Aan de Nationale Ombudsman mr. Fernhout (PvdA)
 

                        - Volg de pijlen


 


T.a.v. mr. R. Fernhout

Achtergrond:

--------------------------------------------------------
Maarten Maartensz.
Website in Amsterdam about philosophy, logic, 
M.E. (Myalgic Encephalomyelitis) and much more:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
more than 25 MB of stimulating and original ideas.
---------------------------------------------------------


L.S.

Ik ontvang heden uw brief d.d. 12-12-2001, waarin u mij formeel de ontvangst bevestigt van "uw brief d.d. 11-12-2001" , hetgeen naar ik aanneem mijn mail is, die ik inderdaad in brief-formaat pleeg te verzenden, aangezien ik dat voor beleefder houd dan het gebruikelijke, "Hai, ..., doei, X" formaat.

Ik heb mij eerder herhaaldelijk met uw instelling onderhouden over de 3 1/2 jaar terreur waaraan B&W mij heeft helpen onderwerpen ten behoeve van de MILJARDEN-handel in drugs in de gemeente Amsterdam, sinds 1971 naar mijn stellige kennis mede georganiseerd vanuit het gemeentehuis, toen door Jeugdzaken o.l.v. de corruptie en alcoholische mevr. mr. Storm, later evident door meer afdelingen, waaronder het hoofd van het kabinet van burgemeester Van Thijn, Bremers (o.i.d.) geheten, die weigerde mijn klachten inclusief bandopnames over met moorddreigingen tegen mij van met B&W-vergunning gevestigde harddrugshandelaars-cum-softdrugshandelaars zelfs maar aan te horen: Hij liep weg met de kreet dat hij weigerde iets van mij aan te horen - die zich daarvoor had geidenficeerd als wie ik ben: een invalide drs. psychologie, enige Nederlander die zoon en kleinzoon is van mede-organisatoren van de Februari-staking, en waarschijnlijk ook de enige Nederlander (met mijn broer, die gelukkig genoeg is gezond en getrouwd in het buitenland te wonen, al vele jaren) met zowel een vader als grootvader veroordeeld tot het concentratie-kamp vanwege verzets-activiteiten.

Aangezien ik mij volstrekt resultaatloos twee maal tot "de Nationale Ombudsman" gewend heb, waarvan u de weerslag op mijn website kunt nalezen, lijkt het mij verstandig als u zich voor objektieve informatie over mijn persoon, mijn vermogens, mijn beweringen, mijn website, en mijn promotie te wenden tot prof.dr. Molenaar.

Deze is dubbel-professor aan de UvA (statistiek en ontwikkelingspsychologie), kent mij sinds 1989, en zou graag zien dat ik promoveer, en heeft zich daar de afgelopen tijd voor ingezet, door zich beschikbaar te stellen voor B&W van Amsterdam, en uw corrupte Amsterdamse collega - en mede PvdA-lid, als ik het wel heb - Nora Salomons, wier brief uit het voorjaar aan mij u als attachment vindt, en tot wier inrichting ik mij sinds 1988 vele malen vergeefs gewend heb. Zo "doen wij niets inzake mensenrechten of coffeeshops of drugs, muhneer" heeft men mij daar heel wat keren voorgehouden.

In 1997 leidde mijn indiening van "M.E. in Amsterdam" bij burgemeester Schelto Patijn tot het volgende onsterfelijke burofascistische antwoord op mijn klachten - over bijna 4 jaar terreur door Amsterdamse harddrugshandelaar, terroriserend en hard en soft drugs handelend met B&W vergunning, gemeentelijke politie-bescherming (die mij al die tijd en daarna liet weten "Wij doen niets voor u. U doet maar wat u wil. WIJ doen niets. En als 't u niet bevalt in Amsterdam, dan sodemietert u maar op", wetende dat ik invalide was en ben, pijn leed, en chronisch niet sliep van 1989-1992 vanwege geluidsoverlast, moorddreigingen, en overigens onwettigs, alles bijzonder helder omschreven en bewezen in "M.E. in Amsterdam", op mijn site.

Ik ga namelijk na 12 1/2 jaar volstrekt vruchteloos klagen bij Neerlandse instellingen met Neerlandse burokraten met Neerlandse moraal (= enige gehandhaafde waarden zijn geld en - "Unsere Ehre heisst Treue!" - loyaliteit aan de Leider en de Groep, overigens vol Karremans-pretentie, a la "There are no good guys, there are no bad guys.") NIET in diskussie over het gestelde anders dan voor het Europese Hof.

Mede gezien uw totale gebrek aan steun, de actieve tegenwerking van mevr. Salomons, en de afgelopen 2 jaar v ijf maal totaal vruchteloos vragen GEHOORD te mogen worden door de Officieren van Justitie in Amsterdam, en door de kantonrechtbank in Amsterdam, waaruit ik - die het eeuwige leven ook niet heeft, geconcludeerd heb dat ik mij OFWEL tot incompetenten OFWEL tot corrupten heb gewend, en in GEEN geval tot mensen die ook maar bij enige benadering de normen heb die ik geleerd heb in mijn familie en in mijn studies filosofie, logica en psychologie, wens ik namelijk nu het volgende

(1) dat mijn zaak en mijn klachten, tegen zowel de Gemeente Amsterdam als de Staat der Nederlanden, voorgelegd worden aan het Europese Hof, met pro deo steun (eventueel betaling uit mijn schadevergoedings-eisen) door een behoorlijke, integere, rationele, beschaafde, erudiete advocaat, maar onder mijn leiding: Ik spreek en schrijf te goed indien enigermate fris van lichaam dat ik mijn belangen uitbesteed aan anderen, waar het op schrijven, spreken, kruisverhoren en pleidooien betreft, terwijl ik bovendien meen dat het recht onderworpen is en moet zijn aan de logica en de filosofie.

(2) dat ik dit land wens te verlaten, voorgoed, met een schadevergoeding van vele miljoenen (ik lijk mijzelf bijvoorbeeld een veelvoud waard van lieden als KPN-intrigant en manipulant Scheepbouwer), en dat ik mijn Nederlanderschap op wens te te geven, en in ieder geval mijn sociaal contract dat ik zou hebben met Nederland opzeg, omdat ik NIET in een land wens te leven waar ik tweemaal van de universiteit ben verwijderd "vanwege uw uitgesproken meningen" (trad op voor behoud van objectieve rationele wetenschap, tegen marxisme en feminisme geplugd door vele tegenwoordige wethouders en gemeenteraadsleden van Amsterdam, tegenwoordig, voor wie het gelooft, naar eigen zeggen "democraat" - en ALLEN al meer dan 2 jaar stokdoof voor al mijn klachten, al mijn pleidooien, en ondanks mijn persoonlijke verschijnen in hun kantoren, want ik heb, als ware ik Diogenes op zoek naar een werkelijk mens, alle politieke partijen in de Gemeenteraad van Amsterdam aangeschreven, gebeld, gemaild en bezocht. Allen helpen veel liever harddrugshandelaars dan mijn invalide persoon, en liever hun eigenbelang, waaronder voor vele regelmatig cocaine en XTC, dan steun voor mijn promotie).

(3) daarvoor bereid en in staat ben publiciteit te organiseren door met een groot hakenkruis in het Gemeentehuis van Amsterdam de pers te woord te staan als invalide geterroriseerde van het Amsterdams gemeentelijk georganiseerd drugsfascisme en drugsterrorisme, met uitdrukkelijke verwijzing naar mijn achtergrond, leeftijd, graad, kwalificaties, website, en vorderingen, en vooral op basis van de feiten dat ik me nu 12 1/2 jaar lang vruchteloos gevraagd heb GEHOORD te worden inzake mijn in de gemeente Amsterdan geruineerde mensenrechten, geruineerde gezondheid, geruineerde academische kansen, bij ALLES en IEDEREEN die in Amsterdam macht heeft of in de politiek zit, waarvoor allemaal hetzelfde geldt als in (2) gesteld over politieke partijen, en opnieuw met de boven gedane mededeling: De gemeentepolitie van Amsterdam heeft mij bijna 4 jaar opzettelijk overgelaten aan de terreur van harddurgshandelend huisjesmelkers, en mij al die tijd voorgehouden dat ik maar op moest sodemieteren uit Amsterdam; ik ben twee maal verwijderd van de UvA "ondanks de ernst van uw ziekte" vanwege "uw uitgesproken ideeen"; ik voel me behandeld en beschouwd als beest EN IK WIL DIT LAND VAN ZELFVERKLAARDE GELIJKWAARDIGEN VAN DRUGSFASCISTEN VERLATEN, want ik zie vrijwel geen Neerlanders met een rationeel intellect en persoonlijk gehandhaafde morele normen, en inderdaad wordt het bestaan van beiden al meer dan 30 jaar systematisch ontkend, geloochend, getrivialiseerd en - vooral - "gerelativeerd", alles door de zeer grote meerderheid van een bevolking wier meetbare intelligentie rond de helft van de mijne is, en die ik niet in staat ben veel te leren, terwijl zij mij alleen bijzonder duidelijk gemaakt hebben wat de werkelijke menselijke grondslag van het fascisme en de in de menselijke geschiedenis gebruikelijke terreur is: De menselijke doorsnee - het gewillig kanonnenvlees, de Loyale Vaderhandslievende of Partijtrouwe beulen, de trouwe uitvoerders van de commando's van de Leider die Goed is omdat Hij Leider is en Leider is omdat hij Goed is. (Verder zie "Animal Farm" of de boeken in "Politics" op mijn site. Vindt u dat wat veel leesvoer: Extreem goede intellecten zijn zeldzaam.)

Bovendien wens ik niet te leven in een land waar al 30 jaar onderwezen is en in de grondwet staat - dankzij drugsfascist Van Thijn, als ik het wel heb - dat "alle mensen" van Einstein tot Eichmann, "gelijkwaardig" zouden zijn, en dat helemaal niemand, dus ook fascisten en harddrugshandelaars niet "gediscrimineerd" mogen worden door enig iemand - om welke reden B&W van Amsterdam dan ook al 12 jaar de fascistoide harddrugshandelaars waarboven ik gedwongen werd te wonen niet te discrimineren, en mij wel.

Het ENIGE vanwege de personen en instituties die in Amsterdam en Nederland bestuursmacht, bestuursverantwoordelijkheid, en wettelijke aansprakelijkheid hebben is dit, in 1997, van Schelto Patijn, na welgeteld 5 maanden van talloze chicanes door het zogeheten "Kabinet van de Burgemeester", kennelijk allen meesters in het recht die zowel voor de gemeente als de gemeentelijke drugsmafia werken:

"Wij gaan niet op uw klachten in omdat uw taalgebruik beledigend en/of grievend is"
Getekend: Schelto Patijn (officieel briefpapier)

IDEM en 5 maanden eerder van het College van Bestuur van de UvA, dat mij tweemaal heeft verwijderd van de UvA, laatstelijk in 1988 met, op universitair briefpapier, ondertekend door drie leden van het College van Bestuur, die mij verwijderden vanwege "uw uitgesproken gedachten"en "ondanks de ernst van uw ziekte" en met de uitspraak dat "Het ontgaat ons om welke reden U nog prijs stelt op een - afgedwongen - diploma van deze instelling", die ik inderdaad waardeloos vond, met zwaar gepolitiseerd buitengewoon slecht totalitair links "onderwijs". (Tegenwoordig blijk ik in het geheel de enige niet, en kan ik regelmatig in de NRC verhalen horen lezen de terreur van de Asva aan de UvA, geschreven door toenmalige wetenschappelijke stafleden. Maar rond 1980 was ik zeldzaam, en zeldzaam gehaat, en veelvuldig voor "fascist" uitgemaakt door de Asva-leden, die mijn politieke tegenstanders waren, en sindsdien allemaal bestuurscarriere hebben gemaakt in het door hen toen zo verachte kapitalisme. Velen zitten nu in de gemeenteraad of B&W van Amsterdam, en beantwoorden mijn klachten nu helemaal niet, want ik ben immers invalide, en zal in hun kringen feitelijk nog steeds wel voor "fascist" doorgaan, en ook voor "arrogant", "hoogmoedig" e.d., wat in Neerland een halsmisdaad is.)

Tenslotte twee punten.

(I) Zoals u op mijn site naleest heb ik de afgelopen 2 jaar geprobeerd:

(A) gehoor te vinden voor mijn klachten bij de Amsterdamse kantonrechter, waar ik voor moest verschijnen vanwege een niet-gerelateerde huurzaak, die ondertussen opgelost is: Ik heb mij 5 maal inclusief bewijsmiddelen gewend tot de kantonrechter en heb gevraagd GEHOORD te mogen worden, mede i.v.m. de moorddreigingen die tegen mij geuit zijn, v anwege NOG STEEDS in Amsterdam florerende harddrugshandelende huisjesmelkers. Ik heb dat ook telefonisch herhaaldelijk uitgelegd, in BIJZONDER helder Nederlands, aan zichzelf als "meester" identificerende personen. Enig resultaat: Ik ben woest uitgekafferd door een mevrouw mr. Pauma (o.i.d., waarvan bandopname) hoe ik het durfde bestaan te zeggen dat ik haar opnam. Telefoon op de haak. Einde Neerlandse rechtsstaat, wat mij betreft. Definitief en voor altijd. 

(B) geprobeerd te zaak te schikken met de nieuwe burgemeester Job Cohen vanaf november 2000. Wat ik voorstelde was dit: Help mij promoveren, met een bedrag aan aanvullende uitkering toto 2500 gulden maandelijks, wat 25-jarige promovendi krijgen, maar ik niet, want ik ben als boven 45-jarige "nu helaas te oud" om gesubsidieerd te worden, al ben ik invalide, en al is mijn IQ boven de 165, en al ben ik met alleen 10-en afgestudeerd; betaal dat uit een gemeentepotje of desnoods uit jullie rijkelijke wethouderlijke diner-vergoeding e.d. (de wethouder 2 tientjes in de week en het zou financieel opgelost zijn!), en informeer u bij prof.dr. Molenaar of mijn huisarts over mijn compos mentis zijn, mijn vermogens, mijn invaliditeit, mijn sinds 12 jaar vrijwel immer voortdurende pijn, en de redelijkheid van mijn voorstel.

T0TAAL resultaat, van meer dan een jaar werk, en zeer vele uren moeite en pijn mijnerszijds: 

De burgemeester heeft zijn e-mail apparaat geherprogrammeerd dusdanig dat mijn e-mail niet geretourneerd wordt en geen automatisch antwoord meer geeft dat "U krijgt later een antwoord van mij. Mr. J. Cohen". Het Amsterdams Ombudsbeestmens - relatief aan MIJN familie, uiteraard; relatief aan UW familie en partij ongetwijfeld de Gelijkwaardige van Gandhi, Jezus EN Einstein - antwoordde met de brief die als bijlage gaat; de secretaresse van de burgemeester Joke Raschew besloot dat ik krankzinnig ben (dat lijkt mij smaad, laster, ambtsmisdaad, en overigens stuitende lafheid en onmenselijkheid - maar ja, wie ben ik, als briljant filosoof en psycholoog, in dit Hollands Paradijs voor Harddrugshandelaars en Voetbalhooligans?); de GG&GD ZOU B&W naar eigen zeggen, maar zonder schriftelijk bewijs, verzekerd hebben - naar waarheid - dat ik geheel en al compos mentis ben (wat een of andere maffe neurotische secretaresse ook in haar debiele hersentjes mag halen, en dan mag rondbrieven aan alles en iedereen, met burgemeesterlijke steun), en dat het redelijk en verstandig zou zijn mij te helpen promoveren en te proberen de zaak te schikken. O, en de gemeente-politie - de heren Kuiper, Van Riessen en Nordholt, allen zeer bekend vanwege hun door henzelf beleden "integriteit" - na maanden treuzelen, blijkt "ziek" en "niet in staat u te antwoorden". 

Prof.dr. Molenaar hoorde helemaal niets, behalve dat hij de aan mij via hem gerichte brief ontving van de Amsterdamse Ombudsman (al sinds 1988 een trouwhartige steun en toeverlaat van harddrugshandelaars en corrupte burgemeesters van de PvdA, met een waarvan ze naar mijn relatie ook een relatie had).

De GG&GD beantwoordt chronisch helemaal niets - behalve dat ze, na 9 maanden treuzelen en liegen en geen e-mail adressen verschaffen - mij blijken te hebben overgedragen te hebben aan .... het Leger des Heils, kennelijks als minderwaardig aan de vele Amsterdamse junken, die bij de Amsterdamse GG&GD, volgens de Amsterdamse gemeentepropaganda "Amsterdam.nl" WEL omstandig helpen aan geld, aan methadon, aan heroine, aan een nieuw huis, aan medische bijstand, aan nieuwe tanden, aan per junk een sociaal werker (a raison van 65.000 gulden daarvoor gemeentelijk per Amsterdamse junk gereserveerde guldens) - ALLES naar ik konkludeer en begrijp, omdat burgemeester Job Cohen, zijn WEThouders, en de GG&GD van de Gemeente Amsterdam menen dat IK zeer veel - in geld, in steun, in moeite, in hulp - de minderwaardige ben van om het even welke in Amsterdam verblijvende junk (want OOK de allochotone, bisexuele, aan Aids lijdende junk krijgt natuurlijk in Amsterdam hulp, met voorrang, dankzij de GG&GD, maak ik op uit de gemeente-propaganda: ALLEN in Neerland zijn immers "gelijkwaardig", behalve ik, die inderdaad buitengewoon intelligent is).

Kortom: Het totale gemeentebeleid van Amsterdam, alle Amsterdamse ambtenaren, alle Amsterdamse raadsleden, alle Amsterdamse wethouders, alle Amsterdamse harddrugshandelaars, en alle Amsterdamse junken - toch een grote demokratische meerderheid tegenover ikzelf, prof.dr. Molenaar, mijn huisarts, en nog het e.e.a. aan toch zeer respectabele Nederlandse academici zonder partijbinding of politieke pretenties of carrieres - is dat IK GEEN hulp, GEEN bijstand, GEEN recht van bestaan in Neerland heb, en dat Neerland aan mensen als ik, met mijn achtergrond en mijn hersens en mijn gebleken inzet en vermogens GEEN behoefte heeft.

Ik ben het geheel eens met die konklusie, en ik heb geen behoefte aan een "vader"land waar mijn vader en moeder hun hele leven na 1950 in ieder geval tot 1980 - gediscrimineerd en afgeluisterd zijn door de BVD vanwege hun communistische overtuiging, die moreel zeer integer en intellectueel misleid was, i.t.t. tot alle Neerlandse politici waar ik weet van heb sinds 1950, met mogelijke uitzondering van Drees, die - "relatief aan mijn kennis en familie" - morele psychopaten of zwakkelingen, conformisten en partijgangers waren en intellectueel misleid, dom, en bovendien uitermate pretentieus. (Zie mijn site, "Politics", "Philosophy", "Logic", "ME in Amsterdam". Ik daag u uit EEN behoorlijk geschreven behoorlijk beredeneerd stuk van ENIG Neerlands politicus sinds 1950 over te leggen - waarbij MIJN normen ontleend zijn aan Multatuli en Russell, en niet aan driekwart debiele collega partij-gangers.)

Vandaar dat ik dit land nu wens te verlate na finale verrekening van mijn pijn en schade, en de Staat der Nederlanden, de verantwoordelijke ministers, en de Gemeente Amsterdam, en de verantwoordelijke burgemeesters en wethouders, voor het Europese Hof wil, vanwege evidente opzettelijke ruinering van mijn menselijke en burgerlijke rechten, vanwege mijn onrechtmatige mijn academische mogelijkheid opzettelijk schadende tweemalige opzettelijke verwijdering van de universiteit, en vanwege de door een parlementaire commissie bewezen in Nederland onwettig georganiseerde door de Nederlandse autoriteiten omstandig beschermde en afgedekte MILJARDEN-handel in illegale levensgevaarlijke drugs.

(II) U doet er verstandig aan u te vergewissen bij prof.dr. Molenaar dat ik ben zoals ik zeg, en zoals op mijn site staat, en dat ik bovendien , naar zijn stellige kennis, de afgelopen 12 jaar meer met wiskunde en wetenschap ben bezig geweest dan met enig ander onderwerp, inclusief "M.E. in Amsterdam", en dat hij me graag zou helpen promoveren, wat makkelijk kan met wat financiele steun (voor wat huishoudelijke hulp, die ik al 22 jaar niet krijg, en waartoe ik mij nu van de gemeentelijke GG&GD, ook "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" handelend, uiteraard, en mij dus overleverend aan de fanatici van het Leger des Heils, als ware ik een debiele alcoholiische gek zonder enige menselijke waarde) HEEL makkelijk en snel rond kan zijn, want het proefschrift is overwegend af (en vormt overigens een belangrijk deel van de intellectuele basis van ook deze verhandeling).

En ikzelf communiceer met Neerlandse instituties of bestuurs"persoonlijkheden" ALLEEN per e-mail of per telefoon + bandrecorder, want ik wens mijn en hun handelen te boekstaven voor objectieve Europese rechtbanken.

Goed. Aan de Nationale Ombudsman - voor de derde maal, met Bijbelse parallel en al - de taak om te laten zien of u werkelijke moed of karakter heeft. (Mijnheer, aldaar werkend personeel: Zolang u beleefd blijft en niet evident liegt en geen burocratische spelletjes speelt krijgt u van mij een voorbeeldig beleefde behandeling. Kunt u dat niet opbrengen (volgens MIJN normen) dan krijgt u van een een voorbeeldig onbeleefde behandeling. En ik ben 51, zeer geleerd, en zonder enig geloof in enige menselijke gelijkwaardigheid a Politiek Correct A priori: ZOU u me dan bijv. intellectueel gelijkwaardig zijn, dan krijgt u ruimte genoeg van mij te bewijzen.)

U vindt binnen enkele dagen een gecorrigeerde versie van deze mail op mijn website. De reden voor de correcties en de vertraging zijn dat ik de laatste 4 maanden, naar ik aanneem tot grote vreugde van B&W van Amsterdam, behoorlijk veel pijn en heel weinig energie heeft (zoals de GG&GD ook heeft kunnen zien - waarna ze me naar het Leger des Heils doorverwezen).

Ook zal ik zo vrij BLIJVEN, tot ik dood ben, MIJN normen en waarden te praktiseren, inclusief wat IK zie als waarachtige karakteriseringen van de drugsfascisten en drugsterroristen die in Amsterdam en Neerland de politieke macht hebben, en AL DERTIG JAAR systematisch weigeren iets zinnigs te doen inzake drugs, behalve ze illegaal houden, ten behoeve van de drugshandelaars-winsten, en ze gedogen, ten behoeve van de drugshandelaars. En ten behoeve van wat 60 MILJARD jaarlijks aan corruptie-mogelijkheden van Neerlandse bestuurders biedt.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz