Idee 209.                                       


Voor weinige dagen werd 'n jong meisje, behoorlyk bebraafheid, begodsdienst en behuishoud, door haar familie weggebracht naar 'n krankzinnigen-gesticht te Utrecht.

Eene dame, die in dat gesticht het opzicht heeft over de vrouwelyke zieken, zeide tot de familie:

- Onze voorschriften zyn eenvoudig. Zachtmoedigheid is de hoofdzaak. Voorts, dat spreekt vanzelf, licht, lucht, afleiding, beweging, uitspanning...

By 't naar huis gaan werden deze voorschriften besproken door de verwante van de arme patiente, en 'n jongere zuster vroeg den vader:

- Licht,  lucht,  afleiding.... beweging... gepaste uitspanning?... Maar, vader... als we daarmee waren begonnen vr onze arme zuster krankzinnig werd?

Wat die vader antwoordde, weet ik niet. Maar ik zeg: 't ware hem beter geweest dat hem 'n molensteen was om den hals gedaan - met toebehooren, een sekonde vr zyn huwelyk, dan zoo'n vraag te moeten aanhooren uit den mond van z'n kind, dan zoo'n vraag van z'n kind te verdienen.

Zoo zyn er veel  vaders wien ik molensteenen aanraad, of wat gehoorzaamheid aan Jezus' wenk in Mattheus XIX.


Dit is een vervolg van 't vorig idee, dat ging over hoe godsdienstwaanzinnige vaders hun zonen mishandelen. Hier is sprake van 't gekmaken van dochters door een uitermate bekrompen opvoeding.

De vraag me af of M. - die zelden of nooit iets verzon - hier van z'n eigen familie spreekt wordt beantwoord door de VW: Ja, namelijk over het gezin van z'n nichtje Sietske, die de in het idee gestelde vraag doet.

De kuur die M. bespreekt - verzuipt godsdienstwaanzinnige vaders voordat ze kroost op de wereld kunnen zetten dat ze minstens zo gek maken als ze zelf zijn - is radikaal, maar niet in tegenspraak met nogal wat Bijbelse spreuken.

Idee 209.