Aan mijn huisarts

         Naar Index - Overzicht Bijlages


Als bijlage gaan 2 artikelen waar we het gisteren over hadden, nl. over de koudwatertherapie van Kakkar, en een interview met Renate Dorrestein.

Wat betreft de depressiviteit die mij in varierende mate sinds 1991 teistert: Deze gaat terug op 3 verschillende factoren:


1. Ik lijd nu sinds 4 jaar pijn, en mijn lichamelijk gezondheid (vermogen lichamelijke arbeid te verrichten) is veel slechter dan ie tussen 84 en 88 was, toen ik werkelijk hoop had te ontsnappen aan mijn ziekte.

Als ik "pijn" schrijf dan bedoel ik ook pijn: Ik heb de hele dag spierpijn in m'n armen en benen, en lig nacht in nacht uit, zonder uitzondering, en jaar na jaar uren en uren lang wakker van de pijn.

En als ik het over vermoeidheid en gebrek aan energie heb dan bedoel ik dat ook: Ik heb niet meer dan hooguit 5% van de energie die men op mijn leeftijd behoort te hebben.

Ik ben systematisch - en in mijn ogen, gezien de informatie die ik verstrekt heb - opzettelijk vier jaar lang zwaar overbelast,en heb 4 jaar lang nodeloos, dag in dag uit en nacht in nacht uit pijn geleden, die ik eenvoudig niet gehad zou hebben als Amsterdam enigszins behoorlijk bestuurd zou worden door enigszins behoorlijke mensen.

Overigens: de opzet is van hetzelfde soort als nu bijv. duidelijk wordt in Joegoslavie: ik ben niet van dezelfde soort als de burokraten waartoe ik mij wend, en die betaald worden om de rechtsstaat en rechtsorde te handhaven, "ergo", aangezien lage moraal groepsmoraal is, is tegen deze buitenstaander alles toegestaan. Wie niet is als Wij is nauwelijks mens, en heeft nauwelijks rechten, behalve in propaganda©praatjes.


2. Ik heb geen reele uitzichten op verbetering. (Dit is nu, zeer relatief gesproken, belangrijk verbeterd in de zin dat ik nu sinds 3 maanden, en voor het eerst sinds ruim 4 jaar, een huis heb waar ik wel "normaal" kan slapen, d.w.z. alleen gehinderd door pijn, en niet door onwettige overlast.)


3. Ik ben voortdurend afhankelijk geweest van de daadkracht,geestkracht en morele vermogens van Nederlandse burokraten, omdat ik niet de gezondheid en niet het inkomen had en heb omzelf te kunnen ontsnappen aan gezondheidsbedreigende woonsituaties. Over de menselijke kwaliteiten van deze personen heb ik geen illusies te verliezen.

Een van mijn redenen om filosofie en psychologie te gaan studeren was dat ik wilde begrijpen waarom zoveel mensen elkaar om de meest krankzinnige redenen en op de meest beestachtige wijze naar het leven staan, terwijl ik aan de andere kant zag dat de hele menselijke beschaving, zowel wetenschappelijk als kunstzinnig,het produkt is van een kleine minderheid van getalenteerde, beschaafde d.w.z. wetenschappelijk, artistiek en filosofisch/religieus geinformeerde en geinteresseerde mensen,die, hoe individueel imperfect ook, zich niet leenden voor de normale waandenkbeelden en wanpraktijken.

Nu, ik denk dat ik het ongeveer begrijp: De grote meerderheid van de mensen is eenvoudig te dom en te egoistisch om zich uit eigen initiatief en op eigen vermogen als beschaafd, rationeel en redelijk mens te gedragen.

("Stupidity and egoism are the roots of all vice" - Boeddha).

Ze zouden dat wel kunnen, maar alleen ineen maatschappij waar een dominante rationele en redelijkeideologie is; waar zinnige morele principes gecodificeerd zijn ineen algemeen aanvaarde en begrepen wet; en waar de wet uniform en objectief gehandhaafd wordt, in de zin dat iedereen naarpersoonlijke merites beloond of bestraft wordt.

Waar er geen dergelijke maatschappij, ideologie of gehandhaafde rechtsstaat is (en een rechtsstaat, het recht, is het fundament van de publieke moraal, die bovendien niet in stand blijft op basis van "pakkansen" maar alleen op basis van een wijd verbreide wil tot het handhaven van de rechten en plichten van anderen) heersen stompzinnigheid en egoisme, en, afhankelijk van de politieke situatie, stupide wreedheid of parasitair hedonisme.

Ik schrijf het scherper op dan het is of schijnt, enerszijds omdat zoveel wat menselijk is door zelfvleiende leugens wordt verfraaid (dit is de eeuw waar tientallen miljoenen vermoord zijn in naam van menselijke rechten, zoals de moordpartijen uit voorbije eeuwen in naam en opdracht van een liefheb-bend god plaatsvonden), en anderszijds omdat er overwegend adekwate inschattingen van het menselijk onvermogen en vermogen zijn Plato, Thucydides, Aristoteles, Shakespeare, Montaigne,Machiavelli, Swift, Burckhardt, Nietzsche minus een groot deel overspannen bombast, Orwell etc. (Bitter terzijde: Ik heb filosofie en psychologie gestudeerd maar geheel niets van bovengenoemden aangeboden gekregen, en evenmin iets van enig ander denker of schrijver van onbetwijfelbare waarde van voor 1950: Klassieken werden niet en nooit gelezen, en alleen behandeld in de vorm van uittreksels en samenvattingen door nu levenden, altijd minder begaafd en minder goed schrijvend en redenerend, en gewoonlijk alleen geinteresseerd in klassieken "omdat dat nu eenmaal zo hoort" en tot hun onderwijsopdracht behoorde: Filosofie en wetenschap als carriere van talentloze bureaucraten.)


4. Ik denk en voel dat voortdurend, in termen van pijn datmijn menselijke rechten in Amsterdam jarenlang en opzettelijk (zie boven) geschonden zijn. Wat dat vooral bitter maakt is de in Nederland voortdurend hooggehouden pretentie van het tegendeel,van de excellentie van de Nederlandse beschaving, rechtsstaat,menselijkheid, tolerantie, etc. Voor mij zijn dat allemaal, voorzover geen oerdom chauvinisme, welbewuste leugens, precies als onder het socialisme: Als men ook maar 1% zou geloven van wat men claimt te geloven, dan zou mij niet overkomen zijn wat mij overkwam, en zou Nederland niet zo gedegenereerd zijn als het is.

Het leven is moeilijk en de mens deugt niet - maar het zou voor mij allemaal wat dragelijker zijn als men er tenminste niet voortdurend over zou liegen.Om je leven, kansen en gezondheid geruineerd te zien en te voelen is ellendig, maar het is mij liever dat dat gebeurt door welbewuste egoisten die dat voor hun eigen doelen doen en daar niet over liegen (zie Thucydides) dan door een stel schijnheilige schoften, die uit gebrek aan ieder individueel menselijk talent ambtenaar zijn geworden, en zelfs niet de moed hebben om voor hun menselijke drijfveren uit te komen, maar hun egoisme, hebzucht, domheid, kwaadwilligheid en Schadenfreude voortdurend tooien in en uitleven met de meest prachtige maar meest valse pretenties.


5. Wat mijn gevoelens de afgelopen jaren ook niet veraangenaamd heeft is de manier waarop de verhouding met Jolanda door haar beeindigd is. Ik heb buitengewoon veel van haar gehouden, om redenen die ik nog niet begrijp; ik heb zeer welbewust mijn kansen en mijn gezondheid voor haar op het spel gezet; ik ben erin geslaagd, dankzij zeer veel moeite en een grote inzet, haar uit haar psychose te praten, te helpen genezen, te gaan studeren, een baan helpen vinden, een positie in de maatschappij te vinden, en een enigszins feitelijk adekwaat wereldbeeld en zelfbeeld te ontwikkelen; en ik heb dat allemaal naar vermogen en zo goed en eerlijk mogelijk gedaan, en jarenlang haar belangen en noden laten prevaleren boven de mijne.

Nu, mijn uiteindelijke konklusie uit wat er gebeurd is, en de manier waarop dat ging, is dat ze mij jarenlang voorgelogen heeft over de fundamenten van haar verhouding met mij: Het is mij volledig onmogelijk te geloven dat iemand van iemand houdt en zich toch zo gedraagt als zij zich gedragen heeft.

Het uiteindelijke resultaat is dan ook heel bitter: Waar ik haar (en haar familie) aantrof in grote ellende en misere, ben ik door haar verlaten terwijl ik me in grote ellende en misere bevond, enzij alleen moeite deed zichzelf te redden ten koste van mijn gezondheid, en heel goed wetend hoeveel pijn - fysieke pijn - mij dat kostte, en zonder dat daar enige andere noodzaak voor was dan haar belangen.

Ik vind het stuitend egoistisch, leugenachtig, en exceptioneel klein, en mijn uiteindelijke reactie is er een van walging en afgrijzen: "Dus dit is het karakter van de vrouw waar ik zoveel moeite voor gedaan heb; dit is waar het allemaal toe diende: haar carriere, haar status, haar inkomen, haar verbetering - ten koste van mijn kansen, mijn pijn, mijn ellende, en gebaseerd op jarenlange leugens?

Ik weet dat het zo gaat het tussen mensen, en dat de verhoudingen die werkelijk goed en werkelijk evenredig zijn zeer zeldzaam zijn, maar ik heb veelteveel vermijdbare fysieke pijn als gevolg van haar egoisme. Bovendien - en dit zal wel weer een voor mij tamelijk typerende opmerking zijn - als ik zou kunnen geloven dat het tot iets anders diende dan haar carriere, haar inkomen en haar kansen (dit zijn eenvoudig de redenen die ze mij gaf om de verhouding te beŽindigen), en wanneer ik haar bijvoorbeeld eenuitstekend intellect zou kunnen toeschrijven dat zij dankzij haar universitaire opleiding zou kunnen gebruiken voor iets zinnigers dan de status van Jolanda Tromp in de wereld, dan lag het allemaal enigszins anders. Maar nee.

Het enige excuus dat ik voor haar heb is dat haar ouders zo zijn, haar broer en zus zo zijn, en dat ze zo opgevoed is en dergelijke genen heeft. Maar dat vermindert het bedrog en gebruik niet, en wat mij daar vooral zo in tegenstaat is de fysieke pijn die ik geleden heb, eenvoudig omdat zij en haar familie, net als de bureaucratie, niets deden, evident omdat hun persoonlijke belangen niet in het geding waren, en de pijn van een ander alleen imaginair invoelbaar is, en zij geen nuttig gebruik meer van mij en mijn naieve goedwillendheid konden maken. Bah!

Nu, dat is het ongeveer. De gronden die ik geef staan in volgorde van belangrijkheid. De eerste drie zijn verreweg het belangrijkst en leiden tot wanhoop. De laatste twee zijn minder belangrijk, al kleuren ze mijn stemming, en leiden vooral tot walging of verachting a la "En dit pretendeert mens te zijn?".

Ik hoop dat het wat verduidelijkt. Overigens, voor goed begrip: ik schrijf dit allemaal discursiever, rationeler, en nuchterder op dan het voelt, en ik kan je verzekeren dat ik mij de afgelopen 2 1/2 jaar continu beroerd tot exceptioneel beroerd gevoeld heb.Dat is nu, sinds ik een week of wat een klein beetje bijgekomen ben van de verhuizing, en inderdaad, afgezien van de pijn, in dit huis ongestoord blijk te kunnen slapen, wat beter.

Met vriendelijke groeten,

Hier zijn wat relevante bijlages:

 

1.      Citaat van Kohlberg's theorie van morele stadia

2.      Citaat van Milgram's experiment over hoe mensen mensen martelen

3.      Citaat van een overlevende van 't Auschwitz-krematorium-kommando met mijn commentaar.


Colofon:

Geschreven in mei 1993.

         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]