Idee 23.                                                


"Ge spreekt veel over uzelf. Dat is tegen den toon...".

-'k Weet al. Maar 't is niet tegen den toon der wysbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt "ikzelf" tweemaal gebruikt in drie woorden.

Ik bedoel hiermee geenszins, dat fameuze uitgangspunt - ja wl 'n punt , zie 125 - zoo mooi te vinden. Het wyzen daarop kan echter dienen tot voldoend antwoord op de nuchtere aanmerking waarmee dit Idee begint, en dat is voor ditmaal genoeg.


Zie mijn opmerking bij 22.

Ja, en een relevante tekortkoming van "cogito ergo sum" is dat het als uitgangspunt van alles veel meer veronderstelt en duister houdt - zoals bijvoorbeeld de betekenis van het woordje "ik" - dan goed is voor een bruikbaar en helder uitgangspunt van en voor alles wat het geval zou zijn.

Wat betreft Descartes' "cogito" citeer ik hier de grote Amerikaanse wijsgeer
Ambrose Bierce ter instructie van de lezer:

"...Descartes, a famous philosopher, author of the celebrated dictum, Cogito ergo sum - whereby he was pleased to suppose he demonstrated the reality of human existence. The dictum might be improved, however, thus: Cogito cogito ergo cogito sum - 'I think that I think, therefore I think that I am'; as close an approach to certainty as any philosopher has yet made." (The Enlarged Devil's Dictionary, entry Cartesian)

Wie hierover meer zou willen leren verwijs ik naar m'n secties over Descartes en Russell.

Idee 23.