Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


29 oktober 2001 - Mail aan WBV De Dageraad, aan de directie van de GG&GD; en aan B&W van Amsterdam.
Ik heb ondertussen het Van Traa rapport plus mijn 190 noten daarbij op het net gezet.

  - Volg de pijlen

 

Introductie:

 

Rolverdeling:

 

Mevrouw Esternach: 

een personeelslid van WBV "De Dageraad", die ik op 29.X.01 sprak

WBV "De Dageraad": 

De woningbouwvereniging die 't voorrecht heeft mij als huurder te hebben

B&W van Amsterdam

Een verzameling Amsterdamse bestuurders die feitelijk de belangen van de Amsterdamse drugsmafia bestendigen, al vele jaren

Nancy Mulder: 

een personeelslid van de GG&GD, die mijn mails doorgeeft aan de directie van de GG&GD, die deze vervolgens niet beantwoordt, wellicht in samenspraak met B&W

Maarten Maartensz: 

schrijver dezes, filosoof en psycholoog die de Amsterdamse bestuurs- en onderwijs-praktijken ter nauwernood overleefde, en daar niet gelukkiger of gezonder van is geworden daarover en wel eens volgens B&W van Amsterdam "grievend en/of beledigend" mag publiceren

Achtergronden: 

------------------------------------------------------------
Maarten Maartensz.
Website in
Amsterdam about philosophy, logic, 
M.E. (Myalgic Encephalomyelitis) and much more:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
more than 25 MB of stimulating and original ideas.
------------------------------------------------------------Geachte mevrouw Esternach,

Ter informatie en in vervolg op ons gesprek van heden een link naar een deel van mijn site:

http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/bovenkerk_mails_13_x_2001.htm

Eenmaal daar aangeland vindt u ook links naar zowel het originele Van Traa-rapport met links naar mijn noten daarbij als links naar de 190 noten bij het Van Traa-rapport, als naar de rest van mijn site (die groot, ingewikkeld, en overwegend in 't Engels is, en nauwelijks plaatjes, geen muziek en veel overwegende ingewikkelde en veeleisende tekst bevat).

Trouwens: Het getal van 19 miljard gulden per jaar dat door in Nederland gevestigde drugshandelaars jaarlijks aan softdrugs omzetten dat ik u noemde is aan het Van Traa-rapport ontleend. NB: Dit is alleen de softdrugs maar betreft ook handel naar het buitenland.

Maar goed - u moet maar zien. Het is een lang rapport, met veel noten, maar voor wie iets wil begrijpen van hoe het in Nederland en Amsterdam werkelijk toegaat, dat geheel anders is dan de politici en media u en mij en de rest van Nederland wil wijsmaken: zie dat rapport + noten.

Namelijk: Het feit dat er al minstens 20 jaar een illegale economie in Neerland is met een jaaromzet van tientallen miljarden en "gedoogde" - lees: geprotegeerde - illegale vrijhandelplaatsen voor illegale drugs OPZETTELIJK ongecontroleerd door politiek, justitie en politie is een interessant politiek, juridisch en moreel feit waar Neerlandse "men", zo overtuigd van Neerlandse voortreffelijkheid en levend in het eerlijk gemeend geloof zelf maar dan ook helemaal niet chauvinistisch of hypocriet of onbeschaafd of onwetend te zijn, het veel liever maar helemaal niet over heeft. (En het groot gezette "OPZETTELIJK" volgt uit het 12 jaar lange afwezig zijn van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij B&W van Amsterdam - die ook deze mail weer eens ontvangen, en ook dit wel weer beneden hun achting en menselijke waardigheid en karakter en vermogens vinden behoorlijk, aansprakelijk verantwoordelijk, beleefd, rationeel en redelijk te beantwoorden. "And so it goes".)

En vandaar dat ik in dit land waar ik WEL de vrijheid heb voor autoriteiten vernietigende feiten en meningen te publiceren - wat een groot voorrecht is: In veel andere landen vermoord men (toch al zeldzame) mensen als ik met toewijding en van staatswege - maar GEEN feitelijk recht op protectie van de zijde van de staat en de wetshandhavingsorganen (politie, justitie, B&W) en GEEN feitelijk recht op enig antwoord van mijn klachten, ook al niet van de officiele klachteninstanties (Ombudsman van Amsterdam, Nationale Ombudsman - beide niet toevallig prominente PvdA-leden die objectief zouden moeten oordelen over prominente PvdA-leden) - wel: ik word dan gedwongen enigszins anders te handelen (en denken, en oordelen) dan doorsnee "men" voor gepast belieft te beschouwen. (Doorsnee "men" zou ook nooit doen wat ik deed en doe, trouwens. En heeft geen ouders en grootouders die deden, durfden en dachten als mijn ouders en grootouders. 't Is niet anders, en geen "vrije keus" maar natuurlijke aanleg, dunkt mij. Zie mijn site onder "ME in Amsterdam" voor wie dit niet begrijpt - of wenst te begrijpen.)

Maar goed. Zolang de huur betaald blijft door de GSD is in ieder geval dat in orde - al heb ik ze dat nooit gevraagd, en ben ik daar heel goed zelf toe in staat, met enige medewerking van alle betrokken partijen. Dit door de GSD gedwongen huurbetaling met korting op mijn uitkering zijn echter de gebruikelijke chicanes van de gemeente Amsterdam, die zich liever daarmee bezig houdt dan met het doen van haar wettelijke plicht tegen mij, wat het zich verantwoorden voor hun misdadige nalatigheid inzake het handhaven van mijn menselijke rechten is. Dat willen ze niet, en wat ze wel willen is mijn leven zo moeilijk mogelijk maken, in de hoop dat ik dood ben voordat ik ze voor een bij voorkeur buitenlandse rechtbank heb, gezien mijn invaliditeit, geen hulp daarbij in Onze Welvraatstaat (sic!) en mogelijke hernieuwde drugscriminele interferentie in mijn leven.)

Het is niet anders in Amsterdam, en zoals u ook uit mijn site kunt zien ben ik verstandig genoeg mij ook met nogal wat andere en voor mij theoretisch veel interessanter zaken bezig te houden (als filosofie en logica en programmeren - o, en 't geven van wat politieke voorlichting aan heldere geesten, zeldzaam als die feitelijk zijn).

Trouwens: Er is nu de derde incompetente PvdA-burgemeester van Amsterdam in successie die WEIGERT mijn menselijke rechten te handhaven. Onderwijl floreerde en floreert de drugshandel buitengewoon, en mag ik - zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, erkend invalide, erkend briljant - van een door de gemeente Amsterdam opzettelijk gekorte minimale bijstandsuitkering proberen te promoveren. 

't Is niet anders, maar het maakt mij niet vriendelijker of vergevingsgezinder tegen deze ambtsmisdadigers, en ik vind het een droevige schande voor Amsterdam, voor Nederland, en vooral voor mijn ouders en grootouders: Hebben zij hiervoor het concentratie-kamp getrotseerd? Opdat hun invalide kind en kleinkind vergast, met moord bedreigd, en geterroriseerd kon worden "uit naam van de idealen van de Februaristaking", bijna 4 jaar lang, en ten behoeve van de belangen van Amsterdamse harddrugshandelaars? In Amsterdam, anno 1988-1992?! 

Wat betreft B&W van Amsterdam sinds 1989: Inderdaad: DAT is het doel van B&W van Amsterdam EN het beleid dat B&W van Amsterdam AL die jaren consistent en welbewust gevoerd heeft: Ten behoeve en ten bate van de Amsterdamse drugsmafia, ten koste van de rechtsstaat en de niet-criminele Amsterdamse bevolking. Men leze het Van Traa-rapport; men lezen mijn site

En voorzover het geen welbewuste corruptie is en was is, tot zover is en was het welbewuste incompetentie, en in ieder geval ambtsmisdadig: VERDWIJN uit het bestuur als je niet in staat of niet gewillig bent DE WET te handhaven - waarvoor je betaald wordt en wat je beloofd hebt te doen en wat je liegt dat je doet, onder de bestaande en al tientallen jaren durende omstandigheden! Daarbij: Als je EN NIET verdwijnt EN vele jaren lang de WET NIET handhaaft doe je dat kennelijk voor een niet-wettelijk belang, dat veel betaalt of heel machtig is.

Tenslotte: Wat betreft de Dageraad en de huurbetaling:

Mocht men bij de GSD ophouden de huur over te maken, dan doet u er verstandig aan mij daarover te mailen. Ik vermoed dat indien men in die omstandigheden niet naar mij wil luisteren een advocaat de zaak dan snel recht kan trekken - zodat er geen noodzaak is een deurwaarder er bij te betrekken, waar ik inderdaad niet van gediend ben, want dergelijk volk pleegt aandriften en omgangsvormen te hebben die mij niet zinnen.

En werkt een advocaat niet, dan doe ik zelf wel recht, in een stad waar al 30 jaar de wet welbewust niet gehandhaafd wordt door B&W welbewust ten behoeve van de drugshandel. 

Trouwens, om ook dit uit te leggen: NOOIT heeft ENIGE Amsterdamse burgemeester gepleit voor de legalisatie van soft drugs - wat dan ook zeer TEGEN het belang van de Amsterdamse mafia is: De Nederlandse politiek en justitie hadden de soft drugshandel al 30 jaar aan Albert Heyn etc. kunnen overlaten, en als ze dat niet deden dan deden ze dat kennelijk omdat er al 30 jaar lang jaarlijks vele miljarden gemoeid zijn met het "gedogen" en NIET legaliseren. Er wordt in Nederland niet gelegaliseerd omdat de Nederlandse politiek en justitie al vele jaren aan het lijntje van de Nederlandse drugsmafia loopt, want evident feitelijk exact de belangen daarvan gediend heeft, in evidente tegenspraak met de wet. De Neerlandse politici, politie en justitie GEDOGEN de drugscriminaliteit om ze gelegenheid tot HANDEL te geven en houden de drugs ILLEGAAL om de gelegenheid tot grote WINSTEN te handhaven. (Simple comme dire bonjour - en iedere buitenlander die iets van de Neerlandse handelsgeest en winstgeilheid weet, die Neerland zo rijk hebben gemaakt, zal geen enkele moeite hebben dit direct te begrijpen.)

Voor wie weet welke miljardenbedragen om gaan sinds tientallen jaren in de Nederlandse drugshandel, en voor wie weet dat de enige echt gehandhaafde en echt geloofde morele waarde in Nederland geld is (vandaar "God zij met ons" op de gulden EN weer op de Euro: GELD maakt gelukkig, in Neerland, en GELD is het alfa en omega van wat goed en wensenwaard is), is dat dan ook volkomen begrijpelijk. Maar ik herhaal het nog maar eens:

De Nederlandse politiek en justitie hadden de soft drugshandel al 30 jaar aan Albert Heyn etc. kunnen overlaten, en als ze dat niet deden dan deden ze dat kennelijk omdat er al 30 jaar lang jaarlijks vele miljarden gemoeid zijn met het "gedogen" en NIET legaliseren. Er wordt in Nederland niet gelegaliseerd omdat de Nederlandse politiek en justitie al vele jaren aan het lijntje van de Nederlandse drugsmafia loopt, want evident feitelijk exact de belangen daarvan gediend heeft, in evidente tegenspraak met de wet. De Neerlandse politici, politie en justitie GEDOGEN de drugscriminaliteit om ze gelegenheid tot HANDEL te geven en houden de drugs ILLEGAAL om de gelegenheid tot grote WINSTEN te handhaven. (ALLE beroepen op "internationale verdragen" waren evenzovele leugens: Je hebt een NATIONALE staat en eigen territorium voor je eigen wetgeving.)

Maar het is LOGISCH niet onmogelijk dat de totale Neerlandse volksvertegenwoordiging, alle regeringen, en alle rechters en officieren van justitie, die 30 jaar lang dat beleid uitgevoerd hebben, feitelijke intellectuele en morele randdebielen zijn en waren, en die jaarlijkse Neerlandse miljardenwinsten op illegale in Neerland "gedoogde" (lees: geprotegeerde) drugshandel niet onderkende, niet begreep, niet zag - of er zelf van meevrat of meesnoof. Inderdaad: dat is logisch niet onmogelijk. 

Wat echter wel logisch onmogelijk is, is het "gedogen" van het breken van een wet EN het doen van je bestuurlijke en wettelijke plicht: Geen BUITENLANDSE rechter zal daar 't minste probleem mee hebben - WEThouders en burgemeesters die "gedogen" dat de WET gebroken wordt ten gunste van de drugscriminaliteit breken de WET ten gunste van de drugscriminaliteit, en doen en deden dat volkomen bewust en opzettelijk (tenzij ze volkomen debiel zijn). Da's gewoon logica.

Ergo: Sinds 30 jaar wordt de Nederlandse wet welbewust NIET gehandhaafd in het uitdrukkelijke en unieke belang van de Nederlandse drugshandel, door Nederlandse politici en leden van justitie, politie en de rechterlijke macht EN door iedereen die NIET gepleit heeft voor volledige en directe legalisatie van soft drugs. Want GEDOGEN + ILLEGAAL houden van soft drugs is EXACT het EVIDENTE belang van de drugscriminaliteit. Al meer dan 30 jaar, en al meer dan 30 jaar geleden o.a. door mij geargumenteerd tegen het toenmalige B&W van Amsterdam - die ontkenden mijn rapport ontvangen te hebben, na 't te hebben gelezen. "And so it goes".

En sinds 30 jaar brengt "het gedogen" van drugscriminaliteit jaarlijks de drugscriminelen (en hun politieke, justitiele en politionele vrienden, collegaas, en dienaars) jaarlijke vele miljarden op. En kennelijk heb je, in Neerland, een IQ boven de 165 EN bijzondere ouders en grootouders nodig om het verband tussen deze zaken helder in te zien en te formuleren. En als je dat toed - nu: dan weigert alles en iedereen die Neerlander is in het bestuur, de politiek of de media je te antwoorden - ook als je dat met kennelijk gevaar voor eigen leven doet! Vandaar dat ik dit land wens te verlaten met een grote schadevergoeding voor mijn pijn, mijn moed, en mijn moeite, en voor het ruineren van mijn leven en van de levensavond van mijn moeder, die overigens (familie-achtergrond!) sub-hoofd Brabantse onderduikhulp was in het verzet, dus in de provincie waar Ed van Thijn ondergedoken zat - maar ja: Wat kan MIJN familieachtergrond de Van Thijns, de Cohens en de Patijns een zak schelen! ZIJ laten me immers alle drie VEEL liever vergassen en met moord bedreigen en terroriseren met voortdurende overlast door hardddrugshandelaars met HUN vergunning gevestigd in het pand waarin IK woonde dan dat ze MIJN rechten wensen te handhaven, in overeenkomst met MIJN wettelijke in Nederland geldende rechten waar ZIJ bijzonder hoog voor betaald zijn ze te handhaven! En dit soort lieden zou MIJ mogen vertellen dat IK hen niet zo mogen kritiseren en dat "uw taalgebruik grievend en/of beledigend zijn". Jullie DADEN, jullie TOTALE afwezigheid bij het doen van jullie WETTELIJKE PLICHT zijn al vele jaren lang puur misdadig, o bestuurlijke drugscriminelen! En als we het er dan toch over hebben: Jullie karakters zijn vergeleken met die van mijn ouders leugenachtig, hypocriet, zwak, en onrechtvaardig. Jullie feitelijke intellectuele vermogens zijn gering, vergeleken met wie werkelijk wat voorgesteld heeft in de menselijke geschieden, of inderdaad het Amsterdamse bestuur (in de 17e eeuw). En daarom moet deze lieden verdwijnen uit het bestuur, en voor een rechtbank verschijnen, om hun persoonlijke financien en hun persoonlijk gebrek aan WETtelijke verantwoordelijkheid, aan WETtelijke aansprakelijkheid eens grondig te toetsen. Want wie als Nederlands bestuurder de Nederlandse WET welbewust breekt of niet handhaaft evident ten gunste van de criminaliteit, en dat vele jaren lang doet, is een crimineel volgens de Nederlandse wet. Door corruptie of incompetentie, of beide.

Dunkt mij - maar inderdaad: ik vreet niet mee van de Neerlandse politiiek, media of bestuursposities, ik  lieg niet mee in een politieke partij, en ik  kan zelfstandig rationeel redeneren over morele en logische vragen, zeldzaam als dat in Neerland blijkt te zijn, en ik  verdien ook geen geld met drugshandel noch met liegen en poseren en bedriegen in en voor een Neerlands politiek of bestuurlijk of justitieel ambt.

't Is niet anders. "Etiamsi omnes, ego non!".

Met vriendelijke groeten (voor mevrouw Esternach),

hoogachtend (voor wie geen lid van B&W van Amsterdam is),

MM.

P.S. Deze mail is geadresseerd aan

- de directie van "de Dageraad", mijn WBV
- de burgemeester van Amsterdam, die bijzonder goed is in het Napoleon-poses aannemen bij z'n inauguratie, en in het met een das met Amsterdam om z'n nek z'n persoonlijke propaganda bedrijven op gemeentekosten, en buitengewoon geniaal en o zo moedig en karaktervol "haftig, vastberaden, barmhartig" is in het NIET ingaan - al 10 maanden lang! - op mijn klachten over zijn beleid en dat van z'n voorgangers - EN die de bevolking van Amsterdam door de strot gemanipuleerd is om te voorkomen dat de drugsbeerput van de voorgaande incompetente PvdA-burgemeesters opengerukt wordt: Een krachtdadig burgemeester, die Job - waar het 't handhaven van de belangen van z'n ambtsmisdadige parij-kameraden-cum-voorgangers betreft en 't handhaven van de belangen van de Amsterdamse drugsmafia betreft ... en het ruineren van mijn menselijke en burgerlijke rechten. Toch? EVIDENT uit mijn site, immers? [Napoleon-pose: Foto NRC. Amsterdam om z'n nek geknoopt als das: Gemeentepropagandakaart. Job, jongen: ECHTE kerels - "mens sanitas in corpore sano": Juvenalis - hebben dat soort zwakheden en poses niet. Een monster als Stalin wel, ook al met een foto. Leuk die parallelen tussen Socialistische Leiders, nietwaar? Gelijke aandriften, gelijke gedragingen, toch?]
- de directie van de GG&GD die ook al geen woord houdt, niet antwoordt, en zelfs niet de beleefdheid op kan brengen een e-mail adres te leveren dat niet semi-publiek is
- de WEThouders van Amsterdam die nog in mijn e-mail adresboek staan van vele jaren, die AL die vele jaren de WET weigeren te handhaven, zo evident TEGEN mijn belang EN mijn WETtelijk RECHT, en zo evident VOOR het belang van de Amsterdamse drugsmafia, TEGEN de Nederlandse WET, zo volkomen evident volkomen welbewust, met kwaadwillige onWETtige opzet.

Ik wens u allen veel leesplezier. 

En wat betreft B&W van Amsterdam: 

Als ook maar iemand van jullie het minste menselijk niveau had gehad, dan had je me al vele jaren geleden geantwoord. Nu zullen jullie me met onwettige middelen moeten stoppen om me van het lijf te houden: IK zal NIET geterroriseerd worden, en zeker niet met instemming en bescherming van een B&W van Amsterdam dat de drugsmafia aan miljarden helpt "uit naam van de idealen van de Februaristaking". 

Mocht ik afgeschoten worden in Amsterdam, dan kan men narekenen wie mij uiteindelijk heeft laten afschieten: B&W van Amsterdam. Ongeacht wie ze daarvoor ingehuurd hebben via geheel gesloten kanalen: Kom ik te sterven door een ongeluk of misdaad, in Amsterdam, in Nederland, dan zullen B&W van Amsterdam de eerstverantwoordelijken zijn. En de reden zal mijn kritiek op hun drugsmisdadigheid zijn en het feit dat ze totaal niet in staat zijn mij juridisch, logisch of literair te weerleggen.

"Video meliora proboque; deteriora sequor" is de gang van het menselijk hart van B&W van Amsterdam, ten behoeve van de drugshandel, ten koste van de rechtsstaat, ten gunste van - ja: natuurlijk ook B&W van Amsterdam. IK kan BEWIJZEN - als invalide armoedige - dat IK NIET meevreet van de drugscriminaliteit in Amsterdam. 

Geen enkel lid van B&W van Amsterdam verkeert in die positie, en vrijwel zeker is geen enkel lid van B&W van Amsterdan in staat z'n eigen inkomsten geheel volledig en duidelijk te verantwoorden, voor een BUITENLANDS accountantskantoor (men gedenke Peper!). En er worden en zijn al vele jaren vele miljarden verdiend in Amsterdam, door de Amsterdamse drugsmafia. En IK werd anno 1985 naar het stadhuis genodigd door een hoge Amsterdamse ambtenaar die mij kende en dacht dat IK toen een coffeeshop-eigenaar was: Voor coffeeshop-eigenaren staan de hoge Amsterdamse ambtenaren permanent klaar! Zie verder en meer in: 

http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/bovenkerk_mails_13_x_2001.htm

c.q. mijn 190 fraaie noten bij het Van Traa-rapport.


 

 

 

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home