Du choc des opinions jaillit... in dit geval een vervelend meestal onbruikbaar mengsel van allerlei opinions. Een mengsel dat de dwalingen van alle richtingen in zich vereenigt, zonder zich op te lossen in juistheid van richting.

A en B wilden 'n rivier overtrekken, die van oost naar west liep. Ze stonden aan de zuidzyde. A stelde voor oostwaarts te gaan om 'n brug te zoeken. B was van gevoelen dat men west op een passage vinden zou.

Daar kwam geleerde C. Hy addeerde B's mening by de opinie van A. Daarop halveerde hy en riep: ik heb 't gevonden, het gemiddelde uwer meening is Zuid!.

A geloofde hem, maakte rechtsomkeert, en ging. Hy heeft de rivier nooit weergezien, en zal nu wel aan de zuidpool klagen over gebrek aan juistheid in 't gemiddelde.

B had C niet geloofd. Hy was blyven staan en wachtte...

Daar kwam de wyze D, die nog wyzer was dan de wyze C. Ook deze telde de meeningen van A en B by elkaar, deelde die door twee, en riep: ik heb 't gevonden, het gemiddelde uwer meningen is Noord!

B geloofde hem en liep rechtuit, noord-op, de rivier in, waar hy door verdrinken bevryd is van klagen over de onjuistheid van 't gemiddelde.

De tekortkomingen van het kiezen bij meerderheid van stemmen toegelicht. Toch is het hoofdprobleem van het kiezen bij meerderheid van stemmen - zie 7 en 119 - vooral dat de meeste stemmers onbekwaam zijn tot redelijke oordelen, en, dus, al logisch gevolg hiervan, gewoonlijk ook onbekwaam om bekwame en integere mensen te kiezen.

Het zogenaamde "Poldermodel" van "consensus" waar Nederland dan ook al jaren langzaam maar zeker door kapotgemaakt is komt feitelijk neer op een samenzwering van matige corpsstudenten, mislukte gymnasiastjes, gefaalde studenten, en honderdsterangs afgestudeerden in zachte gamma-vakken of rechten, die hun geringe extra begaafdheid misbruiken om de hordes voor kiesgerechtigden met Mavo en Lbo-breintjes illusies voor te spiegelen die de illusionisten - vrijwel allen niet in staat tot enige individuele carrière in wetenschap, kunst of het bedrijfsleven - levenslang zachte baantjes en grote macht te verschaffen.

Ik citeer Etienne de la Boétie, schrijvend rond 1560:

"(..) ook gaat, zo gauw de koning zich al tiran bekend maakt, al het kwade, al het uitvaagsel van het koninkrijk zich rond hem verzamelen. Ik heb het niet over een bende dieven en deugnieten, die de staat nauwelijks goed of kwaad kunnen doen, maar over degenen die men herkent aan een brandende ambitie en een opvallende hebzucht. Zij steunen hem om een deel van de buit te krijgen, en onder de tiran zijn zij zelf tirannen." (p.43)

Het is handig en verduidelijkend e.e.a. in termen van IQs te zien, al is dat geen écht adequate maat voor werkelijke intelligentie: De pakweg 85% met een IQ tot 115 wordt geleid, en gewoonlijk belogen, bedrogen, onderdrukt en uitgezogen door de pakweg 15% met een IQ tussen de 115 en de 130. De enigen die het spel enigermate rationeel kunnen doorzien zijn de zeldzame enkelingen met een IQ boven de 130 (1 op de 100) - en het is niet gezegd dat dit overigens uitnemende mensen zijn. Een goed verstand is immers geen garantie van enig ander goeds dan het vermogen niet in alle gebruikelijke illusies en vooroordelen te hoeven geloven bij gebrek aan sjoege.

Trouwens: Een essentieel deel van het doorzien is het zien dat alle publieke politieke en religieuse ideologie overwegend spel, hypocrisie, pose, mode en voorwendsel is, and that, as men are, some can cheat almost all nearly all of the time, AND have done so through all known history.

Verder zie
74, 423, De la Boétie's "Vrijwillige slavernij" en mijn "On people".

Idee 120.                                                 
Idee 120.