- Verder met brief aan CvB v/d UvA


 

 

                          Aan het CvB van de UvA - 1989
                          177 stellingen en 39 vragen
                          over het verval van onderwijs,
                          wetenschap en cultuur - 6


 

 

Stellingen van meer beschouwelijke aard n.a.v. bovenstaande stellingen

1. Omdat de UvA een absurde bestuursstruktuur heeft, en grotendeels bemand en bevrouwd is met mensen die geen werkelijke interesse of inzet voor hun werk hebben, en omdat het hele UvA-beleid gedikteerd wordt door absurde ideeen, heeft mijn ex en mij kunnen overkomen wat ons overkwam. En omdat exact hetzelfde geldt voor de Gemeente Amsterdam hielp niet alleen niemand van de - direkt aansprakelijke - UvA ons, maar ook niemand van de - eveneens verantwoordelijke - Gemeentediensten.

2. Nederland is nog steeds een rechtsstaat; het is nog steeds een democratie; en er zijn nog steeds, voor de individuele burger, grotere mogelijkheden tot zelf-ontplooiing, zelf-ontwikkeling en eigen iniatief dan bijna overal elders op de wereld, of in de geschiedenis. Maar ik heb die rechtsstaat letterlijk aan den lijve voelen verworden; ik zie die democratie verrotten (nu weer in de kamer, met het zoveelste schandaal met incompetente ministers en liegende staats-secretarissen); en wat de Nederlandse burger met z'n mogelijkheden tot zelf- ontplooiing, zelf-ontwikkeling en eigen initiatief doet wordt eigenlijk alleen maar enigzins adekwaat beschreven door Komrij, Blokker, Kousbroek of Hermans, terwijl de enige die het - lang geleden - echt adekwaat beschreef en diagnosticeerde Multatuli was.

3. En op Multatuli mag ik niet afstuderen aan de UvA, omdat Dr. H.A.P. Swart meent dat "Weet je, Maarten, ik en jij zullen de geschiedenis niet ingaan als grote geesten". Dat is waar, want de heer Swart is een heel kleingeestig heel kleintje, en dat is dan ook de reden waarom de heer Swart meende de geschiedenis een handje te moeten helpen: Een half jaar nadat hij mij toegezegd had dat ik bij hem kon afstuderen op een skriptie over Multatuli en de Rationaliteit, trok hij die toezegging weer in - wetende dat ik nog maar luttele maanden over had om dat doctoraal alsnog te halen. Zo gaat dat aan de faculteit voor wijsbegeerte van de UvA.

4. Ik wijs u voor de zoveelste keer op mijn bereidheid te onderhandelen, en mijn altijd bestaande bereidheid om met redelijke mensen van mening te wisselen en te discussieren. Als u het niet met mij eens bent, goed: Weerleg wat ik zeg, of accepteer het anders. Ik ben, dunkt mij, duidelijk genoeg geweest. Maar je weet het nooit - zodat ik besluit met Dr. Johnson: "I can provide you with an argument but not, alas, with an understanding".

5. Komt het tot publiciteit, dan vermoed ik dat ik in zeer korte tijd zowel veel oud als nieuw materiaal over deze en verwante zaken kan publiceren. En overigens verwacht ik bepaald niet alleen te staan: Om me alleen tot 1 week in september 1988 te beperken, en alleen tot die publikaties die wij beiden vrijwel zeker onder ogen gehad hebben:

         in het Handelsblad van 10 september j.l. staat een lang bijzonder kritisch stuk over het VWO. De konklusies zijn dezelfde als ik in mijn stukken aan de UR gesteld heb: Het VWO-onderwijs is een ramp.

         in het Handelsblad van 9 september j.l. staat een bijzonder leuk (en, zoals dat tegenwoordig moet gaan, bitter) stuk van W.F. Hermans over het verval van het Nederlands - zoals ik vele keren betoogd heb, en in mijn u bekende stukken gesteld heb. (Kent u Komrij en Orwell over hetzelfde onderwerp, mijnheer Gevers - ik zinder van enthousiasme voor goed taal gebruik: Niet alleen is de taal "gans het volk"; het is de grondstof van al het menselijk denken: Wie goed kan redeneren, kan goed formuleren; wie goed denkt handelt goed - indien moedig.)

         In de Folia van 9 september staat een lang interview met de heer Rentes de Carvalo: Iemand die kennelijk goed kan redeneren en formuleren, en de moed heeft uiteen te zetten hoe het bij de faculteit voor Spaanse taal- en letterkunde gaat: Zoals bij wijsbegeerte; zoals bij psychologie; zoals bij skandinavistiek; zoals bij etcetera, etcetera.

         In dezelfde Folia over de puinhoop bij de Dienst Personele Zaken van de UvA: Er is geen enkele effectieve controle en alle gelegenheid voor fraude en diefstal op het financiele doen en laten van uw personeel.

         In het Handelsblad van 20 september staat een artikel dat de onderwijzers in opleiding aan de Pedagogische Akademies niet alleen - zoals enkele jaren geleden bekend werd - niet in staat zijn de meest eenvoudige breuksommetjes begrijpen (die ik in de 4e van de lagere school kreeg), maar ook geen Nederlands meer kunnen schrijven.

Ik plukte hier, overdrachtelijk, maar vijf bloempjes uit dezelfde informatie-bronnen als u heeft. Er waren er heel wat meer, maar deze waren allevijf paginaas lang. Als ik zeg dat de toestand van het Nederlandse onderwijs rampzalig is dan zeg ik niet iets ongehoords, onbekends of ongeaccepteerds.

6. Als het om intellectuele medestanders gaat: Tot mijn verbazing is mij gebleken dat toch internationaal tamelijk bekende personen als prof. Allan Bloom ("The Closing of the American Mind"), Alain Finkielkraut, Stephan Themerson e.a. soortgelijke dingen als ik beweer, om overeenkomstige redenen. En machtsmisbruik en corruptie zijn van alle tijden en van alle plaatsen.

7. Onderwijs en bestuur: De twee voornaamste menselijke mogelijkheden om de mensen en de maatschappij te verbeteren zijn goed onderwijs en goed bestuur: D.m.v. goed onderwijs zijn we beter in staat de werkelijkheid waarin wij leven te begrijpen; d.m.v. goed bestuur zijn we beter in staat de mogelijkheden die we hebben te gebruiken.

8. En omgekeerd leidt slecht onderwijs tot illusies en absurde ideeen; leiden absurde ideeen tot wrede of domme menselijke praktijken ("If we believe absurdities, we shall commit atrocities"); en leidt slecht bestuur tot een slechte maatschappij (waarin de bestuurders hun eigen belangen dienen ten koste - en uiteraard "in naam van" - de rest van de samenleving).

9. Omdat dit alles zo is ben ik zo verontwaardigd over het walgelijk slechte onderwijs en het gruwelijk immorele bestuur van de UvA: Als er twee oorzaken van wantoestanden en onmenselijkheid zijn, dan zijn het de opzettelijk gecreeerde domheid en het welbewuste machtsmisbruik. Bovendien vindt deze opzettelijke gecreeerde domheid en dit welbewuste machtsmisbruik in Nederland plaats, aan het meest pretentieuze wetenschappelijke instituut dat Nederland ... arm is, en zogenaamd voor de hoogste idealen, uit de beste motieven. En hoewel Nederland verre van een heilstaat is is het er, vergeleken met andere maatschappelijke experimenten in de geschiedenis, beter aan toe dan de meeste maatschappijen die er tot nu toe geweest zijn.

10. De voorwaarden tot het behoud en de uitbreiding van deze relatieve uitstekendheid zijn de afgelopen 25 echter jaar systematisch kapot gemaakt: De Mammoetwet en de Wub hebben het onderwijs inhoudelijk vrijwel totaal geruineerd; de morele corruptie en intellectuele achterlijkheid van de gemiddelde Nederlandse politicus hebben de rest gedaan.

11. Het meest afgrijselijke hieraan is dat het goede altijd makkelijk kapot te maken is, maar heel moeilijk weer op te bouwen valt, en dat door slecht onderwijs en slecht bestuur mensen en maatschappelijke condities gevormd worden die niet langer in staat zijn hun eigen gebrek aan kwaliteiten te beoordelen, of deze, indien ze dat wel kunnen, te verbeteren.

12. Het favoriete dilemma van de docenten wat betreft onderwijs en onderzoek is dit: Het onderwijs is zo slecht omdat we zoveel tijd aan onderzoek moeten besteden; het onderzoek is zo slecht omdat we zoveel tijd aan onderwijs moeten besteden. Dat is een belachelijk en verwerpelijk argument, want docenten worden betaald om iets goed te doen en niet om leugens op te dissen waarom ze dat goede nalaten.

13. Er zit echter een kern van waarheid in: Het is maar heel weinig mensen gegeven iets werkelijk origineels van belang uit te vinden, zelfs al leggen ze zich daar uit alle macht en eerlijk op toe. Ik zou u dus willen adviseren de docenten van de UvA te ontheffen van hun onderzoekstijd, en de daardoor vrijgekomen formatie-plaatsen te geven aan - gezien de kwaliteit van de Nederlandse opleidingen bij voorkeur buitenlandse - jonge akademici van bewezen talent.

14. De menselijkheid: Mensen worden als dieren geboren - met de mogelijkheid zichzelf naar vermogen te verheffen tot mens. En mensen zijn in aanleg rationele en redelijke dieren: Wezens die proberen zichzelf en hun omgeving te begrijpen door op feiten gebaseerde testbare en logisch beargumenteerde verklaringen en theorieen, en die proberen zichzelf en hun medemensen te beinvloeden en hervormen door heldere argumenten gebaseerd op objectieve feitenkennis. Menselijkheid is een ideaal: Echte mensen in de boven omschreven zin zijn zeldzaam, zeker als men ook nog integriteit, moed en wetenschappelijke, artistieke of morele talenten verlangt.

15. Wat ik zeg over de UvA is, historisch gezien, niets nieuws noch iets verbazends: Menschlich-allzumenschlich zijn de werknemers van de UvA - makkelijk corrumpeerbaar; even makkelijk liegend als ademhalend; vooral gemotiveerd door de wens naar macht, status, privileges enrijkdom; principieel alleen als het wat opbrengt; laf waar het gaat om persoonlijke inzet; feitelijk onverantwoordelijk en gemakszuchtig; lui; oneerlijk; en alleen geinteresseerd in moraal of wetenschap als het hun eigen bekrompen vooroordeeltjes, belangetjes en meninkjes dient.

17. Wat dit alles vooral zo stuitend maakt is dat al dit allzumenschliche egoisme, al die dienarij van de eigen belangen in naam van modieuze afgoden, al die uitvreterij uit principenloze gemakszucht geschiedt in naam van de hoogste menselijke idealen - die daardoor ook nog eens verhoereert, gecorrumpeerd, en verleugend worden.

18. De "wetenschap" opgediend aan de UvA heeft - met weinig uitzonderingen - evenveel met echte wetenschap te doen als een hoer met echte liefde: De pretentie en de schijn zijn er, en in de meest brallerige kitsch-vorm, maar het is alles schijnheiligheid, voorgetoverd door hebzucht.

19. De "moraal" gecultiveerd aan de UvA heeft - met weinig uitzonderingen - evenveel met echte principes te doen als een pooier met filantropie: Verbaal en inhoudelijk is het hyperbolische huichelachtigheid die alleen het eigenbelang, het zelfbeeld, en de sociale status dient.

20. Allemaal menselijk, maar niet de menselijkheid waar ik om geef, en ook niet de menselijkheid waarop u zich laat voorstaan. Ik wacht nu alweer 8 maanden op antwoord van u. Mag ik deze keer een antwoord verwachten dat aantoont dat er op bestuursniveau van de UvA nog wat anders werkt dan soortgenoten van Stalin en Eichmann?

21. En mag ik u er afsluitend op wijzen dat ik nog nooit zelfs ook maar het geringste excuus heb ontvangen voor wat mij aan de UvA gepasseerd is - 2 jaar moordbedreigingen en ruinering van de gezondheid van mijn ex en mij door een door uw CvB gedekt tweetal gestoorde schoften, gevolgd door 3 jaar onnodig proces - en dat u echt niets van mij of van werkelijke menselijkheid begrepen hebt indien u verwacht dat iemand van mijn achtergrond en talenten zich zonder protest of reactie laat mishandelen door tuig van hetzelfde soort, zij het met andere smoezen, als de fascisten.

22. "Gegen die Dummheit kampfen selbst die Gotter vergebens" en aan de UvA heerst de linkse hubris die het mensen met de bek vol idealen en het hart vol hebzucht mogelijk maakt zichzelf te verafgoden als morele weldoeners, en zichzelf wijs te maken dat zij "humaan", "menselijk", "progressief", "socialistisch" en wat al prachtigs niet zijn.

23. De waarheid is dat het fascisme en de communistische tyrannieen vooral het produkt zijn van bestuurders zonder geweten en vol van hebzucht als Cammelbeeck, Poppe, en De Hon. Dat is wat moeilijk in te zien als het om direkte collegae en partij-vrienden gaat (en "onloyaal gedrag", d.w.z. zelfstandig nadenken, is uitermate onpopulair in alle elite-organisaties, van de SS tot het CvB) maar dat is wel een van de waarheiden over de UvA en haar bestuurders die ik in het Nederlandse bewustzijn zal trachten te heien als u mij en Amnesty nu voor de zoveelste keer, uit eigenbelang en elementair gebrek aan menselijkheid, niet ter wille bent.

24. Tenslotte: Ik heb nog steeds geen antwoord van u ontvangen, maar ik wijs u nogmaals op mijn bereidheid te onderhandelen, en mijn altijd bestaande bereidheid om met redelijke mensen van mening te wisselen en te discussieren. Als u het niet met mij eens bent, goed: Weerleg wat ik zeg, of accepteer het anders. Ik ben, dunkt mij, duidelijk genoeg geweest. Maar je weet het nooit - zoals Dr. Johnson zei: "I can provide you with an argument but not, alas, with an understanding". 

39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van onderwijs & bestuur in Nederland

1.Is het niet zo dat Wittgenstein ergens zegt dat het mogelijk moet zijn een filosofische verhandeling alleen bestaande uit vragen te schrijven? (Het antwoord op deze vraag is: Ja.)

2. En is het niet zo dat de meest directe en praktische vragen over filosofie en, meer algemeen, wetenschap en cultuur, vragen over het niveau en de kwaliteit van het onderwijs in filosofie en wetenschap zijn - omdat immers het niveau van cultuur in een maatschappij nauw samenhangt met de kwaliteit van het onderwijs in die maatschappij?

3. Want is het ook niet zo dat een moderne maatschappij waar gemiddeld slecht onderwezen wordt; waar de universiteiten en voorbereidende opleidingen slecht zijn; of waar wat onderwezen wordt geen wetenschap maar politieke ideologie is een maatschappij is die zichzelf langzaam maar zeker aan het vergiftigen is?

4. Is het niet zo dat Nederland sinds de Mammoet-wet en de WUB in die positie verkeert?

5. En is het niet zo dat een slechte of middelmatige universitaire of voorbereidend wetenschappelijke opleiding niet alleen neerkomt op langzaam maar zekere culturele zelfmoord, maar ook persoonlijke verontrechting is van studenten die hun grondrecht op een goede opleiding in overeenkomst met hun talent ontnomen wordt?

6. Is het niet zo dat in Nederland al 20 jaar lang kwasi-akademische diploma's uitgereikt worden aan kwasi-intellectuelen in zachte vakken - kwasi-intellectuelen die vervolgens echte functies bekleden, waarin ze beslissen over de echte levensmogelijkheden van hun ondergeschikten en clienten, en echt hoog voor betaald worden?

7. Is het niet zo dat een maatschappij die incompetentie beloont, beschermt en in stand houdt daardoor vergiftigd wordt - even zeker als de natuur vergiftigd wordt door milieu-verontreiniging?

8. En is het ook niet zo dat beide vormen van vergifting blijven bestaan omdat de belanghebbenden er ... belang bij hebben, en de macht hebben? En omdat het inderdaad zinloos want ineffektief is om in Nederland enige ambtenaar, hoe lui, hoe onbeschoft en hoe incompetent ook te kritiseren, omdat in Nederland iedereen met een publieke functie, hetzij ambtelijk of politiek, door collaborerende "geachte collegae" van precies dezelfde kwaliteit gedekt wordt?

9. Is het ook niet zo dat in Nederland feitelijke verantwoordelijkheid niet meer bestaat voor enige hoge politieke of ambtelijke functie, o.a. omdat deze functies voortdurend verdeeld worden tussen partij-vriendjes, kamerleden, incompetente staatssecretarissen, vakbonzen en andere politiek georganiseerde uitvreters, en de ene uitvreter - in de zin: moreel onverantwoordelijk; intellectueel incompetent; en bewogen door grote geld- en status-geilheid - de andere uitvreter altijd dekt?

10. En is het niet zo dat er in Nederland nauwelijks een moreel en intellectueel bekwame politicus, bestuurder of hoge ambtenaar te noemen valt - met als vrijwel unieke uitzondering van fatsoenlijk, bekwaam en Nederlands politicus de 100-jarige Drees?

11. Is het niet zo dat er aan de HELE UvA geen enthousiaste, in goed Nederlands gehouden, inspirerende colleges gegeven worden? Is het niet zo dat aan het aan de UvA ongebruikelijk is dat de docenten goede en duidelijke college-diktaten leveren?

12. Is het niet zo dat het gros van de gebruikte boeken slecht zijn?

13. Is het niet zo dat vrijwel niemand van de docenten de afgeopen 20 jaar geprotesteerd heeft tegen de politisering van wetenschap en onderwijs aan de UvA; of tegen de puinhoop van de Tweede Fase; of tegen de achtergestelde positie van de AiO's; of tegen het bevoordelen van miniem kleine fanate aksiegroepjes (door hun leid(st)ers akademische banen en verdere voorrechten te geven)?

14. Is het niet zo dat aan de UvA de meerderheid van het wetenschappelijk personeel, in ieder geval aan de gamma- en alfa-faculteiten intellektueel niet of nauwelijks gekwalificeerd zijn; geen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek plegen, en eigenlijk nauwelijks in hun vak en des te meer in hun salaris geinteresseerd zijn?

15. Is het ook niet zo dat aan de UvA de meerderheid van de studenten, in ieder geval in de gamma- en alfa-vakken, door de ramp die VWO heet te laag gekwalificeerd zijn voor een goede universitaire opleiding, en overigens niet geinteresseerd zijn in grote delen van het vak dat ze studeren, maar alleen studeren om carriere te maken?

16. Is het niet zo dat de universitaire docenten al 20 jaar beweren dat hun kwaliteiten niet objectief vastgesteld kunnen worden?

17. En is het niet zo dat ze dat niet zeggen omdat het zo is, maar om te verhinderen dat hun gebrek aan kwaliteit aan het licht komt?

18. Want is het immers niet zo dat alleen van wie geen kwaliteiten heeft de kwaliteit niet kan worden vastgesteld?

19. Is het niet zo dat al 20 jaar lang een groot deel van het onderwijs in de alfa- en gamma-faculteiten in feite politieke ideologie is; als wetenschap verkapte vooroordelen?

20. Is het niet zo dat al 20 jaar lang in vele faculteiten door hoogbetaalde docenten verkondigd is - zoals ik dat tientallen malen in de filosofische en psychologische faculteiten gehoord heb - dat "iedereen weet dat waarheid niet bestaat"; dat "objectieve wetenschap een illusie is"; dat "rationeel denken moreel onverantwoord is"?

21. Is het niet zo dat dit totalitaire meningen zijn, die vooral geformuleerd werden om linkse politiek terwille te zijn, maar evengoed kunnen dienen om te argumenteren dat er geen 6 miljoen joden vermoord zijn in de 2e wereld-oorlog, als dat Adolf Hitler een groot humanistisch genie was - "iedereen weet immers dat waarheid niet bestaat" en "objectieve wetenschap is immers een illusie" en "(menselijke) kwaliteiten kunnen niet objectief vastgesteld worden"?

22. Is het niet zo dat de inhoudelijke nadruk in het onderwijs aan de UvA in de alfa- en gamma-faculteiten en in het bestuur 20 jaar lang het uitdragen van dit soort totalitaire politieke ideologie is - weliswaar ten behoeve van linkse, zogenaamd humanitaire, doelen en stelsels, maar evengoed bruikbaar voor ieder ander totalitair waansysteem?

23. Is het niet zo dat als de - altijd laffe, achterbakse en schijnheilige - Nederlandse bestuurders of verantwoordelijkheidsdragers al een tipje oplichten van de sluier over de beerput die ze beheren, het bij hun afscheid is - als ze gepromoveerd worden naar een nog beter betaalde versluierde beerput, waarvan het vette salaris evenmin stinkt ... tot de volgende promotie?

24. En is het niet zo dat deze zwijgzaamheid veel verklaart over het verschijnsel collaboratie in de 2e W.O.?

25. Is het niet zo dat een deel van de reden van de feitelijke puinhoop die de UvA is, de ruine van wat eens een bloeiende autonome, aan wetenschap en cultuur gewijde universiteit was, maar nu tot een pretentieuze, verziekte en zoveelste-rangs HBO-opleiding verworden is, veroorzaakt is door 20 jaar incompetent bestuur - grotendeels door schijnheilige PvdA-coryfeeen zonder de minste interesse in wetenschap of onderwijs, maar (wat deze huichelaars ook over hun motieven mogen beweren) vooral bewogen door macht- en geld-zucht?

26. Is het niet zo dat er in ieder geval al 15 jaar geen fatsoenlijke financiele verantwoording afgelegd wordt aan de UvA?

27. Is het niet zo dat aan de UvA incompetente bestuurders, als zodanig gewaarmerkt door de UR, met pensioen gestuurd worden met een universiteitslintje en 850.000 gulden gemeenschapsgeld aan gouden handdruk?

28. Is het niet zo dat er in de periode 80-85 aan de UvA 60 miljoen gulden "verdwenen" is (45 miljoen in de UvA; 15 miljoen bij de SSH)?

29. Is het niet zo dat dit geld verdwenen is omdat het bestuur al 20 jaar incompetent is; omdat er geen effectieve verantwoordelijkheid is; en omdat iedereen weet dat er toch ieder jaar een half miljard vanwege het Ministerie van Onderwijs komt?

30. Is het niet zo dat het aan de UvA niet gaat om de gepubliceerde schijnheilige praatjes over het onderwijs, of de politieke ideologie, maar dat dat allemaal op morele en intellectuele incompetentie gebaseerde schijnheilige leugens zijn die de hebzucht en onverantwoordelijke uitvreterij dienen?

31. Is het niet zo dat de nu weer voor de boeg staande UR-verkiezingen alleen en uitdrukkelijk alleen een middel zijn om de ASVA-, en de PP-fracties en het CvB een kwasi-democratische legitimatie van hun voortdurende machtspositie en hun voortdurende incompetentie en uitvreterij zijn?

32. Is het niet zo dat er aan de UvA alleen te kiezen is uit de ene of de andere machtsgeile uitvreter(es) zonder de minste of geringste echte interesse in wetenschap of onderwijs maar alleen bewogen door politiek fanatisme of geldzucht en carriere-belang?

33. Is het niet zo dat een groot deel van het TAS-personeel, vergeleken met normen in het bedrijfsleven, nauwelijks werkt?

34. Is het niet zo dat een groot deel van de linkse politieke meningen die 20 jaar zo populair waren aan de UvA vooral populair waren, niet omdat de uitdragers ervan echt ethisch bewogen waren, maar omdat het alle belanghebbenden, dus iedereen met een functie in de UvA, vrijwel onbeperkte mogelijk heden tot niets doen en onverantwoordelijkheid gaf - want volgens de gelden de ideologische praatjes is "iedereen gelijk" en "dient alle besluitvorming gedemokratiseerd"?

35. En kwam dit, afgezien van de mooie praatjes, in de praktijk niet neer op alle gelegenheid plus legitimatie van uitvreterij, niets doen, kantjeserafloperij, luiheid, en gehuichel, en bescherming van als wetenschap vermomde politieke ideologie als onderwijs?

36. Is het niet zo dat wetenschap het culturele en economische fundamenten van onze maatschappij is, omdat we eten en leven van de door eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek gevonden technologie en omdat wetenschappelijke redeneermethoden ons enige middel zijn om de werkelijkheid adekwaat te begrijpen en verklaren, en om onzinnige politieke ideologieen, ontspoorde religieuze stelsels en andere vormen van bijgeloof redelijk te kritiseren?

37. Is het niet zo dat de kwaliteit van onze economie, en de daarvan te verwachten welvaart, recht evenredig is met de kwaliteit van de wetenschappelijke opleidingen - omdat onze economie gebaseerd is op wetenschappelijke technologie?

38. En is het niet zo dat de kwaliteit van onze cultuur, en het daarvan te verwachten welzijn - medemenselijkheid; tolerantie; kortom: redelijk handelen naar realiseerbare plannen - recht evenredig zijn met de kwaliteit van de wetenschappelijke opleidingen - omdat onze cultuur gebaseerd is op normen van rationeel redeneren en redelijk handelen die vooral wetenschappelijk of aan wetenschappelijke normen ontleend zijn?

39. En is het niet zo dat wetenschap en goed wetenschappelijk onderwijs, rationeel denken en redelijk handelen, van het allergrootste culturele en menselijke belang zijn - en dat aan de UvA wetenschap en wetenschappelijk onderwijs gecorrumpeerd en verrot zijn; rationeel denken getrivialiseerd en kapotgemaakt is; en redelijk handelen alleen in schijnheilige travestie bestaat?


N.a.v. deze vragen meenden 16 mij met naam bekende Amsterdamse akademische filosofen, in vergadering bijeen, dat ze mij - als genodigd spreker - het woord moesten laten ontnemen, en dat ik "een terrorist" ben. Ieder van deze 16 personen heeft in de afgelopen jaren tegen het miljoen of meer aan gemeenschapsgeld ontvangen; geen heeft er ook maar iets van enige betekenis voor in de plaats gesteld; allen geven slecht onderwijs en doen geen of waardeloos onderzoek. Zo gaat dat. Geen van de bovenstaande stellingen is weerlegd of ontkend tot op de dag van heden - 20 maart 1989 - door enig ambtenaar of medewerker van de UvA. Geen van de bovenstaande vragen is beantwoord tot op de dag van heden door enig ambtenaar of medewerker van de UvA. Moet ik deze stellingen eerst, gekleed in de concentratie-kamp-kleding van mijn vader, aan het Maagdenhuis spijkeren onder de kreet "Hier sta ik - ik kan niet anders" voordat ik een redelijk antwoord krijg?

Maarten Maartensz
Amsterdam, 20.III.1989

Naar begin van deze brief


Colofon:
Geschreven en aangetekend verstuurd in maart 1989. Nooit beantwoord door drs. Jan-Karel Gevers, zelfbenoemd hoeder van het goede, zodat de rest van Nederland veilig mag aannemem dat deze - in eigen ogen - hoogbegaafde classicus al sinds april 1989 instemt met alle stellingen uit deze brief.

De 39 Vragen n.a.v. de kwaliteit van onderwijs & bestuur in Nederland zijn in mei 1988,geschreven op verzoek van de redactie van "Cimedart", het faculteits-blad van de faculteit voor filosofie, n.a.v. de toen plaatsvindende Universiteits-Raad verkiezingen en ook in mei 1988 gepubliceerd in "Cimedart".

         Naar Index - Overzicht Bijlages

[email protected]