Een ridder streed tegen overmacht. Hy hield dapper vol, ontving wond op wond, maar verslikte smart en loochende zwakte. Hy hield stand alsof-i niet gewond was, en geen pyn voelde. Meer kan men niet verlangen van een ridder.

De vyand bedacht 'n middel. Hoe men 't uitvoerde, weet ik niet *) maar 't kwam hierop neer dat er honig kleefde op de rusting van den krygsman die alleen stond tegen velen.

De vliegen kwamen den vyand te-hulp. En deze verheugde zich met onedele vreugd, zeggende:

- Wat ons staal niet vermag, dat zullen de vliegen doen. Hy zal vallen, en thuis zullen we van de vliegen niet spreken, en zeggen dat hy viel door onze kracht.

Inderdaad de ridder zou bezweken zyn als hy niet aan z'n dame had beloofd niet te bezwyken. [1]

*) Toch wel. Zy beschuldigden den armen ridder van mooischryvery. Deze aanklacht, in verband met middeltjes als die ik aanroerde in de noten 62 en 84, waren de wapens waarmee men hem bestreed. [2]


[1] "Inderdaad de ridder zou bezweken zyn als hy niet aan z'n dame had beloofd niet te bezwyken."

Hier parabeliseert M. z'n eigen ervaringen. Het is ook waar dat wie werkelijke vijanden maakt niet moet verwachten met eerlijke middelen bestreden te worden: Zo zitten mensen nu eenmaal niet in elkaar, afgezien van zeer bijzondere uitzonderingen.

En het grote probleem voor alle morele wereldverbeteraars is dat ze zich moeten richten tot immorele machthebbers: Wie redelijk tracht te zijn tegen onredelijken geeft de meeste van z'n mogelijke wapens op.


[2] "Toch wel. Zy beschuldigden den armen ridder van mooischryvery. Deze aanklacht, in verband met middeltjes als die ik aanroerde in de noten 62 en 84, waren de wapens waarmee men hem bestreed."

Dit is inderdaad wat gebeurde, en het dunkt mij dat de feitelijke waarheid nog bitterder is: "Zy beschuldigden den armen ridder van mooischryvery..." - omdat ze laf en oneerlijk waren, en liever van z'n stijl dan z'n ideeŽn spraken.

Ikzelf, die toch verre van slecht schrijft, word beschuldigd van lelijkschrijverij... door drie opeenvolgende drugsfascistische burgemeesters van Amsterdam, uit hetzelfde menschlich-allzumenschliche motief.

Idee 85.                                                 
Idee 85.