Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

- Volg de pijlen voor ME in Amsterdam


- Aan CvB UvA


 

Aan het CvB van de UvA - augustus 88


Amsterdam, 30 augustus 1988

Mijne heren,

Onder referentie aan de zeer uitgebreide correspondentie die ik met het ex-CvB en de SSH (bestuurd door het ex-CvB) heb gevoerd in de jaren 1980-1983; met verwijzing naar de dekanen dhr. Havermans en mevr. Le Coultre,en de studentenarts Meyman; en met uitdrukkelijke verwijzing naar de bijlages deel ik u het volgende mee:

1.Inleiding: Ik heb u een verzoek en een voorstel te doen die beide uitvoerig, en indien u zulks wenst, buitengewoon goed en uitgebreid gedocumenteerd voor u of, indien u dat verkiest, voor de rechter gebracht kunnen worden, nl. het verzoek om mij alsnog, en voor uw kosten, het recht te verlenen volgend jaar af te studeren in de wijsbegeerte aan uw universiteit, en het voorstel mij een schadevergoeding toe te kennen voor het mij aan de UvA gebodene. De volledige rationele en redelijke ondersteuning van dit verzoek bestaat uit meer dan 250 dokumenten. Ik zal u deze ondersteuning hier besparen, ook al omdat u deze voor een groot deel in uw eigen archieven terug kunt vinden; omdat het u niet aan informatie ontbreekt om althans een eerste beslissing op te baseren; en omdat het volgende duidelijk genoeg is.

Waar het om gaat is het dit - en ik ben me bewust dat meer dan 20 paginaas tekst volgen, maar ik ben me ook bewust dat ik het over 10 jaar van mijn leven, en 3 jaar proces tegen de UvA, en honderden pertinente dokumenten heb, waarmee ik het gestelde meen te kunnen bewijzen, en reeds gedeeltelijk, voor de rechter, heb bewezen:

2. Studieprestaties: Ik heb aan uw universiteit ingeschreven gestaan van '76 tot '84, en dit jaar als extraneus. Omdat ik in '76 geen beurs kreeg door een fout van studiefinanciering ben ik eerst in '77 gaan studeren, maar heb toen slechts een paar maanden kunnen studeren, alweer door een fout van studiefinanciering. In feite heb ik slechts 2 jaar effectief gestudeerd: 78/79 en 79/80, en was daarvan 1 jaar ernstig ziek.

Ik leed en lijd nu bijna 10 jaar aan een zeldzame spierziekte die sarcoidose heet, en die gepaard gaat met veel, en voortdurend aanhoudende, spierpijn en een voortdurende grote moeheid, en die staan en lopen erg moeilijk maakt.

Meer informatie over deze ziekte vindt u in een bijlage vanwege de Nederlandse patienten-vereniging voor lijders aan sarcoidose, en later in deze brief.

In de twee jaar waarin ik gestudeerd heb heb ik een dubbele hoofdvak-studie gedaan, nl. filosofie en psychologie, en een kandidaats filosofie en een kandidaats I psychologie behaald, beide met een gemiddeld cijfer tussen de 7 en de 8 en daarnaast nog ruim 2 jaar studie-punten gehaald. Dit alles deed ik bovendien ondanks mijn ziekte; ondanks de u ook bekende zelfde ziekte van mijn - nu - ex-vrouw, die aan deze ziekte ook bijna 10 jaar lijd, en net als ik studeerde aan de UvA, en ondanks het feit dat ik eigenlijk weinig aan het aan uw universiteit gebodene gedaan heb omdat het mij zo walgelijk slecht voorkwam en voorkomt - waarover hieronder meer.

In algemene termen geformuleerd heb ik twee soorten klachten over de UvA, nl. in de eerste plaats door persoonlijke ondervindingen veroorzaakte klachten over het bestuur, i.h.b. het ex-CvB (sowieso de verantwoordelijken voor het bestuur van de UvA, maar in de onderhavige kwestie meervoudig en persoonlijk betrokken), en in de tweede plaats algemene klachten over de kwaliteit en de inhoud van het door mij en alle andere alfa- en gamma-studenten ontvangen onderwijs aan de UvA. Omdat ik over de bestuurlijke klachten 3 jaar tegen u geprocedeerd heb, en daarover een uitgebreid en scherp verwoord rechterlijk vonnis heb, zal ik met mijn bestuurlijke klachten beginnen.

 

 


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home