Mensenrechten

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

Geciteerd naar mijn bezwaarschrift uit 1992 aan de gemeente Amsterdam, hier geciteerd pro memorie. Ik citeer naar de "Nederlandse Wetgeving - Studenteneditie oktober 1986":


Het is de eerste taak van het gemeentebestuur en haar ambtenarij de Nederlandse wet te handhaven. Het gemeentebestuur van Amsterdam, de gemeentepolitie van Amsterdam en de directie van de BWD willen dat niet, en blijken in de praktijk boven de wet te staan. Hier zijn ter informatie enige relevante wets-artikelen die deel uitmaken van de Nederlandse wet en die tegen mij en mijn buren jarenlang gebroken zijn:


Een lijst van mijn opzettelijk door de Nederlandse Staat geruineerde menselijke rechten

Internationale Verdragen

Verkondigde rechten (OOK geldig IN Nederland, ondanks drugsgedoog-beleid!)

Verdrag van Rome:

·         Art. 5: Een ieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid.

Universele verklaringen van de Rechten van de Mens

·         Art. 3: Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

·         Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

·         Art. 6: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

·         Art. 8: Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

·         Art. 9: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van eer en goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

·         Art. 28: Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Nederlandse Grondwet

·         Art 1: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie (...) op welke grond ook is niet toegestaan.

·         Art 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperk ingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.


Voor wie zou verbazen dat ik deze artikelen aanhaal: ik ben een invalide bijstandstrekker, en heb niet de mogelijkheden om te verhuizen wanneer ik dat wil, hoe graag ik dat ook zou willen. Er is natuurlijk een sterke tendens om te geloven dat in ons moreel zo prachtige Nederland, waar alles zo voorbeeldig geregeld is, mensenrechten eenvoudig niet geschonden kunnen worden en ambtenaren en bestuurders zonder uitzondering voorbeeldig bekwaam en ongecorrumpeerd zijn. Deze tendens is begrijpelijk - maar chauvinistisch en in strijd met de feiten.

Daarbij, ik kan lezen en redeneren. Als deze en andere overeenkomstige wetsartikelen enige inhoud en betekenis hebben dan zijn ze hier ook van toepassing - in deze prachtige Nederlandse Democratische Rechtsstaat; in Amsterdam, bestuurd door een burgemeester met de grootst mogelijke humanitaire pretenties.

Mijn buren en ik zijn met moord bedreigd; mijn buren en ik zijn jarenlang blootgesteld aan wat naar ons beste weten een levensgevaarlijke schoorsteen was; er was geen enkele politie-bescherming te krijgen bij enige klacht; ik heb jarenlang niet behoorlijk kunnen slapen, en mij overmatig in moeten spannen om wat tegen de levensgevaarlijke schoorsteen te doen, met als resultaat nu bijna 2 jaar voortdurende pijn; ik blijk in de feitelijke Amsterdamse bestuurspraktijk geen enkel effectief recht te hebben op de rechten die WEL gehandhaafd worden voor gemeenteraadsleden en leden van het college van B&W, die in onze Democratische Rechtstaat allemaal gevrijwaard worden van inpandige drugshandelaars, jarenlang levensgevaar, en liegende, chicaniserende, de belangen van drugshandelaars dienende ambtenaren; en mijn leven de afgelopen jaren is mij een gruwel geweest omdat in Amsterdam syste­matisch de wet verkracht wordt door Amsterdamse ambenaren die systematisch het dienen van de belangen van drugspooiers en kroegbazen prefereren boven het handhaven van de wet.

Wat voor krankzinnigheid beheerst het bestuur van de stad Amsterdam?

Wat voor recht op leven heb ik in een woning waar mijn leven gevaar loopt? Welke vrijheid heb ik als harddrugshandelaars en daarmee geassocieerde huisjesmelkers jarenlang blijken de uitvoering van de Nederlandse wet te kunnen ontlopen kennelijk omdat gemeenteambtenaren hen daartoe de gelegenheid geven? Waar is de onschendbaarheid van mijn persoon als de politie weigert op te treden tegen zeer geloofwaardige moorddreigingen van evidente en zelfverklaarde drugshandelaaars? Hoe menswaardig is het om jarenlang te moeten soebatten bij gemeenteambtenaren over moorddreigingen en over levensgevaar zonder dat enig ambtenaar daar iets aan wenst te doen, en er jarenlang, op basis van leugens van de 2 BWD-ambtenaren Mannaert en Van Dijk beweerd wordt dat mijn buren en ik liegen - zodat we verder overgelaten worden aan de luimen van harddrugshandelaars en de daarmee geassocieerde huisbaas? En wat is het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid waard in een huis met levensgevaarlijke gaten in de schoorsteen en met moordzuchtige harddrugshandelaars gelijkvloers? Wat is er over van een rechtsstaat als liegende malevolente en kennelijk omgekochte ambtenaren jaar in jaar uit door hun superieuren beschermd worden? Wat is er over van een rechtsstaat als drugshandel gedoogd wordt en de politie weigert op te treden inzake klachten van burgers over moordbedreigingen van drugshandelaars? Wat is er over van een rechtsstaat als ambtenaren ad libitum verklaren zelf geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid te bezitten, en de facto jaar in jaar uit boven de wet blijken te staan? (Zie bijlages 2 t/m 8 en deel III voor de opstelling van Amsterdamse ambtenarij en de gemeentepolitie in deze).

Aangezien ik dit bezwaarschrift mede onder de aandacht van de gemeenteraad wil brengen voeg ik voor de volledigheid toe dat gemeenteraadsleden en B&W-leden natuurlijk geen enkel gevaar lopen een dergelijke behandeling van harddrugshandelaars, huisjesmelkers, politie-ambtenaren of BWD-inspecteurs te krijgen. We leven immers in een Democratische Rechtsstaat en er is natuurlijk geen enkel gevaar dat enig gekozen of benoemd volksvertegenwoordiger of enig gemeenteraadslid of enige burgemeester van Amsterdam ooit 3 1/2 jaar lang in vredestijd wordt bedreigd met vergassings- en verbrandings-gevaar; geen enkel gemeenteraadslid is ooit bloot gesteld aan jarenlang inpandig gevestigde bij gelegenheid met moord dreigende harddrugshandelaars; en geen enkel gemeenteraadslid wordt geschoffeerd en belogen door Amsterdamse ambtenaren - dat overkomt in de Nederlandse Democratische Rechtsstaat alleen gewone burgers. (Vergelijk Art. 1 van de Grondwet.)


Colofon:
Geciteerd naar mijn bezwaarschrift uit 1992 aan de gemeente Amsterdam, hier geciteerd pro memorie. Ik citeer naar de "Nederlandse Wetgeving - Studenteneditie oktober 1986"

Voor andere expliciete aanhalingen van menselijke rechten die ik, volgens de letter van de Nederlandse wet, zou moeten kunnen uitoefenen in Nederland, maar waar ik in de praktijk het recht niet toe had, zie mijn brief aan de filosofie-faculteit en mijn eerste en tweede bezwaarschrift aan de gemeente Amsterdam.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]