- Verder met brief aan CvB v/d UvA


 

                          Aan het CvB van de UvA - 1989
                          177 stellingen en 39 vragen
                          over het verval van onderwijs,
                          wetenschap en cultuur - 3


17 Stellingen over onderwijs-politiek aan de UvA

1. Ik heb het CvB uitgebreid gewezen op een redelijk aantal stukken van mijn hand die ik, hoewel ernstig ziek en vervolgd, bedreigd en lichamelijk geterroriseerd door een door uw ex-CvB geprotegeerde geestelijk gestoorde, geschreven heb voor de nu niet meer bestaande studentenvereniging NASA (= Nieuwe Amsterdamse Studenten Associatie).

2. Deze stukken over de kwaliteit van het onderwijs aan de UvA zijn aan de UR voorgelegd in 1982, en kritiseerden uw volstrekt incompetente wanbeleid en de totalitaire meningen over wetenschap en onderwijs die indertijd populair waren aan de UvA (en dat nog wel zijn, maar de betreffende medewerkers hebben hun huikje wat naar de yuppie-wind verhangen).

3. Het CvB heeft zich in 1988 in overeenkomstige termen uitgelaten heeft als ik 6 jaar eerder voorgesteld heb aan de UR (wat toen met een stem, die van de Nasa, afgewezen werd, en als gevolg waarvan de Asva mij een "fascist" noemde), nl. dat het dringend nodig is om wetenschap en politiek gescheiden te houden, en om, gezien de economisch deplorabele situatie van Nederland, zoveel mogelijk te investeren in technologisch bruikbare kennis, onderzoek en opleidingen i.p.v. in modieuze kwasi-wetenschappen als 6 jaar lang door de UvA bevoordeelde en gepushte vrouwen-, en homo-studies, en andere onwetenschappelijke totalitaire politieke ideologie waar geen mens behalve de persoon die er een baan mee heeft aan werk geholpen wordt.

4. Overigens is de waarschijnlijke reden voor de meningen van het CvB niet wat door hen als reden gegeven wordt, maar de, door jarenlang wanbeleid van voorgaande CvB's, exceptioneel slechte financiele situatie van de UvA: Het CvB poogt geld van de minister te krijgen om een gat van 45 miljoen (+ 15 miljoen bij de SSH), zo geruisloos mogelijk te dichten.

5. Dit gat is ook weer ontstaan is door het totaal incompetente financiele beleid van uw ex-CvB, waar ik ook via de Nasa al in 1982 op gewezen heb.

6. Ik meen, zoals ik in het voorjaar en najaar van 1982 aan de UR heb voorgelegd, dat mensen alleen door objectieve wetenschap en rationele wetenschappelijke methoden in staat zijn zich redelijk te weren tegen linkse en rechtse totalitaire ideeen, en dat alleen echte wetenschap in staat is de mensen, door beter begrip van de werkelijkheid waarin zij leven de mogelijkheden te bieden in hun bestaan te voorzien.

7. Maar in ieder geval van 82-86, dus een hele studenten-generatie (van minstens 25.000 studenten) lang meende de UvA dat geheel niet. Wat de UvA wilde en uitdroeg in haar Ontwikkelingsplan 82-87, aan de hand waarvan de UvA bestuurd werd, was verpolitiekte pseudo-wetenschap; als wetenschap vermomde politieke ideologie; en verbreiding van de totalitaire ideeen, die ik tientallen malen van uw katheders en door uw docenten en personeel heb horen verkondigen en zien onderwijzen, nl. dat "waarheid niet bestaat", dat "objectieve wetenschap een illusie is" en dat "rationeel denken moreel onverantwoord is".

8. Deze meningen zijn stuk voor stuk nog voor mij herhaald op 26 april 1988 door een docente feminisme & filosofie tijdens een onderwijsbijeenkomst van de faculteit voor wijsbegeerte, in het bijzijn van minstens 16 docenten waaronder 3 professoren, van wie niemand deze totalitaire waanzin tegensprak, ook niet na mijn uitdrukkelijk aandringen daarop!

9. Deze meningen dat "waarheid niet bestaat", dat "objectieve wetenschap een illusie is" en dat "rationeel denken moreel onverantwoord is" zijn geformuleerd om linkse politieke ideologie, zogenaamd met zeer humane doelen, een bestaansrecht te verschaffen.

10. Ze kunnen even goed gebruikt worden (en zijn zo gebruikt) om rechtse totalitaire meningen, zoals dat het niet waar zou zijn dat er 6 miljoen joden vermoord zijn in de 2e Wereldoorlog; dat docenten geen objectief vaststelbare kwaliteiten hebben, zoals het CvB tientallen malen publiekelijk verkondigd heeft; en dat wetenschap ingericht moet worden aan de hand van politieke normen en waarden, zoals aan de UvA, in de Sovjet-Unie, en in Hitler-Duitsland; en meer van dat soort uitermate kwalijke leugens een bestaansrecht te verschaffen.

11. Door toedoen, met goedvinden, en met instemming van het ex-CvB is dit aan de UvA uitgebreid uitgedragen - met een beroep op de menselijkheid, op hoge idealen, en met de mond vol van Nicaragua, Vietnam, Zuid-Afrika en andere verre plaatsen waaraan oneerlijke ethische mooipraterij en moreel gehuichel ongecontroleerd en ineffectief opgehangen kunnen worden.

12. Wat de door u gepretendeerde en met de mond nagestreefde menselijkheid en ethische idealen in de praktijk inhielden hebben mijn ex uitgebreid kunnen ervaren:

A. Een door het ex-CvB beschermde psychoot heeft onze gezondheid mogen ruineren en ons jarenlang naar het leven mogen staan;
B. het onderwijs dat wij aan de UvA kregen was overwegend waardeloos, zowel didactisch als wetenschappelijk en voor een aanzienlijk deel gewijd aan het uitdragen en populariseren van linkse totalitaire politieke ideologie; en
C. uw ex-CvB verdomde het anderhalf jaar lang zelfs mijn brieven over de incompetentie bij de SSH, waarvoor het ex-CvB verantwoordelijk was, te beantwoorden, omdat, zoals ex-CvB-lid De Hon tegen mij uitriep "Mijnheer, u denkt toch zeker niet dat ik mijn ambtenaren afval?!";

13. Een en ander heeft mij tot o.a. de volgende konklusies gebracht, die ik hieronder zal toelichten d.m.v. een evaluatie van het onderwijs en het bestuur van de UvA:

A. Ik zal weigeren een cent studie-beurs terug te betalen, en bereid ben daar jaren over te procederen (zoals ik al jaren tegen de UvA geprocedeerd heb): Ik meen dat een aantal van mijn mensen-rechten, die deel uitmaken van de Nederlandse wet, aan de UvA systematisch en welbewust verkracht zijn, i.h.b. Art. 25 en Art. 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

B. Ik meen dat het Nederlandse onderwijs al dekaden lang een grote puinhoop is, tot schade van de Nederlandse cultuur en, opnieuw, in strijd met het grondrecht dat iedere Nederlander heeft: Op goed, wetenschappelijk verantwoord onderwijs. Sinds de Mammoet-wet en de WUB is hiervan nauwelijks of geen sprake: Wie de afgelopen dekaden schoolgegaan is in Nederland is ontrecht en bestolen.

14. De docenten aan de faculteit voor wijsbegeerte van de UvA (m.u.v. de vakgroepen taal- en wetenschaps-filosofie) zijn vrijwel zonder uitzondering talentloze farizeische sofisten zonder de minste interesse in hun vak; zonder enig enthousiasme; zonder enige didaktische bekwaamheid; zonder enige internationale standing of reputatie; zonder enige inzet voor iets anders dan hun baantje en salaris.

15. In 1982 heb ik de volgende o.a. moties voor laten leggen aan de UR - en ik geef de tekst uit 1982:

Motie I: Gezien de bovengeschetste algemene overwegingen, waaruit volgt dat het bezuinigingsbeleid van de regering t.a.v. wetenschap en onderwijs niet redelijk is, terwijl het bovendien uitgevoerd wordt door mensen waarvan, gezien hun eerdere optreden, verwacht mag worden dat ze, zonder daarin bijgestuurd te worden met zinnige ideeen, niet in staat zullen zijn een redelijk wetenschaps- en onderzoeks-beleid te voeren besluit de UR van de UvA:

De regering, de Tweede Kamer en de landelijke media in kennis te stellen van de genoemde en eventuele verdere argumenten, en zeer dringend te adviseren en op te roepen de bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek en - onderwijs stop te zetten, in ieder geval tot nadat er een goed wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de maatschappelijke, culturele en economische gevolgen van de voorgaande en geplande bezuinigingen.

Toelichting: Wij zijn er i.h.a. geen voorstanders van dat de UvA regeringen onderhoudt over haar morele plichten, en wij zijn er evenmin voorstander van te proberen landelijke politiek te bedrijven in de UR. Maar in de gegeven situatie dienen o.i. Nederlandse wetenschappelijke instellingen de regering er op te wijzen dat het onredelijk en onverantwoord is verregaande bezuinigingen op zoiets essentieels als wetenschap en onderwijs te verrichten zonder dat er goed onderzoek naar de daaruit voortvloeiende maatschappelijke, culturele en economische gevolgen heeft plaatsgevonden. Een soortgelijke opmerking kan t.a.v. de volgende motie gemaakt worden:

Motie II: Gezien de boven geschetste argumenten, waaruit in redelijkheid volgt dat (1) het bestaande studiefinancieringsstelsel, zeker in de bestaande situatie, buitengewoon onrechtvaardig is, terwijl (2) het door de Minister geplande stelsel van studiefinanciering nog onrechtvaardiger is en bovendien in strijd met de Rechten van de Mens en, dus, de Nederlandse wet, terwijl (3) bovendien verwacht mag worden dat zowel het huidige als het geplande studiefinancieringsstelsel aanzienlijke schadelijke maatschappelijke gevolgen zullen hebben, besluit de UR van de UvA:

De regering, de Tweede Kamer en de landelijke media in kennis te stellen van de bovengeschetste en eventuele verdere argumenten, en dringend te adviseren en op te roepen om iedere student een bijstandsuitkering te garanderen en het bestaande studiefinancieringsstel op te heffen.

Toelichting: Hoe dit gefinancierd kan worden wordt hieronder uiteengezet, in de laatste sectie waar een geheel nieuw studiefinancieringsstelsel voorgesteld wordt. Afgezien daarvan zijn er natuurlijk aanzienlijke besparingen als gevolg van (i) het opheffen van de studiefinancierinsambtenarij, en (ii) het verdwijnen van de noodzaak voor vele studentenvoorzieningen, die nu wel nodig zijn vanwege de miserable inkomenspositie van vele studenten. En tenslotte zijn dergelijke uitkeringen aan studenten o.i. rechtvaardig, terwijl er op deze manier bovendien nuttig gebruik gemaakt wordt van sociale uitkeringen.

16. Deze moties, die in het licht van wat in de afgelopen 7 jaar gebeurd is profetisch genoemd kunnen worden, ontvingen 7 jaar geleden afgewezen in de UR 1 stem - die van mijn fractie.

17. De reactie van de Asva was dat iemand die vind wat ik vind een "fascist" is.