Idee 164.                                       


Ik noemde die noodzakelykheid eeuwig. Zeker. Zy die gelooven aan 'n "Schepping"moeten erkennen dat er ook vr of buiten die veronderstelde schepping, f niets was... of dat er was wat er naar de gegevens wezen moest. Dit is uitgedrukt in Jehova's naam: "die is, was en wezen zal ".*) En plus n zal altijd twee zijn. Er was geen God noodig - in de gewone grove opvatting - om dit vasttestellen. Integendeel, 'n God zooals zich 't volk dien denkt, zou niet hebben kunnen bepalen dat iets anders wezen zou dan 't is. En de bepaling dat iets zyn zal wat reeds is, zou onnoodig wezen en doen denken aan de waan van 'n kind dat, de zon ziende schynen, de zon gelast te schijnen om daarna te vertellen dat ze scheen op zyn bevel.

*) Zeer eenvoudig alzoo de konjugatie van 't werkwoord Zyn.


Wie M.'s veelvuldige argumenten tegen religie tegenstaat heeft zich te weinig verdiept in 't zeer vele kwaad en de zeer grote hoeveelheid domme onzin die in de naam van religies en liefhebbende Goden in de wereld zijn gebracht.

De "moderne" dominees van de 19e eeuw, de Zaalbergen en Muurlings, bestaan 150 jaar later nog steeds (maar heten nu Ter Linden, Knevel en Oosterhuis: zie 394) - en doen nog steeds in exact dezelfde schijnheilige windhandel, waarin ze pretenderen de vele valse of waanzinnige ideen uit de Bijbel te kunnen kombineren met moderne wetenschap, door de domme en valse goocheltruuk dat wat tegenwoordig evident vals en weerlegd lijkt brutaalweg, en in tegenspraak met de Bijbel en de apostelen, tot "metaforen", "gelijkenissen" en zo meer te bestempelen, zoals een betrapt leugenaar vaak beweert dat ie niet bedoelde wat ie eerder loog alsof 't gedrukt stond.

Idee 164.