Amsterdams gemeente-advocaat Lisser aan het woord


Naar Index - Overzicht Bijlages

Dit is de bijlage bij mijn bezwaarschrift uit 1990. Dat is twee keer ingediend: in december 1990 zonder bijlages; in maart 1991 met bijlages.


Bijlage met Bijlages bij bezwaarschrift d.d. 13.iii.91


Ter kennisgeving, voor B&W van Amsterdam

Hierbij gaan 5 bijlages, die geen antwoord vormen op uw brief d.d. 6.II.91 n.a.v. mijn bezwaarschrift van December 1990. Ik bied ze u ter kennisgeving aan, maar merk wel op dat onder (A) een verzoek gedaan wordt.

A. Yahoo Lisser:

Hier volgt een volledig afschrift van de bandopname van een telefonisch gesprek met ambtenaar mr. E.C. Lisser van afdeling ABJZ, n.a.v. het antwoord van B&W d.d. 6.II.1991 op mijn bezwaarschrift:

Van 13.40-13.45 in Amsterdam, op 13 februari 1991

Na 14 keer overgaan van de telefoon:

        Goedenmiddag stadhuis.

        Ja goedenmiddag, met Maartensz. Ik wilde een meneer Lisser bij het ABJZ spreken.

        Meneer Ligthart?

        Lisser.

        Lisser. Ja hoor.

        LISSER!!

        Ja, goede middag. U spreekt met Maartensz. U heeft mij een brief geschreven of althans ondertekend, heb ik ondertussen van een telefoniste gehoord.

        Ik denk dat u een brief van Burgemeester en Wethouders heeft gekregen.

        Ik heb een brief van Burgemeester en Wethouders gekregen. Juist - we weten waar we het over hebben. Goedzo. En ik wilde weten - en de burgemeester is mij bekend bij naam, maar ik merk daar verder 3 handtekeningen op, waaronder die van uw commissie. U bent meneer Lisser heb ik begrepen, de voorzitter.

        Nee, ik ben niet de voorzitter, maar goed ik ken die zaak dus.

        Wat ik wilde weten is wie z'n namen getekend heeft, wat hun titels zijn etc.

        Nee, dat zeg ik u niet. U heeft een beslissing van Burgemeester en Wethouders en euuuh ... dat is eeuhhhh ... voldoende. U kunt daer bezwaer tegen maeken, en ik kan dat ...

        U heeft dus geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid?

        Nee, die hebben wij niet, nee.

        U heeft geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid?

        Neen heurr.

        Aha. Waarom niet? Op grond waarvan niet?

        Daar ... het bestuur is verantwoordelijk, mijnheer Maartensz.

        En wie is het bestuur dan?

        Burgemeester en Wethouders van deze stad.

        Ja. En geen enkele ambtenaar heeft enige verantwoordelijkheid voor ...

        ... die bereiden dat voor onder verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders.

        Met andere woorden - en nogmaals, ik wil even duidelijkheid hebben. Ik wil gewoon weten: Ambtenaren van de Gemeente Amsterdam hebben GEEN verantwoordelijkheid en GEEN aansprakelijkheid. Ja?

        Ze hebben wel een bepaelde verantweurdelijkheid maer niet de verantweurdelijkheid die u bedoelt.

        Hoe weet u welke verantwoordelijkheid ik bedoel? Hoe wist u welke ik bedoelde toen u onmiddellijk begon te ontkennen dat u hem had?

        Euuh dat neem ik aan. U heeft die brief en u ....

        Ik wil gewoon weten ...

        Eeuh blah bluh ... (gestamel aan gene zijde)

        Ik wil gewoon weten, nee, laat me even uitpraten. Er worden hier mensen uit gemeenschapsgeld betaald ...

        Eeuh blah blah buh .. (meer en luider gestamel)

        Laat me even uitpraten. Er worden hier mensen uit gemeenschapsgeld betaald ..

        EEEUUHH, ik ga niet met u in deze discussie. U heeft de brief en ...

        Meneer Lisser...

        ... U kunt overleg plegen met uw advocaat. Ik wil het toelichten als u wilt, maar ik ga niet met u in op dit soort kwesties van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. U heeft een heel duidelijk standpunt en u heeft een heel duidelijke brief en daar kun u het mee doen of niet mee doen. U mag daar op een gegeven moment bezwaren tegen hebben, u kunt advies van anderen inwinnen maar over aansprakelijkheid en namen noemen van ambtenaren in deze omstandigheden gezien ook de brief die u schrijft ... daar ga ik dus niet op in.

        "Gezien ook de brief." Kunt u dat even toelichten?

        Dag mijnheer Maartensz. Goedenmiddag.

        Kunt u dat even ..

        [Ambtenaar Lisser gooit Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig de telefoon op de haak.]

Deze uitlatingen van mr. Lisser - hoofd van de afdeling Algemeen Bestuur en Juridische Zaken van de Gemeente, en kennelijk Amsterdam's hoogste ambtenaar - zijn beweringen die ik, zeker gezien het menselijk en moreel niveau van B&W van Amsterdam, wens voor te leggen aan het Nederlands publiek en aan diverse mensenrechten-organisaties en het Europese hof.

Ik konkludeer hieruit en uit de afgelopen 10 jaar ervaring in Amsterdam dat geen enkele Amsterdamse ambtenaar in de stad die volgens B&W "Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig" wordt bestuurd "in naam van de idealen van de Februari-staking", volgens B&W van deze stad enige verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid heeft: Iedere Amsterdamse ambtenaar heeft de volledige vrijheid van B&W om de burgers te schofferen, chicaniseren, ontrechten, bedriegen, of beliegen want een Amsterdamse ambtenaar heeft, volgens B&W en volgens de hoogste ambtelijke bestuurders van Amsterdam, geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid tegenover de burgerij: Wat B&W betreft (want yahoo Lisser sprak namens B&W) bestaat de burger - als onder het socialisme - om de bestuurder te dienen en niet omgekeerd.

En natuurlijk wens ik dit volstrekt verwerpelijke bijzonder onbeschaafde zeer weinig menselijke gedrag ook mee te delen aan de vele voormalige verzets-organisaties waar mijn ouders van hebben deelgemaakt, zodat men ook daar weet wat het resultaat van hun werkelijke moedige menselijkheid 50 jaar na de Februari-staking is, en hoe hun moed en integriteit verhoereerd worden door het Hoerig, Hebzuchtig, Huichelachtig College van B&W van Amsterdam - want zo hoort het Amsterdamse Gemeentewapen met dit B&W te luiden. Of wilt u werkelijk pretenderen dat u enig recht hebt op titels als "heldhaftig", "vastberaden" of "barmhartig"? Nu, dan zeg ik het u nogmaals: Uw menselijkheid, uw integriteit, uw moraal, en uw intellectueel talent, kunstzinnige gavens en cultureel benul zijn van hetzelfde niveau en gemotiveerd door dezelfde menschlich-allzumenschliche drijfveren als uw (nationaal-)socialistische "Genossen im Osten": U bent yahoos, en als de menselijke doorsnee zo was als u dan was het het beste indien er geen mensen zouden zijn, zodat moeder Natuur de kans zou hebben een rationeler, redelijker en rechtvaardiger diersoort te evolueren.

Maar goed. Men weet dan in ieder geval waarom in Amsterdam burgers jarenlang met moordbedreiging, vergassingsbedreiging en verbrandings-bedreiging vrvolgd kunnen en mogen worden van B&W van Amsterdam: Omdat geen enkele Amsterdamse ambtenaar enige verantwoordelijkheid of enige aansprakelijkheid bezit, en B&W van Amsterdam geen beschaving, geen cultuur, geen behoorlijkheid, geen integriteit, kortom, geen menselijkheid bezit - afgezien dan altijd van de menselijkheid die ze delen met fascisten en ander politiek tuig, dat, ook volgens B&W, geheel gelijkwaardig is aan iedereen in deze kul-tuur, en dus zeker gelijkwaardig is aan dit B&W en Amsterdamse ambtenaren van het allooi van de stuitende yahoo ambtenaar Lisser.

Vervolgens ter kennisgeving enige bijlages, die dit gedrag en het door mij in mijn bezwaarschrift + bijlages gestelde in beginsel verklaren:

B. Huizinga :

Hier is de grote Nederlandse historicus Johan Huizinga, in z'n laatste boek "Geschonden wereld". Huizinga schreef "Geschonden wereld" in 1943, kort voor z'n dood op 1 februari 1945, en wijdde het aan de volgende vraag - en ik citeer de openingswoorden:

"Wanneer straks deze oorlog zoowel in het Verre Oosten als hier in het Westen zijn einde heeft gevonden in de uitputting van de verliezende partij, hoe zal het dan staan met de kans op een herstel van onze beschaving?

Een kans op herstel, - van meer valt niet te spreken, Het is toch duidelijk genoeg, dat deze bitterste van alle eeuwen, die in een agonie zonder weerga haar midden nadert als tijdperk den stempel draagt van een voortschrijdend verval van beschaving, dat in katastrofale vernietiging zou kunnen verlopen. Daarmee is volstrekt niet ontkend, dat die eeuw voortreffelijke dingen heeft opgeleverd, die kostbaar nieuw cultuurgoed vormen voor nu en voor later.

Toch kan de beknellende vraag niet uitblijven: zal aan het einde van zoveel verschrikkingen deze geschonden en verminkte wereld aanstonds gereed staan voor een nieuwen opbloei van echte en edele beschaving?

De hier volgende bladzijden zullen de conclusie inhouden, dat de voorwaarden voor een spoedige herleving van dien aard voorlopig slechts in zeer geringe mate vervuld zijn, dat dus de kansen op herstel der beschaving aangstwekkend klein schijnen." (p.1-2)

Mijn konklusie, anno 1991, is dat een werkelijke beschaving, in de zin van Huizinga of van mij, niet of nauwelijk herleefd is. Voor een belangrijke reden daarvoor, pp p. 193-19, onder het hoofdje "Cultuur en Persoonlijkheid":

"Nu kan men nauwelijks ontkennen dat een aantal van de gebreken der cultuur, die het meest algemeen zullen worden toegegeven, juist in het feit geworteld zijn dat de structuur van het moderne leven de persoonlijkheid niet tot wasdom laat komen. Het product van het industrieele tijdperk is de halfbeschaafde mensch. Het algemeene onderwijs, gepaard aan de oppervlakkige nivelleering der klassen en de overgroote gemakkelijkheid van het geestelijke en materieele verkeer, hebben het type van den halfbeschaafde tot een dominante der gemeenschap gemaakt. De halfbeschaafde echter is de aartsvijand der persoonlijkheid. Door zijn aantal en gelijksoortigheid verstikt hij in den bodem der cultuur het zaad van het persoonlijke. De twee groote mercantiel-mechanische mededeelingsmiddelen van den dag, film en radio, hebben hem gewend aan een bedenkelijke vereenzijdiging van zijn geestelijke waarnemingsfunctie. Hij ziet - verondersteld een toestand waarin dit alles weer mogeljk zal zijn - niet veel meer dan de photografische caricatuur van een hoogst beperkte visueele werkelijkheid, of hoort met een half oor toe bij een muziek die aan hem verspild wordt of bij mededelingen die hij beter had kunnen lezen of niet lezen."

Dat is Huizinga, in het jaar 1943, kennelijk geschreven terwijl hij gegijzelde was. Huizinga gedroeg zich bijzonder moedig tegen de bezetter, en werd eerst gearresteerd en later gegijzeld. Merk op dat het o.a. ook een profetische nachtmerrie van de droombox is, en zie mijn "Yahooisme en Democratie" en overige stukken over het verval van het wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, in de bijlages van mijn bezwaarschrift.

C. Buro-fascisme :

In mijn bezwaarschrift ontvouw ik, schetsmatig, een theorie over de oorzaken van het fascisme en het reeel bestaande socialisme, beide totalitaire terreurstaten. E.e.a. is in December aan B&W gegeven. Als bijlage gaat een fotocopie van een recensie d.d. 2.II.91 van een nieuwe theorie over het ontstaat van de holocaust, die kennelijk zeer lijkt op de theorie die ik voor B&W geschetst heb, en die ik maar buro-fascisme zal dopen, om te onderstrepen dat het het totalitair verval van de burokratie betreft:

De tientallen miljoenen mensen die vermoord zijn in deze eeuw door staatsorganen in (nationaal-)socialistische staten zijn vermoord omdat het de burokraten in die landen in overgrote meerderheid aan menselijkhheid, moed, karakter, kennis, kortom - Huizinga! - persoonlijkheid en beschaving ontbrak. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ongetelde miljoenen die deze eeuw nodeloos verhongerd zijn. En hetzelfde geldt mijn ervaringen in Amsterdam anno 1981-1991.

D. Ochlocratie :

En wat verval van beschaving en bestuur betreft: Als bijlage gaat verder een noodkreet van prof. Oerlemans over onze zogeheten democratie. Overigens maakt Oerlemans m.i. wel een paar fouten, waaronder zijn nadruk op het feit dat 4 tienden van 1 procent van de volwassenen in onze maatschappij bepalen wie voorgedragen wordt voor ambten en posities, en dus wie benoemd wordt. Dat is namelijk het probleem niet: Het probleem is dat het volstrekt oncontroleerbaar is, en, veel belangrijker, wat het oplevert: Incompetente parasieten die alleen in bestuursfuncties geinteresseerd zijn omdat ze geld, macht en status nastreven, maar die geen enkele werkelijke begaafdheid of beschaving hebben.

Let wel: Dat mensen uit egoistische motieven op hoge ambten met hoge inkomens en een hoge status jagen is - menselijk, en menselijk gezien heel begrijpelijk. De principiele punten echter zijn: Is het bestuur competent? Is het integer? Is het effectief controleerbaar? Is het effectief vervangbaar middels vreedzame en redelijke procedures? Is het effectief aansprakelijk? En wat voor beschaving en cultuur hoedt en produceert het - bijv. in termen van mensenrechten, wetenschap en kunst?

Een competent, integer, en effectief controleerbaar bestuur van een gemeenschap is de enige hoop op rechtvaardigheid en beschaving: Alleen dan kan een gemeenschap hopen op redelijk en rationeel bestuur, waarin iedereen gelijkelijk beschermd wordt door de wet en de wetshandhavers; waarin men vrij is om naar vermogen bij te dragen aan beschaving en cultuur; en waar men rechtvaardig beloond en behandeld wordt, als norm.

Wat prof. Oerlemans bijv. had moeten zeggen is: In termen van de zogeheten "Democratische Principes" die in Nederland zozeer met de mond beleden worden is het veel doelmatiger, zinniger en eerlijker om het bestuur te regelen zoals in de zetel der democratie, Athene vele openbare ambten verdeeld werden: Door te dobbelen c.q. bij het lot. Dan is er tenminste nog enige kans dat een capabel en integer persoon op een publiek ambt komt en dan wordt in ieder geval een procedure gevolgd die werkelijk "democratisch" is en niet, zoals in deze staat, alleen in naam democratisch maar in feite een oligarchie van incompetenten en schoften.

En wat prof. Oerlemans had kunnen opmerken over deze oligarchie van incompetenten en schoften is bijvoorbeeld dit: Een politieke partij is (zie Max Weber) een groep mensen die macht en status nastreeft voor haar leiders. Beschouw een politieke partij als de PvdA in de afgelopen 20 jaar, en stel dat via de PvdA 1000 "socialistische leiders" (van het niveau Bram Peper, Ed van Thijn, Hedi D'Ancona hoe de socialistische zakkenvullers verder mogen heten) aan 3 maal modaal (of - veel! - meer) zijn geholpen, alles natuurlijk in naam van de gelijkwaardigheid. Gezien de zeer vele kamerleden, gemeenteraadsleden, wethouders, universitaire bestuurders, commissarissen van de koning en andere zachte elite-baantjes die de PvdA toevallen in onze prachtige ochlocratie is een aantal van 1000 hoogstwaarschijnlijk een grove onderschatting. En gezien de oneindige hebzucht van "socialistische" voorgangers is een gemiddelde van 3 maal modaal hoogstwaarschijnlijk ook aan de lage kant. Hoe het zij: 20*1000*3*35.000 = 2.1 MILJARD gulden minimaal.

Dat is wat de PvdA is en wat de PvdA drijft: Een manier om miljarden gemeenschapsgeld over te sluisen naar de zakken van de hebzuchtige heerszuchtige types die in Nederland pretenderen "socialist" te zijn, en die in niets fundamenteel menselijks verschillen van het even hebzuchtige, even heerszuchtige en even incompetente, immorele en intellectueel achterlijke tuig dat de beschaving elders geruineerd heeft, ook in naam van de prachtigste idealen, die ook al volledig uit leugens en gehuichel bestonden.

Ik wens u verstand toe bij het doornemen van de bijlages - u zult het kennelijk hard nodig hebben, en hoewel "I can provide with an argument but not, alas, with an understanding" (Dr. Johnson) - nor indeed with humanity or even such a simple capability as ordinary human decency.


Amsterdam, 13.III.1991


Colofon:
Dit zijn de bijlages bij mijn ingediende bezwaarschrift uit 1991. Deel A is een afschrift van een op de band opgenomen telefoongesprek met mr. Lisser, gemeente-advocaat van de gemeente Amsterdam. Het is misschien dienstig een deel van de woorden van mr. Lisser, anno 1991, een aantal jaren voor de IRA-affaire, maar 21 jaar nadat de Gemeente Amsterdam aanving de Amsterdamse drugshandel te subsidieren en beschermen in de Sleep-Ins:

         U heeft dus geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid?

         Nee, die hebben wij niet, nee.

         U heeft geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid?

         Neen heurr.

         Aha. Waarom niet? Op grond waarvan niet?

         Daar ... het bestuur is verantwoordelijk, mijnheer Maartensz.

         En wie is het bestuur dan?

         Burgemeester en Wethouders van deze stad.

         Ja. En geen enkele ambtenaar heeft enige verantwoordelijkheid voor ...

         ... die bereiden dat voor onder verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders.

         Met andere woorden - en nogmaals, ik wil even duidelijkheid hebben. Ik wil gewoon weten: Ambtenaren van de Gemeente Amsterdam hebben GEEN verantwoordelijkheid en GEEN aansprakelijkheid. Ja?

         Ze hebben wel een bepaelde verantweurdelijkheid maer niet de verantweurdelijkheid die u bedoelt.

Op basis van eenzelfde verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgevoel (sc. "Unsere Ehre heisst Treue") vergaste de SS joden, en beschermde ridder luitenant-kolonel Karremans Joegoslaven. "Nihil humanum me puto est."

         Naar Index - Overzicht Bijlages

[email protected]