"Als je altijd al een eigen mening had,
ben je van harte welkom.
      
                 UvA - De Universiteit van Amsterdam"

(Motto van de UvA anno 1997)

·        Naar Index - Overzicht Bijlages


Aan: het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Amsterdam, 17 December 1996

Van : drs. M. Maartensz

Ik heb gisteren per telefoon, in een op de band opgenomen gesprek met uw medewerker P.Vriens, die dekaan is aan uw universiteit, en althans enigszins bekend is met mijn zaak en achtergrond, een vordering gesteld van 6 miljoen gulden, die ik hiemee ook op de Staat der Nederlanden, en de gemeente Amsterdam doe.

De heer Vriens barstte niet in een homerisch schaterlachen uit, zoals ikzelf wel deed toen ik voor het eerst uw huidige geafficheerde aanprijzing van de UvA las dat

"Als je altijd al een eigen mening had, ben je van harte welkom - Universiteit van Amsterdam".

Mijn homerisch schaterlachen gold de Orwelliaanse sociaal-fascistische valsheid van uw pretenties - waarvan ik getuigen kan, o.a. met rechtelijke vonnissen in de hand, dat ze volkomen valse en zeer schijnheilige leugens zijn. Hier is een enkel voorbeeld uit zeer velen, dat ik citeer uit een brief ondertekend door de voorzitter van uw College van Bestuur d.d. 23 September 1988, waarin uw College o.a. reageert op een rechterlijk vonnis in een proces dat zij tegen mij gevoerd hadden en hadden verloren:


“Geachte heer Maartens,

Naar aanleiding van Uw brieven d.d. 21 augustus en 5 September 1988 en in aansluiting op hetgeen de Dekaan van de Faculteit U reeds op 1 September 1988 schreef, delen wij U het volgende mede.

1.    Aan de uitspraak d.d. 29 mei 1985 van de Kantonrechter inzake de behandeling die u in de daaarvoorliggende jaren van de Stichting Studentenhuisvesting hebt ondervonden, kunt U geen andere rechten ontlenen dan in die uitspraak zijn gelegen.

2.    Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten, brengt U niet in een positie die af wijkt van ndere studenten met eveneens ernstige aandoeningen en met wie op een normale wijze individuele regelingen gericht op hun studieverloop kunnen worden getroffen.

3.    Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren. Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling al dan niet gepaard gaande met een studievergoeding c.q. smartegeld ten behoeve van Amnesty International.

Wij gaan dan ook niet op uw verlangens in.

Hoogachtend,
het College van Bestuur

drs. R.H.T. Bleijerveld......................................................... drs. J.K.M. Gevers
secretaris van de universiteit...................................................voorzitter


Einde citaat. In het vonnis van de rechter, dat zich o.a. baseerde op een bewijsopdracht waarin getuigen zijn gehoord, en uiteindelijk gaat over moordbedreigingen, geweld, en overlast van een psychoticus die naast mijn ex en mij woonde in een door het CvB bestuurde studentenflat, wordt u door de rechter verweten dat u “schromelijk in gebreke” bent gebleven jegens mij en mijn eveneens sinds januari 1979 door M.E. geinvalideerde ex; dat u “op onaanvaardbaar lakse wijze” in feite alles heeft nagelaten wat u had behoren te doen; er wordt gesproken van uw “uiterst lakse, nauwelijks als optreden (..) te kwalificeren handelen"; er wordt uitdrukkelijk door de rechter gesteld dat u mij “studeren onmogelijk maakte”; en reeds toen werd ook mijn nog steeds voortdurende invaliditeit, evenals de invaliditeit van mijn ex, door de rechter erkend.

De reden waarom u ca. drie jaar helemaal niets wenste te ondernemen, ondanks dat alle leden van het CvB door mij persoonlijk daarover aangesproken zijn, is dat u mij persoonlijk meende te kennen: ik was uw politieke tegenstander in de Universiteits-Raad, en u stemt reeds sinds maart 1989 in met mijn stellingen dat u mij en mijn ex jarenlang met welbewuste, weloverwogen opzet blootgesteld hebt aan moorddreigingen van een krankzinnig geworden buurman, omdat dat voor u de makkelijkste manier was om mij het zwijgen op te leggen, en het studeren onmogelijk te maken: de onder burgemeester Van Thijn’s verantwoordelijkheid functionerende gemeente-politie - en Van Thijn was naar eigen zeggen bestuurder (a raison van 350.000 gulden per jaar, afgezien van onkostendeclaraties etc.) “uit naam van de idealen van de Februari- staking” - weigerde tientallen keren mij of mijn ex te beschermen, en had het toen al kennelijk te druk met het importeren van drugs en beschermen van drugs-handelaars om zieke studenten te beschermen tegen terreur.

Zelfs excuses hebben mijn ex en ik nooit van u mogen ontvangen voor ca. drie jaar voor de Nederlandse rechter bewezen terreur, bedreigingen, geweld, en overlast. Sindsdien is zeer veel meer gepasseerd dat ik niet wens te accepteren (zie de bijlages en “M.E. in Amsterdam”, die beiden later ter sprake komen), van niemand, onder geen enkel voorwendsel, en ik heb de heer Vriens, in het genoemde telefoongesprek, dat een uur duurde, geprobeerd enigszins duidelijk te maken - moe als ik op dat moment overigens was, vanwege mijn invaliditeit - wat er allemaal sindsdien gebeurd is, wat mijn redenen zijn, en wat de achtergronden zijn.

Het is heel goed mogelijK, zeker als u nooit wat van mij gelezen hebt, en niet op de hoogte bent van wat mij aan de UvA en in Amsterdam overkomen is, in de afgelopen twintig jaar, waarvan ik er 18 invalide ben, dat een vordering van 6 miljoen u persoonlijk wat veel dunkt voor een mens als ik, die uw eerdere CvB, en uw geachte collega prof. drs. van Thijn, jarenlang als Untermensch heeft doen behandelen en bedreigen en vervolgen, maar ik zou dan, onder zeer veel andere zaken die ik zou kunnen opvoeren, willen wijzen op het volgende

·        als bijlage gaan o.a. een stuk van “minister van Financien van het Konkrijk der Nederlanden” drs. Gerrit Zalm (“Vraag ietsje te veel”) en van NRC-redacteur Warna Oosterbaan (“Zeur en onderhandel”), uit de NRC van 5 December j.l., met duidelijke instructies, op kinderlijk niveau, hoe te onderhandelen in Nederland

·        het CvB dat tegen mij procedeerde en dat verloor heeft, volgens het universiteistbllad Folia Civitatis, indertijd 45 miljoen gulden van de rekeningen van de UvA zoek gemaakt, mogelijk naar hun eigen geheime Zwitserse bankrekeningen

·        uw kersverse medewerker prof. drs. Van Thijn heeft, als burgemeester van Amsterdam, 124 miljoen extra laten verdwijnen in het gruwelijke Stopera-gedrocht of z’n eigen zakken

·        de Nederlandse regering, en Van Thijn als minuster van Binnenlandse Zaken, burgemeester van Amsterdam, en hoofd van de gemeente-politie, zijn behulpzaam geweest bij de - voor de commissie Van Traa - bewezen invoer van soft drugs met een straatwaarde van, als ik het wel heb, 3 miljard gulden in Nederland, en harddrugs met een straatwaarde van 50 miljoen gulden in Engeland, uiteraard door de Nederlandse politie, en uiteraard zonder bijv. de Engelse politie daarover te informeren

·        misdadige corrupte en incompetente hoge ambtenaren, politici en bestuurders, als uw voormalig rector magnificus Cammelbeeck, bij de drugshandel betrokken officiers van justie en politie-functionarissen, etc. etc. worden in Nederland naar huis gestuurd met gouden handdrukken van 865.000 gulden, of 1.5 miljoen, “vanwege...”, zoals dat dan heette, in het geval van Cammelbeeck,”... zijn verstoorde toekomst-verwachtingen” (als 64-jarige, na een hartverlamming, wat iedereen kan gebeuren)

·        de huidige burgemeester van Diemen, De Hon, indertijd lid van het CvB dat tegen mij procedeerde en verloor, en verantwoordelijk voor de SSh, heeft de SSh indertijd welbewust failliet laten gaan, met een schadepost van 14 miljoen gulden voor de Nederlandse belastingbetaler, en deze daarna weer zelf opgericht, met hemzelf weer als bestuurder, zodat hij nu al jarenlang en burgemeester van Diemen, en door de UvA regelmatig ingehuurd specialist, en - socialistisch! -feitelijk medeeigenaar van 5 woontorens in Diemen is

.... en zo zou ik nog heel lang door kunnen gaan wat betreft de pretenties, schade-vorderingen, gouden handdrukken, en financiele hebzucht van uw collega’s, partij-kameraden, en voorgangers-zakkenvullers: mijn eerdere, overwegend morele en wetenschappelijke motieven om op te treden tegen de UvA zijn evident onbegrijpelijk voor mensen als u, maar financiele hebzucht lijkt mij een menselijk motief - wellicht het enige menselijke motief, naast schijnheiligheid, conformisme en lafheid, - dat u bijzonder goed begrijpen zult. (Men leze het artikel van drs. Zalm, minister van Financien, in de bijlages.)

Onder deze omstandigheden (waarbij ik uitdrukkelijk refereer aan de bijlages voor goed begrip van “deze omstandigheden” en mijn achtergrond en kwalificaties) en nu u, met de vanzelfsprekende stompzinnige en botte arrogantie van de macht, uw sociaal-fascistische kameraad drs. Ed van Thijn tot bijzonder hoogleraar heeft benoemd aan de UvA,.een man die jarenlang z’n uiterste best heeft gedaan mij te doen vergassen of vermoorden door harddrugshandelaars in Amsterdam, bestuurd door hemzelf, naar eigen zeggen “uit naam van de idealen van de Februari-staking” maar naar mijn zeer bittere en zeer pijnlijke ervaring alleen voor de belangen van de harddrugshandel, de PvdA, en Van Thijn zelf, lijkt mij dat u c.q. de gemeente Amsterdam c.q. de Staat der Nederlanden, feitelijk heel goed in staat geacht moet worden zus of zo, legaal, semi-legaal, illegaal, of van uw eigen geheime bank-rekeningen in Zwitserland, te zorgen dat ik, de enige academische zoon en kleinzoon van geridderde mede-organisatoren van de Februari-staking, een behoorlijke schade-vergoeding ontvangt voor mijn o.a. door uw ex-CvB en o.a. door ex-burgemeester Van Thijn, welbewust en opzettelijk geruineerde gezondheid, geruineerde mensen-rechten, geruineerde studie- mogelijkheden, geruineerde academische carriere, doorstane pijn, moorddreigingen en geweld, etc. etc. etc.

Ik begrijp, mijne heren, dat u het bovenstaande, voorzover het niet mijn eenvoudig te begrijpen verlangen naar geld betreft, waarschijnlijk nauwelijks begrijpt, maar ik heb geen zin en geen gezondheid om verhalen die ik vele keren gedaan heb, en die keurig netjes ingediend zijn bij de aangesproken instanties, en gedeeltelijk als bijlages gaan, nogmaals te doen.

Lees de bijlages, mijn heren! Deze bijlages hierbij bekend en begrepen veronderstellend:

Ik doe, en herhaal, dezelfde vordering hiermee ook persoonlijk op uw universitair medewerker professor drs. Van Thijn persoonlijk, ondertussen vele malen socialistisch multi-miljonair alleen al in termen van de salarissen en wachtgelden die hij als burgemeester, minister en professor, altijd, naar zijn eigen zeggen, “in naam van de idealen van de Februari-staking”, van Nederlands belasting-geld, ontvangen heeft.

Lees de bijlages, mijne heren, en overweeg wat u gedaan zou hebben als u mij was geweest, met mijn achtergrond, mijn kennis, mijn talent, en blootgesteld was geweest aan uw - zowel de UvA als (ex-)burgemeester Van Thijn’s - valse pretenties en misdadige nalatigheid of handelen: in Holland Heroine-land, waar, dankzij Van Thijn “uit naam van de idealen van de Februari-staking” de harddrugshandel miljarden verdient, en waar aan de UvA zijn partijgenoten 25 jaar lang hebben onderwezen dat waarheid niet bestaat, alle moraal relatief is, en alle mensen gelijkwaardig zijn - wat het handelen in harddrugs met een rein geweten “uit naam van de idealen van de Februari-staking” en het door harddrugshandelaars doen bedreigen van invalide Amsterdammers “uit naam van de idealen van de Februari-staking” natuurlijk heel makkelijk maakt.

Mocht mijn vordering u niet terecht, of te hoog, of te laag, of onvoldoende gemotiveerd voorkomen dan wilt u mij dit wel schriftelijk laten weten? In helder Nederlands of Engels, met een logisch geldige argumentatie? U kunt mij bereiken op het internet als “[email protected]”, en overigens via uw dekaan Piet Vriens.

Gezien de vaak herhaalde en zeer geloofwaardige moorddreigingen die zowel uw voormalig CvB als ex-burgemeester Van Thijn tegen mij lieten passeren zonder ook maar iets te ondernemen (precies als hun collega Karremans te Srebrenica, geheel in de geest van de UvA, waar mij onderwezen is dat waarheid niet bestaat, dat alle moraal relatief is, en dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ook niets deed: “There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague” - gevolgd door een Nederlandse ridderorde en bevordering), en, waar het uw ex-CvB betreft, volgens de rechter in strijd met de Nederlandse wet, heb ik een geheim adres en een geheim telefoonnummer.

Een van de dingen die u mee behoort te wegen in uw antwoord op mijn vordering is dat het mijn ambitie is uit te vinden wat mijn menselijke waarde nu werkelijk is in Nederland - waar iemands menselijke waarde alleen in geld uitgedrukt, begrepen, en beleefd wordt, en waar mij jarenlang, aan de UvA, door partij-kameraden van Van Thijn, onderwezen is dat ikzelf en mijn ouders gelijkwaardig zouden zijn met fascisten (want: alle mensen zijn gelijkwaardig, volgens het onderwezene aan de UvA en multi-miljonair Ed van Thijn).

Vervolgens. De heer Vriens heeft mij eraan herinnerd dat vorderingen verjaren. Dat is mogelijk. Maar gezien uw benoemings-beleid van hoogleraren dunkt het mij makkelijk om al mijn vorderingen nogmaals, of opnieuw, of in andere vorm, bij uw instelling in te dienen, bijv. gekleed in een concentratie-kamp-pyama, met een jodenster, voor het Maagdenhuis, en "in naam van de idealen van de Februari-staking" - zodat ik daarna althans de publieke bekendheid heb om mijn vorderingen toe te lichten via het internet, en uit kan leggen wat er werkelijk in Amsterdam en de UvA plaatsgevonden heeft.

In dit verband ook nog dit: mocht ik komen te overlijden, of mysterieus verdwijnen, door welke oorzaak dan ook, dan zal mijn in het buitenland woonachtige broer, opgevoed met dezelfde idealen en kind van dezelfde ouders als ik, de vordering via het internet en namens mij opnieuw doen. (Wie dit overdreven vindt "in deze democratische rechtsstaat" kan ik begrijpen, maar heeft niet, als ik, tientallen keren bij de Amsterdamse gemeente-politie aanhangig gemaakt dat hij met moord bedreigd werd, zonder dat daar ooit iets tegen ondernomen werd door de politie, anders dan de expliciete en herhaalde weigeringen mij te beschermen. En wie dit overdreven vindt verwijs ik naar de media voor enige achtergrond- informatie over hoe mijn rechten in de feitelijke Nederlandse praktijk hemelsbreed verschilden van de rechten van drugshandelaars en tipgevers: ik werd drie jaar aan moorddreigingen van harddrugshandelaars blootgesteld, en de gemeente-politie, en advocaten van AJBZ van de gemeente Amsterdam, lieten mij weten niets voor mij te willen doen, en dat ik maar "uit Amsterdam moest opsodemieteren als het me er niet beviel".)

Tenslotte. Zes miljoen gulden is een opmaat, om de gedachten te helpen bepalen. Mocht u wellicht vinden dat mijn pijn en geruineerde menselijke rechten minder waard zijn, of, wie weet, meer waard zijn , of volgens u geen rechtsgeldigheid bezitten, dan wilt u mij dit wel met heldere zinnige argumenten duidelijk maken. Mijn konklusie zal dan waarschijnlijk zijn dat ik niets beters kan doen dan mij gekleed in een concentratie-kamp-pyama en een jodenster in de ingang van het Maagdenhuis te komen posteren, onder de kreet "Hier sta ik - ik kan niet anders", o.a. met verwijzing naar de 177 stellingen die ik ingediend heb bij Cammelbeeck's opvolger Gevers, die met al die stellingen al sinds 1989 instemt, en de nationale en internationale publiciteit te zoeken, o.a. via het internet, en uw zeer gewaardeerde collega Van Thijn persoonlijk te vervolgen, zoals hij mij jarenlang persoonlijk heeft doen vervolgen en bedreigen door door hem persoonlijk beschermde hard- drugshandelaars - "in naam van de idealen van de Februari-staking".


Om uw gedachten en gevoelens wat nader te bepaken gaat hierbij een kleine keuze uit de vele stukken die bij de rechtbank te Groningen ingediend zijn:


Selectie uit correspondentie met CvB van de UvA


Van eind 1988 tot eind 1989 heb ik gecolumneerd in "Spiegeloog", het faculteitsblad van de faculteit voor psychologie van de UvA:


Selectie uit ca. 16 publikaties in "Spiegeloog", maandblad van de faculteit voor psycholgie:

datum

onderwerp

pag

september 1988

Hoeren van de rede

4

februari 1989:

Mandarijntjes met een IQ van 118

1

april 1989

Echte wetenschap & echte psychologie = genot

3

mei 1989

Yahooisme en democratie

2

november 1989

Waarheid en waarde

2


Vanaf 1985 tot midden 1992 heb ik de Gemeente Amsterdam - gemeente-politie, juridische zaken, bestuurszaken, afd. veiligheid, kabinet van de burgemeester, brandweer etc. etc. - bezocht, telkens met de mededeling dat er sinds october 1988 gaten in de schoorsteen gehakt waren door mijn drugshandelaars gelijkvloers in een coffeeshop vestigende huisjesmelker, omdat de schoorsteen intern ingestort was na een zogenaamde reparatie, en dat ik sinds het voorjaar van 1989 herhaaldelijk met moord bedreigd ben door diverse van deze door mijn huisjesmelker inpandig gevestigde drugshandelaars, met de woorden "als je iets doet wat me niet bevalt vermoord ik je".

De ambtelijke reactie was altijd dezelfde: ik was een leugenaar; de Bouw- en Woningdienst-ambtenaren zworen bij hoog en bij laag dat er geen gaten in de schoorsteen zaten (en zijn even onomkoopbaar als de Amsterdamse politie); alle aangesproken gemeente-ambtenaren van drs. Bremer (kabinet van de burgemeester), mr. Lisser (hoofd juridische zaken); mevr. mr. Sarruco (hoofd veiligheid); dra. van Oostveen (hoofd voorlichting); mr. Segers (van de Bouw- en Woning-dienst, die mij verkondigde "als het al zo lang levensgevaarlijk is dan kan het nog best een tijdje levensgevaarlijk blijven" - alsof Amsterdam Srebrenica is, en het hoofd van de gemeentelijke BWD gelijkwaardig met ridder luitenant-kolonel - "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleage." Karremans); en vele ook op de band opgenomen anderen riepen mij om strijd toe dat

"Wij Amsterdamse ambtenaren hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid en geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid"

(aldus bijv. mr. Lisser, anno 1991, in reactie op het zojuist gestelde - en alsof het eind februari 1941 is, en hij een jood toespreekt die klaagt over mishandeling - in welk verband)

"...want die draagt B&W"

en dat was, wat Amsterdam's burgemeester, College van B&W, drugshandelaars, en politie weer dat, anno 1991

"en als het u niet bevalt dan sodemietert u maar uit Amsterdam op"

(aldus gemeente-ambtenaar Lancee en gemeente-ambtenaar Schipper, wetend tegen een invalide te spreken die met moord bedreigd zei te zijn door door B&W van Amsterdam gedoogde harddrugshandelaars).

Ik had toen nog niet van de IRA-affaire gehoord, en wist niet waar Srebrenica ligt, waar Nederlandse burocraten exact dezelfde houding vertolkten tegen mensen die van hen aanvankelijk waren voor hun leven en veiligheid.


Selectie uit correspondentie met en over de Gemeente Amsterdam


Het is niet onwaarschijnlijk dat de leden van het CvB van de UvA hun eigen noden en rechten heel anders zien dan mijn noden en rechten: hun collega mr. Cammelbeeck - de raden-socialist "rooie Sjors": dezelfde man die volgens rechterlijk vonnis mijn menselijke rechten en die van mijn ex welbewust ruineeerde - werd door zijn collega's in 1984 gepensioneerd met een gouden handdruk van 865.000 gulden "vanwege zijn geruineerde toekomst-verwachtingen" (op 64-jarige leeftijd, na een hartverlamming).

Vandaar de volgende twee bijdrages, over hoe andere Nederlanders aankijken tegen onderhandelen over geld en schade.


Selectie uit stukken van journalisten of bestuurders


Ik heb in mijn brieven aan uw CvB herhaaldelijk van mijn unieke familie-achtergrond gerept. Mijn moeder is ca. 1991, wetende dat haar zoon jarenlang aan vergassings-gevaar, verbrandings-gevaar en moorddreigingen door harddrugshandelaars was blootgesteld geweest, in een stad "bestuurd uit naam van de idealen van de Februari-staking", door drs. Ed van Thijn, geestelijk ineen gestort, en verpleegd in een bejaardenhuis tot haar dood in 1996.

In de nalatenschap van mijn moeder vond ik het bijgaande stuk van mijn vader.


Selectie uit persoonlijke stukken


Het bovenstaande is een kleine selectie, en op alle stukken van mij of mijn vader berust copyright - wat o.a. betekent dat ik wel het recht heb deze stukken via het internet de wereld in te sturen, maar u niet. Er is ook nog een lange brief van mij aan uw CvB uit mei 1988; er zijn minstens twee eerdere bezwaarschriften ingediend bij Van Thijn’s persoonlijke portier in het gemeentehuis van Amsterdam tussen 1989 en 1991, en tegen ontvangstbewijs; en ik heb al in 1991 een hypertext (voor MS-Dos, in de programmeer-taal Prolog) geschreven, getiteld

“M.E. in Amsterdam”

, waarin ik mijn belevenissen in Amsterdam , aan de UvA en met de gemeente, verhaal, in een hypertext van ruim 150 paginaas A4 (in kleine letter), vergezeld van ca. 3.5 MegaByte aan copieen van brieven, bezwaarschriften en publikaties (waaronder de hierbij gaande). En uiteraard kan die tekst ook heruitgegeven worden in het hypertext- formaat van het internet, op mijn eigen website of via een normale uitgever of op CD-Rom.

Afsluitend: ik ben afgestudeerd - na zeer veel moeite, en nadat het afstuderen mij onmogelijk werd gemaakt bij filosofie, door actief toedoen van uw universitaire medewerkers Bolten, Verhoeven, Bartsch en Gevers - bij psychologie, en ga bij nogal wat mensen - om bijvoorbeeld.Theo van Gogh te citeren - voor “briljant of geniaal” door. En ik ben dan ook met tienen afgestudeerd aan uw instelling, waarvan uw College van Bestuur zoveel moeite heeft gedaan, wetende dat ik invalide ben, om mij dat te verhinderen, zoals uit de eerder geciteerde brief blijkt: voor wie werkelijk hoogbegaafd is en de moed heeft publiekelijk een eigen mening te hebben die afwijkt van de meerderheid is aan de UvA geen plaats - blijkt, empirisch, en volgens de bijgaande brief van uw CvB- voorzitter en -secretaris.

Ik had mijn leven het liefst besteed aan filosofie en logika, maar gezien de gigantische wantoestanden en corruptie aan de UvA en in de gemeente Amsterdam is dat tot nu toe erg moeilijk geweest. Ik pretendeer ook niet, met mijn achtergrond, het mij gebeurde, mijn eindcijfers, en mijn sterk van u en de doorsnee verschillende achtergrond, intellect, morele normen, ambities en doen en laten, dat ik mensen van uw niveau - naar ik mag aannemen, gezien uw benoemingsbeleid en de pretenties van de UvA, volgens uw eigen normen gerekend de gelijkwaardigen van prof. drs. Ed van Thijn, bevorderaar van de harddrugshandel uit naam van de idealen van de Februari-staking - werkelijk kan begrijpen, maar uw portret is geschetst door Swift en Milgram, en ik meen dat mij, zeker na het gebeurde, tegen uw soort mensen alles is toegestaan, zeker in proza, en zo nodig in daden.

Maar overigens is mijn ambitie nu mijn schade, pijn, en geruineerde mensen-rechten en academische mogelijkheden behoorlijk financieel vergoed te krijgen: wanneer ik, met mijn talenten, aan een behoorlijke universiteit gestudeerd zou hebben, waar wetenschappelijke en morele normen gehandhaafd, uitgedragen en gerespecteerd worden, en niet, zoals aan de UvA gebeurde, ontkend, vernietigd en geruineerd, “voor de de vakbeweging en de vrouwen-beweging”, zoals uw Ontwikkelinsplan 1980-1985 dat indertijd als hoofddoel van de UvA omschreef, waarmee de UvA zich tot een gepolitiseerd en genivelleerd bijwagentje van de PvdA en de CPN maakte, met carriere-mogelijkheden voor vele honderden zo niet duizenden leden van die partijen - waaronder de familie van Marcus Bakker - maar niet voor mij: mij werd verteld, en door het CvB op schrift gegeven, dat ik maar naar het buitenland moest gaan om af te studeren ... nu, dan was mijn leven heel anders verlopen, en vrijwel zeker veel aangenamer, zinniger, en met veel en veel minder pijn dan ik dank aan de totalitair-socialistisch bestuurde UvA en de verloederde heroine-maffia-stad waartoe Amsterdam is gemaakt “uit naam van de idealen van de Februari-staking” door uw gewaardeerde medewerker prof. drs. Ed van Thijn.

Ik ben vervolgd, met moord bedreigd, mijn eveneens invalide ex is vervolgd en met moord bedreigd, zowel aan de UvA (waar ik voor “fascist” werd uitgemaakt door uw vrienden en vriendinnen van de Asva, vanwege mijn mening dat ik recht had op behoorlijk, objectief, wetenschappelijk onderwijs, en niet op gepolitiseerde - totalitair-linkse - lariekoek) als in de gemeente Amsterdam, door door ex-burgemeester Van Thijn persoonlijk beschermde harddrugs-handelaars; en wanneer ik protesteerde werd ik voor “fascist” of “terrorist” uitgescholden, werd me om strijd verzekerd”U zult aan deze universiteit geen baan krijgen” (Verhoeven, Bolten, Gevers) of dat “Als je iets doet wat ons niet bevalt vermoorden we je” (de door Van Thijn beschermde harddrugshandelaars) of, op mijn klachten over deze moorddreigingen bij de gemente-politie, door de gemeente-politie, dat “De Amsterdamse politie doet niets voor u. Wij doen niets voor u. U doet maar wat u niet laten kan. Dag mijnheer!”

En al die tijd werden de miljarden aan drugs ingevoerd door de Amsterdamse politie, geleid door uw zeer gewaardeerde medewerker prof. drs. Van Thijn, en werd de UvA bestuurd (via het district CPN, zoals de huidige redactrice van het NRC, Elsbeth Etty, dat beschrijft in “Alles moest anders”) door rabiate revolutionaire socialisten en communisten, uit op carrieres, geld, status, en macht, en, in de beste Orwelliaanse tradities, altijd bereid om ieder menselijk, moreel of intellectueel ideaal te verhoereren voor hun eigen inkomens en kansen.

Zo gaat het in werkelijkheid, als iemand, zoals ik, werkelijk een eigen mening durft uit te dragen aan de UvA ... maar daar niet voor verwelkomd wordt -

“Als je altijd al een eigen mening had, ben je van harte welkom. - UvA - De Universiteit van Amsterdam”
- maar volgens sociaal-fascistisch (“socialistisch”), buro-fascistisch (“burocratisch, ambtelijk”) Orwelliaans totalitair recept belogen, beledigd, vervolgd, gediscrimineerd, bedreigd, getrapt, geslagen, uitgescholden en de studie onmogelijk werd gemaakt - en dat alles altijd vanwege de socialistische pretenties van uw bestuur, uw CvB en uw UR.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. U zult begrijpen dat ik een grote behoefte voel met u af te rekenen - bij voorkeur financieel, bij voorkeur rationeel, bij voorkeur met (waar het u betreft) pretentie van redelijkheid, en dat ik meen daartoe in staat te zijn, en mijn leven voor over heb.

En overigens, mijne heren, is het een zeer eenvoudig economisch rekenstukje: is het waarschijnlijk, dunkt u nadat u de bijlages met enige aandacht hebt doorgelezen - en mij eventueel persoonlijk hebt meegemaakt in een discussie, dat, indien uw schadevergoedings-voorstel mij niet aanstaat, inhoudelijk of anderszins, dat ik erin zal slagen om 300 studenten weg te houden van de UvA via het internet en dankzij de publiciteit die ik met mijn achter- grond en gezien het gebeurde makkelijk kan creeeren - waarbij het getal 300 gesuggereerd wordt door de staatsbijlage per student, die, althans enkele jaren geleden, rond de 20.000 per ingeschreven student per jaar door de staat aan u uitgekeerd wordt?

Want zo kan de vraag ook gesteld worden, en zo luidt de vraag voor de reputatie van uzelf en uw institutie, en uw geraamd inkomen over 1997.

Met verschuldigde achting,

drs. M.Maartensz

(alias: Maarten Maartensz,

[email protected])

P.S. Het is ook niet onverstandig indien u iemand vindt (bij uw afdeling Juridische Zaken, bijvoorbeeld) die het internet voor u kan afzoeken naar informatie over M.E. U kunt daar vele megabytes over vinden, waaronder een toespraak van minister Borst-Eilers; overzichten van de symptomen die mij sinds 1 januari 1979 kwellen; en zeer veel meer, dat u overigens helaas zelf waarschijnlijk niets zal zeggen, omdat u uit dat menselijke hout gesneden bent dat het lijden van anderen bijzonder makkelijk draagt - zoals ik uit zeer langjarige ervaring weet, en dus mag zeggen.

Ook is het niet onverstandig de teksten van uw voorzitter Jankarel Gevers, de sadistische en schijnheilige breker van het Goede, getuige zijn oratie “De breekbaarheid van het Goede”, en de - wanstaltig domme en gruwelijk geschreven - teksten van u kersverse medewerker prof. drs. van Thijn door te vlooien op materiaal dat een vileine sarcastische geest als ikzelf bij tijd en wijle kan zijn tegen u zou kunnen gebruiken. Ik heb die moeite al jaren geleden genomen, en kan u ad nauseam sociaal-fascistische stijlbloempjes van deze leugenaars citeren.

En tenslotte is het niet onverstandig om Asva-proza van de afgelopen 25 jaar; universitaire ontwikkelingsplannen; UR-moties; de zaak Daudt; en het prachtboek “Alles moest anders”, waarin de - volgens het blad “Opzij” - Prominente Leidende Vrouw Elsbeth Etty uiteenzet hoe de UvA door de CPN bestuurd werd; eens naast mijn gepubliceerde of aan de UR uitgereikte teksten uit 1980-1982 en 1988-1989 te leggen, en de boeken van uw hoogleraar Phillips (collega van prof.drs. Heroine-Edje van Thijn, hoerig, hebzuchtig en huichelachtig handelaar in harddrugs en idealen van de Februari-staking) en uw voormalig medewerker Rentes de Carvalao eens tegen het licht te houden, en u tevens af te vragen waarom de minister van Onderwijs besloten heeft de socialististische totalitaire raden-democratie waaronder uw institutie de afgelopen 25 jaar zo gruwelijk gecorrumpeerd en genivelleerd is af te schaffen: ik publiceerde die redenen al rond 1980.

P.P.S.: Zonder tegenbericht ga ik er van uit dat uw doctorandus Gevers de afgelopen jaren gelijkwaardig veel heeft “verdiend” als zijn gelijkwaardige sociaal-fascistische kameraad doctorandus Van Thijn als burgemeester, nl. 350.000 gulden per jaar. Dat is zijn menselijke waarde, zoals die in Nederland geldt: een drugshandelaar "uit naam van de idealen van de Februari-staking"

De ondertekenende doctorandus, die met betere cijfers is afgestudeerd, heeft een menselijke bijstandswaarde in Nederland van 967 gulden in de maand, “plus een toelage vanwege woonomstandigheden”

Dat is mijn menselijke waarde, zoals die in Nederland geldt: ik krijg minder geld dan een willekeurige junk (die bovenop z'n bijstand geld voor methadon, voor revalidatie, voor bijscholing, en voor overige problemen voortvloeiend uit z'n verslaving krijgt), en heb de status van een - weliswaar briljant - invalide Untermensch.

Vandaar, mijne heren, dat ik het e.e.a. met u te verrekenen en af te rekenen heb. Want ik ben het met u eens dat dit land voor mensen als ik geen behoorlijke plaats heeft: hier is alleen ruimte voor Van Thijns, Aantjes, Karremansen en hun overige gelijkwaardigen. Mensen met mijn familie-achtergrond "moeten maar opsodemieteren uit Nederland" © Gemeente-ambtenarij Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februari-staking".

En ik houd u persoonlijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor mijn pijn en mijn geruineerde mensenrechten.


Colofon:
HTML-versie van de brief van 17 december 1996 aan het CvB van de UvA.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

©[email protected]