Idee 216.                                       


De Koning komt in de stad. Dat is wel verdrietig voor me. Ik zal u zeggen waarom.

Nu hangt men vlaggen uit. Een daarvan waait heen-en-weer voor m'n venster, zoodat het my rood en blauw warrelt in de oogen, en ik belet wordt dit IDEE te schryven. Want Ideen hebben helderheid noodig.

Daarom zal ik maar wat bespiegelingen houden over de verkeerde plaatsing van sommige dingen. Een steen die nut doet op den weg og in 'n muur, zou onaangenaam wezen in de maag... rood met wat zon er door... Ik wou dat die vlag 'k weet niet waar was... slechts dr niet, voor m'n venster niet!

Om gods-wil, 'k heb behoefte aan licht!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik kan weer zien. Ik was bezig met de verkeerde plaatsing... blauw schemerlicht... flap!... rood daarover... 'k zit in paarse duisternis... zie, de zon moreert de kleuren... ik behoor niet onder zoo'n vlag te zitten, en dr hoort die vlag niet. 't Vervolg als ik weer zien kan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'k Wou liever dat de Koning... 't  vervolg hierna!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja, zoo zyn er veel dingen verkeerd geplaatst! 'n Speld in 't oog, Engeland te Gibraltar, ik hier, en dr die vlag... ik moet het opgeven!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zoo'n steen in de maag, hoort daar niet. Zoo'n speld in 't oog, hoort daar niet. Die vlag... 't Vervolg hierna!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waar zoo'n steen t'huishoort en dienst-doet weten wy. En die vlag... 'n koninkryk voor 'n vloek!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die vlag, o Koning van Nederland, o Staatslieden van Nederland, o Volk van Nederland, die vlag behoort te wapperen in den Archipel van Insulinde waar onze broeders worden meegevoerd, tot slaaf gemaakt of geslacht, door zeeroovers!

Dr hoort die vlag! Dr Volk! Regeering en Koning van Nederland! Dr hoort zy, zeg ik u!

En ze moet niet hier my hinderen in 't schryven van m'n IDEEN!

Dat behoorde zy niet te doen, zeg ik u! Ik lt me niet hinderen...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daar plakt ze weer voor 't raam, en zuigt zich vast. Wat rood en wit en blauw... 't is donker...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welnu, ik wil zien! Ik tart die vlag my 't schryven te beletten! Ik wil zien, ik zie!

Fladder maar voort, o vlag, in oneerlyke veiligheid! Ben je niet bang voor de regen, voor wat stof? Zie je al die kappellui daar beneden op straat? Schrik niet, ze zyn onschadelyk... ze rooven niet met lans of zwaard of scherpen klewang...

En verheug u, weldra zal men u wat rust geven na uw gouverneur-generaals-paradedienst! Er ligt een net foudraaltje van wasdoek gereed! Er ligt een net foudraaltje van wasdoek gereed! Daar ga je in, vlag... wel te rusten!

Maar my dwingen tot werkeloosheid, door je dom plakkerig licht-bedervend gezwabber en gezwets tegen m'n venster... dat zult ge niet... daartoe tart ik u!


Multatuli schreef Ideen 1 t/m 3 feitelijk in grote armoede en voor een deel in Duitsland, waar hij bijna voortdurend woonde na 1864 (met een korte onderbreking rond 1869 in Den Haag). 

Idee 216.