Mail d.d. 20 januari 2003 over "normen en waarden"

·         Naar Index - Overzicht Bijlages


Mevrouw van Oudenallen,

Ik hoor op het radionieuws - ik heb geen TV - dat uw zogeheten "normen en waarden" u nopen een debat aan te vragen over het doen en laten van burgemeester Job Cohen, wiens "normen en waarden" hem nopen minister-president te willen worden, mits z'n bedje goed voor hem gespreid blijkt met de parlements-verkiezingen van morgen.

Wel, mevrouw: U heeft mijn persoon in het jaar 2000 getroffen in het stadhuis, in uw fractieruimte, waar ik u mijn site heb getoond met daarop de geschiedenis "M.E. in Amsterdam" en ik heb u daar toen veel over uitgelegd, dat u hieronder samengevat vindt in een recente mail aan B&W.

Begin kopie:


L.S.

Wat ik had vergeten met de gebruikelijke moeheid en pijn die mij al zovele jaren teistert:

 
----------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
-----------------------------------------------
 

Dit is mijn website waarin u mijn verhaal van nu 24 afgeronde jaren met ALLEEN minimale studieLENING gevolgd door ALLEEN minimale bijstand in de stad Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" waarin ik - enkele hoogtepunten voor PvdA-bestuurders, enkele dieptepunten voor mij.

 

NB: ALLES wat hieronder staat gebeurde in de afgelopen 24 jaren waarin ik tegelijkertijd M.E. had, u mogelijk welbekend uit de vorige mail waar dit een P.S. bij is

 • tweemaal verwijderd ben van de UvA door PvdA-bestuurders (die ook 50 miljoen van de lopende rekeningen van de UvA wisten te laten verdwijnen) "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte" (anno 1983 en anno 1988): Ik protesteerde namelijk tegen het gruwelijk slechte en zwaar gepolitiseerde onderwijs

 • drie en een halve jaar in een krot gedwongen gewoond heb boven een als coffeeshop vermomde harddrugshandel die mij AL die tijd uit de slaap hield (met omringende horeca op de kop van de Elandsgracht) en mij als volgt met moord bedreigde als ik protesteerde - en die bedreigingen hebben vijf maal plaats gevonden: "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je"

 •  in september 1988 met mijn vriendin voor driekwart vergast in mijn woning gelegen: De harddrugshandelende huisbaas Mul, die van mij af wilde omdat ik zo lastig was, had kennelijk opzettelijk de schoorsteen in laten storten

 • de gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht weigerde 3 1/2 jaar lang daar wat aan te doen, met de woorden dat "u bent een leugenaar" en "als het al zo lang levensgevraarlijk is" - zoals NB drie schoorsteenbouwers onafhankelijk van elkaar gezegd hebben - "dan kan het nog best een tijdje zo levensgevaarlijk blijven" (bij monder van de drugsfascistische Amsterdamse ambtelijke mafiosi mr. Segers en mr. Vlas, werkzaam voor de mafia-organisatie die gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht heet

 • Vele tientallen zo niet honderden malen geklaagd bij de gemeentepolitie Leidsegracht zonder enig resultaat, ondanks moorddreigingen, ondanks ingestorte schoorsteen, terwijl daar bijzonder goed bekend was dat ik boven een drugshandel woonde, niet uit vrije wil. In juni 1991 kreeg ik te horen van brigadier Lammert Takens van de gemeentepolitie op mijn pakweg honderdste klacht bij zijn bureau over moorddreigingen, na gehoord te hebben dat twee van de drugshandelaars waar ik boven woonde met diverse kiloos cocaïne en heroïne gearresteerd waren:

  • Brigadier Takens: "Muhneer. Wij - de gemeentepolitie van Amsterdam - doen NIETS voor u, wat u ook zegt of vindt of vraagt!

  • Ik: "Moet ik dan wanneer ik WEER met moord bedreigd word "als je iets doet wat ons bevalt" soms een benzinebom in die drugstent flikkeren?!

  • Brigadier Takens: "Muhneer. U doet maar wat u niet laten kunt. Wij - de gemeentepolitie van Amsterdam - doen NIETS voor u. Dag muhneer.

 •  op 10 februari 1992 -met een advocaat bevonden dat er inderdaad gaten in de schoorsteen zaten en dat er inderdaad koolmonoxide lekte uit die nog steeds grotendeels ingestorte schoorsteen, die de enige schoorsteen was waarop ik kon stoken in de winter

 • 14 jaar vruchteloos geklaagd bij collectief ca. duizend Amsterdamse ambtenaren, die alle duizend verklaarden, desgevraagd "Wij hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid en geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid"

 •  vele tientallen verzoeken en klachten om hulp alleen bij het Amsterdamse ombudsmens Salomons. Antwoord: Omdat ik mij "beledigend en/of grievend" zou hebben uitgelaten tegen haar beminde partijgenoot-burgemeester-harddrugshandelaarsbeschermers (kijk, daar doe ik het weer') "kan ik niets voor u doen": Mevrouw Salomons laat liever invaliden vergassen "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

 •  vele tientallen vragen om hulp bij de GG&GD: Antwoord van 1984: "U bent zeker te lui om te werken, ha, ha, ha" van 1991 door een gemeentelijk arts Jan Stomp (zeer laatdunkende toonzetting, met walging vertrokken mond): "En waarom zou De Nederlandse Gemeenschap iets voor iemand als U doen??!!". Verzoek afgewezen (ondanks pakken bewijzen, verwijzingen naar mijn huisarts en professoren van de UvA)

Geen van mijn collectief honderden brieven en klachten bij enige Amsterdamse gemeenteintstelling is ooit anders dan uiterst minimaal beantwoord, zonder ooit op enige klacht enigermate serieus of eerlijk in te gaan (in 99,9% van mijn klachten kreeg ik eenvoudig geen antwoord). Iedere ambtenaar verwees naar een andere ambtenaar bij een andere ambtelijke instelling, altijd weer, altijd opnieuw, iedere ambtenaar beweerde desgevraagd "Wij hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid en geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid".

U vindt het uitgebreide verhaal, inclusief html-copieën van mijn klachten op mijn site. (Maar het zal u vast niet interessen, o leden van B&W, want ik ben geen familie van u, geen vriend van u, geen partijlid van u, geen gemeentelijk ambtenaar, geen "media-persoonlijkheid", en geen journalist. Dus tegen mij is alles toegestaan, onder geldende Amsterdamse mafia-bestuurspraktijken.)

Mag ik erop wijzen dat Nederlandse kamerleden en PvdA-leden uit Somalië en omstreken, allen lichamelijk gezond, allen honderden keren rijker dan ik, onmiddellijk politiebescherming, subsidie, ondersteuningscomitees en media-aandacht krijgen wanneer ze beweren dat ze een bedreiging zouden hebben ontvangen in de post van een anomiem figuur - geen met B&W-vergunning inpandig bij hen gevestigde evidente cocaïne-psychopaten met vuurwapens en vechthonden van 1 meter hoog?!

Opmerking: Gelukkig voor mij - als levensverzekering - bestaan er nu CD-copieën van mijn site. B&W kan mij de dood indrijven, wellicht, en is daar evident op uit wat mij betreft, al 15 jaar lang, namelijk sinds mijn eerste contact met Nora van Oostveen de voorliegster van Ed van Thijn, die mij vertelde dat ik vast wel een leugenaar was en dat ik er op uit zou zijn Ed van Thijn te chanteren: Onderzoek: Geen. Pure loze leugens. Ik wilde in rust en vrede kunnen studeren, en niet met moord bedreigd worden en uit de slaap gehouden worden door gigantische overlast.

Werkelijk hoogtepunt en dieptepunt voor mij:

 • In 1993 onverbeterlijk briljant afgestudeerd bij psychologie, op een vrij doctoraal, eigenlijk voornamelijk op wiskunde, natuurkunde en logica, na in 1983 bij filosofie vlak voor mijn doctoraal verwijderd te zijn "vanwege uw uitgesproken meningen" en in 1988 nogmaals bij psychologie "vanwege uw uitgesproken meningen" en "ondanks de ernst van uw ziekte", met alleen 10-en voor werkstuk en scriptie

 • In 1994 gevraagd aan een sociaal werker van de Sociale Dienst Bilderdijkkade Joop Zegerius bij een achtervolgende deurwaarder vanwege studiefinanciering uit te leggen dat ik doodarm en ziek was en een promotieplaats aangeboden had gekregen gezien mijn briljantie. Wat Zegerius deed (en ik pas in 1997 uitvond) was zowel de rechter als mijn advocaat als de deurwaarder schrijven dat ik, volgens hem naar zijn persoonlijke mening, maar wel op gemeentelijk briefpapier "te gek ben om ooit een functie aan de UvA te krijgen"

 • Ik denk - totdat ik onweerlegbare bewijzen van het tegendeel heb gekregen - dat Zegerius dit expres deed en op instigatie van burgemeester Van Thijn, en met het uitdrukkelijke doel om mij wegens mijn depressie gezien het bovenstaande de zelfmoord in te drijven.

 • Daarover van 1997 tot 1999 tientallen malen geklaagd bij een evidente ambtelijke sadist Nico Molenaar geheten, die ik tientallen malen gevraagd heb zich tot mijn huisarts en prof.dr. Molenaar van de UvA te wenden om op te helderen wie nou loog: Zegerius of ik. Dat is even zovele maanden geweigerd, en de laatste woorden van dit gruwelijke monster tegen mij waren toen ik voor de pakweg 50ste keer vroeg zich tot prof.dr. Molenaar te wenden: Hi, hi, hi, ik dacht dat u mij bedoelde". Overig resultaat: Geheel niets, afgezien van uren en uren en uren sarren en zuigen van deze liederlijke sadistische schoft, waar je dan beleefd tegen moet blijven.

 • Begin 2000 door burgemeester Cohen geweigerd te ontvangen en geweigerd mijn klachten te beantwoorden en verwezen naar de zogeheten Afdeling Vangnet van de GG&GD, waar ik toegewezen werd aan een Rene Zegerius. Die verzekerde mij - ik heb vele bandopnames van telefoongesprekken - dat ik in het geheel niet gek ben, en dat hij beloofde voor mij bijzondere bijstand voor mijn voedingssupplementen te zullen regelen en enige thuishulp. Wat deze liederlijke schoft deed was mij anderhalf jaar aan het lijntje houden en mij uiteindelijk doorverwijzen naar het Leger des Heils. Ik denk dat Rene Zegerius, net als Joop Zegerius, onderdeel zijn van een voor B&W werkend zooitje ambtsmisdadigers - en zal dat volhouden totdat een God, waar ik niet in geloof, mij het tegendeel heeft bewezen in een perfect wiskundig bewijs uit onweerlegbare ware premissen.

 • Mij in begin juni 2002 bij de GG&GD gevoegd met de hieronder afgedrukte brief van prof.dr. Molenaar, die mij goed kent sinds 1989, en ook weet van wat overigens op mijn site en in deze mail staat, met het verzoek aan prof.dr. Coutinho, hoofd van de GG&GD

 

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
[email protected]macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen fat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

 

Hoogachtend,

 

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

De website waarop prof.dr. Molenaar doelt vindt u op het volgende adres:

 
----------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
-----------------------------------------------
 

Tenslotte. Ik citeer - o.a. als "begenadigd mathematisch logicus" - uit mijn commentaar op het Van Traa-rapport op mijn site (noot 60):


 

Maar ... onze 4 criminologische hoogleraren hebben dit kennelijk toch wel redelijk door:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik herhaal nog eens: De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat."

Is de verdenking niet gerechtvaardigd dat die jaarlijkse 19 miljard gulden voor een deel verdwijnt in de zakken van nogal wat Neerlandse corrupte politici, officieren van justitie, en politie-ambtenaren? Mij dunkt dat alleen een ultra-chauvinistisch Neerlander, met een volkomen krankzinnig geloof in de Bijzondere Goedheid van de Neerlandse politici en bestuurders hier anders over kan denken.

Overigens: De in deze alinea genoemde "Cohen" is de door mij boven genoemde dr. Peter Cohen, en niet de vierde of vijfde incompetente Amsterdamse burgemeester in successie Job Cohen. (De laatste behoorlijke Amsterdamse burgemeester wat mij betreft was Van Hall.)


Elders in dat Van Traarapport, dat uit 1995 dateert, en waar vrijwel niets mee gedaan is behalve parlementair over ouwehoeren, staat dat samen met de xtc, de cocaine, de heroïne etc. het totaal aan illegaal in Nederland omgezette drugs jaarlijks

MINSTENS 50 MILJARD GULDEN per jaar

was - in 1995, wel te verstaan. Hiervan is ca. de helft winst.

Er wordt nu, begin 2003, panisch gedaan in de 2e kamer over een zogeheten staatsschuld van 10 miljard Euro, namelijk over de vraag of die wel binnen één generatie zou kunnen worden afbetaald "met de huidige neergaande economie".

Nu, onder het "heldhaftige, vastberaden, barmhartige" beleid van de naar eigen zeggen "joodse" (niet kwa geloof, maar .... volgens de normen van Neurenberg, zoals gehanteerd door nazi's) ethnische politcus Cohen wordt er jaarlijks 10 miljard illegale drugswinst gemaakt alleen in Amsterdam.

U vindt dat ik niet van "joodse identiteit" mag spreken en Cohen wel mag roepen omdat hij "Cohen" heet? Ik noem mij "Maartensz", ben "toevallig besneden", niet toevallig atheïst, en de zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking. Ik heb een grote afschuw van anti-semitisme EN van drugsfascisme, als dat van burgemeesters Van Thijn, Patijn en Cohen.

Hoe het zij: De oplossing voor het probleem wat het parlement zo klemt - die staatsschuld van 10 miljard - is héél eenvoudig: Legaliseer de soft drugshandel, sluit vrijwel alle coffeeshops (die gaan dan toch overigens snel vanzelf dicht) belast de softdrugs als tabak, en laat ze door Albert Heijn verkopen. Gegarandeerd resultaat: 10 miljard jaarlijks aan pure winst voor Vadertje Staat. Geheel legaal bovendien. Zonder extra illegale verdiensten voor honderden of duizenden corrupte Amsterdamse ambtenaren. Zonder coffeeshop-overlast. Conform "Nederlandse tolerantie en verlichtheid". Eenvoudig in te voeren door een wetswijzigimg en bestuursmaatregel. Te koop bij Albert Heijn tegen een nette winstmarge voor hen. Met veel minder terreur op straat. Zonder de vrije vestigingsplaatsen die de coffeeshops nu blijken te zijn voor de internationale drugsmafia. Zonder gevaar voor de volksgezondheid. Gecontroleerd door de warenwet. Te koop in voetbalstadions in plaats van bier. ("Een tevreden roker is geen onruststoker." En ook geen "Hamas alle joden aan het gas" braller.)

Staatsschuld opgelost. (Copyright van dit ongetwijfeld briljant simpele idee: Ondergetekende. Het ENIGE wat hiervoor nodig is zijn een handjevol politici met een behoorlijke ruggegraat en een enigermate rationeel verstand. Ah, daar zegt u wat ....).

En overigens vindt u op mijn website, naast het verhaal van de gruwelen - drieneneenhalf jaar moorddreigingen door harddrugshandelaars, tweemalige verwijdering van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen", 24 jaar geen enkele hulp en jaar in jaar uit burocratische chicanes, en ALTIJD pijn ALTIJD moe - die ik heb moeten doorstaan in Amsterdam, bestuurd door lieden die van zichzelf als waarachtig ethnische politici beweren dat zij "een Joodse identiteit" zouden hebben (lees: "Ik sta boven iedere kritiek - wie mij kritiseert maak ik prompt voor een antisemiet uit, want zo zijn onze PvdA-manieren"), maar die feitelijk invalide burgers als ik laten terroriseren door harddrugshandelaars die zij nu als PvdA-collectief nu minstens 20 jaar lang - dus, zie boven: 20x50 = voor een waarde van 1000 MILJARD GULDEN, zegge 500 MILJARD Euro - beschermen, afdekken, protegeren, dienen, voor liegen en bedriegen.

Voor welk deel van de winst weet ik niet. En misschien zonder deel van de winst, en zuiver en alleen uit lafheid, onverschilligheid of luiheid.

Want zij zijn binnen - zij hebben de macht, de status en het inkomen, en zij hoeven niet en nooit te vrezen een inpandig gevestigde harddrugshandelaar met vuurwapens en vechthonden achter zich aan te krijgen. En overigens: Na hen de zondvloed, wat hen betreft.

Ik ben zo vrij om even te gaan kotsen - en dank u voor uw bijzondere welwillendheid, als opperhoogmachtig Amsterdams burgemeester, wethouder of ambtenaar dat u ook aan dit proza wel weer de bestuurlijke kont zal afvegen. In Amsterdam heerst immers de mafia, dankzij Van Thijn, Patijn en Cohen, en wie zich verzet zal met moord bedreigd worden. Nu, dit voorjaar heeft iedereen kunnen zien dat er geen Nederpolitici zijn die zich durven verzetten tegen anonieme dreigbriefjes.

 Ik durfde me te verzetten, als invalide, tegen bij mij inpandig gevestigde levensgevaarlijke gestoorde moordzuchtige misdadigers. Maar ja: ik zit niet in de politiek, ik ben invalide, ik ben doodarm, ik lijd pijn, en ik ben intellectueel briljant en niet vrij van moed.

En mag ik nogmaals, voor de ca. 1000e keer in de afgelopen 2 jaar, vragen om enige hulp zodat ik in leven kan blijven en dat leven aan de wiskunde, de logica en de filosofie kan wijden, ziek, briljant en hoogmoedig als ik ongetwijfeld ben, en intern anders ingericht dan ieder bestuurder of ambtenaar die ik ooit gezien, gehoord of gelezen heb in deze verziekte drugsstaat die "Nederland" heet en het verloederde misdadigersparadijs dat "Amsterdam" heet?
 

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz
----------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
-----------------------------------------------

Eind kopie


Aan het bijzonder nobele, integere - naar eigen opvattingen - menschlich-allzumenschliche MokumMobiele raadslid
mevrouw Gonny van Oudenallen


 

Ik begrijp, mevrouw van Oudenallen, dat uw "normen en waarden" het WEL toestaan dat een invalide man als ik - ongebruikelijk moedig, ongebruikelijk intelligent, met een ongebruikelijke ziekte en een zeer ongebruikelijke familie-achtergrond - WEL vergast mag worden door harddrugshandelaars, WEL 3 1/2 jaar met moord en terreur bedreigd mag worden door harddrugshandelaars, WEL een zogenaamd volksvertegenwoordiger als u dit alles mag uitleggen in wat u zelf "bijzonder helder Nederlands" noemde, en dat uw "normen en waarden" er geen enkel moreel of intellectueel bezwaar in zien HELEMAAL NIETS voor mij te ondernemen, en er, mede maar niet alleen door uw nalatigheid in Amsterdam, en alleen in Amsterdam, sinds u mij trof MINIMAAL 15 MILJARD Euro is omgezet in illegale drugs, dankzij uw soort gemeenteraadslid.

Want ik heb dat in 2000 allemaal uitgelegd in het bijzonder heldere Nederlands dat ik spreek, ook volgens u zelf (die wellicht op 't eerste oog enigszins gecharmeerd was van mijn inderdaad - voor eerlijke en behoorlijke en intelligente mensen - charmante manspersoon), en ik heb u zorgvuldig gewezen op mijn website op uw eigen computer, die u "indrukwekkend" noemde. Toch?!

Nu, de toets der praktijk bewijst mij - drie jaar ellende in armoe zonder enige hulp verder - dat uw feitelijke "normen en waarden" geheel anders zijn dan waar u zich op beroemt in de media, en dat uw feitelijk motief propaganda voor uw persoon zijn.

Wel mevrouw, daarin wil ik wel voorzien, op een buitenlandse website die klaar staat voor juist dat doel.

Aangezien uw fraaie persoon wel toegang krijgt tot de naar eigen "normen en waarden" o zo "sociale", "sterke", "humane", "integere" burgemeester Job Cohen stel ik u voor meneer Cohen en de overige leden van B&W eens aan te spreken op hun, naar eigen mening, prachtige "normen en waarden" .... die in de feitelijke praktijk in de afgelopen 3 jaar de Amsterdamse corrupte ambtenarij weer vele hoogst morele en waardevolle illegale en onbelaste MILJARDEN hebben opgebracht, terwijl ze mij dwingen ziek, invalide, onverbeterlijk briljant afgestudeerd, en feitelijk alleen nog geïnteresseerd in wiskunde, filosofie en het innen van schadevorderingen rond te komen van minder dan 350 Euro in de maand.

Uw kommentaar s.v.p., o bijzonder morele mevrouw Van Oudenallen, en wel uiterlijk 23 januari 2003, voordat ik u omschrijf zoals u mij feitelijk voorkomt bij al uw collegaas en in de media.

Met alle verschuldigde achting voor uw soort, die de mijne niet is,

drs. Maarten Maartensz.

(Die geen "Maartensz" heet maar te vaak zeer geloofwaardig met moord is bedreigd door nog steeds in Amsterdam met B&W-bescherming opererende harddrugshandelaars. Mocht u willen bijdragen aan het toch al Europese top-aantal moorden in Amsterdam - dat doet u immers al jaren door uw mond te houden over de jaarlijke Amsterdamse drugsMILJARDEN - dan willen B&W u vast wel informeren waar u mij kunt vinden om fysiek met mij af te rekenen.

Verder gaat deze mail naar instellingen waartoe ik mij gewend heb in de afgelopen maanden, was het maar bij wijze van levensverzekering in de Europese hoofdstad van de drugsmoorden, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking" ten behoeve van de drugsmaffia.

Is dit alles "vreemd", "ongebruikelijk", wie weet "grievend en/of beledigend". mevrouw zo vol van "normen en waarden"? Ik citeer burgemeester Patijn aan mij, anno 1997: Men kan niet zeggen dat IK niet geprobeerd heb, met levensgevaar, te Amsterdamse drugsmaffia aan banden te doen leggen, maar Patijn vond dat ik zijn fraaie persoon "grievend en/of beledigend" aanschreef, om welke reden hij mij weigerde te helpen, ontvangen, bij te staan of overigens te antwoorden. Zo gaat dat voor een man met de "normen en waarden" van een Patijn, nietwaar. En mijn CDs zijn er om dat te bewijzen, ook als ik mocht komen te overlijden of verdwijnen.

Maar goed.

U moet maar denken: Mijn IQ ligt boven de 165 - dus verder van het uwe dan het uwe van een werkelijke debiel: 't Is maar een weet, al is het dom genetisch gebaseerd toeval en geen eigen verdienste - en mijn vader én grootvader waren mede-organisatoren van de Februaristaking (óók volgens de gemeente Amsterdam, die mijn vader als zodanig opvoerden op hun eigen tentoonstellingen, met portretfoto en al!) terwijl mijn vader in 1980 geridderd is op het stadhuis van Amsterdam vanwege het organiseren van de Nationale Verzetstentoonstelling.

Zo iemand als ik dus evident ben, met mijn talenten, moed, vermogens en inzet kan en mag en zal in Onze Democratische Rechtsstaat geen carrière mogen maken. Blijkt immers, gezien het bovenstaande lijstje van hoogtepunten en dieptepunten, en de inschatting van mij door iemand die mij goed kent en een grote wetenschappelijke reputatie heeft in z'n vakgebied.

Zo iemand als ik is evident - heb ik moeten leren in de afgelopen 24 jaar van mijn invaliditeit - niet alleen naar uw "normen en waarden", een smerig stuk menselijk uitschot, die te waardeloos, te ziek, te onpopulair, te weinig media-geniek, en véél te aristocratisch en hoogmoedig is om door uw soort gemeenteraadslid in ook maar iets gesteund te worden. Blijkt immers al 24 jaar lang, en al 3 jaar waar het u betreft.

Immers: Ik probeer dat nu systematisch sinds 1988, in al welke tijd ik GEEN ENKELE hulp heb ontvangen in het Amsterdam dat zo "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" ZOU worden bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", maar feitelijk AL DIE TIJD een paradijs voor drugshandelaars, drugsterroristen en harddrugsgebruikers was, waarin in die jaren MINIMAAL - in guldens - 150 MILJARD is omgezet aan illegaal gif, altijd met "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" steun en bescherming van alle colleges en alle leden van B&W en alle Amsterdamse gemeenteraadsleden, zo geheel duidelijk allemaal niet van de menselijkheid, moed, karakter en - om die gruwelijke leugenfrase nog maar 'ns uit de kast te trekken - "normen en waarden" van uw soort feitelijk dienaren en dienaressen van de maffia.

Of denkt u zich hieruit te kunnen liegen, o in eigen ogen zo nobele volksvertegenwoordigster met "normen en waarden" die uw eigenbelang en de Amsterdamse drugsmaffia dienen? Mijn site zal u aantonen dat u daar hordes drugsadvocaten zult nodig hebben: IK heb me de afgelopen 2 jaar vele honderden keren tot u en de uwen, tot B&W, tot het Kantongerecht, tot de politietop en tot alles en iedereen die wat te zeggen heeft in Amsterdam gericht.

Niemand antwoordt. Niemand durft. Niemand doet wat. Allen liegen en bedriegen over hun feitelijke maffia-dienende  "normen en waarden" - en hopen en bidden ongetwijfeld dat ik zo spoedig mogelijk krepeer, om niet in de weg van hun carrière, hun belang, hun partij te staan, en voor sommigen ongetwijfeld om illegaal door te profiteren voor de maffia, hun gemeenteraadsledenneuzen volstoppend met gratis wit poeder, ondertussen, in het geheim, bulkend van het lachen over het domme kiesvee dat hun leugens en bedrog gelooft. Toch?!

P.P.S. De reden dat ik zoveel zwart zet in deze mail is dat mensen als u en B&W van Amsterdam het kennelijk BUITENGEWOON moeilijk hebben - voor mensen uit mijn familie volstrekt onbegrijpelijk, maar ik heb geleerd dat ik uit een menselijkerwijs buitengewone familie stam - om "normen en waarden" te onderkennen die rijmen met hun pretenties maar strijden met hun belangen.

En voor goed begrip, mevrouw: Ik wil mijn schade vergoed en mijn proefschrift schrijven, maar van minder dan 400 Euro in de maand - waar ik van moet leven, als invalide met voortdurende pijn en zonder enige hulp in deze fraaie zogenaamde rechtsstaat die een feitelijk paradijs is voor de drugsmafia, mede dankzij u en de laatste drie Amsterdamse burgemeesters - kan ik niet leven, al weet ik ook dat ditzelfde bedrag maandelijks in nogal wat van uw soort gemeenteraadsneuzen wordt gepropt. Toch?! 

 

------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
------------------------------------------
 
Ruim 40 MB informatie, met 6 boeken van mijn hand in html-vorm betreffende
Computing

Ik wens u veel leesplezier en een uitstekend verstand.
 

Colofon: Geschreven en verzonden op 20 januari 2003, in de hoop EINDELIJK eens enige hulp te krijgen waar ik zoveel recht op heb. Overigens: Het maakt mij niets uit of Cohen wel of geen minister-president wordt. Ik wil alleen mijn recht, mijn proefschrift afschrijven, en aantonen dat niet ALLE 700.000 Amsterdammers of ALLE 16 miljoen Nederlanders ("There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague.") normloos en waardenloos zijn.

27-09-2005: Verbeterde de links naar mijn nieuwe site https://maartensz.org (die bestaat vanwege de drugscorruptie en lafheid van het Nederlands OM; het levensgevaar dat de Amsterdamse gemeentepolitie voor mij vormt - omdat ik een tegenstander ben van de Amsterdamse harddrugshandel, beschermd door de gemeentepolitie; en de gruwelijk slechte "service" van xs4all voor mij.

·         Naar Index - Overzicht Bijlages

© [email protected]


Colofon: