Idee 178.                                                   


Men vraagt me waarom ik zooveel nummers wyd aan buitenissigheden? Eilieve, wanneer gy goederen te laden hebt in 'n vaartuig, en ge vindt dat vol, overvol... begint ge dan niet met reizigen, lossen, schoonvegen?

Kunt ge tarwe opslaan in een pakhuis dat van boven tot onder gevuld is met papaverzaad, met opium, met arsenik?  [1]

Is niet het wegruimen van 't schadelyke een even nuttige, 'n even noodzakelyke arbeid als 't aanbrengen van 't goede? 

Is niet stryd tegen dwaling, stryd voor waarheid?  [2]

Als 't waar is dat die goddienery nadeelig werkt op menschdom en individu, is 't dan niet aller plicht die te bestryden? Is 't niet onze plicht de afgodsbeeld omtewerpen, die de circulatie beblemmeren op den zoo schoonen heirweg van 't gezond verstand?  [3]

Kunt ge een goed huis bouwen op de plaats waar ge een ru´ne vindt, zonder eerst diem bouwval geheel aftebreken en die plaats schoon te maken?

Ik vind bouwen aangenamer werk dan afbreken. Maar als 't afbreken vereischt wordt...  [4]

Wie durft beweren dat arbeid met den troffel moediger is dan arbeid met 'n houweel? Maar 't is aangenamer werken met 'n troffel, en ge zyt dank schuldig aan iemand die uit gevoel van plicht - en waarlyk niet uit voorkeur - 't houweel ter hand neemt.

Gy die noch afbreekt, noch bouwt, scheld hem niet uit.  [5]

De beschuldiging tegen bestryders van dwalingen, dat ze "afbreken zonder daarvoor iets beters aan te geven" is afgezaagd en vervelend. Is er niet pozitieve winst in 't derven van wanbegrip? Moet iemand die 't bestaan van 'n spook ontkent, andere spoken aanwyzen?  [6]

En bovendien, het is niet waar dat de redelyke godloochenaar afbreekt zonder optebouwen. In-plaats van 't spokerige geloof, wyst hy op onbevooroordeeld - d.i. ongeloovig - onderzoek naar den aard der dingen, op Kennis der Natuur. Is dat niets? Ik verwys te dezen aanzien naar m'n verhandeling over Vrye Studie in den IIIen bundel.  [7]


[1] "Men vraagt me waarom ik zooveel nummers wyd aan buitenissigheden? Eilieve, wanneer gy goederen te laden hebt in 'n vaartuig, en ge vindt dat vol, overvol... begint ge dan niet met reizigen, lossen, schoonvegen?

Kunt ge tarwe opslaan in een pakhuis dat van boven tot onder gevuld is met papaverzaad, met opium, met arsenik?"

Met "buitenissigheden" bedoelde M. metafysica c.q. aannames van wat niet is, maar het gaat niet alleen om theologische onzin, maar ook om wat met hulp daarvan in stand werd gehouden in Nederland, namelijk misstanden: in de kolonieen, 't geloof, 't onderwijs, de zeden, de opvoeding, de economie, het recht, en - vooral, maar zo weinig onderkend - het alledaagse doen en laten, het rollen spelen en huichelen, het doen alsof en verzwijgen van de waarheden die men heel goed weet en voelt maar weet dat handhaving ervan niet maatschappelijk populair maken.

En in feite ligt hier een heel diep thema over de oorzaken van maatschappelijke misstanden, menselijk onvermogen tot menselijkheid en medemenselijkheid, en maatschappelijke pressie tot persoonlijke valsheid, schijnheiligheid, achterbaksheid, en meewerken aan wat zowel feitelijk misdaad als geldende gewaardeerde maatschappelijke normale praktijk is, van 't uitbuiten der Javanen en onderdrukken der vrouwen in de 19e eeuw, tot het vergassen en vermoorden van Joden, zigeuners, homofielen en politieke tegenstanders zo mogelijk bij miljoenen tegelijk in de 20ste - alles altijd met pretentie van Goed Vaderlanderschap, Trouw aan de Leiders, en Voorbeeldig Burgerschap of Militair-zijn, en alles altijd uit naam van de hoogste idealen van 't moment, hoe feitelijk wreed en sadistisch ook in praktische toepassing.


[2] "Is niet het wegruimen van 't schadelyke een even nuttige, 'n even noodzakelyke arbeid als 't aanbrengen van 't goede? 
Is niet stryd tegen dwaling, stryd voor waarheid? 
"

Juist. Natuurlijk moet 't antwoord op de vraag "Is niet stryd tegen dwaling, stryd voor waarheid?" "JAA!" zijn - maar is het ondertussen ook nodig zich af te vragen waarom dwaling zo algemeen, zo populair, zo beschermd, zo gedoogd, en zo winstgevend is.

Nu, 't antwoord ligt gedeeltelijk in 't laatste woord: Winstgevende dwaling woordt maatschappelijk, economisch, politiek en juridisch bescherrmd, gehandhaafd, "gedoogd", "genuanceerd", alles vanwege 't financiŰle belang.

Dat was zo in de 19e eeuw, toen Nederland rijk werd door uitbuiting van de Javaan, door slavenhandel, en door opiumhandel, kortom door roof, uitbuiting en diefstal, en het was precies zo in de 20e eeuw, toen Nederland rijk bleef door tussenhandel, drugshandel, wapenhandel, en door meer roof, uitbuiting en diefstal, en toen het volstrekt normaal werd een binnenstad vol junken te gedogen tot groter glorie van de winsten van de Amsterdamse drugsmafia.

En - sprekend van "met papaverzaad, met opium":: Het Nederland van de 19e eeuw bracht miljoenen uitgebuite koelies in Azie aan de opium, tot groter glorie van de kooplieden en makelaars aan de Lauriergracht, Keizersgracht, Herengracht en B&W van Amsterdam.

De vooruitgang van de 20ste eeuw bracht met zich mee dat het Nederland van de 20e eeuw miljoenen kleinburgerlijke zonen en dochters van middenstanders van Europa en Amerika aan de coca´ne, de ecstasy, de hero´ne en de speed bracht in Amsterdamse gemeente-panden beheert door de drugsmafia van B&W van Amsterdam, beschermd door de mafia van de gemeente-politie van Amsterdam, gedekt door de drugsfascistische gemeenteraadsleden van Amsterdam, recht onder de neus van een bevolking die er zelf voor een flink deel van meevrat, snoof, en verdiende, en die overigens te laf, dom, bang, of ego´stisch was er iets tegen te willen doen: De Neerlander heeft 't te druk met foeballe en TV-kijken terwijl wat resteert van z'n beschaving om hem heen verjunkt, gedrogeerd, en overgeleverd wordt aan de drugsmafia door z'n gekozen politieke voorgangers, door z'n met belastinggeld rijk gemaakte corrupte politie- en justitie-top, en door z'n eigen talrijke neefjes en nichtjes in de Neerlandse immer laffe, domme, onbeschaafde, pretentieuze, huichelende en in-en-in moreel verrotte burocratie.

DÓt is Neerlandse vooruitgang, geheel gedreven door financiŰle hebzucht en hypocrisie, alles naar echt Neerlands slavenhalers-rijkworders-recept: In de 17e eeuw werd Neerland rijk met slavenhalen; in de 20ste met geprotegeerde, gedoogde, door de Neerlandse regering en gemeentebesturen geprotegeeerde, beschermde, gehandhaafde, en - nu al 30 jaar lang!!! - van gegarandeerde harddrugshandelwinsten, harddrugshandelgelegenheid, en drugsterreur en verjunken van de binnensteden.

Het is allemaal evident onwettig, smerig, en, inderdaad, drugsfascistisch, en we danken het vooral aan de drugsfascisten Van Thijn, Patijn en Nordholt, een schijnheiliger stelletje misdadigers dat nooit Nederlander geweest is - maar, lezer: Het gebeurde om een werkelijk prominente, typisch hoogstgeachte Neerlandse waarde:

Het bracht de Amsterdamse drugsmafia, gesteund, beschermd, geprotegeerd, en "gedoogd" door B&W van Amsterdam en de gemeenteraad van Amsterdam - met aktieve stilzwijgende medewerking van de rechterlijke macht, politie en justitie van Amsterdam, die allemaal 30 jaar lang als de spreekwoordelijke aapjes niets zagen, niets hoorden en niets zeiden: zij gedoogden het gedogen van het ruineren van de geschreven wet, en deden dat met apetrots, voor hun corrupte politieke partij-kameraden - tussen 1970 en 2000 JAARLIJKS in de orde van.... MINIMAAL 10 miljard gulden op.

Nu IS de enige Neerlandse morele waarde die door vrijwel ieder Neerlander met ongehuichelde passie wordt beleden en geloofd HET FINANCI╦LE EIGENBELANG, en IS - vanouds, al vele eeuwen lang - de feitelijke maat van Neerlandse voortreffelijkheid, zowel menselijk als moreel, de persoonlijke rijkdom.

Een na´ef buitenlander zou dus verwachten dat die vele drugsmiljarden die Neerlanders de afgelopen decaden zo stinkend rijk hebben gemaakt, en zovele tienduizenden van Neerlands besten en voortreffelijksten - waaronder zeer vele op zeer jeugdige leeftijd gepensioneerde in buitenlandse vakantieressorten verblijvende ex-politie-agenten uit Amsterdam, Haarlem en omstreken - tot zeer geachte zeer rijke inwoners van tal van dure luxe-lustoorden zijn geworden, en die Neerland en in bijzonder Amsterdam zoveel faam in het buitenland heeft gebracht als het gedrogeerde Sodom en Gomorrha van de moderne wereld toch wel eens serieus bediscuss´eerd zou worden, bijvoorbeeld door de Neerlandse  volksvertegenwoordiging, die nooit verlegen zit voor wat gehuichel over "morele normen en waarden".

Niets daarvan: De vele miljarden die de afgelopen 30 jaar alleen in Amsterdam illegaal verdiend zijn voor de drugsmafia en zichzelf door corrupte topambtenaren, drugsfascisto´de burgemeesters, het gedegenereerde feitelijk fascisto´de beestmensentuig dat zich als Amsterdams raadslid heeft weten te vestigen, zijn de afgelopen 30 jaar nooit en te nimmer serieus bediscussieerd worden, behalve door mij, of door het kennelijk enige behoorlijke en moedige PvdA-lid dat er ooit geweest is, Maarten van Traa, die een goed rapport schreef over de Neerlandse drugsmafia, en als dank vrijwel zeker vermoord is. (Hij "verongelukte" onder nooit opgehelderde omstandigheden met z'n auto op de snelweg.)

ItaliŰ kent de mafia, de cosa nostra, en de omerta: de zwijgplicht. Neerland heeft in plaats daarvan de drugsmafiosi van de PvdA en Groen Links, en het totaal zwijgen, verzwijgen, niet durven, niet doen, en al niet durvend en niet doend door "gedogen" van het misdadig drugsmafia-tuig dat in Neerland minister, officier van justitie, burgemeester, of politieman is.

Wie het door mij gestelde niet gelooft heeft mijn compassie voor z'n aanbiddelijke blindheid en gebrek aan moraal of verstand, en leze desgewenst ME in Amsterdam:

IK heb bijna 4 jaar lang moordbedreigingen en gigantische overlast van harddrugshandelaren geprotegeerd door 3 opvolgende drugsfascistische beestmensen overleefd die burgemeester waren en feitelijk werkten voor de drugsmafia, ongeacht of ze daar nu feitelijk door betaald werden of niet:

Wie als burgemeester jaar in jaar uit het breken van de wet "gedoogd" en bevorderd terwijl dat gedogen en bevorderen drugsmisdadigers miljarden illegale drugswinsten oplevert is zelf - en weloverwogen, is het niet door financieel eigenbelang dan door lafheid en gebrek aan ongehuichelde morele normen - een uitermate minderwaardige misdadiger.

IK durfde daar al die jaren tegen te protesteren - en de fascisto´de beestmensen die Amsterdam besturen of politioneel tot vrijmarkt maken voor de drugsmafia weigerden jaar in jaar uit ene vinger uit te steken om mijn menselijke rechten te verdedigen tegen de terreur van hun mede-beestmensen; die drugsgelden voor ze hielpen verdienen in drugspanden die ze op een presenteerblaadje toegereikt hadden gekregen door feitelijk drugsfascisto´de beestmensen uit het Amsterdams gemeentebestuur.

Wie het door mij gestelde niet gelooft moet eens aan de Neerlandse minister van justitie, de opperdrugsfascist Korthals Altes vragen waarom hij weigert, en weigert, en weigert, soft drugs te legaliseren.

Zijn antwoord, hem opgedragen door z'n mafiose opdrachtgevers of z'n eigen totaal verloogende, verrotte en verhuichelde "geweten" was dat.... "er dan vele buitenlandse drugshandelaren naar Nederland zouden komen".

Lees:

"IK - Korthals Altes, trots uitvoerder van de Neerlandse drugsmafia - heb vele jaren lang zorg gedragen dat de Italiaanse mafia, de Joegoslavische mafia, de Russische mafia, de Chinese mafia, en alles wat verder van mijn soort, moraal en eerlijkheid is en zich medeverrijkt aan harddrugs en terreur zich in Nederland "gedoogd" kon vestigen en feitelijk vestigde, en door mij, mijn officieren van justitie, en mijn politie-personeel, geprotegeerd, beschermd, "gedoogd" van drugsholen en van een gegarandeerde illegaal-grote winst voorzien zijn.

IK - Korthals Altes, trots uitvoerder van de Neerlandse drugsmafia - bescherm de al tientallen jaren bestaande belangen, markten, verkoopplaatsen en illegale drugswinsten van mijn zeer geachte en bevriende harddrugshandelaars en overige PvdA-leden al zolang IK minister ben.

IK - Korthals Altes, trots uitvoerder van de Neerlandse drugsmafia, trots op de geuzennnaam drugsfascistisch beestmens, omdat dit mij en de mijnen zo bijzonder rijk en geacht maakt - WEIGER iedere maatregel die de drugsmarkten legaal beheersbaar, legaal kontroleerbaar, legaal belastbaar, legaal normaal zouden kunnen maken: Er staan namelijke miljarden illegale winsten voor mijn harddrugsvrienden en opdrachtgevers op 't spel!"

Ja, lezer, dat is nog eens wat anders dan 87 dagen Lebak, nietwaar? U vindt dat ik dergelijke termen als ik gebruik niet mag gebruiken? O heer! Lees het Van Traa-rapport op mijn site (en vergeet mijn 190 notities erbij, zoveel beter geschreven dan dat rapport); lees ME in Amsterdam; en overweeg deze passage uit mijn notities inclusief citaten uit het rapport:

Maar ... onze 4 criminologische hoogleraren hebben dit kennelijk toch wel redelijk door:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik herhaal nog eens: De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat."

Is de verdenking niet gerechtvaardigd dat die jaarlijkse 19 miljard gulden voor een deel verdwijnt in de zakken van nogal wat Neerlandse corrupte politici, officieren van justitie, en politie-ambtenaren? Mij dunkt dat alleen een ultra-chauvinistisch Neerlander, met een volkomen krankzinnig geloof in de Bijzondere Goedheid van de Neerlandse politici en bestuurders hier anders over kan denken.

Overigens: De in deze alinea genoemde "Cohen" is de door mij boven genoemde dr. Peter Cohen, en niet de vierde of vijfde incompetente Amsterdamse burgemeester in successie Job Cohen. (De laatste behoorlijke Amsterdamse burgemeester wat mij betreft was Van Hall.)

Het bedrag dat jaarlijks in Nederland omgezet wordt aan drugs sinds minstens 20 jaar is dus in guldens:

MINSTENS 50 MILJARD GULDEN per jaar

Maar als mijn taalgebruik u "grievend en/of beledigend" voorkomt dan bevindt u zich in het gezelschap van ex-burgemeester Van Thijn, ex-burgemeester Patijn en burgemeester Cohen, die dat ook vinden, en mij "dus" niet antwoorden, niet ontvangen, mijn mails niet beantwoorden etc.

Het geeft niet, lezer, wat u van me vindt - maar de belangen die Van Thijn, Patijn en Cohen zo "solidair en sterk" (PvdA-leus) hebben verdedigd in de afgelopen 16 jaar waren ALLEEN in Amsterdam minstens 160 MILJARD gulden omzet waard gedurend hun bestuur van Amsterdam.  

Mijn taal is scherp - hun beleid was misdadig.


[3] "Als 't waar is dat die goddienery nadeelig werkt op menschdom en individu, is 't dan niet aller plicht die te bestryden? Is 't niet onze plicht de afgodsbeeld omtewerpen, die de circulatie beblemmeren op den zoo schoonen heirweg van 't gezond verstand?"

Opnieuw: Ja. Maar opnieuw: Er is en blijft dat maa-aar dat neerkomt op: Er IS altijd en overal maar een kleine minderheid geweest van weldenkende, goedwillende, rechtvaardige, rationele mensen. (Ja heus, lezer! Misschien ligt hier mijn na´eve optimisme, maar dat moet dan ook ergens kwijt.)

En bijna altijd en bijna overal zijn de besten, de voorbeeldigsten, de eerlijksten, de intelligentsten, de moedigsten geminacht, vervolgd, mishandeld, belasterd door de grote meerderheid van zogenaamd weldenkende doorsnee-burgers met doorsnee-pretenties, doorsnee-gehuichel, en doorsnee-geloof.


[4] "Ik vind bouwen aangenamer werk dan afbreken. Maar als 't afbreken vereischt wordt... "

Om behoorlijk te kunnen bouwen is het vaak nodig eerst behoorlijk af te breken, zodat het afbreken minstens zo konstruktief is als het bouwen, en al helemaal wanneer wat afgebroken wordt evident overwegend pestilentieuze en gevaarlijke ru´ne is.

Maar 't gebruikelijk verwijt van degenen die verdienen aan het echt of pretens pest-bestrijden in de ru´nes aan degenen die de ru´nes willen vervangen door goede nieuwbouw zonder pest is dat pestbestrijders slechte en immorele mensen zijn, die het leven van pestprofiteurs zeer bemoelijken, en geen behoorlijk aangepaste fatsoenselijke doorsneeburgers zijn.


[5] "Gy die noch afbreekt, noch bouwt, scheld hem niet uit."

Helaas een vrome wens: Waar door mensen gebouwd, gestreden, gekritiseerd wordt wordt door zeer veel meer mensen... toegekeken, kommentaar geleverd, aan de kant gestaan, met kwasi-fidele belangstelling neusgepeuterd en uitgevreten, leedvermaak genoten, en vooral alles en iedereen die afwijkt van de doorsnee belasterd, uitgescholden, gehoond voor z'n moed en inzet, en met drek geworpen in evenredigheid met z'n afwijken en originaliteit.

Het is nooit anders geweest, en zal niet anders worden totdat de doorsnee 99% bij benadering zo beschaafd, begaafd, eerlijk, rationeel en rechtvaardig is als hooguit 1% blijkt gegeven te zijn, maar de meerderheid gewoonlijk niet machtig is of wil zijn.


[6] "De beschuldiging tegen bestryders van dwalingen, dat ze "afbreken zonder daarvoor iets beters aan te geven" is afgezaagd en vervelend. Is er niet pozitieve winst in 't derven van wanbegrip? Moet iemand die 't bestaan van 'n spook ontkent, andere spoken aanwyzen?"

Inderdaad, en nog in 1878, 16 jaar nadat dit geschreven en gepubliceerd was, werd Multatuli door z'n Delftse bewonderaars, toch voor 't grootste deel studenten die de IDEEN - nu misschien niet gelezen hadden maar zeiden gelezen te hebben, als kritiek voor de voeten geworpen na een redevoering waarin Multatuli iedereen opwierp zelfstandig na te denken en eerlijk te handelen dat... Multatuli faalde door z'n gehoor niet te vertellen wat ze zouden moeten doen en denken!

't Verstand staat er bij stil - totdat je je realiseert dat dit impliceert dat de zeer grote meerderheid van de mensen, inclusief de intellectueel meest begaafden der natie op ieder gegeven moment, eenvoudig niet in staat zijn de zeldzame individuen die werkelijk individueel en rationeel nadenken en formuleren daadwerkelijk te begrijpen. 


[7] "En bovendien, het is niet waar dat de redelyke godloochenaar afbreekt zonder optebouwen. In-plaats van 't spokerige geloof, wyst hy op onbevooroordeeld - d.i. ongeloovig - onderzoek naar den aard der dingen, op Kennis der Natuur. Is dat niets? Ik verwys te dezen aanzien naar m'n verhandeling over Vrye Studie in den IIIen bundel. "

Juist: "onderzoek naar den aard der dingen, op Kennis der Natuur. " Maar helaas is 't ook waar dat de zeer grote meerderheid van de mensen daarin ternauwernood ge´nteresseerd is:

Wat de doorsnee men wil weten is wat nodig is om een maatschappelijk succes te worden - en daarmee is wat de doorsnee men wil leren kennen overwegend het gehuichel, het gelieg en het bedrog - de rol, lezer! - die behoort bij het succesvol maatschappij-lid zijn.

Wat de doorsnee men NIET wil weten - en niet wil horen, niet wil lezen, niet onder ogen wil zien - is ALLE waarheid die strijdig is met hun eigenbelang, en vrijwel alle waarheid die geen steun levert aan de strijd voor hun eigenbelang.

Idee 178.