachten weergeven die er opkomen in z'n gemoed, dan zou de waarneming daarvan voor 'n wysgeer oneindig meer gewicht hebben dan de diepste studien uit boeken. We verzuimen meestal de voorwerpen, om naar de plaatjes te kyken waarop die voorwerpen - gewoonlyk heel gebrekkig - zyn afgebeeld.

Pompeji en Herkulanum zyn de eenig-ware boeken over de zeden der Romeinen.


Anders gezegd: 't Grootste deel van 't onderwijs komt neer op het moeten leren navolgen van valse modellen, onware imitaties, en onechte gedragingen, normen en waarden - en vervolgens het leren huichelen over de vervalsingen en de imitaties waar men aan deelneemt alsof dit de ware kunst, kunde, wetenschap of menselijkheid zou zijn. Zie 74, 132.

Idee 250.