Idee 171.                                       


Wanneer ge een voorwerp neerlegt en dat later weder opneemt, hebt ge twee handelingen verricht. Gedurende den tyd die er tusschen die beide handelingen verliep, lag het voorwerp. Leggen en wegnemen - samenvoegen en ontbinden - waren handelingen. Maar 't liggen was geen handeling, noch van u noch van 't voorwerp dat lag.

Onderhouden in de Natuur is evenmin 'n aktie als liggen 'n bedryvend werkwoord.

Deze slotsom is juist, maar 't betoog deugt niet. Wat we bywyze van spreken stilliggen noemen, bestaat niet, en 't liggen van 'n voorwerp kan hier dus niet dienen als voorbeeld. Onderhouden is hierom geen afzonderlyke handeling van de Natuur, wyl die funktie in 't voortdurend scheiden en samenstellen begrepen is. Het onderhouden van 't geheel geschiedt door aanhoudend vernietigen - d.i. op andere wyze samenstellen - van de deelen.


Zie 160. En 't is ook een - heel menselijke - denkfout van grammaticale eigenschappen van termen te redeneren naar feitelijke eigenschappen van de dingen die met die termen worden aangeduid. Er is namelijk geen enkele reden aan te nemen dat de Natuur zo vriendelijk is zich op te delen en verhouden volgens de regels van de grammatica van een natuurlijke taal.

En er is in de natuurkunde iets dat wel "de wet van behoud van energie" genoemd wordt.

Idee 171.