Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

 

 

 

       Aan burgemeester Van Thijn's persoonlijke voorlichtster - mei 1990

         Naar Index - Overzicht Bijlages


Amsterdam, 3 januari 1990
11 maart 1990
27 mei 1990

Geachte mevrouw van Oostveen,

Het grootste gedeelte van deze brief is op 3 januari geschreven, maar niet verzonden om redenen die ik hieronder vermeld. Eerst het deel van 3 januari:

Voor de goede orde leg ik hiermee schriftelijk vast dat ik u op 2 januari 1990 verzocht heb, en overigens gesteld heb:

(1) de heer Van Thijn mee te delen dat ik rond eind januari van dit jaar een onderhoud met hem wens over de verregaande ambtelijke incompetentie en corruptie in Amsterdam, i.h.b. - maar niet alleen - die van de politie;

(2) ik meen dat, afgezien van het maatschappelijk belang, ik recht heb op een dergelijk onderhoud omdat

ik heb de (o.a) volgende klachten over Amsterdam's gemeentebestuur

 

Punt:

Klacht:

a.

mijn ex en ik in Amsterdam bijna 3 jaar lang met moord bedreigd zijn; lichamelijk aangevallen zijn; en zijn geterroriseerd met onze, toch als slechte lichamelijke gezondheid, ruinerende overlast;

b.

deze terreur - letterlijk - in het zicht van de Dokwerker plaatsvond;

c.

deze terreur zo langdurig plaats kon vinden omdat de de twee instanties die wettelijk verplicht waren hier iets aan te doen, nl. de Gemeente-politie en het College van Bestuur van de UvA, tientallen malen weigerden op te treden. Uiteindelijk vertelde de Gemeente-politie mij, in het bijzijn van de daders, dat de Amsterdamse politie pas komt "als de lijk'n al over de vloer'n ligg'n";

d.

en dat de Amsterdamse Gemeente-politie pas komt als de burgers vermoord zijn "omdat alle Amsterdammers klootzakk'n benn'n"; wat, volgens hen, ook de reden is dat de politie geen boodschap had aan het door mij aangehaalde artikel 254 Wetboek van Strafrecht, "want dur gebeurt sofeel in Amsterdam da nie sou moog'n";d. dat dit gebeurde in een stad zogenaamd bestuurd "in naam van de idealen van de Februari-staking";

e.

naar aanleiding hiervan 3 jaar geprocedeerd is, met een vonnis dat mij volledig in het gelijk gesteld heeft;

f.

de gezondheid van mijn ex en mij door het gepasseerde voor jarenlang geschaad is;

g.

mijn vader en grootvader mede-organisatoren van de Februari-staking waren, en mijn vader de voornaamste organisator van wat nu de Nationale Verzetstentoonstelling was, waarvoor hij in 1980, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

h.

dat ik, afgezien van het bovenstaande, een zeer groot aantal gevallen van ambtelijke incompetentie, corruptie en onbehoorlijkheid kan documenteren;

i.

dat ik, sinds het Bureau Bestuursklachten heeft geweigerd een klacht van mij in behandeling te nemen tegen een portier van de GSD, die mij met moord bedreigde en uitschold ("smerige homofiel", "vuile gepenkop", "kom dan naor buite dan sal ik je in de gracht versuipe") omdat hij vond dat ik hem niet op gepaste wijze aansprak, een klacht die, op mijn uitdrukkelijke beroep op de idealen van de Februari-staking "beantwoord" werd met de mededeling dat "wat uw familie in de 2e Wereldoorlog gedaan heeft is volstrekt irrelevant", weiger ik mij nog verder bloot te stellen dan aan niet-rechterlijke ambtelijke behandelingen van mijn klachten over het bestuur van Amsterdam.

j.

Dat zowel mijn buurvrouw als ik nu bijna 2 jaar gaten ter grootte van een voetbal in de schoorsteen in onze huiskamer hebben, omdat de huisbaas weigert deze te herstellen - ondanks het feit dat de zowel de huisbaas, als z'n metselaar, als de ambtenaren van Bouw- en WoningToezicht, als een schoorsteen-bouwer al bijna 2 jaar geleden het erover eens waren dat de situatie "levensgevaarlijk" is i.v.m. het gevaar van kool-monoxide en schoorsteenbrand;

k.

dat aan deze gaten nu al bijna 2 jaar NIETS gedaan wordt, danks vele verzoeken, en ondanks het feit dat Bouw- en Woningtoezicht weet dat deze huisbaas al meer dan 15 jaar achterstallig onderhoud heeft;

l.

dat ik het politiebureau Leidseplein herhaaldelijk om hulp gevraagd heb: Deze weigeren proces-verbaal van de gaten temaken ("we zijn er niet om misdrijven aan te pakken", aldus de behandelende agent);

m.

dat ik het politiebureau Leidseplein herhaaldelijk erop heb gewezen dat mijn buren en ik overlast hebben van terassen: Er zijn er nu 4 binnen een straal van 25 meter van mijn woning, en er is in ieder geval in de weekenden herrie op straat tot 2 of 3 uur 's nachts terwijl er iedere avond vrijwel continu dronkemans-gebral door de straat schalt. Gevolg van deze klachten was kennelijk dat de drugshandelaars onder mij een nachtvergunning tot 2 uur hebben gekregen. Ook heb ik, volgens de mij beantwoordende politie-ambtenaar "Niets te maken" met terrasvergunningen.

n.

dat het politie-bureau Leidseplein niet optreed tegen geluidsoverlast, noch tegen bedreigingen, noch tegen misdrijven, noch komt wanneer assistentie gevraagd wordt.


Ik heb er maar hokjes omheen gezet, mevrouw, om duidelijk te omschrijven wat ik u gezegd heb en waarom ik een onderhoud met Van Thijn wil. Overigens merk ik op dat ik mijn klachten veel preciezer en veel uitgebreider kan formuleren.

(3) Ik in de afgelopen maand 8 uur verbeld heb met zgn. voorlichters van de Gemeente Amsterdam, die allemaal niet in staat zijn c.q. weigeren mij informatie te geven over een door mij niet gewenst standbeeld voor de volkszanger Johnny Jordaan, dat recht voor mijn deur neergezet zou worden, en waarvan ik mateloze overlast verwacht, mede omdat de politie van Amsterdam weigert op te treden tegen geluidsoverlast, bedreigingen etc.

Nog in Juli 1989 is mij op het bureau Leidseplein meegedeeld door een agent achter de balie dat "de Amsterdamse politie is er niet om tegen misdrijven op te treden" - een bewering die ik graag in de dagbladpers zie afgedrukt, was het alleen maar omdat ze feitelijk volledig waar is.

(4) Dat voor mij, gezien het gebeurde, een principiele moeilijkheid bij het protesteren - het alsnog geldend trachten te maken van mijn, op dat moment al gruwelijk door de ambtenarij verkrachte burgerlijke rechten - het probleem is dat

1.    ik deze burgerlijke rechten in Amsterdam de facto niet heb;

2.    mijn leven gevaar loopt als ik persoonlijk bekend raak als iemand met onpopulaire meningen (als daar zijn: Het niet op prijs stellen van volkszangers en monumenten daarvoor), omdat in de praktijk in Amsterdam, mede dankzij de Amsterdamse politie, eigen rechtertje spelen volstrekt normaal is en de Amsterdamse politie "Amsterdamse klootzakk'n" pas rechtsbescherming biedt als ze al tot lijk gemaakt zijn; - meer in het bijzonder:

3.    mijn leven en dat van mijn buren gevaar loopt door de levens- gevaarlijke schoorsteen waar nu al 2 jaar niets aan gedaan wordt;

4.    mijn leven en dat van mijn buren gevaar loopt door de drugs- handelaars onder ons: In de staat van volstrekte onwettelijke anarchie die in Amsterdam heerst heerst de schofterigste; de meest gewelddadige; en de gevaarlijkste - niet de menselijkste, maar de onmenselijkste;

5.    Mijn leven door deze brief gevaar loopt: De huisbaas werkt kennelijk samen met de drugshandelaars; de politie weigert iedere vorm van rechtsbescherming of bijstand - zowel mijn buurvrouw als ik zijn door de voorlaatste drugshandelaars met moord bedreigt; de huisbaas hoopt kennelijk op een brand vanwege de verzekeringspremie en verdient volgens de voorlaatste drugshandelaar grote bedragen aan de drugshandel hieronder;

6.    de klachtenprocedures in Amsterdam, naar ik mag aannemen opzettelijk, erin bestaan de klagende burger te dwingen weken van zijn, altijd onbetaalde, tijd te verdoen met het schrijven van zelden beantwoorde brieven en het verwezen worden van het kastje naar de muur, door altijd hoogbetaalde en zelden competente ambtenaren.

(5) Dat ik u mondeling een grote hoeveelheid informatie heb gegeven om u te helpen Van Thijn te bewegen tot een onderhoud met mij en, in ieder geval, een bandrecorder, en verder indien noodzakelijk/wense- lijk, advocaten en pers-vertegenwoordigers, en dat ik u o.a. mijn eigen positie als maandelijks columnist van "Spiegeloog", het grootste faculteitsblad van de UvA (oplage 1500) genoemd heb; en de interesse van Martin van Amerongen van de Groene Amsterdammer.

Ook had ik u de interesse van Theo van Gogh kunnen noemen die, naar ik aanneem, wel met camera's aanwezig zal willen zijn bij een discussie tussen mij en Van Thijn over het culturele en bestuurlijke verval van Amsterdam.

(6) Dat ik op uw - o zo wellevende ! - bewering dat ik Van Thijn zou willen "chanteren" geantwoord heb dat hij uiteraard de vrijheid heeft mijn verzoek te weigeren, zoals ik de vrijheid heb te publiceren wat ik wil over zijn menselijke en bestuurlijke kwaliteiten, maar dat ik, aangezien ik in persoonlijke verantwoordelijkheid en bestuurlijke aansprakelijkheid geloof, hem beleefd de kans biedt mij persoonlijk te spreken voordat ik het publiek laat weten welke menselijke rechten o.a. kinderen en kleinkinderen van Februari-stakers in Amsterdam, in de 80-er jaren van deze eeuw, in feite ... NIET hebben.

(7) Dat ik u een aantal van mijn recent gepubliceerde stukken ter hand gesteld heb, die dhr. Van Thijn een indruk kunnen geven hoe zijn portret voor het nageslacht vastgelegd zal worden - als ik niet voor die tijd mysterieus kom te overlijden in een Amsterdamse politiecel, of om het leven gebracht word door onder mij verblijf houdende drugshandelaars; of komt te overlijden door koolmonoxide-vergiftiging; of sterf als gevolg van een schoorsteenbrand;

(8) Dat deze stukken, als ik het wel heb, de volgende zijn - ik noem de titels:

        Echte wetenschap & psychologie = genot

        De ideologische aap

        Yahooisme en Democratie

        "Ik wil gelezen worden"

        Mandarijntjes met een IQ van 118

Indien ik mij mocht vergissen wilt u mij dit wel mededelen? (Ik heb uiteraard veel meer gepubliceerd, maar niet altijd gereed in fotokopie, en dit was maar een haastige greep.)

Tenslotte, mevrouw, nog dit. Ik verzoek de heer Van Thijn niet voor mijn plezier om een onderhoud - ik verzoek hem om een onderhoud omdat me dat rechtvaardig lijkt; omdat het wellicht enig werk kan schelen in aan te spannen schadevergoedingsprocedures; en omdat ik meen dat ik een van de weinigen ben die in staat zijn hem effectief aan zijn verantwoordelijkheden en pretenties te herinneren, en meen dat dat maatschappelijk en moreel van belang is, niet alleen voor mij, maar voor alle Amsterdammers, en voor alle Nederlanders.

Maar ik verwacht er weinig van - ik heb in Amsterdam geleerd dat wie op het Amsterdams bestuur rekent (als ie er zelf niet van meevreet, tenminste) bitter bedrogen uitkomt, en z'n moeite en naieve goede wil beter voor wat anders kan gebruiken: In Amsterdam zijn de yahoos aan de macht, en verstandige mensen lopen daar met een zeer grote boog omheen.

Vervolg 17 maart 1990


Ondertussen hebt u mij meegedeeld dat dhr. Van Thijn niet van zins is mij te ontvangen. D.w.z.: Toen u nog aannam dat ik alleen journalistiek werkzaam was en Van Thijn wilde interviewen was u een en al vriendelijkheid en tegemoetkomendheid; nadat ik u het bovenstaande uiteengezet heb was uw antwoord "dat ik de gewone procedures moest volgen en dat Van Thijn niet met mij spreekt zolang ik mijn werkelijke naam niet opgeef". M.a.w.: Als het om de glorie van de burgemeester gaat dan worden journalisten in de watten gelegd; zodra het om de fundamentele menselijke rechten van Amsterdamse burgers gaat is de burgemeester afwezig.

Uw voorwendsel dat ik mijn werkelijke naam niet opgaf was een -bovendien zeer stompzinnige - leugen: Als Van Thijn door Maarten Maartensz geinterviewd kan worden, dan kan ie ook met mij spreken in de kwaliteit van zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking - om mij eens uit te leggen waarom mijn ex en ik 3 jaar lang, in het zicht van de Dokwerker, met moord en marteling bedreigd zijn, lichamelijk aangevallen, en geterroriseerd; waarom de politie (bureau het Y, welbekend van het geval Hans Kok) mijn ex en mij telkens liet weten "pas te kom'n als de lijk'n al over de vloer'n ligg'n"; waarom alle door ons aangesproken gemeente-diensten (naast de politie de GDH en de GPD) ons weigerden te helpen (c.q. ons, zoals de GDH, in krankzinnige processen betrok tegen een huiseigenaar); en wat nu eigenlijk de inhoud van "Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig" is in een stad waar mijn ex en ik - nogmaals, in het zicht van de Dokwerker - jarenlang geterroriseerd zijn, en een groot deel van onze menselijke rechten verkracht zijn.

En ik had u meer dan voldoende informatie gegeven om in een handomdraai aan de weet te komen wat mijn werkelijke achternaam is - of zijn er in 1980 (of op enig ander tijdstip) zo ontstellend veel mensen geridderd op het stadhuis van Amsterdam als organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling?

Nee, het feit is eenvoudig dat u een voorwendsel nodig had om uw baas te beschermen tegen lastige vragen - zeker van iemand als ik. Ik verwachtte overigens nauwelijks anders, want over Van Thijn heb ik evenmin illusies te verliezen als over de zogenaamde rechtsstaat of de zogenaamde democratie waarin ik zou wonen. (Voor dat laatste zie een recent artikel van prof.dr. Oerlemans in de NRC dat nogal wat stof heeft doen opwaaien.)

En laten we even dit registeren: De burgemeester van Amsterdam, die al vanaf voor zijn benoeming zich voortdurend beroept op de idealen van de Februari-staking:

        weigert de zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari- staking te ontvangen;

        weigert de zoon van de geridderde organisator van de Nationale Vertzetstentoonstelling te ontvangen;

        weigert dat omdat hij aansprakelijk is voor het feit dat deze persoon en zijn ex drie jaar lang systematisch met moord en marteling bedreigd zijn;

        weigert dat omdat hij mede aansprakelijk is voor het welbewuste ruineren van vele, voor een werkelijke rechtsstaat essentiele menselijke, grondwettelijke en politieke rechten van deze personen;

        weigert dat omdat hij mede verantwoordelijk is voor het feit dat deze persoon en zijn buren nu al vrijwel 2 jaar blootgesteld zijn aan het gevaar vergast of verbrand te worden;

        weigert dat omdat hij mede verantwoordelijk is voor het feit dat deze persoon en zijn buren moeten leven in een quasi-rechtsstaat waar ze

o      geen feitelijk recht hebben op politie-bescherming

o      geen feitelijk recht hebben op nachtrust

o      geen feitelijk recht hebben op handhaving van hun

o      menselijke, burgerlijke, grondwettelijke en politieke rechten

- en omdat personen van de menselijke en morele competentie van de burgemeester van Amsterdam, en van de menselijke en morele competentie van de doorsnee Amsterdamse ambtenaar, zich volledig wensen te onttrekken aan enige vorm van effectieve verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Hoe het zij, als bijlage treft u stuk van mijn hand dat "Een gedebiliseerde rechtsstaat" heet. Het is geschreven in de laatste week van Februari 1989, en voorzien van een voorwoord en nawoord in Juli 1989. Ik heb geen pogingen aangewend het gepubliceerd te krijgen omdat ik, als gewoon Amsterdams burger (geen PvdA-lid; geen prominente Ajax-fraudeur), noch mijn leven noch mijn gezondheid zeker kan zijn; geen enkel feitelijk recht heb op politie-bescherming tegen personen die mijn leven bedreigen; en omdat zowel mijn leven als mijn gezondheid door de in Amsterdam heersende wantoestanden in belangrijke mate geruineerd zijn, en voortdurend bedreigd worden.

Oorspronkelijk had ik dit stuk in het geheel niet willen publiceren, maar mijn moeder heeft het aan anderen ter lezing gegeven. Als u nog steeds te gemakszuchtig bent om mijn achternaam uit uw archieven te zoeken, dan belt u dhr. Teengs Gerritsen te Wassenaar maar - hij heeft een kopie van het origineel, en weet zeer goed wie mijn vader was.

In "Een gedebiliseerde rechtsstaat" staat 1 onwaarheid, namelijk dat het stuk ook aan de Anne Frank-Stichting is verzonden. Ik zal dat alsnog doen, met een kopie van deze brief erbij.

Ook zal ik dit stuk aan de Stichting 40-45 en een 15-tal verenigingen van voormalige verzets-strijders en voormalige concentratiekamp gevangen opsturen, ook met deze brief als bijlage, zodat men althans weet waarom ik de leugens in de 2e Kamer publiekelijk onweersproken heb gelaten:

Omdat mijn leven in Amsterdam jarenlang bedreigd is; de daders nog steeds vrij rond lopen; omdat ik geen enkel recht op politie-bescherming heb; omdat minimaal 8 van mijn menselijke rechten in Amsterdam welbewust geruineerd zijn en worden; omdat Nederland en i.h.b. Amsterdam alleen de jure maar niet de facto een rechtsstaat is (voorzover het normale burgers en geen prominenten betreft).

O ja, nog wat. U wilt uw burgemeester wel mededelen dat ik de opmerkelijke vordering t.b.v. Amnesty International die ik op de UvA heb, opmerkelijk zowelinhoudelijk als wat doel betreft, met deze brief ook overdraag op de Gemeente en op Van Thijn persoonlijk, en tevens op de Staat der Nederlanden ? Inlichtingen over die vordering zal het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam - immers vrijwel allemaal partij-kameraden van Van Thijn - u gaarne geven: Men kent zowel mijn naam als mijn pseudoniem.

Als u dat doet zoudt u ook mijn brieven aan het CvB d.d. 4 mei 1982 en 30 augustus 1988 op kunnen vragen, want daarin staat zowel mijn vordering als de redenen ervoor nauwkeurig zij het niet volledig omschreven.

En een afsluitende opmerking: Zoals ik u ook meegedeeld heb ben ik invalide - ik heb myalgische encephalomyelitis. Totdat mijn gezondheid aanmerkelijk beter is wens ik niet te procederen, maar alleen te documenteren. De afgelopen 10 jaar zijn in Amsterdam mijn gezondheid en mijn maatschappelijk perspectief (en die van mijn eveneens invalide ex); en, wat ik voor mijzelf het meest belangrijk vind, de mogelijkheid om mijn intellectuele talenten te gebruiken vrijwel volledig, en geheel opzettelijk en welbewust geruineerd. Ik wil de mij resterende tijd en gezondheid gebruiken om logika en filosofie te schrijven - en om te documenteren wat er in Amsterdam en Nederland feitelijk aan de hand is, zodat het nageslacht, als er een nageslacht is, althans kan weten hoe Amsterdam en Nederland bestuurd werd tussen 1980 en 1990.

Tenslotte - een persoonlijk woord. Ik neem aan dat u deze brief, de bijlage, en mijn persoon "vreemd", "gek" etc. vindt. U heeft daar groot gelijk in, mevrouw - vanuit uw, moreel noch intellectueel begaafde, perspectief. Ik ben, kennelijk, in Nederland, zeer excentriek - net als mijn vader en grootvader. Mijn familie is excentriek genoeg om, in een barbaarse wereld, de menselijkheid in de praktijk te brengen die, bijvoorbeeld, u en uw burgemeester alleen met de mond weten te verhoereren voor eigen belang en groter glorie van een volstrekt corrupt carriere-middel als de PvdA.

U en uw socialistische kmeraden op het gemeentehuis weten wel beter dan menselijkheid in de praktijk brengen, en zijn maatschappelijk veel minder naief dan mijn familie en ikzelf: De mens - althans uw soort, genus homo burocraticus non sapiens - is geboren om status, macht en geld te verwerven, mevrouw van Oostveen: Om te liegen; te bedriegen; te moorden; te martelen; uit te buiten en uit te vreten - en alles natuurlijk in naam van de hoogste idealen, die altijd de prachtigste excuses voor de smerigste praktijken zijn.

Ik voorzie voor u nog een mooie carriere, want u heeft alle noodzakelijke talenten, en een navenant gebrek aan vermogens om u een andere weg op te sturen. Alleen een ding, mevrouw van Oostveen, en dat geldt evenzeer voor u als voor de burgemeester:

U noch iemand anders in het Amsterdams bestuur heeft enig recht op frases betreffende "de idealen van de Februari-staking" of op een stadswapen als "Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig".

U noch enig Amsterdams bestuurder heeft enig werkelijk begrip wat die idealen inhouden. Ik zeg u, met oneindig veel meer recht om uit naam van de Februari-stakers te spreken dan u of uw burgemeester, dat ieder beroep dat Van Thijn of enig ander huidig Amsterdams bestuurder ooit op de Februari-staking gedaan heeft of doet een schijnheilige en hoerige leugen is, alleen te vergelijken met Torquemada's pretentie christen te zijn, of Ceausescu's pretentie humanist te zijn: Het Amsterdamse stadswapen hoort, gezien de huidige bestuurders, "Hoerig, Hebzuchtig, Huichelachtig" te zijn.

Met alle verschuldigde achting,

P.S. Voor het menselijk niveau van uw collega-ambtenaren verwijs ik u naar de bijlage.


Colofon:
Eind mei 1990 persoonlijk bezorgd aan het gemeente-huis, bij Van Thijn's persoonlijke portier, vergezeld van de in de tekst genoemde bijlages.

Het is mogelijk dat de bijlage ook of alleen als bijlage bij een ander, hier niet gereproduceerd bezwaarschrift is gegaan. Hoe het zij: de lezer(es) kan er zeker van zijn dat mijn bezwaarschriften allemaal persoonlijk afgegeven zijn bij de persoonlijke portier van burgemeester drs. Van Thijn, inclusief redenen waarom Van Thijn daar persoonlijk naar zou behoren te kijken. Is het vreemd dat ik onder deze omstandigheden concludeer dat Van Thijn een dienaar van de belangen van de Amsterdamse drugsmaffia is, en, minimaal, een ambtsmisdadiger?

         Naar Index - Overzicht Bijlages

[email protected]


 

 


Welcome to the ME in Amsterdam pages of Maarten Maartensz. See Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home