Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 2
2005 

 Maarten Maartensz:

 

                        - Volg de pijlen

 

 

Aan:

- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;
- [email protected] <
>;

- An Milner <
>;
-
-

Titel mail: Inzake het commando mij 8 aug te vertonen bij "een verzekeringsarts" van Serin Amsterdam
 


 

Deze mail betreft een verplichting tot zogenaamde "medische keuring" door iets dat zich "Serin Amsterdam" noemt, maar voor die verplichting geen enkele eigennaam, geen enkele ondertekening en geen enkele relevante rationele motivaties geeft, afgezien van bedreigingen, die ik zeer serieus neem, waarover hieronder meer, en kennelijk geen enkel persoon employeert dat een academische titel draagt of althans in staat is een behoorlijke brief te schrijven. 

Achtergronden van deze mail:

-
mijn website (ruim 100 MB, met veel over filosofie, logica en programmeren)
- ME in Amsterdam

- laatste vordering
- de Amsterdamse gemeentelijke drugsterrorist cum voorliegster mevr. Nora van Oostveen
- de terreur van 1988-1990
- de terreur van 1990-1992
- de Amsterdamse gemeentelijke drugsterrorist mevr. mr. Sarucco
- de Amsterdamse gemeentelijke drugsterrorist mr. Lisser
- Achtergrond-informatie A: Tekst Parlementair Van Traa-rapport over Amsterdam
- Achtergrond-informatie B: Tekst van mijn noten bij het Parlementair Van Traa-rapport over Amsterdam
  (De laatste zijn een zeer veel beter leesbaar overzicht én duiding van de eerste.)

E.e.a. speelt zich af in de context van mijn nu 26-jarige invaliditeit, waarvan de laatste 17 jaren zwaar verergerd omdat ik, de briljante oudste zoon en kleinzoon van geridderde mede-organisatoren van de Februaristaking, mij als invalide durfde te verzetten tegen een nog steeds bestaande (!!!) indertijd levensgevaarlijke coffeeshop-cum-drugshandel, waarvan de toenmalige uitbaters hard drugs importeerden - heroïne en cocaïne, en met diverse kiloos waarvan ze ook gearresteerd zijn - en mij vijf maal ove een periode van drie jaar als volgt bedreigden: "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je".

Ook liet de harddrugshandelende huisbaas, die van mij af wilde, bij een zogenaamde verbouwing in feite de schoorsteen waar ik op moest stoken instorten, zodat ikzelf en mijn buurvrouw in september 1988 uren lang driekwart vergast en daas en half bewusteloos rondgekropen hebben over de vloer, om de volgende dag uit te vinden dat de schoorsteen ingestort was - die dat is gebleven tot 1992, toen ik de woning ontvluchtte, want mijn harddrugshandelende huiseigenaar kreeg alle steun van de zwaar drugscorrupte Amsterdamse Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst en de advocaten daarvan (de levensgevaarlijke drugsterroristen mr Segers en mr Vlas).

Mij beviel dat niet, en ik ging naar de gemeentepolitie. Deze hield mij 3 1/2 jaar voor, in de gestalte van Lammert Takens, brigadier van politie van bureau Leidsegracht, uiterlijk met een Karremans-kop, evident drugscorrupt, die wist dat ik invalide was: "Wij, de gemeentepolitie van Amsterdam, doen NIETS voor u. Als u dat niet bevalt, dan sodemietert u maar op uit Amsterdam."

Sindsdien - want ik had toen al 10 jaar M.E. - zijn mijn klachten zeer verergerd, en ik heb de afgelopen 17 jaar gemiddeld minstens 16 uur per dag moe en met pijn in bed gelegen - en GEEN ENKELE hulp gekregen, evident omdat ik, volgens B&W van Amsterdam, verreweg minderwaardig ben aan iedere junk, want junken krijgen in Amsterdam wel hulp, àl die 26 jaren van mijn ziekte waarin ik àl die tijd géén hulp kreeg, en hun klachten worden wel erkent, en zij zijn de beste vrienden en vriendinnen van ex-wethouder Rob Oudkerk, die mij de hele tijd van zijn zwaar corrupte bestuur heeft geweigerd te ontvangen, geweigerd te woord te staan en geweigerd mijn mails te beantwoorden: Hij had het veel te druk met cocaïne snuiven, junkenhoeren helpen en zich door laten afzuigen, en cocaïne snuiven. (Rob Oudkerk was waarschijnlijk wèl degene die zich anno 2003 tegen mij voordeed als "Rob Verhagen" - die anders uiterlijk zijn kloon is. Zie Recent.)

Ik krijg geen hulp, en ben in het 27ste jaar van mijn invalidititeit. Om te zien hoe uitermate schunnig de gemeente Amsterdam tegen mij optreedt is hier de kopie van een brief waarmee ik mij in 2002 bij de GG&GD gemeld heb, zoals die op de site staat die ik sinds 1996 onderhoud, waar mijn belevenissen levend in Amsterdam met M.E., als zoon van een geridderde mede-organisator van de Februaristaking, reproduceer ik hier het begin van Nedernieuws op mijn site,waarin een brief van prof.dr. Molenaar, met een verzoek aan de GG&GD en aan B&W om mij enige hulp te bieden om geïntegreerd te worden in de Nederlandse samenleving, ann0 2002, gevolgd door mijn konklusie

Ik heb een - gelukkig voor hem - gelukkig in Denemarken levende broer, die ik regelmatig tracht te vermaken met wat ik "Nedernieuws" ben gaan noemen, opdat hij enigszins bij de Nedertijd blijve, en wete wat er geschiedt in het Neerlanderthalië waarin ikzelf zo moeilijk, zo pijnlijk, en zo armzalig ben gedwongen te verblijven, sinds vele jaren, als invalide slachtoffer van de Amsterdamse drugsmafia geleid - gedoogd - gesteund - geholpen - beschermd (wat is het juiste woord voor zoveel zo smerige bestuurlijke corruptie?) door B&W van Amsterdam, en als Amsterdams invalide bijstands-Untermensch, goed voor 400 euro in de maand om van te leven, en al ben ik summa cum laude afgestudeerd, en al had ik een promotie-plaats kunnen hebben en kunnen promoveren als B&W van Amsterdam mij niet veel liever dood zag.

Overdrijf ik? Wel, lezer - wees ongelovig én lees ME in Amsterdam - zie ook overzicht - én lees de brief van prof. dr. Molenaar: Nooit is er iemand even briljant afgestudeerd als ik (invalide bovendien) en nooit heeft iemand met mijn verzetsachtergrond - mijn vader is in 1980 op het stadhuis van Amsterdam geridderd als voornaamste organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling, en overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als mede-organisator van de Februaristaking:

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had. Sindsdien wil ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen hebben, die iedere junk de afgelopen 26 jaar duizenden malen beter behandeld heeft dan mij, en daar p.p. zéér veel keer meer geld in geïnvesteerd heeft dan in mij, zogenaamd om ze "te reïntegreren in de maatschappij" - wat IK dus evident niet waard ben.

Hélaas ben ik invalide, helaas krijg ik sinds 1988 systematisch geen enkele hulp in Amsterdam, kennelijk omdat ik mij verzette tegen de harddrugshandelaars-vermomd-als-coffeeshop die mij met moord bedreigden als ik protesteerde tegen hun gigantische overlast, en mochten drugshandelen met een vergunning van Ed van Thijn, harddrugshandelaars-beschermer "uit naam van de idealen van de Februaristaking" - afgezien van minimale en geminimaliseerde bijstand, als invalide Amsterdammer

Deze mail is ook de eerste van een serie, die ook gericht zal zijn aan alle leden van de Amsterdamse gemeenteraad en alle leden van de Tweede Kamer (mits voorzien van een bekend e-mail adres).

E.e.a. dient om mijn vordering te bestendigen, en mijn zelfmoord, waar B&W van Amsterdam evident al 17 jaar op uit is, te verklaren, en mijn broer en anderen in staat te stellen de verantwoordelijken te vervolgen.


L.S.

Ik ontving op 23 juli 2005, uiteraard precies in de tijd dat mijn huisarts op vakantie is, een papieren brief van de fa. Serin Amsterdam die ik in extenso zal citeren. Ik citeer in blauw en geef mijn commentaar in zwart, en met inspringing. Deze fa. bevindt zich - vertelt ze me in 2 paginaas tekst maar liefst vier keer, "op de 7e verdieping, Hilversumstraat 316, 1024 KG Amsterdam", maar deze fa. vindt mij kennelijk van een dusdanig inferieur allooi dat zelfs een ondertekening of enige persoonsnaam ontbreekt.

Welaan, dan anonimici van "SERIN Mens en Werk"!

"Amsterdam 20 juli 2005

Geachte heer Maartensz,

Op verzoek van de Sociale Dienst Amsterdam nodigen wij u uit voor een medische keuring. Doel van deze keuring is om zicht te krijgen of u inzetbaar bent op de arbeidsmarkt en zo ja, de mate waarin u inzetbaar bent op de arbeidsmarkt."

 • U maakt mij zeer suïcidaal met uw proza, maar gezien de context en de achtergrond neem ik aan dat dit ook uw opzet is, of als dat niet de opzet is van het ondergeschikt personeel van de fa. Serin dan toch wel van B&W van Amsterdam, die mij 3 1/2 jaar lang aan vergassing, vergassingsgevaar, drugsoverlast, moorddreigingen door harddrugshandelaren, en voortdurende geluidsoverlast hebben blootgesteld, alles ten behoeve van de harddrugshandelaren van de zogenaamde coffeeshop die met vergunning van Ed van Thijn gelijkvloers was gevestigd in het pand waar ik woonde in 1988, tegen mijn wil.
 • Gezien de rest van deze onbeschofte brief en de achtergronden is dit geen "uitnodiging" maar een poging tot moord c.q. het bewegen tot zelfmoord, door de fa. Serin Amsterdam, en wie zich daarachter verschuilen, namelijk B&W van Amsterdam en de Bestuursdienst van Amsterdam, de laatste bestaande uit een verzameling drugscorrupte advocaten van kwade zaken.
 • Ik ben niet - herhaal: NIET - "inzetbaar bent op de arbeidsmarkt": Ik lig al 17 jaar 16 uur per dag met pijn doodmoe in bed, zonder enige hulp, financieel of anderszins, en overleef van de allerminimaalste geminiseerde en gekorte bijstandsuitkering, en ben bovendien vrijwel altijd zwaar depressief na 3 1/2 jaar drugsterreur zonder enige verdediging door de gemeente Amsterdam, die feitelijk toen en sindsdien deze drugsterreur organiseerde, bestendigde, beschermde en in stand hield.
 • In dit verband: U vindt boven links naar - opgenomen en uitgetikte - telefoongesprekken die ik indertijd voerde met twee toen en nu voor de Amsterdamse Bestuursdienst werkende levensgevaarlijke drugsterroristen, de advocaten en liederlijke beestmensen Sarucco en Lisser. Hier is een citaat uit het Van Traarapport over de voornaamste reden waarom B&W van Amsterdam en Sarucco, Lisser en honderden andere Amsterdamse ambtenaren feitelijk voor de Amsterdamse mafia werken en weigeren mijn mensenrechten en de Nederlandse wet te handhaven - en ik citeer uit een Nedernieuws van mijn hand van 20 juni:

Laat ik een deel van noot 60 (van in totaal 190 noten door mij geschreven in 2001 bij het Van Traa rapport deel Amsterdam, alles sindsdien op mijn site) eens citeren - en het rood+blauw gezette citeert eenvoudig het Van Traa-rapport van 1995, en de rest is mijn commentaar van 2001:

Maar ... onze 4 criminologische hoogleraren [van het Van Traa-rapport] hebben dit kennelijk toch wel redelijk door:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik herhaal nog eens: De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat."

Is de verdenking niet gerechtvaardigd dat die jaarlijkse 19 miljard gulden voor een deel verdwijnt in de zakken van nogal wat Neerlandse corrupte politici, officieren van justitie, en politie-ambtenaren? Mij dunkt dat alleen een ultra-chauvinistisch Neerlander, met een volkomen krankzinnig geloof in de Bijzondere Goedheid van de Neerlandse politici en bestuurders hier anders over kan denken.

Het is toch volstrekt duidelijk - of: behoort dat te zijn aan enig bestuurder, advocaat of rechter - dat de constructie die erin bestaat dat de criminele handel gedoogd, beschermd en gehandhaafd wordt met burgemeesterlijke vergunning en politie-protectie, en waar systematisch en opzettelijk géén controle is op de handel, een PARADIJS is voor criminelen? Dat in Nederland al meer dan 35 jaar bestaat, en zogenaamd "gedoogd" wordt door "de politiek" en honderden of duizenden "braaf rechterlijk ambtenaar"-types à la mr. Jules Wortel?

Er worden toch jaarlijks tientallen miljarden omgezet, die óók gelegaliseerd zouden kunnen worden, en belast, en gecontroleerd, en onderworpen aan de warenwet - behalve dat dit pakket van legalisatie-maatregelen o zo vreselijk financieel nadelig is voor alles wat drugscrimineel is in Nederland, en voor alle advocaten, gemeente-ambtenaren, politie-officieren, wethouders, burgemeesters etc. die daar van meeprofiteren, door geholpen worden, diensten voor verlenen etcetera? AL 35 JAREN LANG!!


 • Sinds de fascistoïde drugsterroriste Sarucco weigerde mijn mensenrechten te beschermen heeft deze zelfde beestmens mr. Maureen Sarucco, hoofd veiligheid van Amsterdam, en feitelijk prominent Surinaams dienares van de Surinaamse drugsmafia, 15 maal het bovenstaand bedrag aan illegale drugs in Amsterdam en Nederland helpen doorvoeren, en volgens haarzelf en burgemeester Cohen anno 2002 "een aanslag op minstens 19 drugshandelaren helpen voorkomen", alles uiteraard ook met hulp van de even corrupte even beestachtige mr. Edward Lisser. Ik stel de door Sarucco en Lisser persoonlijk bestendigde illegale drugsomzet maar op 150 miljard gulden - zeg 50 miljard Euro. (En ja, ik geloof wel degelijk dat mevr. mr. Sarucco en mr. Lisser, net als mr.dr. Cohen, al die Amsterdamse drugshandelaren actief beschermd hebben. Die betalen immers goed, zetten miljarden om, en zijn niet de verachtelijke invalide doodarme briljante zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden. Aan mij valt niets te verdienen voor een Cohen, voor een Lisser of voor een Sarucco: Ze hadden alleen maar recht moeten doen, en mijn leven en gezondheid waren niet geruïneerd. Aan mijn leven kon wel nog veel kapotgemaakt worden, en dat hebben ze met vlijt en toewijding gedaan, uit evident sadisme bovendien, want je moet wel héél schunnig en beestachtig zijn - naar mijn normen gerekend, natuurlijk, zoals deze hele mail - om een invalide zo te behandelen als ik behandeld ben, jaar in jaar uit.)

"Deze keuring zal plaatsvinden op maandag 8 augustus 2005 om 13.30 uur bij de verzekeringsarts. U wordt verwacht bij Serin Mens en Werk, Hilversumsestraat 316 te Amsterdam. We zijn gevestigd op de 7e etage. U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

U moet er rekening mee houden dat de keuring 1 tot 4 uur kan duren.
Koffie en thee worden u aangeboden. Voor eventueel eten dient u zelf te zorgen.
"

 • Het spijt me, maar daarvoor ontbreekt mij de gezondheid. Ik kan niet zover reizen, en kom zelden verder dan enkele honderden meters vanwaar ik woon, de afgelopen 17 jaren - zoals B&W al 17 jaren bekend is, om welke reden ik u als een verlengstuk van deze drugsterroristen en van deze gemeentelijke terreur ten behoeve van de drugsmafia en drugscorrupte bestuurders zie.
 • Ik ben altijd moe, ik heb vrijwel altijd pijn, ik lig minstens 16 uur per dag in bed, al 17 jaren lang, en ik heb de energie niet om mijn eigen huis behoorlijk op te ruimen. Als u mij dus wilt zien, dan kan dat - bij mij thuis, na een afspraak, door een medicus die zich identificeert, met diploma, met identiteitspapieren en met huisadres - kortom, hetzelfde dat de anonimici van fa. Serin Amsterdam op hoge toon van mij eisen.
 • U kunt e.e.a. verifiëren bij mijn huisarts mevr. Vollenhoven, maar die is tot in ieder geval 8 augustus op vakantie.
 • En overigens zie ik geen enkele behoorlijke, morele, rationele reden om een invalide van 55 - de leeftijd waarop velen gepensioneerd worden, wier levens bovendien zeer veel makkelijker en minder pijnlijk waren dan het mijne - "uit te nodigen" op deze honds-onbeschofte wijze, zogenaamd om te bekijken of ik "inzetbaar bent op de arbeidsmarkt" en maakt mij dit zeer suïcidaal.
 • Dus nogmaals: Ik ben NIET "inzetbaar bent op de arbeidsmarkt" maar ik ga er van uit dat waar in ieder geval B&W op uit is mijn zelfmoord is. En ik ben pas "inzetbaar bent op de arbeidsmarkt" als ik EN gezond ben EN een lange lijst Amsterdamse gemeentelijke drugsterroristen, inclusief de laatste drie burgemeesters, uitgeleverd zijn naar Guantanomo, Marokko, of Syrië, ter ondervraging, om de gigantische drugsbeerput van Amsterdam op te helderen EN ik een schadevergoeding van miljoenen heb ontvangen. (Wie dit "schandalig" vindt - u, naar ik aanneem - "vergeet" voor gemak dat dit uitlevering aan "onze bondgenoten" betreft; dat het om "de strijd tegen terroristen" gaat; dat het evidente terroristen en schenders van mijn mensenrechten en werkers voor de belangen van de mafia betreft; en heeft ook geen 17 jaar vrijwel constant pijn geleden als gevolg van drugsterreur, zoals ik wèl. Ik wil in dit land met dergelijk bestuurlijk tuig niet leven, en er geen belasting voor betalen. Was ik gezond of gezonder dan had ik dit paradijs van Brood en Hazes voor junken, mafiosi en beestmensen allang verlaten, met mijn onverbeterlijk goede universitaire diplomaas en vele talenten, het gebruik waarvan met zulk satanisch genoegen onmogelijk is gemaakt door de terroristische fascistoïde beestmensen van B&W van Amsterdam, de handlangers van de Amsterdamse harddrugsmafia.)  

"De volgende zaken dient u mee te nemen naar de keuring:
-   deze brief
-   uw afsprakenkaart van uw specialist/arts/fysiotherapeut en, indien in uw bezit, de informatie van de
    betrokken specialisten
-   de medicijnen die u gebruikt
-   uw geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
"

 • Zo, dien ik dat "mee te nemen naar de keuring"? Tegen wie denkt u dat u het hebt, anonieme fa. Serin Amsterdam? Bent u gelieerd aan de SS? Ja, ik bèn "toevallig besneden" en ja, mijn vader hééft drie jaar en 9 maanden concentratiekamp overleefd, vanwege verzetsactiviteiten, en ja, mijn grootvader is vanwege verzetsactiviteiten vermoord. Ik weet waar ik het over heb - en ik ben van deze toon, ook als 55-jarige psycholoog, niet gediend van een anonieme uitvoerder in dienst genomen door een stel gemeentelijke internationale drugsterroristen. Maar terzake:
 • Ik heb geen "afsprakenkaart". Er is geen erkende behandeling voor M.E. en het bestuurlijk zwijn dat nu minister voor gezondheid is weigert zelfs te erkennen dat M.E. een ziekte is al is dat al minstens 10 jaren buiten Nederland niet omstreden. Ik kan dus, dunkt mij, veel beter zelfmoord plegen, waar het B&W en haar uitvoerders ook wel om te doen zal zijn, gezien de hele voorgeschiedenis, en gezien het feit dat ze mij in 2002 gewoon hadden kunnen en behoren te helpen promoveren, in welk geval ik van u geen last had gehad en u van mij niet.
 • Sinds mijn promotie-mogelijkheid met zoveel satanisch sadistisch genoegen om zeep is geholpen door B&W en de GG&GD is mijn positie dat alles en iedereen die voor de gemeente Amsterdam werkt - waarvan 50 à 150 ambtenaren indertijd, desgevraagd, net als de ambtelijke beestmens van de Amsterdamse bestuursdienst de internationale drugsterrorist mr. Edward Lisser, desgevraagd tegen mij hebben gezegd 'Nee meneer, wij hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid en geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid' - voor fascistoïde drugsterrorist: Loyaal uitvoerder van alle bevelen die de drugsmafia en de belangen van B&W dienen, óók als ze in evidente tegenstrijd zijn met mijn of een anders mensenrechten, die overigens ongetwijfeld binnenkort wel afgeschaft zullen worden, zogenaamd vanwege "de strijd tegen het terrorisme".
 • Hoe het zij: ALLE Amsterdamse ambtenaren die ik hierover aangesproken heb (honderden); ALLE andere bestuurlijke Nederlanders die ik hierop de afgelopen 17 jaren heb aangesproken .... Nationale en Amsterdamse Ombudsmensen; Amsterdamse officieren van justitie; Amsterdamse rechters; nationale personages van justitie; Amsterdamse gemeenteraadsleden).... iedereen gedroeg zich en sprak zich als een geboren en getogen Karremans, en alsof ik in hun ogen een rechteloze smerige moslem was, of zij een S.S.'er en en ik in hun ogen een smerige jood. Er was geen hulp, er was geen steun, er was geen begrip - iedereen  vond het vanzelfspreken dat ik vergast werd, dat ik met moord bedreigd werd, dat mij gezondheid geruïneerd werd, dat mijn levensmogelijkheden, mijn kansen en mijn grote talenten kapotgemaakt werden ... ten behoeve van harddrugshandelaars. NIEMAND DEED IETS, NIEMAND HIELP, NIEMAND STAK EEN VINGER UIT. Ik begrijp dus nu volkomen waarom er in Nederland tussen 1940 en 1945 ca. 1% van de bevolking vermoord kon worden door de Duitse bezetters: Ook al die vermoorden, gewoonlijk trouwhartig door hun Neerlandse buren aangebracht, verraden etc., net als Anne Frank, leefden tussen gewone Nederlanders: "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague." (Karremans, jonger dan ik, zeer veel gezonder, fysiek dan, is met pensioen, en heeft, voor het laten vermoorden van 7000 mensen een zeer veel beter inkomen dan ik. Achter mij zitten de anonimici van de fa. Serin Amsterdam aan. Mag ik even van u kotsen, dames en heren van fa. Serin-Amsterdam?)
 • Ik zie verder ook niet in wat een of andere anonieme "verzekeringsarts" te doen heeft met "de informatie van de
  betrokken specialisten
  ", maar het is waar dat ik de afgelopen 20 jaar heel wat evident sadistische evident met 6-jes afgestudeerde duizendsterangs artsen heb meegemaakt. Opnieuw als boven, met uitzondering van mijn huisartsen, en ondanks hun artseneed: NIEMAND DEED IETS, NIEMAND HIELP, NIEMAND STAK EEN VINGER UIT.
 • Ik zie ook al niet in waarom ik "de medicijnen die u gebruikt" zou meenemen, ter inspectie door iets anoniems dat zich uitgeeft voor "verzekeringsarts", en zelfs te beroerd of te onbeschaafd of onbeschoft is het formulier waarop ik nu reageer met naam en titel te ondertekenen.
 • Ik heb helaas géén "geldig paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning": Ik heb noch de gezondheid om dat te verwerven (het kost, voor mijn doen, zéér veel moeite en energie, die ik zelden heb) noch het geld (ik ontvang maandelijks ca. 410 euro om van te leven, wat zeer moeilijk is als een enigermate behoorlijk brood 2.20 kost en een Lévi spijkerbroek 89 euro, allebei in de Kinkerstraat) noch het geloof: Ik heb 3 1/2 jaar gevraagd, gebedeld, gesmeekt om hulp tegen de harddrugshandelaren die mij als volgt bedreigden "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je" bij de gemeentepolitie van Amsterdam, die mij in antwoord meedeelde dat "Wij, de gemeentepolitie van Amsterdam, doen NIETS voor u. Als u dat niet bevalt, dan sodemietert u maar op uit Amsterdam" en ik ben sindsdien 17 gruwelijke jaren van pijn en ellende gechicaniseerd, belogen en bedrogen door de fascistoïde beestmensen die in Amsterdam ambtenaar zijn en voor de Amsterdamse drugsmafia werken. U vind de bewijzen hier: 118 mails rondom B&W van Amsterdam, sinds Job Goebbels Cohen, internationaal drugsterrorist, beestmens, en dégéneré, burgemeester werd - ik héb toch immers "het recht op vrije meningsuiting" ó Goebbels-kloon Cohen? Hoeveel tientallen of honderden mensen zijn er ondertussen niet vermoord omdat JIJ het uitzettingsbeleid van allochtonen hebt juridisch recht gebreid met een beroep op "mijn joodse identiteit", terwijl je dezelfde wetgeving NOOIT had ondertekend voor jouw familie en vrienden?  - en ik mij wendde tot de beestmens die voor hem de smerige zaakjes uitvoert, zijn secretaresse, de levensgevaarlijke fascistoïde drugsterrorist juffrouw Dierdorp, indertijd nog Raschew geheten, omdat ze getrouwd was met een Bulgaar, heel wel mogelijk harddrugshandelaar.

  Edoch .... als de gemeente zo vriendelijk is deze invalide sinds 26 jaar die al 26 jaar van een studielening of een minimale bijstandsuitkering overleeft in deze "stad van de Februaristaking" mij de ca. 40 euro, dus 10% van mijn maandinkomen, uit te keren voor een paspoort, wie weet, als ik een heel frisse paar dagen heb dat ik pasfotoos kan laten maken en een paspoort aanvragen...

  Zonder subsidie en steun gaat het echter niet, want ik overleef met grote moeite van de smerige jodenfooi die ik uitgekeerd krijg, die minder is dan junken krijgen, die bovendien wel hulp, steun, medische kostenvergoedingen, gratis nieuwe tanden, gratis heroïne etc. krijgen in deze heilstad voor junken en mafiosi, zogenaamd bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" feitelijk ten behoeve van de drugsmafia.

 • Tenslotte in dit verband: Ik houd ieder personeelslid van de fa. Serin Amsterdam verantwoordelijk voor mijn gezondheid of ongezondheid, en eventueel voor mijn dood, want u heeft wel degelijk zowel de menselijke en burgerlijke plicht mij te helpen en bij te staan tegen de drugsterreur waar ik me al zo lang tegen verzet heb, zonder resultaat, en met gevaar voor eigen leven. Maar ik heb leren begrijpen dat mijn familie heel uitzonderlijk is in moed en karakter, dus ik begrijp ook als ik, zoals de grote waarschijnlijkheid is, tegen Karremansen praat, want ik doe al 17 jaar niet anders in Amsterdam, blijkt immers.

"Voor vragen over uw afspraak kunt u bellen tussen 10:00 en 11:00 uur met de administratie van Serin Mens en Werk op telefoonnummer is 020-470 78 35."

 • De laatst geciteerde zin is ongrammaticaal.
 • Mijn vragen aan u: Waarom nodigt u mij op deze onbeschofte, onbeschaafde manier uit? Wie bent u? Waar kan ik u in rechte aanspreken en in persoon vinden? Waar is uw directie te vinden? Hoe het zij, en gezien het peil van uw proza....
 • Ik heb dezelfde vordering op u als op de gemeente Amsterdam, waarvan ik gis dat u gewoon een verlengstuk bent, bemand en bevrouwd door ex-gemeente-ambtenaren, die bevonden hebben dat ze op deze manier nog beter onderhouden worden uit de algemene middelen, en dat u heel wel mogelijk de allerbeste vrienden bent van de advocaat-terroristen uit de Bestuursdienst die mijn gezondheid en mensenrechten hebben helpen ruïneren met satanisch sadistisch genot, "uit naam van de idealen van de Februaristaking", ten behoeve van de Amsterdamse harddrugsmafia, en omdat zij zelf fascistoïde beestmensen zijn.

"Wij maken u erop attent dat u verplicht bent aan dit onderzoek mee te werken en wijzen u er op dat niet verschijnen op uw afspraak gevolgen kan hebben voor uw uitkering."

 • U zelf zet deze terroristische bedreiging vet. Nu dan, en nogmaals:
 • Vanwege de terreur waar de gemeente Amsterdam mij 3 1/2 jaar heeft overgelaten ten behoeve van een Amsterdamse harddrugshandel vermomd als coffeeshop, die mij bovendien 5 keer héél geloofwaardig en inclusief enig geweld als volgt bedreigd hebben "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je" is mijn gezondheid sindsdien zo slecht geweest dat ik 16 uur per dag op bed lig, met voortdurende pijn, voortdurende moeheid, en vaak suïcidaal vanwege wat mij overkomen is, hoe dat ging - ook mede gezien de verzets-achtergrond van mijn ouders en grootouders, die kennelijk beter is dan van enig ander Nederlander, want ik weet van geen ander Nederlander met zowel een vader als een grootvader die gearresteerd zijn door de S.S. vanwege deelname aan het echte verzet, en een grootvader vermoord en een vader die bijna 4 jaar concentratiekampen heeft overleefd, en verder suïcidaal gezien de mateloos valse pretenties, leugens en beestachtigheid van de laatste drie drugsterroristische burgemeesters van Amsterdam en hun drugscorrupte wethouders, en de vaak herhaalde opzettelijke pogingen mijn promotie onmogelijk te maken (namelijk in 1993-4 door een Amsterdamse ambtelijke beestmens die zich Joop Zegerius noemde, en in 2002, door de Amsterdamse ambtelijke beestmens die zich René Zegerius noemde, en bij de GG&GD werkt, en voor de Amsterdamse drugsmafia. Zie boven.).
 • Ik maak u er dus op attent dat de fa. Serin kennelijk een gewillig verlengstuk is van de Amsterdamse drugsmafia, en dat ik u daar voor persoonlijk - ieder lid van uw personeel - medeverantwoordelijk voor houd, en dat mijn konklusie is dat u beoogt mij de zelfmoord in te drijven, vanwaar deze opdracht van B&W aan u, en deze brief van u aan mij.
  Overigens:
 • Als u mij wilt spreken dan kan dat, want voorzover uw verlangens legitiem, niet anoniem, beleefd, en behoorlijk zijn wil ik u van dienst proberen te zijn - mits dat ófwel in mijn woning ófwel op loopafstand (niet meer dan enkele honderden meters) daar vandaan is. U kunt zich per e-mail tot mij richten met het doel een voor mij doenlijke afspraak te maken. En u doet er verstandig aan vóór die tijd met mijn huisarts te spreken, mits u zich legitimeren kunt als arts.
 • Verder wil ik van ieder van u die zich tegen mij aanbemoeit in opdracht van B&W en ten laste van de algemene middelen waaraan ook ik moet betalen uit mijn minimale inkomen in BTW, minimaal exact dezelfde gegevens als u van mij eist, zonder enige ondertekening of reden: Naam, adres, opleiding, diploma, eindcijferlijst, leeftijd, gezondheidsklachten, psychologische problematiek, perversies, medicijngebruik.... you named it. En ik ben vast van plan al mijn pijn te verhalen, hoe dan ook, en ten koste van wat dan ook, met welke middelen ook, tegen welke prijs ook.
 • Mocht mijn uitkering geminderd of ingetrokken worden, dan pleeg ik een zo destructief mogelijke zelfmoord, want ik kan zonder geld niet leven, en mijn leven in Amsterdam, op de geschetste wijze, was de afgelopen 17 jaar één lange voortdurende martelgang, vol van voortdurende pijn en moeheid, en jaar in jaar uit begeleid door chicanes en leugens van de drugscorrupte beestmensen van het bestuur en de ambtenarij van de stad Amsterdam, allen drugsmafiose terroristen, voorzover niet direct dan à la Karremans: Loyaal, loyaal, loyaal - "Unsere Ehre heisst Treue!" - voerden de Amsterdamse ambtenaren de commando's van hun evident drugscorrupte meerderen uit, ten koste van mijn gezondheid, in strijd met hun ambtelijke plichten, in strijd met hun wettelijke plichten, in strijd met mijn mensenrechten, in strijd met hun morele plichten, en altijd in strijd met een menselijkheid die ze kennelijk allemaal niet hebben of niet kunnen of willen opbrengen omdat het leed en de pijn van een ander zo licht te dragen zijn, en de modale ambtenaar van Amsterdam evident groot genot biedt, maar wel altijd intens loyaal, fascistisch loyaal, als S.S.'ers zo loyaal, aan de terrroristische beestmensen die Amsterdam regeren ten behoeve van zichzelf en de drugsmafia, "uit naam van de idealen van de Februaristaking", maar ten behoeve van de internationale drugsmafia en zichzelf.

"Met vriendelijke groet,
SERIN Mens en Werk
"

 • En met deze ondertekening en dit soort brief denkt u dat u rechtmatig en behoorlijk handelt? Nu nogmaals dan:
 • Véél liever dan mij te onderwerpen aan dit soort bête terreur van morele en intellectuele honderdduizendste-rangertjes pleeg ik een zo destructief mogelijke zelfmoord, want gezien uw toon en opstelling (de mijne gaat terug op 17 jaren van voortdurende pijn en chicanes), gezien de voorgeschiedenis, en gezien de vele tientallen miljarden aan illegale drugs die B&W van Amsterdam al vele jaren helpen verhandelen gewoon door drugshandel te gedogen, en niet voor legalisatie te pleiten, en zeldzame zeldzaam moedige mensen als ik die de moed hebben zich persoonlijk te verzetten tegen terreur - en dan ook geen "Karremans", "Cohen", "Oudkerk", "Van Thijn" etc. als familienaam heeft, deo gratia - de dood in te proberen te drijven, is dat evident uw opzet, als verlengstuk van B&W van Amsterdam, en van B&W van Amsterdam.
 • Voor meer informatie over mij, en over de gruwelijke ellende en pijn die ik heb doorstaan sinds 1988, waardoor mijn gezondheid volkomen geruïneerd is, bovendien met evident sadistisch genot door de Amsterdamse gemeentelijke beestmensen die daarbij betrokken waren - mr. Sarucco, mr. Lisser, mr. Giske, Mannaert, brigadier Takens, mr. Segers, mr. Vlas, Joop Zegerius, René Zegerius ... o, de lijst van evidente Amsterdamse bestuurlijke beestmensen, evidente Amsterdamse bestuurlijke sadisten, evidente Amsterdamse bestuurlijke drugscorrupten, en evidente Amsterdamse bestuurlijke lafbekken, evidente Amsterdamse bestuurlijke toekijkers, evidente Amsterdamse bestuurlijke leedvermaakgenieters is zó groot: Ik kan er honderden met naam en toenaam noemen - verwijs ik u naar mijn website.
 • Maar zoals ik u al zei: Het zijn dit soort mensen dat tussen 1940 en 1945 hielpen meer dan 100.000 Nederlandse joden te vermoorden  - en hun kinderen zijn nu bestuurder of ambtenaar van Amsterdam, en handelen drugs of beschermen drugshandelaars ... want het zal toch ook wel géén toeval zijn dat de corrupte leiders van de Joodsche Raad, die probeerde arme joden af te laten voeren om rijke joden te redden, exact dezelfde familienamen hebben als de huidige burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter van de PvdA: Cohen en Asscher. En allebei willen me al zolang als ik daarom gevraagd heb niet beantwoorden en niets voor mij doen, ondanks bovenstaande brief, die hen de kans gaf om mij te "reïntegreren in onze maatschappij". Nu is het daarvoor te laat, en ook dat was zeer weloverwogen kwade opzet, in ieder geval van Cohen.

Tenslotte, omdat uw brief pretenties heeft over een "verzekeringsarts" of iemand die zich daarvoor uit gaat geven bij u:

 • Aangezien ik summa cum laude afgestudeerd ben als psycholoog, en heel goed op de hoogte ben van medische wetenschap: U heeft met deze mail méér dan voldoende grond om een medisch en psychologisch verantwoord oordeel te kunnen vellen, want als ik geen M.E. heb dan ben ik evident waanzinnig, gerekend naar de normen van zoiets medisch briljants als een "verzekeringsarts".
 • En: Als u mij met rust laat dan laat ik u met rust. Ik heb intens leren verachten - u beweert gestudeerd te hebben: "La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris." Chamfort - en ik begrijp dat u, met een veel lagere intelligentie dan ik, een veel geringere kennis, en niet met mijn unieke verzets-familie, en mij overigens niet kennend en nooit meegemaakt hebbend, niet veel van me kunt of wilt begrijpen, behalve dat ik niet als u ben. Daar heeft u dan gelijk in. U kunt pogen meer van me te begrijpen via mijn website, maar ik zeg er maar bij dat een groot deel alleen écht geschikt is voor IQs boven de 150, en mensen die zelfstandig na kunnen en willen denken, en dat zijn er, zoals de mensen nu eenmaal zijn en geboren worden nooit meer dan enkelen op de 10.000, hooguit. En die zijn geen ambtenaar, politicus, of verzekeringsarts, en leven, indien ook maar bij benadering zo intelligent als ik maar dan wel gezond, niet langer in verziekt, gecorrumpeerd en gedebiliseerd Nederland.
 • Maar mijn zeer ongebruikelijke intelligentie is de reden, naast mijn zéér strijdbare familie-achtergrond, die u ongetwijfeld ook nauwelijks kunt begrijpen of beoordelen, dat ik, met zo veel pijn en zo weinig energie, toch een grote en voor intelligente mensen interessante website heb kunnen opbouwen: Om mijn vordering op de gemeente Amsterdam te bestendigen; mijn menselijke rechten te verdedigen voor zover mogelijk in woord, in dit gedebiliseerde paradijs van de drugshandel, de randdebiel en de junk waartoe Nederland verworden is de afgelopen 35 jaar van uitvreterij en parasitisme en debilisering; en omdat ik nu eenmaal, tot mijn grote nadeel in deze heilstaat voor randdebielen, behept ben met een zeer grote intelligentie en daarbij, zo geheel anders dan mijn "generatie van verraders" (Komrij), en zo jammer voor mijn carrière-mogelijkheden, niet hun grote talenten heb tot liegen en bedriegen en volksmennerij. Eerlijk gezegd kijk ik daar zeer op neer, maar ik ben dan ook, geheel anders dan tientallen véél dommeren dan ik van mijn "generatie van verraders" (Elsbeth Etty, Gijs Schreuders, Max van Wezel, Ron Oudkerk, Job Cohen, Anja Meulenbelt, Constant Vecht, Paul Scheffers etc.) straatarm, veelvuldig bedreigd, en mijn gezondheid is volkomen en met opzet geruïneerd door B&W van Amsterdam, zoals daarna volkomen en met opzet geruïneerd zijn door B&W van Amsterdam, en dat allebei eigenlijk alleen omdat ik herhaaldelijk - reeds invalide! - de moed had de waarheid te spreken over het verval van normen en waarden, over het kapotmaken van de universiteit en het overig onderwijs, en over de schunnige drugshandelterreur waaraan Ed van Thijn mij 3 1/2 jaar blootstelde "uit naam van de idealen van de Februaristaking", inclusief veelvuldige moorddreiging, vergassing en voortdurende geluidsoverlast-terreur.

N.B.: Zoals u uit mijn website kunt opmaken is ALLES wat in deze mail staat B&W van Amsterdam al JAREN bekend. Wat mij is overkomen en nu weer overkomt is dan ook allemaal puur opzet: Pure terreur van terroristisch tuig dat zich laat omringen door bewakers vanwege terreur, die bovendien véél minder serieus is dan de terreur tegen mij was, want die ging 3 1/2 jaar dag en nacht door, en werd veroorzaakt door welbepaalde harddrugshandelaren bij mij gelijkvloers inpandig gevestigd boven een handtekening en met toestemming en bescherming van de drugsterrorist Ed van Thijn. Immers:

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

"A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury."
    (John Stuart Mill, On Liberty)

En de anonieme figuren bij Serin Amsterdam die zich met de boven geciteerde zelfs niet ondertekende "brief" tot mij richten mogen dan loyaal uitvoerders zijn van de orders van B&W, maar ik neem u dat wel kwalijk, ook al omdat u zich zo onbeschoft tot mij richt in een "brief" zonder naam, zonder ondertekening, en zonder motivatie, die feitelijk een impliciet doodvonnis is: Kom op 8 augustus, of we trekken je uitkering in. Omdat u Nederlands burger bent, dus - zoals ik het zie - de morele plicht heeft iemand als ik te helpen, want ik verzette en verzet mij immers tegen evidente terreur, neem ik u dus kwalijk dat u mij niet helpt, en deze ambtelijke en bestuurlijke drugsterroristen wel.

Wel, zoals ik hopelijk duidelijk heb gemaakt, wat betreft uw commando dat ik mij op 8 augustus op de Hilversumstraat 136 vervoeg: Zelfs als ik zou willen, dan heb ik daar niet de gezondheid meer voor, na 17 zeer zware jaren van pijn en ellende, allemaal veroorzaakt omdat B&W van Amsterdam weigert de Nederlandse wet te handhaven. Hier is nogmaals een relevante link in dit verband, uit 1990, aan B&W van toen: mijn mensenrechten: Ik zei u toch dat B&W dit alles al JAREN weten, maar dat er JAARLIJKS minimaal 10 MILJARD Euro illegaal wordt omgezet rond Amsterdam met hun steun, hun inzet, hun bescherming, hun gedoogbeleid, hun corruptie, hun beestachtigheid, hun wreedheid, hun altijd doorgaande leugens, hun immer bestaande morele gehuichel en pretenties, hun kwasi-joodse feitelijk racistische schijnheiligheid over een identiteit die ze weinig of veel hebben als ik.... alles met mijn geruïneerde leven, mijn eruïneerde kansen, en mijn geruïneerde gezondheid als evident gevolg, al jaren lang. B&W van Amsterdam weten wat ze mij misdoen en misdeden, al vele jaren lang: Het is alles misdadige opzet wat hier gebeurt, en waar u nu deel van bent, tegen betaling, ongetwijfeld, en waarschijnlijk meer dan ik in een half jaar of een jaar uitgekeerd krijg. 

Als u mij wilt spreken - en ik zie niet waarom: Het behoort uit deze mail volmaakt evident te zijn dat ik niet "inzetbaar bent op de arbeidsmarkt", en dat met mijn huidige gezondheid nooit meer zal zijn, en u kunt het daar snel over eens worden met mijn huisarts, die ik, geheel anders dan u, B&W of de Amsterdamse GG&GD, wèl vertrouw, en die mij bovendien redelijk kent, en in wier praktijk ik nu bijna 20 jaar patiënt ben - dan moet u een andere afspraak met me maken, op een locatie die minder ver van mijn huis is. Ik kom al 17 jaar nauwelijks verder dan een paar honderd meter per dag, en dat reikt net om in leven te kunnen blijven. En B&W van Amsterdam is er voor de belangen van zichzelf, de belangen van de harddrugshandel, en voor de belangen van de junken, maar niet en nooit voor de belangen van deze briljante zoon van een mede-organisator van de Februaristaking, tevens de geridderde organisator van de Nationale Verzetstentoontstelling, en waarvoor prof.dr. Molenaar zo volledig tevergeefs vroeg enige morele menselijke behoorlijkheid te betrachten, en enige minimale hulp te geven.

Ik krijg die hulp in Amsterdam niet, want ik ben geen junk en geen drugshandelaar, en heb geen politieke vrienden: Voor het eerste ben ik te goed opgevoed; voor het tweede te moreel; en voor het laatste veel te intelligent. En ik heb niet het normale Nederlandse talent tot liegen. Etiamsi omnes, ego non!

Met verschuldigde achting,

drs. M. Maartensz
(Maarten Maartensz) 

P.S. De links in deze mail werken niet. U krijgt morgen een exemplaar van mijn site mèt werkende links, zodat u maar veel mag genieten en leren.

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
---------------------------------------