Idee 131.                                                 


Waarde GŁnst! *) Wees zo goed my van-tyd tot-tyd meetedelen of 't lezen van den Dageraad toeneemt. Ik hoop ja. Dan heb ik in myn IDEEN wat meer ruimte voor andere zaken. Ik kom plaats te kort, en wilde niets liever dan nu-en-dan wat van me afschuiven. Zoodra 't mag en kan, laat ik alle buitenissigheden rusten.

*) 1879. De heer GŁnst was jaren lang uitgever van bedoeld tydschrift. Sedert eenigen tyd heeft het opgehouden te bestaan, doch niet dan na in wyden kring licht te hebben verspreid. Zeer veel begrippen die thans by beschaafden en ontwikkelden voor vanzelfsprekend doorgaan, werden dertig en twintig jaren geleden, toen de Dageraad ze voorstond, door verreweg de meesten van hen die er thans mee instemmen, als gewaagde paradoxen verworpen. Deze opmerking is alsmede van toepassing op 'n groot gedeelte myner IDEEN. Wat ik in 402 voorspelde als over zeer langen tyd te zullen gebeuren, is reeds nu het geval.


Zie mijn commentaar bij 127.

Idee 131.