Brief aan de rechter inzake
     Studiefinanciering en de UvA
- maart 1997 -

·         Naar Index - Overzicht Bijlages


Amsterdam, 3 maart 1997

Edelachtbare!

Op 6 maart vindt de volgende stap plaats in het proces dat de Staat der Nederlanden nu sinds 1993 tegen mij voert over studie-financiering.

Ik neem aan dat het de wederpartij zal interesseren dat

1.      ik heb sinds november 1996 een eigen website en email-adres: [email protected] - waar ook u mij kunt bereiken via email - zodat het mij ook mogelijk is geworden met de gemeente Amsterdam, de gemeente-universiteit van Amsterdam, en de Staat der Nederlanden publiek in discussie te gaan (over de kwaliteit van het onderwijs aan de UvA, het verval van het wetenschappelijk onderwijs en de publieke moraal in Nederland, en de kwaliteit van het bestuur en van de drugshandel in de gemeente Amsterdam, om enkele onderwerpen te noemen).

2.      Ik heb dit op 17 december meegedeeld aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, vergezeld van een vordering (o.a. ten behoeve van de financiele verlangens van de Staat der Nederlanden, zoals aanhangig gemaakt in de zaak waarover u een uitspraak moet doen).

3.      Een bijzondere rol daarbij is weggelegd voor de kersverse medewerker van de UvA professor -burgemeester-wonder-doctorandus Ed van Thijn, groot deskundige op het gebied van “de idealen van de Februari-staking” ; het importeren van drugs; en het gedogen van drugshandelaars in Amsterdam: typisch iemand met - voor de UvA - professorabele kwaliteiten, en u reeds behoorlijk bekend uit mijn eerder toegezonden documentatie.

4.      Er zijn sindsdien 2 1/2e maand verstreken (wat overigens een heel gewone termijn is voor mensen met mijn menselijke status bij de UvA om te beantwoorden: rechters en advocaten worden sneller beantwoord, als u dat gerust mocht stellen), maar het heeft iets of iemand van de UvA behaagt afgelopen vrijdag zijn/haar computer te kittelen, met het volgende resultaat, dat ik integraal voor u citeer:


Date: Fri, 28 Feb 97 13:09:18 CET
From: [email protected]
Subject: claim
To: [email protected]
 
Geachte heer Maartensz,
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 17 december 1996
aan het College van Bestuur.
De universiteit pleegt aan haar gerichte correspondentie via de post
te beantwoorden en niet via een openbaar medium als Internet. In uw
geval willen wij daarop geen uitzondering maken. Indien u een antwoord
op uw brief wenst te ontvangen zult u derhalve - schriftelijk - een
postadres bekend moeten maken.
Voorts verzoek ik u dringend in het vervolg uw klachten en wensen op
zakelijke wijze mee te delen en zich daarbij te onthouden van grie-
vend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen.
 
 
Hoogachtend,
 
drs J. van Hijfte
hoofd ABIV
Bureau van de Universiteit 

(Einde citaat)


Ik heb echter nog nooit van “drs. J. van Hijfte” gehoord, noch van “hoofd ABIV”, en heb geen idee wat een (het? de?) “hoofd ABIV” zou mogen of kunnen wezen.

Het moet echter wel iemand zijn die denkt dat het vanzelf spreekt om hem/haar volstrekt onbekende bijna 47-jarige alumni van de universiteit waar hij (m/v) door betaald wordt volledig ongespecificeerd en ongemotiveerd toe te voegen dat deze zich

“in het vervolg uw klachten en wensen op zakelijke wijze mee te delen en zich daarbij te onthouden van grievend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen.”

Zo, zo! En dat nadat hetzelfde personage (m/v) de regels daarvoor per email meedeelt dat een “hoofd ABIV” geen mededelingen per email doet! ‘t Is maar dat u het weet, voor het geval dat u zelf ooit wat met de UvA te maken zou krijgen. In dat geval, trouwens:

mijn dringende advies als u een zoon of dochter in de studerende leeftijd met een helder hoofd heeft: Stuur hem/haar niet naar de UvA, want daar kun je - leert mijn ervaring - alleen een geslaagd academicus met academische aanstelling worden indien hij/zij een IQ heeft dat niet veel hoger dan 115 is. (Zie bijv. mijn stuk “Mandarijntjes met een IQ van 118” , gepubliceerd in 1989 en u eerder toegezonden, of “Hoeren van de Rede”, gepubliceerd in 1988).

Aan de andere kant: mochten uw academisch ambitieuze kinderen (of kleinkinderen) een IQ rond de 100 of lager hebben (en dat komt regelmatig voor, ook in de beste families, vooral die van PvdA-prominenten) dan kunt u ze verreweg het best inschrijven bij de UvA: professor-doctorandus Ed van Thijn zal er dan zorg voor kunnen dragen dat ook zij snel professor-doctorandus worden, vanwege hun bijzondere intellectuele en morele aanleg, vooral als zij zich Politiek Correct Nederlands weten eigen te maken (wat niet bijzonder moeilijk is: zelfs professor-wonder-doctorandus-burgemeester- PvdA-zwaargewicht Ed beheerst het).

Overige intellectuele eisen worden aan studenten niet gesteld aan de UvA, want dat zou discriminerend zijn: nog steeds worden in Nederland, in opdracht van Ed van Thijn’s partij-kameraad minister Ritzen (Onderwijs) meisjes met een IQ boven de 150, die hun talenten graag zouden gebruiken voor de studie medicijnen, van de universiteit geweerd vanwege hun leeftijd.

Dit is een beleid dat het CvB van de UvA (zelf zeer demokraties-socialisties en niet uitzonderlijk begaafd) van harte toejuicht, ook - reeds, dus, mede - namens hun bijzonder demokratiese en socialistiese waarden en idealen.

Wat echter wel zeer wenselijk is voor een succesvolle carriere van uw ambitieuze kinderen of kleinkinderen aan de UvA, en vrijwel noodzakelijk voor het behalen van een doctoraal diploma, is dat ze hun plaats weten - anders zou (bijvoorbeeld) “hoofd ABIV Bureau van de Universiteit” hen wel eens (per email) zeer straf kunnen toespreken! (Zie boven.)

Wat uw kinderen of kleinkinderen vooral moeten vermijden aan de UvA is het uitspreken van meningen, ideeen of waarden die niet de - stilzwijgende of uitgesproken - goedkeuring van het CvB of de wetenschappelijke staf hebben, of die afwijken van aan de UvA heersende zogeheten socialistiese en demokratiese gevoelens, normen en ideeen. Hoe weet ik dat zo goed?

Nu, ik heb dat helaas wel gedaan, in mijn uitermate naieve veronderstelling “in een vrije en tolerante rechtsstaat” te leven en studeren, en te mogen denken, zeggen en voelen wat ik wil: zie wat er van mij terecht gekomen is: volgens nogal wat mensen (waaronder professoren psychologie) weliswaar “briljant”, maar toch - op bijna 47-jarige leeftijd - met een menselijke waarde (in het enige medium dat in Nederland werkelijk waarde heeft en meetelt) van - ja inderdaad! - 967 gulden bijstand (“plus een bijzonder vergoeding vanwege uw woon-omstandigheden”) per maand.

“Hoofd ABIV” en het College van Bestuur van de UvA doen het daar niet eens per dag voor, kan ik u verzekeren (want jaarsalarissen van 350.000 gulden zijn in die verheven overwegend zeer socialistische kringen de norm: u en belastingbetalend Nederland mag daar dankbaar voor zijn) - en uw kinderen of kleinkinderen, net als ik, waarschijnlijk liever ook niet.

Goed. U weet dat de universiteiten van Nederland steeds minder studenten trekken: de afgelopen 25 jaar is, onder gedreven socialistische leiding, het hele onderwijs (1) totaal genivelleerd en (2) volstrekt onbetaalbaar gemaakt (behalve voor miljonairs en kinderen van prominente veelverdienende socialistische bestuurders).

Vandaar dat de UvA dit jaar besloten heeft zichzelf extra aantrekkelijk te maken voor intelligent en ambitieus jong Nederland, door

·         de - zonder twijfel! - geniale professor-burgemeester-doctorandus-PvdA-zwaargewicht Ed van Thijn aan te trekken middels een vorstelijk salaris (en naar ik aanneem voor onderwijs in het gebruik van en de handel in drugs, wat heel populair en zeer makkelijk verkrijgbaar is onder de moderne Amsterdamse en Nederlandse jeugd, vooral dankzij - met name, dus - het beleid van deze hoogbegaafde professorale wonder-doctorandus) een campagne te starten met volgende leuze (op posters van 1 meter bij 1 meter 25, waarop een klein meisje in de hoek staat, met haar handjes op haar rug):

______________________________________
Als je altijd al een eigen mening had,
ben je van harte welkom.

UvA - De Universiteit van Amsterdam ______________________________________

 

Fraai, vindt u niet? Dat zal vele zelfstandig denkende, onafhankelijke, mogelijk zelfs briljante intelligente jonge Nederlanders met vrije geesten en grote intellectuele ambities (als ik, ooit, lang geleden, voordat ik de UvA had leren kennen) bijzonder charmeren, nietwaar?

Ik weet het niet. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze zich niet laten belazeren. Maar wat ik wel weet is dat ik, van dezelfde voorzitter van het College van Bestuur dat bovenstaande advertentie-campagne startte, de volgende brief kreeg - in de tijd dat hij en de hele UvA nog bol stonden van socialistische, feministische en vakbewegings-rhetoriek, toen geleid door dezelfde - socialistische - voorzitter en secretaris als nu:


“Geachte heer Maartens,

Naar aanleiding van Uw brieven d.d. 21 augustus en 5 September 1988 en in aansluiting op hetgeen de Dekaan van de Faculteit U reeds op 1 September 1988 schreef, delen wij U het volgende mede.

1.      Aan de uitspraak d.d. 29 mei 1985 van de Kantonrechter inzake de behandeling die u in de daaarvoorliggende jaren van de Stichting Studentenhuisvesting hebt ondervonden, kunt U geen andere rechten ontlenen dan in die uitspraak zijn gelegen.

2.      Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten, brengt U niet in een positie die af wijkt van ndere studenten met eveneens ernstige aandoeningen en met wie op een normale wijze individuele regelingen gericht op hun studieverloop kunnen worden getroffen.

3.      Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren. Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling al dan niet gepaard gaande met een studievergoeding c.q. smartegeld ten behoeve van Amnesty International.

Wij gaan dan ook niet op uw verlangens in.

Hoogachtend,
het College van Bestuur

drs. R.H.T. Bleijerveld......................................................... drs. J.K.M. Gevers
secretaris van de universiteit...................................................voorzitter


Ik heb u een kopie van het origineel van deze fraaie brief reeds meer dan een jaar geleden toegezonden, zoals u zich wellicht herinnert (want niet iedere UvA-student wordt zo vereerd: alleen de zeldzame daar verdwaalde intelligente enkeling met uitgesproken eigen meningen!).

Aangenomen dat u enigszins begaafde kinderen of kleinkinderen hebt, is het verstandig de volgende frase goed te overwegen voordat u uw aanstormend intellect laat onderwijzen aan de UvA:

(Het College van Bestuur van de UvA laat u weten dat:)

_________________________________________________________
Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren. _________________________________________________________

De strekking is die van “Joden, negers, kleurlingen en hoogbegaafden ongewenst”, zoals u, naar ik aanneem, met mij eens bent, zeker indien u mijn brieven gelezen hebt waarop dit een antwoord vormt. Aangezien ik mag aannemen - in ieder geval - tot de laatste ongewenste groep te horen, en hoop dat ook uw familie een paar briljante koppen telt, bent u bij deze gewaarschuwd.

Vervolgens. Het “hoofd ABIV, Bureau van de Universiteit” is in blijde verwachting van de volgende stukken, die ik hem/haar zal emailen in de komende dagen:

Hier is een lijst met alle files

·         ________________________________INLEIDING____________________________

·         Proloog : _______________©Aan de Universiteits-Raad (1982)

·         ______________________Op het internet begon het allemaal zo:_________________

·         Email van de UvA

·         Geachte drs. J. van Hijfte (m/v), "hoofd ABIV"

·         Ik beantwoord uw enigszins paradoxale en bevreemdende mail als volgt

met de bijlages

·         Drie brieven aan de UvA


Bijlage 1 : ©Brief aan CvB van de UvA van 17 december 1996 met versie-informatie

·         Bijlage 2 : ©Brief aan CvB van de UvA van 31 augustus 1988 met bijlage Vonnis van de rechter over CvB

·         Bijlage 3 : ©Brief aan Faculteit voor Wijsbegeerte van de UvA van 31 augustus 1988 met bijlage ©39 Vragen


Met als "antwoorden" van de aangesprokenen:


Bijlage 4 : Antwoord van CvB van de UvA van september 1988 met bijlage Vonnis van de rechter over CvB

·         Bijlage 5 : Antwoord van Faculteit voor Wijsbegeerte van de UvA sepember 1988 met bijlage ©39 Vragen


Een aantal van mijn publikaties in 1988-89 in "Spiegeloog" maandblad van de faculteit voor Psychologie


Bijlage 6 : ©Hoeren van de Rede

·         Bijlage 7 : ©Mandarijntjes met een IQ van 118

·         Bijlage 8 : ©Echte wetenschap & echte psychologie = genot

·         Bijlage 9 : ©Yahooisme en Democratie

·         Bijlage 10 : ©"Ik wil gelezen worden"

·         Bijlage 11 : ©Lichaam en geest?

·         Bijlage 12 : ©Waarheid en waarde

·         Bijlage 13 : ©De ideologische aap


Of zoals ik het in 1982 (!) aan de Universiteits-raad uitlegde:


Bijlage 14 : ©Aan de Universiteits-Raad (1982)


En het in 1989 nogmaals aan het College van Bestuur uitlegde:


Bijlage 15: © 177 stellingen + 39 vragen voor het CvB van de UvA over het verval van wetenschap en cultuur

·         Bijlage 15 a:©De visitatie-commissie velt een onafhankelijk oordeel over het niveau van het Nederlands academisch onderwijs in de wijsbegeerte


Bezwaren ingediend bij de Gemeente Amsterdam tegen drugshandel, moorddreigingen, horeca-overlast


Bijlage 16 :©"Geachte mevr. van Oostveen" (gemeentelijk voorliegster van Van Thijn)

·         Bijlage 17 : ©Bezwaarschrift 1 ingediend bij burgemeester-professor-wonder-doctorandus Ed van Thijn

·         Bijlage 18 : ©Bezwaarschrift 2 ingediend bij Gemeente Amsterdam


Telefoongesprekken over ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid


Bijlage 19 : Gemeente-advocaat mr. Lisser aan het woord

·         Bijlage 20 : Gemeente-advocaat mr. Giske aan het woord

·         Bijlage 21 : Gemeente-advocaat mr. Sarruco aan het woord


Ik word ernstig depressief (en heb M.E. sinds 1 januari 1979)


Bijlage 22 : ©Over M.E., depressies en mijn woonsituatie"

·         Bijlage 23 : ©Brief aan mijn huisarts met bijlages:

·         Bijlage 23 a::................Kohlberg's theorie van morele stadia

·         Bijlage 23 b:................Milgram's experiment over het martelen van mensen door mensen

·         Bijlage 23 c:................©Een overlevende van Auschwitz stelt een vraag

·         Bijlage 24 : ©Hoe het is en voelt om M.E. te hebben met bijlages van

·         Bijlage 24 a: ..............minister Borst over M.E.

·         Bijlage 24 b:.............. staatssecretaris Terpstra over M.E

·         Bijlage 24 c: ..............de 2e Kamer bediscussieert M.E.

·         Bijlage 25 : Pamphlet for Physicians on M.E.Amerikaanse artsen, namens de Amerikaanse regering, over M.E.

·         Bijlage 26 : ©Ik leg het uit aan een stel bevriende academische psychologen


I.v.m. "de idealen van de Februari-staking"


Bijlage 27 : ©Mijn vader verhaalt van concentratie-kampen (geschreven in 1966 door mijn vader)

·         BIjlage 28 :©Bertus ..... overleden (artikel in het dagblad "De Waarheid" uit 1980)

·         Bijlage 29 : ©De gedebiliseerde Nederlandse rechtsstaat (1989 - over de vrijlating van "de 2 van Breda")


Overige stukken


Bijlage 30 : ©Multatuli en de Filosofie (1987)

·         Bijlage 31 : ©Goldhagen en "de Holocaust" (1996)

·         Bijlage 32a : ©Brief aan de rechter te Groningen over de UvA en studiefinanciering - 3.iii.97

·         Bijlage 32b: ©Brief aan de belastingdienst - 1.iv.97

·         Bijlage 33 : ©Samenvatting van "ME in Amsterdam

·         Bijlage 34 : ©Een aantal menselijke rechten die ik in Nederland zou hebben

·         Bijlage 35 : ©Eigen mening

U heeft deze (en andere) bijlages reeds ontvangen. “Hoofd ABIV” zal ze echter ontvangen in de vorm van HTML-files (= “HyperText Marked Language”-files, zodat ze via een internet-browser als “Netscape” gelezen en aan elkaar geregen kunnen worden, wat wel zo makkelijk is).

Mocht u belangstelling hebben voor de HTML-versie van deze bijlages (wat ook voor u het werk wel zo makkelijk maakt, en u bovendien in staat stelt te begrijpen welke vrees “hoofd ABIV” en zijn College van Bestuur koesteren: wat als DAT op het internet komt?!), wees dan zo vrij mij dit te laten weten, via email of gewoon per brief, en u krijgt ze toegezonden (per email of per brief, op een computer-schijfje, zoals u wilt).

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

drs. M. Maartensz

P.S. Een andere reden waarom “hoofd ABIV” in mijn ogen nogal belachelijk doet, is dat de universitair medewerker waarmee ik mij in December 1996 onderhouden heb, drs. P. Vriens, mijn adres heel goed weet (hij heeft toegezegd mij bovengenoemde poster te zullen toesturen, maar - zoals u wellicht zult begrijpen - heeft dat “helaas tot nu toe vergeten”), terwijl mijn adres ook bekend is bij nogal wat professoren en doctoren van de UvA (die mij anders beoordelen dan “hoofd ABIV”), terwijl het ook rondwaart in de administratie van de UvA.

Waarom “hoofd ABIV” dus zo moeilijk doet, en wat “hoofd ABIV” allemaal voor het (internet -) publiek verborgen wil houden dat het daglicht niet kan velen is mij dus enigszins raadselachtig, al kan ik er wel vermoedens over formuleren, net als u.


Colofon:
Brief aan de rechter van maart 1997. Woordgetrouw afschrift, behalve de lijst met bijlages, die iets hoewel niet veel uitgebreider is dan in de oorspronkelijke brief.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]