Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

28 november 2000 - Telefoongesprek met burgemeesterlijk secretaresse Joke Raschew- Volg de pijlen

 

Naar: Index van "Na 10 Jaar"

Telefoongesprek met mevrouw Joke Raschew van de bestuursdienst van Amsterdam d.d. 28 november 2000.

Voor het leesgemak voeg ik lege regels toe. Het gesprek werd overigens als een normaal telefoongesprek gevoerd, en ik sprak uit de losse pols, zoals ik gewoon ben, en goed kan.

Er zijn ook een aantal notities over dit gesprek van mijn hand bijgevoegd op 9-10 december, aangezien ik dit soort gesprekken al 25 jaar voer met Nederlandse burocraten. Twee verwijzing terzake zijn: mr. Lisser en mr. Sarucco, beiden meesters in het recht die mij in 1990-1991, terwijl ik bij B&W klaagde over door hen bij mij inpandig gevestigde harddrugshandelaars die mij met moord bedreigden "als je iets doet wat ons niet bevalt" (zoals klagen bij de gemeente), en die weigerden iets voor mij te doen. De notities zijn aangegeven tussen vierkante haken, en leiden naar een bestand waar direkt teruggeschakeld kan worden naar de tekst door op het nummer van de noot te klikken.
Ook raad ik de lezer mijn Inleiding bij de noten aan even door te nemen.

Intro: Zoals gewoonlijk wanneer je het gemeentehuis belt moet de telefoon minimaal 20 keer overgaan voordat er een ambtenaar is die 'm opneemt. Doorverbinden duurden deze keer maar 15 keer.

En de lezer realisere zich dat ik op 20 november e-mail ontvangen had van mevrouw Raschew, en haar daar in de tussenliggende week diverse onbeantwoorde antwoorden op had geschreven, die u hieraan voorafgaand vindt, via de pijlenknoppen, en dat mijn naam en geval al vele jaren bekend is bij B&W, die  eenvoudig al die jaren geweigerd te hebben mijn klachten te behandelen, waarschijnlijk vooral omdat dit zeer tegen hun eigen politieke en carriere-belang zou zijn.


JR: Joke Raschew!! [Noot 1]

MM: Ja, goeiemiddag. Met doctorandus Maarten Maartensz. Zegt mijn naam u iets? U heeft mail van mij ontvangen.

JR: Wat zegt u?

MM: Zegt mijn naam u iets? U heeft mail van mij ontvangen. U heeft mail aan mij verzonden, namens een mevrouw Agnes Slot, als ik mij goed herinner. En u sprak daarin van een Stichting Vangnet en de GG&GD, en daar hoor ik al 8 dagen niets van.

JR: U hoort niets van de Stichting Vangnet? [Noot 2]

MM: Nee. En ik hoor ook niets van u, en niets van de GG&GD. En aangezien ik niet de enige betrokkene ben, en aangezien ik de zaak met een rechter wil doorspreken, lijkt het met verstandig om met die mensen te praten, of verstandig dat die mensen zich tot mij richten, en daarom bel ik u, en stel ik u voor om mij duidelijk te maken wat die Stichting Vangnet is, die niet in het telefoonboek is te vinden, zodat ik zelf kontakt met ze op kan nemen.

JR: Mag ik uw adres even? [Noot 3]

MM: Waar heeft u dat voor nodig?

JR: Omdat we dat even door willen geven aan de Stichting Vangnet. [Noot 4]

MM: Nou, als u mij nou het adres van de Stichting Vangnet geeft, dan doe ik dat zelf wel.

JR: Um, het is de gewoonte dat wij dat doorgeven aan de Stichting Vangnet. [Noot 5]

MM: Zo?

JR: En dat kunnen we alleen doen als we uw adres krijgen. [Noot 6]

MM: Ja, maar ...

JR: Het is toch niet zo moeilijk om uw adres even te geven? [Noot 7]

MM: Maar waar ....

JR: Want ik weet niet of u in Amsterdam woont. Dat kan ik niet uit uw e-mail adres opmaken.

MM: Ik woon in Amsterdam.

JR: U woont in Amsterdam.

(LANGE STILTE....)

MM: U blijft nu wel een beetje stil, hoor ik. [Noot 8]

JR: Ja, ik wacht tot u mij uw e-mail adres wilt geven.

MM: Als u mij nou eens toelicht wat die Stichting Vangnet is. Daar heb ik u ook eerder gevraagd. [mail]

JR: Dat heeft u niet aan mij gevraagd. [Noot 9]

MM: Jawel. Per mail.

JR: Ja dat is ... Ik was hier niet. Dat is namens mij verstuurd, in ieder geval, ja. [Noot 10]

MM: OK. Als u mij nu gewoon toelicht wat die Stichting beoogt, waar die voor staat, welk moreel doel die Stichting heeft. Stichtingen hebben namelijk morele doelen zoals u weet, anders mogen ze zich geen "Stichting" noemen volgens de Nederlandse wet. Dus als u mij nou eens vertelt waarom u die mensen in de eerste plaats op mij af wil sturen, als ik gewoon klaag ...  [Noot 11]

Er is in totaal minstens 3 jaar over geprocedeerd. Ik heb mij in totaal zeven jaar lang gewend, honderden keren, tot de gemeentepolitie van Amsterdam, met een klacht dat mijn leven bedreigd werd.

In het eerste geval heb ik daar 3 1/2 jaar over geprocedeerd, en dat gewonnen. Ik kreeg voor de rechter gelijk. Ik heb er een vordering over opgesteld bij de betrokkenen.

De eerstverantwoordelijke was het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, en net als van u zelf, dat wil zeggen van degenen voor wie u optreedt, het gemeentebestuur van Amsterdam op mijn andere klachten, krijg ik als antwoord "Omdat uw taalgebruik beledigend en/of grievend is, gaan wij niet op u in." Einde. Ja?

Daar heb ik dus 3 1/2 jaar over geprocedeerd, vanwege een of andere psychopaat die in een studentenhuis woonde die mij en mijn vrouw bedreigde met moord. Daar hebben mijn buren en ik indertijd tientallen zo niet honderden keren over aan de bel getrokken bij de gemeentepolitie van Amsterdam. Het enige wat de gemeente Amsterdam in dat geval kwam doen - en dat gebeurde niet alleen mij, mevrouw, dat gebeurt vele Amsterdammers - is dat ze langs komen, en je grijnzend in je gezicht zeggen, en tegen die psychopaat zeggen, "Wij komen pas als de lijken over vloeren liggen, meneer. Dag meneer!". En dan gaat het dus verder.

Vervolgens heb ik 3 1/2 jaar lang boven die drugshandel gewoond, wat u allemaal op mijn website hebt kunnen nalezen. Daar heb ik mij tientallen keren tot de gemeentepolitie gewend. Ik heb me tot de hele gemeente gewend. Honderden keren. Het enige wat ik te horen kreeg was "B&W beschikt over uw nachtrust" en "Wij komen pas als de lijken al over de vloeren liggen" en "Als het u niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam". Drie-en-een-half jaar lang.

Ja? Daar heb ik het over. Daar heb ik het nog steeds over. Daar heb ik klachten over. En nou kunt U wel vinden dat mijn "taalgebruik grievend en/of beledigend is", en dat zal ook vast wel, maar ik vind het grievend en/of beledigend om in Amsterdam, dat bestuurd wordt "uit naam van de idealen van de Februari-staking", in totaal 7 jaar bij de gemeente- politie klachten in te dienen, en dan wordt gewoon op die klachten niet ingegaan.

En als ik dat dan allemaal beleefd en overleefd heb, en daar na afloop, nog steeds invalide, op terugkom, dan krijg ik weer helemaal niets te horen. Ik vind dat volkomen krankzinnig. Maar goed. [Noot 12]

JR: U hebt klachten over de gemeentepolitie.

MM: Ja. [Noot 13]

JR: Bent u al bij de commissie politieklachten geweest?

MM: Ik ben overal geweest in de afgelopen 10 jaar. Ik heb van alle gemeente-ambtenaren ... [Noot 14]

Dat zal ik u ook eens  vragen: Bent u persoonlijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het handelen wat u pleegt?

JR: Ik denk dat iedereen daar persoonlijk voor aansprakelijk is. [Noot 15]

MM: Dat is een algemeen antwoord. Bent u dat zelf? Logisch gesproken wel. Kunt u daar dus even "Ja" op zeggen?

JR: Waarom zou ik dat doen?

MM: Ja, precies. [Noot 16]

Dit is het verbale spelletje dat ik dus tien, twintig, dertig malen heb mogen spelen met uw gelijken bij de bestuursdienst. Volgens mij, mevrouw, bent u inderdaad persoonlijk verantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het handelen wat u pleegt.

JR: Nou ja, dat is ieder mens. [Noot 17]

MM: Nee, niet ieder mens. Iemand die psychotisch bijvoorbeeld ... [Noot 18]

JR: ...Normaal gesproken is ieder mens gewoon aansprakelijk voor z'n eigen handelen, meneer.

MM: Dat ben ik helemaal met u eens. [Noot 19]

Alleen het vreemde feit doet zich voor, en daar heb ik ook bandopnames van uit die tijd, uit die tweede tijd, boven die drugshandel, dat ik van pakweg 25 academische ambtenaren, dus ambtenaren die zichzelf "doctorandus" of "meester" noemden, die ik dat ook gevraagd heb, en dat die allemaal om strijd uitriepen "Wij hebben geen enkele perseunlijke verantweurdelijkheid en geen enkele perseunlijke aenspraekelijkheid!" Mr. Lisser, wellicht nog steeds aanwezig op het gemeentehuis, was daar heel goed in. Ja? [Noot 20]

En dat was nadat ik haarfijn uitgelegd had dat ik boven een drugshandel woonde en dat die drugshandelaren mij met moord bedreigden. En dan krijg je gewoon als antwoord, van uw collegaas die bij de bestuursdienst werkten, terwijl het gebeurde "Wij hebben geen enkele perseunlijke verantweurdelijkheid en geen enkele perseunlijke aenspraekelijkheid! Want die heeft B&W!"

En B&W belieft niet te antwoorden. En de gemeentepolitie liet me weten"Als het u niet bevalt in Amsterdam, dan sodemietert u maar op. Wij komen niet. U doet maar wat u niet laten kan. Wij komen niet." Ja? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar heb ik bandopnames van gemaakt indertijd, en daarom heb ik die klachten.

Want ik vind dit volkomen krankzinnig, echt volkomen krankzinnig. Dat is 3 1/2 jaar lang doorgegaan. [Noot 21]

En niemand bestrijdt dat die drugshandel gelijkvloers zat; niemand bestrijdt dat die schoorsteen ingestort was - en u hebt dat allemaal op mijn website na kunnen lezen.

Iedereen wilde gewoon niet op die zaak ingaan - deed of z'n neus bloedde, deed alsof die zaak in de doofpot zat, deed alsof ik gek was, en voerde helemaal niets uit. En dat is nog steeds zo. [Noot 22]

Nou, vandaar dat ik wil weten: Wie is die Stichting Vangnet, waar staan die voor, en dan zoek ik het zelf wel uit. Ja?

Dit gesprek wordt overigens ook opgenomen, uiteindelijk om het voor een rechter te brengen, is het niet hier dan is het wel in het buitenland, om uit te leggen hoe het in Amsterdam werkelijk gaat, en werkelijk gaat met de drugshandel, en werkelijk gaat met de gemeentepolitie, die dan ook helemaal nooit iets doet als je dat vraagt. [Noot 23]

En dat heb ik indertijd niet alleen gevraagd, mevrouw, dat hebben mijn buren gevraagd en dat hebben de omwonenden gevraagd, en die kregen ook allemaal weer hetzelfde antwoord. Ja?

Alleen: Die hebben mijn achtergrond niet, die hebben mijn koppigheid niet, die hebben mijn pijn niet, die hebben mijn woede niet, die hebben mijn taalvermogen niet, en ik heb die allemaal wel. [Noot 24]

Vandaar dat ik vind dat ik ermee door moet gaan, zowel voor mijn eigen belang als voor maatschappelijk belang.

Want zolang u en B&W en de bestuursdienst en de gemeentepolitie van Amsterdam gewoon denken op klachten van mensen waar ze inpandig een harddrugshandel hebben gevestigd dat ze kunnen zeggen "Meneer, die vergunning hebben ze van B&W en u kunt doodvallen, en u sodemietert maar op - u bent een leugenaar, en wij doen helemaal niets", dan hebben we in Amsterdam geen rechtsstaat, geen gehandhaafd recht, en geen behoorlijke politie. We hebben dan alleen een maar drugsmafia die gigantische winsten maakt dankzij B&W. Zo zie ik dat. En dat wil ik best voorleggen aan een rechter en daar ben ik inderdaad heel beledigend over op mijn website. Ondertussen: U weerspreekt die feiten niet, u weerlegt die feiten niet, u wilt er gewoon niet naar luisteren. Ja? En er niet op in gaan. Dat is toch zo? Of vergis ik me?

JR: Nou meneer, ik moet u eerlijk zeggen dat ik er nog absoluut niets van afweet. [Noot 25]

MM: Dan moet u gewoon mijn website eens een keertje nalezen. Het staat er allemaal op. 3 1/2e MegaByte documenten en brieven gericht aan B&W van Amsterdam over de afgelopen 10 jaar. Altijd, telkens weer opnieuw ingeleverd met als antwoord het volgende verhaal: Ofwel mijn "brieven zijn te lang", ofwel "Uw taalgebruik is grievend en/of beledigend". Telkens en telkens opnieuw. [Noot 26]

Ik heb die hele zaak die u op mijn website kunt vinden op 25 april 1997 ingediend bij het kabinet van burgemeester Patijn, tegen ontvangstbewijs, en ik kreeg na iets van 40 keer bellen met de bestuursdienst en met juffrouw Salomons, eindelijk na een half jaar als antwoord als volgt "Omdat uw teksten grievend en/of beledigend zijn gaan wij niet op u in". Dat was een uitgebreide documentatie over mijn 3 1/2 jaar boven een harddrugshandel in Amsterdam, beschermd en van vergunning voorzien door Patijn en door Van Thijn "uit naam van de idealen van de Februaristaking". En daar zit ik dan weer. [Noot 27]

En als u dan helemaal niets van het geval weet: Ik ben een 50-jarige academicus, mevrouw, en de enige Nederlandse academicus die een zoon en een kleinzoon is van mede-organisatoren van de Februari-staking. Patijn die deed dat niet, maar Van Thijn die deed dat wel, want die riep iedere dag opnieuw uit, voor wie het hoorde wilde "Ik bestuur uit naam van de idealen van de Februaristaking!". Nou, ik heb dus "uit naam van de idealen van de Februaristaking" 3 1/2 jaar boven een harddrugshandel gezeten.

Ook dat is een feit. Die harddrugshandelaren die mij met moord bedreigden als ik over de geluidsoverlast klaagde zijn na 2 1/2 jaar klagen uiteindelijk wel gearresteerd met diverse kiloos cocaine en heroine, in het voorjaar van 1991. Maar toen was ik al klagende over die toestanden vanaf 1988. Ja?

Dat is allemaal te bewijzen, mevrouw. Ik heb daar fotoos van gemaakt; ik heb daar bandopnames van gemaakt, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En u zelf, en u bent dus persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk, en ik stel u ook persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk, u krijgt betaald van de gemeente Amsterdam voor het handhaven van de rechtsstaat in Amsterdam.

En mijn eigen mening - die op u wellicht een enigszins verwarde indruk op u maakt, als u 3 seconden naar mijn website kijkt en besluit dat u het wel begrijpt - maar mijn eigen overweging, als 50-jarige academicus, is nogmaals: Als wat ik zeg feitelijk waar is, mevrouw, dan zijn mijn menselijke rechten op een gruwelijke, schandalige, buitengewoon onbeschofte manier welbewust geruineerd door B&W van Amsterdam. Ja? [Link bezwaarschrtift]

En daar wil ik best over praten met iemand die iets weet van het recht en iets weet van de ziekte die ik heb, want ik heb nu 22 jaar Myalgische Encephalomyelitis, ook bekend als chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik heb nadat ik die 3 1/2 jaar boven die drugshandel heb overleefd, waar ik 3 1/2 jaar vanwege de geluidsoverlast nauwelijks kon slapen, voortdurend pijn.

Mijn invaliditeit is al 16 jaar erkend; ik zit in een minimum uitkering, en ik heb ongeveer 5% van de energie die u heeft, en dat alles maakt mijn leven erg moeilijk. Ja?

En aangezien ik dus inderdaad een redelijk aantal problemen heb als gevolg van het gemeentebeleid in Amsterdam is het inderdaad voor mij, en voor andere betrokkenen, wel eens leuk wat aan mijn problemen te kunnen doen. Maar als ik voortdurend alleen als antwoord krijg, van u of van andere gemeente-ambtenaren, dat ik ofwel maar uit Amsterdam moet opsodemieteren als het me niet bevalt ofwel dat mijn adres opgeleverd moet worden vanwege iets waarop u geen toelichting kan geven, die Stichting Vangnet namelijk, waar het over begon, dan wordt het ..

JR: ... U begon daarover. [Noot 28]

MM: Pardon? Nee, u heeft mij die mail gestuurd waarin dat opgevoerd werd.

JR: Namens mij is die mail verstuurd. Of uit mijn naam. [Noot 29]

MM: Nou, laten we het dan zo zeggen, mevrouw. U weet niet ...

JR: ... De naam van ... er staat een andere naam onder. Mijn adres staat er alleen maar boven.

MM: Ja, Agnes Stol als ik mij goed herinner. Kan dat kloppen? Ik wil het wel even nakijken.

JR: Ja. [Noot 30]

MM: Nou ja. Geeft u me dan, als u van al deze zaken ... Weet u eigenlijk waar ik het over heb, uiteindelijk? [Noot 31]

JR: Uiteindelijk niet, nee.  [Noot 32]

MM: O. Nou, wat u dan moet doen - u heeft ook de mail die ik u gestuurd heb niet doorgelezen?

JR: Ik ben er een paar weken niet geweest. [Noot 33]

MM: Wat ik u dan aanraad is: Kijk uw eigen mail even door. Ja? Onder al die mails staat mijn eigen website - "[email protected]". Maar goed: U zoekt gewoon even in uw eigen mail en klikt op mijn webadres, bij voorkeur met Internet Explorer, want die is beter dan Netscape voor mijn site; u drukt F11 in als u op mijn site bent zodat u het op volledig beeldscherm ziet, en u vindt daar dan, nogmaals, 3 1/2e MegaByte ....

[ ... en hier moest ik het bandje keren, zodat mijn toelichting niet op de band staat. In antwoord daarop klaagt Mevrouw Raschew dat dit veel tekst is. Ik zeg:]

MM: U moet maar zien. Het is bijna allemaal materiaal dat ik tussen 1988 en 1992 aan B&W verstuurd heb, toen onder leiding van Van Thijn, die "bestuurde uit naam van de idealen van de Februaristaking" en er zitten enkele vorderingen bij die ik in 1996 en 1997 ingediend heb bij het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en bij de gemeente Amsterdam.

En ik geef toe dat de hele zaak behoorlijk ingewikkeld is, maar ik wil nogmaals onderstrepen dat als wat ik zeg waar is, en ik stel dat iedere rechter die zich over deze zaak buigt zal vinden dat de evidentie dat het waar is huizenhoog is, dat dan volgt dat mijn menselijke rechten welbewust geruineerd zijn door het gemeentebestuur van Amsterdam. [Zie link: bezwaarschrtift]

Dat ze daar niet op in willen gaan dat begrijp ik allemaal wel, maar ja - op die manier komen we niet verder. Dat begrijpt u zelf ook wel, naar ik aanneem.

JR: Ik zal eerst eens een blik gaan werpen op de e-mails die u mij verstuurd zou hebben. [Noot 34]

MM: Ja eh ... Ha, ha, ha. U kunt er echt wel van uitgaan dat dat inderdaad zo is. "Maarten Maartensz" - verleden week heb ik u er een stel verzonden, en geen antwoord gekregen. [Noot 35]

Ik moet u er ook bij zeggen - omdat ik voortdurend geen antwoord krijg: Ik zit in een huurconflict met mijn verhuurder, en dat is een reden dat ik u bel, want dat moet zus of zo opgelost worden. Omdat het een huurconflict is kom ik dan voor een rechter te staan, en ik wil die rechter gewoon, precies, duidelijk en persoonlijk uitleggen hoe er op mijn grieven gereageerd wordt o.a. door mevrouw Raschew van de bstuursdienst in Amsterdam. Ja?

JR: Euh. U heeft een huurconflict zegt u.

MM: Ja.

JR: En dat wilt u voor de rechter brengen.

MM: Dat ligt voor de rechter.

JR: Dat ligt voor de rechter. Euh .. dat staat toch los van alle andere zaken? [Noot 36]

MM: Dat staat los van de andere zaken. En ik woon Godzijdank niet meer boven die drugshandel. Maar het heeft er in die zin wel mee te maken: ik ben nu meer dan 20 jaar invalide. En ik studeerde toen ik invalide werd en ik zit dus in een minimum-uitkering en als je 22 jaar in een minimum-uitkering zit, je krigt geen enkele hulp en bovendien ben je invalide, dan is je leven nogal moeilijk kan ik u verzekeren. Ja?

Dat heeft te maken met dat huurconflict, en ik heb dat huurconflict aangegrepen omdat ik voortdurend geen antwoord krijg van de gemeente Amsterdam, om dan te zeggen O.K. - artikel 8 van de rechten van de mens als ik het wel heb, en dat staat ook op mijn website, die geeft mij het recht een rechter aan te porren en te zeggen "Mijn rechten worden niet gehandhaafd, en ik sta hier voor u om daar wat aan te laten doen".  En wat die daarvan vindt dat moet die zelf maar weer gaan vinden, maar aan de andere kant: Nogmaals: U vindt het hele verhaal op mijn website, en het is inderdaad beledigend, en dat geef ik inderdaad grif toe, maar het is voor mij buitengewoon grievend en beledigend om een dergelijke behandeling te krijgen. Ik mag hopen dat u zich in ieder geval daarin kunt verplaatsen.

JR: Nou, ik zal eens een blik erop werpen. [Noot 37]

MM: Ja. Wat kunnen we erover afspreken, mevrouw?

JR: Nou voorlopig nog even niets. Ik moet eerst uw brief lezen. [Noot 38]

MM: Wie heeft dan die Vangnet mail verstuurd?

JR: Dat is een collega geweest. [Noot 39]

MM: OK. Kunnen we dan in ieder geval dit afspreken: Het is nu Dinsdag de 28ste, en ik kreeg uw e-mail maandag de 20ste ... dat wij deze zaak in beginsel binnen 2 dagen kunnen afhandelen? Het gaat namelijk niet alleen om mij maar ook om mijn verhuurder.

JR: Nou, ik denk dat als u een huurconflict heeft dat het dan toch inderdaad handig zou zijn dat u mij toch uw adres geeft. [Noot 40]

MM: Mevrouw...

JR: ... En u wilt uw adres niet geven. Ik kan niets voor u doen als u uw adres niet geeft. [Noot 41]

MM: U hoeft helemaal niets voor mij te doen in de huurzaak. U heeft mijn e-mail adres, en de gemeente heeft mijn e-mail adres, dus alles wat u tegen mij wilt zeggen kunt u mij zeggen. Laten we het dus zo afspreken: U heeft mijn e-mail adres, u heeft het hele verhaal op mijn website staan, en wat ik u van harte aanraad is gewoon dat even doorlezen, en daar even wat van uw geestelijke vermogens aan spenderen, en vervolgens mij een e-mail te sturen hoe we dit verder oplossen. Ja?

JR: Ik ga dit even bekijken en ik geef u geen datum op wanneer ik u een e-mail terug kan sturen. [Noot 42]

MM: Nou, laat ik u dan dit zeggen. U moet natuurlijk ook even wat inspanningen plegen, en daar kan ik me in verplaatsen. Ik bel u aanstaande donderdag terug als ik niets hoor, maar dan wil ik wel iets meer duidelijkheid van u hebben, niet alleen in mijn belang maar ook in het belang van anderen, omdat ik er ook mee naar de rechter wil.

JR: Ik kan u geen toezegging doen of ik het donderdag gelezen heb.

MM: Nou ja?

JR: Ik heb het heel druk. Ik heb meer te doen dan alleen uw e-mail te lezen. U zegt dat het 600 bladzijden is ...

MM: Wacht even: Niet mijn e-mail.

JR: Uw website, en die moet ik ook lezen, en u kunt gewoon donderdag bellen, maar ik denk niet dat ik u dan duidelijk antwoord kan geven.

MM: Nou ja, mevrouw: Nogmaals, ik heb dit ingediend op 25 april 1997, met het doel dat ik u al geciteerd heb, en dat was allemaal heringediend omdat ik al die brieven tussen 1989 en 1992 op papier ...

JR: Ik heb in 1982 ... ik moet even verder. Ik ga ernaar kijken. U krijgt een keer een antwoord van mij, maar ik kan u niet zeggen of dit donderdag is.

MM: Heeft u enige uiterste limiet bij uw "een keer"?

JR: Nee, nee. Ik kan nog niet zeggen wanneer dat is. Ik moet dat bekijken. Ik moet er even met een collega over spreken wat er precies allemaal aan de hand is. Ik heb het nu gewoon even te druk en moet naar een vergadering.

MM: Uitstekend. [Noot 43]

JR: Ja?

MM: Nou ja: goed. Goedemiddag.


Colofon: Afschrift van telefoongesprek d.d. 28 november 2000 in de namiddag. (Deze eerste versie is 29 november uitgeschreven.)

De noten zijn toegevoegd op 10 december 2000, en ik raad de lezer aan de inleiding daarvan te lezen.

 

 

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home