Idee 195.                                         


Wat maakt ge van onze dochters, o zeden! Ge dwingt haar tot liegen en huichelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen, niet begeeren wat ze begeeren, niet weezen wat ze zyn.

"Dat doet geen meisje. Dat zegt geen meisje. Dat vraagt geen meisje. Zoo spreekt geen meisje!"

Ziedaar schering en inslag van de opvoeding. En als dan zoo'n arm ingebakerd kind gelooft, berust, gehoorzaamt... als ze heel onderworpen haar lieven bloeityd heeft doorgebracht met snoeien en beknotten, met smoren en verkrachten van lust, geest en gemoed... als ze behoorlyk verdraaid, verkreukt, verknoeid, heel braaf is gebleven - dat noemen de zeden braaf ! - dan heeft ze kans dat deze of gene lummel haar 't loon komt aanbieden voor zooveel braafheid door 'n aanstelling tot opzichtster over z'n linnenkast, tot uitsluitend-brevetmachine om zyn eerwaard geslacht aan den gang houden. t Is wel de moeite waard!


In de bijna 140 jaren die verstreken zijn sinds het schrijven van dit IDEE is er in Nederland veel veranderd en verbeterd in de maatschappelijke positie en mogelijkheden van vrouwen - maar dit geeft ook aanleiding tot nogal wat droefgeestige overwegingen, deze keer niet over 't bedroevende morele en intellectuele niveau van doorsnee mensen of doorsnee mannen, maar over de idem ditto van doorsnee vrouwen, akademisch bekwaamd of niet.

Het resultaat van ruim een eeuw "emancipatie der vrouw" is dat het grootste deel van de vrouwen zich maatschappelijk geconformeerd heeft aan het soort rollen dat... mannen spelen, en het soort waarden en normen dat daarbij horen: Macht, status, geld.

 

Idee 195.