Brief 3 aan GG&GD Amsterdam 1999


Aan: de directie van de GG en GD van Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

Van: drs. Maartensz

J. van Lennepstraat 242-A

1053 KB Amsterdam


Betreft: Keurings-rapport d.d. 27 mei 1999 uw referentie 43211 +

mijn brief van 5.viii.99 aan prof.dr. P.C.M. Molenaar, u

op 5.viii.99 bezorgd tegen ontvangst-bewijs


L.S.


In vervolg op de kopie van de bovengenoemde brief aan prof.dr. Molenaar, een door mij opgegeven specialist die door uw keurings-arts J.Stomp geraadpleegd is, en prof.dr. Molenaar iets totaal anders voorgespiegeld heeft dan keuringsarts Stomp uiteindelijk deed, deel ik u het volgende mee:


1. Ik ben mij bewust dat de meningen die ik uitspreek over uw keurings-arts J. Stomp mogelijk beledigend, lasterlijk, smadelijk of grievend zijn in de zin van de Nederlandse wet. Hijzelf of u kunt zich tot de rechtbank wenden, waar ik mij persoonlijk zal verweren (o.a. met een beroep op het feit dat ik als drs. psychologie veel van psychiatrie weet, en dat de psychiatrie een mensbeeld aanhangt dat veel pessimistischer is dan onwetenden denken).


2. Ik hoop dat u zich bewust bent van het feit dat ik de meningen van de keurings-arts J.Stomp over mij beledigend, lasterlijk, smadelijk EN grievend- mijn huidige huisarts medisch onbekwaam of een leugenares zou zijn

- prof.dr. P.C.M. Molenaar psychologisch onbekwaam of een leugenaar zou zijn

- ikzelf een leugenaar ben


want de heer Stomp beweert, zonder de minste of geringste evidentie, alleen gedekt door de autoriteit van GG en GD briefpapier en de toevoeging "arts" bij zijn ondertekening, dat - en ik voeg nummers toe aan zijn zinnen voor latere makkelijke referentie, terwijl het citaat overigens volledig is:


"1. Er bestaat geen onomstreden therapie op dit moment. 2. Ook over de genezings-duur valt op dit moment niet veel concreets te zeggen. 3. Dat betekent dat er in ieder geval op dit moment geen medische noodzaak bestaat voor de vergoeding van de door uw client [= ondergetekende] aangevraagde medicijnen dan\wel vitamine-preparaten. 4. Hetzelfde geldt voor de orthomoleculair (sic!) behandelingen. 5. Hieruit volgt dat de ziektekostenverzekeraars pertinent geen vergoeding zullen toewijzen."


Nu, laten wij eens zien.


Ad 1: In algemene zin - en dat is wat het vage taalgebruik suggereert - is er uberhaupt "geen onomstreden therapie" voor om het even wat. In algemene zin is dit dus een volstrekt loze, inhoudsloze bewering.


Als we het echter over M.E. hebben dan is er een onomstreden feit:


ALLE verschillende therapieen die gebruikt worden door medisch gekwalificeerde genezers (die zich vaak mede bekwaamd hebben in orthomoleculaire geneeskunde, omdat dit uiteindelijk toegepaste biochemie is), zowel in Nederland als in de U.S., Skandinavie, en Australie, hebben als gemeenschappelijk onderdeel dat er vitamines voorgeschreven worden zoals ik die gebruik, en in ALLE mij bekende gevallen (specifiek: vele tientallen, allen geschreven door artsen) wordt dit gebruik van vitamines ESSENTIEEL genoemd.


De heer J.Stomp, arts, is hier evident onwetend over, dus incompetent voor zijn taak, of liegt, dus incompetent voor zijn taak.


Ad 2: In algemene zin is dit weer een onnodige vage en zinloze bewering.


Bovendien zie ik niet wat de relevantie van "de genezings-duur" voor Stomp's taak is: de vraag is of de door mij verlangde preparaten mijn klachten helpen te verminderen of draagbaarder te maken, wat ze inderdaad doen, en niet alleen omdat ik dat zeg, maar ook en vooral omdat daar uitgebreide statistische, wetenschappelijke en medisch-klinische gronden voor zijn in de literatuur over M.E.


Die literatuur over M.E. kent de heer J. Stomp, arts, echter niet, zodat hij incompetent is over mij, de gronden die ik aandraag, of de rationele, wetenschappelijke, medische behandeling van M.E. in het licht van de huidige medische kennis, te oordelen, of hij liegt over wat hij weet, voert overigens irrelevanties op betreffende "de genezings-duur", en is dus incompetent.

Als we het echter over de specifieke genezings-duur van M.E. hebben, dan is daar recentelijk behoorlijk veel statistisch goed gefundeerde kennis over, met de volgende algemene inhoud:


(1) de kansen op totaal herstel voor mensen die langer M.E. hebben dan 5 jaar (zoals ik) zijn heel klein, nl. minder dan 1%

(2) de kansen op aanmerkelijke verbetering voor mensen die orthomoleculair behandeld worden volgens de door mij verlangde manier, zijn aanzienlijk maar nemen ook een aanzienlijke tijd, namelijk 1 tot enkele jaren. Echter

(3) de meerderheid van de patienten die behandeld is volgens de door mij gewenste methode (door legitieme artsen, handelend op basis van recente wetenschappelijke, biochemische en medische kennis) ondervindt in ieder geval een aanmerkelijke vermindering van de klachten en een verbetering van de gezondheid.


Ik heb de heer J. Stomp, arts, zowel een deel van de relevante literatuur gegeven als hem verwezen naar de internet-sites waar hij zeer veel meer daarover kan vinden - alles geschreven door medici, die niet een talent als J. Stomp, arts, hebben, dat ze dwingt zich in leven te houden als keuringsarts.


Ad 3: Deze bewering is, in de context van het boven en eerder gestelde, een totaal valse en leugenachtige bewering.


Ik ben hier in mijn boven genoemde brief aan prof.dr. Molenaar al op in gegaan, wat de inhoud van de bewering betreft: het is ofwel een directe en welbewuste leugen ofwel een bewijs van een dusdanig grote incompetentie dat J.Stomp, arts(keuring) veel beter een beroep kan zoeken waar geen rationele vermogens of kennis voor nodig zijn.


Wat het logisch verband van deze bewering betreft, aangegeven door de begin-frase "Dat betekent dat", valt dit op te merken: Het hiermee geponeerde logische verband is er in het geheel niet.


Ik vermoed dat de GGenGD-direktie aanmerkelijk minder goed thuis is op het terrein van de logica dan ik, maar het zal zelfs een Nederlands doorsnee-medicus toch niet ERG moeilijk vallen in te zien dat het redeneer-patroon

"Ziekte X heeft geen onomstreden therapie. Ziekte X heeft geen vaststaande genezingsduur. Dit betekent dat er geen medische noodzaak is patienten met de ziekte X van medicijnen te voorzien." een volledig ongeldige - moreel kwalijke - domme drogreden is.


Ad 4: De heer J.Stomp, arts(keurings-dwaallichtje), is evident een ignoramus op het gebied van orthomoleculaire geneeskunde (en weet de adjectief-vorm daarvan dan ook kennelijk niet te spellen).


De bewering is dus inhoudelijk even vals en leugenachtig als de voorgaande, en het logisch verband, geponeerd door het "dus", ook weer volledig afwezig.


Bovendien:


Er zijn minimaal 35 Nederlandse artsen die ook geregistreerd zijn als orthomoleculaire artsen. Als de directie van de GG en GD moreel en intellectueel behoorlijk is, dan test zij de competentie van enerszijds J. Stomp, arts(keurings-mislukking), en anderszijds mijn huisartsen, prof.dr. Molenaar, en ikzelf, door


(1) voor mij een consult te betalen bij een Nederlands orthomoleculair arts (waarvan de heer J.Stomp, arts(mishandelaar), van mij een lijst heeft ontvangen (en op kan vragen op het internet)

(2) de GSD te adviseren de door deze arts voorgeschreven medicijnen voor een jaar te vergoeden.


De kans is groot (minstens 75%) dat mijn toestand in ieder geval een stuk beter wordt in dat jaar - zodat ik bijv. beter in staat ben mijn huishouding te doen, en mogeijk zelfs wat bij zou kunnen verdienen.


Zoals de zaak er nu voor staat heeft J. Stomp, arts(incompetent), er voor gezorgd dat ik (A) mijn gezondheid niet kan verbeteren (B) op basis van wat niet anders kunnen zijn dan welbewuste leugens (want een volkomen debiel is J. Stomp, arts(onbekwaam), niet.


Ad 5: Deze bewering volgt netzomin als de andere beweringen van J.Stomp, arts(maar intellectueel stom), volgen. Inhoudelijk ontgaat mij bovendien totaal de relevantie van wat "ziektekostenverzekeraars", al dan niet "pertinent", zouden "toewijzen" - al is het mogelijk dat J. Stomp, arts(en moreel stomp), bedoelt te wijzen op het inderdaad door mij niet bestreden feit dat op dit moment mijn ziekenfonds de door mij verlangde vitamine-preparaten (nog) niet vergoedt.


Dit laatste feit heeft echter niets van doen met de zinledige of valse beweringen van J.Stom(p,arts), en alles met de volgende twee feiten:


(1) Het wetenschappelijk onderzoek waar ik mij op beroep recent is en nog niet doorgesijpeld in de praktijken van het ZAO (mijn ziekenfonds) - zij het waarschijnlijker wel in "de zorgverzekeraar" die J.Stomp, arts(bedrieger), gebruikt, met zijn inkomen, omdat een groot deel van de hogere inkomens de vrije keus hebben in "zorgverzekeraars", en deze zorgverzekeraars voor de elite wel degelijk orthomoleculaire preparaten vergoeden.


(2) M.E. is een zeldzame ziekte, en de patienten zijn gewoonlijk te ziek om actie te voeren - ergo, er is geen pressie op "zorgverzekeraars" orthomoleculaire geneesmiddelen voor een zeldzame ziekte te vergoeden - om welke reden ik om bijzondere bijstand heb gevraagd, waarvan het de volledig ongeargumenteerde mening van J. Stomp, arts(ziekmaker), is dat ik niet het recht om meer dan 25% van vergoed te worden.


Daarmee heeft de GG en GD en het, zonder twijfel mede-verantwoordelijke, college van B&W van Amsterdam, beschikt dat ik eenvoudig niet het recht krijgt om door medici, psychologen en andere deskundigen, in tienduizenden gevallen geteste en ondersteunde klinische onderzoekingen, bewezen mij en anderen helpende medicijnen te verkrijgen.


Daarmee heeft de GG en GD en het, zonder twijfel mede-verantwoordelijke, college van B&W van Amsterdam, beschikt dat ik VEEL zieker en beroerder moet blijven dan medisch noodzakelijk is; dat een reeel bestaande kans op aanzienlijke verbetering of genezing mij ontnomen word, totdat ik rijk genoeg wordt het zelf te betalen, waar geen enkele kans op is zolang ik ziek blijf, en dat ik dus van de GG en GD en B&W van Amsterdam EN gedwongen veel zieker en beroerder te zijn dan ik zou zijn met adekwate steun EN een reeele kans op genezing of aanzienlijke verbetering mij moedwillig ontnomen wordt - alleen op basis van een stel stellige maar volstrekt ongemotiveerde overwegend zinlegende beweringen of leugens van een enkel persoon met geen andere medische kwalificatie dan het keuringsarts zijn.


Ik zie het commentaar van de directie van de GG en GD met belangstelling tegemoet. Mijn voorstel voor een behoorlijke oplossing staat onder "Ad 4", en een mogelijke orthomoleculaire arts door wie u mij kunt laten keuren, die ik noem op basis van zijn reputatie en publicaties, niet omdat ik hem persoonlijk zou kennen (quod non) is Dr. Valstar, in Den Haag.


Indien u niet snel met een behoorlijk antwoord komt zal ik mij verder uitleven over uw dienst en daar werkzame personen, intellectueel stom, moreel stomp, en overigens zonder enige evidente menselijke kwaliteiten, op het internet en in de pers. De teneur, toon en inhoud daarvan kunt u opmaken uit mijn u bekende brieven van heden - al moet u daar een stevige kruiderij aan mogelijk beledigende, lasterlijke of grievende beweringen frases bij denken, het genot waarvan ik u hier overwegend onthouden heb.


Tenslotte wens ik een klacht in te dienen over J.Stomp, arts, bij de instanties die de kwaliteiten van artsen moeten bewaken: Persoonlijk vind ik namelijk dat iemand die zo evident intellectueel en moreel incompetent is te gevaarlijk voor anderen is om zelfs als keurings-arts te mogen werken.


U wilt mij wel per omgaande informeren bij welke instantie ik kopieen van mijn beide brieven van heden kan bezorgen om te bevorderen dat zo mogelijk de status van arts en in ieder geval een positie reputatie aan J. Stomp ontnomen worden.


Hoogachtend,


drs. M. Maartensz


Kopie aan:

- prof.dr. P.C.M. Molenaar (mathematisch psycholoog)

- mevr. I. Vollenhoven (huisarts)