Uw reïntegratie in Onze Nederlandse Samenleving - 1
2004 

 Maarten Maartensz:

 

                        - Volg de pijlen

 

 

Mail verzonden aan:

[email protected] <>;
[email protected] <>;
[email protected] <>;
[email protected] <>;
[email protected] <>;
[email protected] <>;
[email protected] <[email protected]>
An Milner <>;
-
Calder Bos en Lommerweg
Calder Hoofdkantoor

Titel mail: Nedernieuws + vordering + Alexander Calder

L.S.

U vindt de geadresseerden van deze mail hierboven, en u vindt de context van deze mail op mijn site - een product van veel pijn, acht jaar "vrijwilligerswerk" en "sociale activering" mijnerszijds - hier:

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
---------------------------------------

De geadresseerden zijn resp. B&W van Amsterdam; mijn broer; de Stichting 40-45 (zie hieronder) en mijn huisarts.

Ook in het kader van "arbeidsintegratie", "sociale activering", "betrokkenheid", "solidariteit", "gelijkwaardigheid" en zo meer interesseert het de fa. Alexander Calder Reïntegratie B.V. ongetwijfeld dat ik mij in het voorjaar van 2002 tot B&W van Amsterdam, de GG&GD van Amsterdam, en de Sociale Dienst (S.D.) van Amsterdam gewend heb met de volgende fraaie brief van prof.dr. Molenaar, die mij redelijk goed kent sinds 1988:
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen fat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

Het antwoord van B&W daarop was hetzelfde als sinds ik mij in 1988 tot hen wendde vanwege bedreigingen met moord - "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je", uitgesproken door evidente harddrugshandelaren met een geest vol cocaïne - namelijk: GEEN ANTWOORD, en het antwoord namens hen van de GG&GD-directie was "Als u hulp nodig heeft gaat u maar naar het Leger des Heils".

Het is in deze tijd van bedreigingen en Vrije Meningsuiting - en de wegens bedreigingen, geheel anders dan ik, zwaarbewaakte Job Cohen en Ahmed Aboutaleb ing - wellicht ook relevant op te merken dat ik

  • summa cum laude afgestudeerd ben als psycholoog
  • daarvóór drie maal verwijderd ben van de UvA "vanwege uw uitgesproken standpunten"
  • om die reden alleen een kandidaats-examen filosofie heb
  • mijn gezondheid sinds het verblijf van 3 1/2 jaar boven de harddrugs handelende terroristen beschermd door B&W van Amsterdam volkomen geruïneerd is
  • sindsdien ca. 16 uur per dag in bed lig, zonder enige hulp, enige steun, enige bijzondere bijstand, omdat iemand als ik evident zeer veel minder waard is dan een junk in Amsterdam (die door de GG&D "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" verzorgd, vertroeteld, en van geld, valse tanden, nieuwe woningen, nieuwe kleren, en gratis heroïne en methadon worden voorzien door B&W, uit de gemeentebelastingen)
  • dat ik moet opmerken - kennelijk vanwege mijn zeer ongebruikelijke moed en verstand in Nederland - ik de enige in Nederland wonende persoon ben die kan zeggen (met mijn in het buitenland wonende broer) de zoon én de kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking ben; dat mijn vader bijna 4 jaar duits concentratie-kamp heeft overleefd; dat mijn grootvader vermoord is in een duits concentratie-kamp; en dat mijn vader, vlak voor zijn dood, in 1980 geridderd is op het stadhuis van Amsterdam als de voornaamste organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling. (De link vader geeft een goed beeld van de moed en het karakter van mijn vader, overigens afgescheept - als communist - met het meest minimale verzetspensioentje wat Neerland kent.)  

De fa. Alexander Calder Reïntegratie BV begrijpt nu ongetwijfeld een heel klein beetje beter waarom er in Amsterdam en in Nederland voor iemand als ik geen enkele plaats is en geen "reïntegratie": Ik ben immers géén junk, géén politieke parasiet en oplichter, géén leugenaar, géén lafaard, en géén drugshandelaar, en dus - "pikant dat dus, nietwaar", Multatuli - is er voor mij in Amsterdam en aan de UvA géén plaats; dus heb ik géén recht geïntegreerd te worden in Amsterdam of mijn briljante verstand te gebruiken om te promoveren; en dus heb ik géén recht om gehoord, ontvangen, te woord gestaan te worden, of beantwoord te worden door B&W van Amsterdam, die het immers veel te druk hebben met het ontvangen van junken, drugshandelaars of Marokkaanse pubers met moeilijkheden, en heb ik ook géén recht op hulp in de huishouding, vergoeding van medische kosten, of enige hulp om mijn briljante verstand te mogen gebruiken.

Immers, u ziet de geschiedenis sinds Job Cohen als derde burgemeester "uit naam van de idealen van de Februaristaking" aantrad als verdediger van de hoofdstedelijke drugsmafia in de link Recent, bijgehouden van 2000 t/m 2003 en bovenstaande brief.

U vindt deze mail, met mijn alias, vanaf vanavond in de sectie Recent op mijn site.

Tenslotte wens ik u véél leesplezier met de afleveringen van Nedernieuws, sinds 8 november op mijn site, bij wijze van "vrijwilligerswerk" en "sociale activering".

Het is echter heel wel mogelijk dat u om een en ander naar waarde in te schatten een intelligentie en moraal nodig hebt die aanzienlijk hoger is dan die van B&W van Amsterdam, wat overigens bepaald niet uitzonderlijk kan zijn.

Wie weet dus dat mijn website de niet-ambtelijke ongetwijfeld academisch hoog opgeleide en briljant afgestudeerde intellecten bij Alexander Calder Reïntegratie BV enige lering en vermaak kan bieden, en een wat beter en waarachtiger beeld zullen geven van de werkelijke prioriteiten, capaciteiten, inzet, vermogens, moraal en intellect van degenen die Amsterdam besturen dan deze persoonlijkheidjes zelf voorwenden in de media.

Immers, als er voor iemand als ik géén plaats is in Amsterdam, voor wie is er in Amsterdam dan wél plaats, afgezien van harddrugshandelaren, junken, en corrupte en/of incompetente politici?

Immers, als burgemeester Job Cohen had gewild - en waarom ik nu sinds 2000 gevraagd heb - dan was ik allang "gereïntegreerd" in Onze Neerlandse Democratische Rechtsstaat, dan had ik wat hulp ontvangen - meer dan een paar honderd euro per maand waren niet nodig, alles volledig te verantwoorden met bonnetjes, voor wat hulp in de huishouding en wat medische kosten, met ondersteuning van mijn artsen - en was ik vrijwel zeker ondertussen gepromoveerd.

Maar dat mag niet van mr. Job Cohen en B&W van Amsterdam, want anders hadden ze het immers allang gedaan. Voor mij is er al 26 jaar geen "reïntegratie" in "Onze Democratische Neerlandse Rechtsstaat" - want ik heb mij vrije meningen geuit over de ruïnering van het onderwijs en over de terreur van Amsterdamse harddrugshandelaren met B&W-vergunning.

En dat màg evident niet in Amsterdam van B&W, noch aan de UvA van de daar machthebbende PvdA-prominenten - zoals ampel blijkt uit mijn site.

Ik zal Alexander Calder B.V. in de komende week mijn advies aan B&W per e-mail geven, dat overeenkomt met het boven door prof.dr. Molenaar voor mij zo beleefd en duidelijk gevraagde, met dit maar dat prof.dr. Molenaar helaas ziek is geworden en waarschijnlijk niet terugkeert aan de UvA, zodat het B&W van Amsterdam en Job Cohen er in geslaagd zijn mijn promotie onmogelijk te maken, waarvoor ik ze in rechte wens aan te spreken met een grote schadevergoedingseis, die mij in staat zal stellen dit land te verlaten, en terug te keren naar Noorwegen.

Er is namelijk evident in Amsterdam en Nederland geen plaats voor een persoon van mijn achtergrond en intellectuele en morele begaafdheid, zoals mij de afgelopen 26 jaar volmaakt evident is gemaakt in Amsterdam.

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
---------------------------------------