Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 29 oktober 2005             

 

Beste Freek,

En alweer een Nedernieuws! De voornaamste aanleiding zijn de gepubliceerde meningen van minister Donner, waarover hieronder en later meer. Het is deze keer n enkele verhandeling, die ik maar in zeven secties ingedeeld heb:

1. Terreur-gevaar op grote schaal
2. De maatschappelijke gevaren van "het reel bestaande terrorisme"
3. Nogmaals de maatschappelijke gevaren van het huidige terrorisme
4. Achtergronden
5. De rele gevaren voor de rechtsstaat
6. Een werkelijk gevaar voor de rechtsstaat
7. Donneriaanse voorstellen tot aantasting van de rechtsstaat

Korte samenvatting: De voornaamste gevaren die ik zie zijn het afschaffen van de rechtsstaat zogenaamd ter bescherming van de rechtsstaat, en het aanwakkeren en overzien van populisme en ethnicisme door blindstaren op Het Terrorisme.


Over terrorisme: Ik wil mij later over het proza en de ideen van minister Donner van justitie buigen, die zich ontlast heeft over "het terrorisme", maar wil eerst iets kwijt over terrorisme, dat volgens mij erg voor de hand ligt maar dat, desondanks, als was het hogere wiskunde, kennelijk vrijwel niemand duidelijk is. Het heeft te maken met de Koude Oorlog en met de kwaliteiten van het recht in Nederland.

1. Terreur-gevaar op grote schaal

Om te beginnen: Ik kan mij de vijftiger, zestiger, zeventiger en tachtiger jaren allemaal nog heel goed heugen, afgezien van de eerste paar vijftiger jaren.

Het waren de dekaden van de grootschalige terreur zonder directe oorlog: Enkele honderden kilometers van de Nederlandse grens verwijderd stonden letterlijk honderdduizenden zwaarbewapende goedgetrainde terroristen klaar om het Vrije Europa binnen te vallen, met ondersteuning van duizenden atomaire wapens, en met de hulp van vele duizenden binnenlandse sympathisanten, geloofsgenoten, en fellow-travellers, en ieder moment kon er oorlog uitbreken, en herhaaldelijk scheelde dat heel weinig, of werden andere Europese staten, als Hongarije en Tsjechoslowakije, bezet door de vijand.

Het waren de tijden van de Koude Oorlog, en de gevaren waren inderdaad groot, eenvoudig omdat de tegenstander militair bijzonder machtig was, en het nucleaire en overige evenwicht, zoals dat bestond, wankel was, en bij gelegenheid - Hongarije, Cuba-crisis, Tsjechoslowakije - heel wankel was.

Maar:

  • Er was gn identificatie-plicht (tegenover bewakerstuig met de helft van jouw IQ, bijvooorbeeld, en geheel ongenegen zich te identificeren tegen de burger die hij voorgeeft te beschermen)
  • Er was wl habeas corpus
  • Er werden weinig telefoons afgetapt en nog veel minder brieven opengemaakt
  • Er was zelden sprake van hysterische of panische taal van de bestuurders, al was dat welbeschouwd, met honderdduizenden zwaar bewapende ideologisch gehersenspoelde vijanden op enkele honderden kilometers afstand, en met een heel "Empire of Evil" gereed voor een grote oorlog, niet zo hl ontoepasselijk geweest.

2. De maatschappelijke gevaren van "het reel bestaande terrorisme"

Nu, na welgeteld n Nederdode door Het Terrorisme (in de gestalte van een geestelijk wat ontregelde Havo-abiturint, die een dergelijke ontregeldheid inclusief totalitaire voorkeuren en emoties trouwens deelt met de overeenkomstige ontregeldheid van honderden zo niet duizenden sympathisanten van de RAF in de zeventiger jaren) balkt alles wat namens de regering spreekt voortdurend over De Gevaren Van Het Terrorisme.

Zijn die reel? Ja en nee.

Nee, niet reel, omdat het vermeende terrorisme van Al Qaeda e.d. als de zogenaamde Hofstadgroep of de hobby-zelfmoordende terroristjes te Engeland (die hun ontregelde breinen heel goed aan een overmaat aan video-games, TV en slecht onderwijs kunnen danken) geen enkele militaire macht van enige betekenis hebben, en ook niet zullen krijgen.

Er is geen "Empire of Evil"; er zijn geen honderdduizenden zwaarbewapende goed getrainde soldaten van Al Qaeda zoals die er wl van Stalin, Chroestjov en Brezhnev waren; er zijn zelfs geen uitgebreide georganiseerde netwerken van sympathisanten of overtuigde pacifisten, zoals indertijd wel de CPN of de PSP.

Het enige wat er nu wl is zijn hier en daar zijn wat gekken en fanaten die genegen zijn zichzelf op te blazen tussen het gewone publiek, en die bij gelegenheid ook wel eens een bestuurder bedreigen, wat tegenwoordig dan ook veel makkelijker kan dan vroeger, anoniem vanuit een internet-caf.

Dergelijke individuen kunnen veel schade aanrichten, en heel wat mensen vermoorden, maar wat voor gruwelen ze ook aan kunnen richten, het valt in het niet bij de gruwelen van een echte oorlog, en het is op zichzelf volstrekt ontoereikend om iets meer of iets anders te bereiken dan een lokaal bloedbad en een eventuele fikse paniek. En wie alleen dat wil, of alleen daarmee kan rekenen, en zichzelf dan toch wil opblazen, is gestoord, al ziet-i dat zelf in godsdienstige termen.

Ja, wel reel - maar niet precies zoals beweerd. Er zijn heel rele gevaren omdat degenen die de rechtsstaat overeind zouden moeten houden, de politieke bestuurders in de VS en de meeste Europese landen, zogenaamd om "de bevolking" te verdedigen tegen "de terreur", de verworvenheden van de rechtsstaat radikaal willen afbreken en vervangen door de beginstadia van de politiestaat.

Dit gebeurt zogenaamd vanwege "het gevaar van het terrorisme", dat niet te vergelijken valt met de gevaren van terrorisme in de vijftiger, zestiger of zeventiger jaren bij een conflict tussen oost en west, maar gebeurt feitelijk om de bestaande machtslites en bestuurders te beschermen tegen bedreiging, met als resultaat een staat waarin het politioneel besturen van een quasi-rechtsstaat zonder gehandhaafde rechten om individueel af te wijken van de doorsnee te bevorderen en bestendigen zeer vergemakkelijkt wordt, precies omdat grondrechten afgeschaft of ingeperkt worden.

Het is feitelijk heel angstwekkend, omdat miljoenen zich laten bedriegen door propaganda-leugens, en hun individuele vrijheden, die honderden jaren gekost hebben om te verwerven, en tientallen jaren redelijk gefunctioneerd hebben ondanks de rele terreur-dreiging van het reel bestaand socialisme, dat, zo geheel anders dan het kwasi-gevaar van Al Qaeda, honderdduizenden goed getrainde en zwaar bewapende soldaten had.

Is het opzet of domheid die de huidige politieke bestuurders bewegen tot afbraak van de rechtsstaat zogenaamd om de burger te beschermen tegen "de gevaren van het terrorisme" - die geen promille van een promille van een promille bij machte zijn te doen, in termen van werkelijk terroristisch militair geweld, van wat de Russen of de Chinezen in de vijftiger, zestiger, zeventiger en tachtiger jaren hadden kunnen doen, en ook hadden gedaan als het machsevenwicht was verbroken, want ook dden in Hongarije en Tsjecho-slowakije, trouwens alwr zonder dat dit tot staats-terroristische zogenaamde anti-terreurmaatregelen leidde in het indertijd Vrije Westen?

Ik denk allebei: ik denk dat het zowel dom als opzet is. Het is opzet, en het is gebaseerd op een combinatie van domheid, onwetendheid, en ongetwijfeld ook een aanzienlijke dosis paniek van de regeerderders vooral doordat ze zichzelf bedreigd achten.

3. Nogmaals de maatschappelijke gevaren van het huidige terrorisme

Maar laat ik eerst nog eens overwegen wat de werkelijke gevaren van het nu bestaande terrorisme zijn, van de zogenaamde Qaeda-variant zal ik maar zeggen: Dat terug gaat op radikale moslims.

Militair is er geen gevaar op maatschappelijke schaal, of althans, zelfs als Iran atoomwapens zou verkrijgen, het eventuele gevaar samenhangend met Al Qaeda is niet te vergelijken met het werkelijke militaire gevaar zoals dat bestond gedurende de Koude Oorlog, tientallen jaren lang.

Er is een logische mogelijkheid dat een stel gekken iets als de builenpest veroorzaakt na daar zelf anti-middelen tegen te hebben geslikt, maar tegen dergelijke onwaarschijnlijke mogelijkheden is geen beleid te voeren, anders dan rampenbestrijding verbeteren, en een uitgebreidere geheime dienst en meer politie.

Politiek is er geen gevaar op maatschappelijke schaal, want hoe radikaal ook een moslim-puber of adolescent hier of daar mag worden, onder invloed van hormonen, propaganda, een niet erg begaafd breintje, en religieuze kul, bijgeloof en onzin, het beste argument vr het Europese model van rechtsstaat plus vrije markt plus pluralisme is dat het voor de grote meerderheid wrkt: Het leven is voor iedereen die niet volkomen religieus verblind is beter, of in ieder geval minder onaangenaam, met rechtsstaat plus vrije markt plus pluralisme, dan het zou zijn onder de sharia, voor vrijwel iedereen, en dat is iedere dag weer evident.

Geheel anders dan tijdens de Koude Oorlog is er in Europa nauwelijks of geen serieuze groep politiek georganiseerden die sympathiseren met "de vijand van het Vrije Westen".

Religieus is er geen gevaar op maatschappelijke schaal,  want de Europese moslims zijn onderling zeer verdeeld; beleven hun eigen zogeheten identiteit overwegend in politieke termen, namelijk van de staat waar zij zelf of hun ouders geboren zijn; en zijn in grote meerderheid helemaal niet radikaal, en als ze dat zijn dan vooral door achterstand of achterstelling: Geef ze werk en inkomen, en ze maken carrire als iedere zogeheten autochtoon.

Wat ik zie aan schijn van het tegendeel - meisjes met hoofddoeken, vrouwen met burdas, mannen met baarden in kaftans - is meestal evidente aanpassings-problematiek, en is voor een flink deel reactie op bestaande discriminatie of het zoeken naar een geritualiseerde identiteit - "kijk mij eens voorbeeldig bijzonder zijn!" - die even reel is als die van vrouwen met Zeeuwse oorijzers in Zeeuwse dracht: Het verwijst naar iets dat feitelijk alleen bestaat als folklore, en dan vooral van verliezers en dommen. En het is overigens uit precies hetzelfde driftleven afkomstig dat al die Aussie-expats van Nederafkomst op klompen doet lopen down under, en vijftiger jaren muziek doet draaien, en is even realistisch, en duurt echt niet langer dan een generatie.

Ik vermoed dat een onderliggende vrees van veel autochtone regeerders, die ze nooit openlijk uit zullen spreken, is dat er een soort - potentile - 5e colonne in Europa is bestaand uit moslims, eenvoudig omdat deze nu eenmaal dat geloof hebben, en gewoonlijk aan de onderkant van de samenleving functioneren. Maar door welk ideaal zouden die zich moeten verenigen? En voor wat? En gesteund door welke wereldlijke militaire macht? Ik zie het niet gebeuren, tenzij Europa al uitelkaar gevallen is, en overigens als boven: Zorg dat wie in Europa woont een reele kans heeft op een gemiddeld inkomen, en de grote meerderheid conformeert zich, eenvoudig uit welbegrepen eigenbelang, en precies zoals dat gebeurd is met eerdere immigranten-populaties. De grote meerderheid heeft geen grote idealen en wil zich daar geen grote offers voor getroosten: Ze willen werk, een goed inkomen, en een prettig leven.

4. Achtergronden

Het anti-terreurgedoe is dus vooral domheid en panische praat van regeringswege - en laten we wat Nederland betreft, dat geleid wordt door verbluffende intellecten als Balkenende, Remkes en Donner, in goedgemeende vriendelijkheid, vooral uitgaan van echte, authentieke, hopeloze, onherstelbare, voor de betrokkenen nauwelijks of niet inzichtelijke, waarachtige, grote domheid, gepaard met vl te veel TV in hun leventjes, en vl te weinig behoorlijke kennis van geschiedenis of echte maatschappij-wetenschappen in hun opleiding. "Heer vergeef hen, want ze weten cht niet beter", om met hun grote voorbeeld te spreken.

De huidige Neerlandse leiders zijn geen lezers van Thucydides, Tacitus, Livius, Polybius, Machiavelli, Guiccardini, Gibbon of Burckhardt. Weten zij veel, of hooguit van horen zeggen. Mosca, Conquest of Aron kennen ze al evenmin. Wat de moderne leidende Nederpoliticus weet en kan van politiek kan je op een heel klein blaadje schrijven, en is dan nog voor het grootste deel partij-propaganda, wensdenkerij of waan van de dag, en bestaat minder uit echte kennis dan handigheidjes, uitvluchten, en voor de spiegel van een media-trainer aangeleerde publieks-poses.

Een elementaire overweging dat een rele dreiging een militair fundament heeft kunnen ze kennelijk niet maken. Het inzien dat er met alle "terreur" sinds 2001, inclusief New York, Bali, Madrid en London, veel minder slachtoffers zijn gevallen dan er in een week autoverkeer in de betrokken staten valt gaat het Nederlandse leidende politieke intellect kennelijk te boven.

Het vatten dat, al zou de Eiffeltoren worden opgeblazen, of al zouden alle passagiers van de New Yorkse metro vergast worden, wat allebei behoorlijk vreselijk zou zijn in termen van alledaagse rampen, dit toch nog geheel in het niet valt bij de gruwelen die Europa van 1945 tot 1989 bedreigden, is aan een Balkenendw of Donner kennelijk niet gegeven. Ze zouden dan verstandiger en meer afgemeten reageren.

Maar nogmaals dus: Er is geen reel terroristisch gevaar zonder militaire macht, en Osama Bin Laden en soortgenoten hebben geen enkele militaire macht, en zullen die ook nooit verwerven, van enig belang. Incidentele gekken kunnen hier of daar enkele tientallen tot enkele duizenden opblazen, maar rampen en rampjes zijn van alle tijden en plaatsen, en er is niets systematisch tegen te doen behalve proberen de beschaving tel qu'il existe overeind te houden: Terreur en leed worden aangericht door ongelukkige mensen, niet door gelukkige mensen. Het beste antwoord tegen terreur is een functionerende rechtsstaat met gehandhaafde vrijheden; een goede geheime dienst gecontroleerd door de rechter en het parlement; een zinnige voorbereiding op eventuele rampen; en werk of goede uitkeringen voor werkelozen. En ook zo goed mogelijk wetenschappelijk onderwijs aan zoveel mogelijk mensen, trouwens.

Vervolgens: als het mogelijk was de rechtsstaat overeind en ongeschonden en ongewijzigd overeind te houden in tijden dat het gevaar van werkelijke terreur werkelijk dreigde, dan is dat althans logisch mogelijk dat tegenwoordig ook te doen, want de feitelijke gevaren zijn zeer veel kleiner, in termen van bedreigde mensenlevens en cultuur, en de risico's ook - al zien in het geheel niet grote denkers als Balkenende en Donner dat anders, kennelijk omdat ze geloven wat Bush Jr. of zijn adviseurs beweren, of omdat ze zlf gevaar menen te lopen, en het opheffen van de rechtsstaat in de ogen van een Balkenende en Donner wellicht vanzelf spreekt als het er om gaat een Balkenende en Donner te beschermen. (Want het feit dat de heren zichzelf bedreigd achten zal een heel belangrijke factor in hun voorstellen vormen, al zullen ze ook daar niet eerlijk over zijn.)

5. De rele gevaren voor de rechtsstaat

De twee veruit grootste reele gevaren van Het Terrorisme Van Al Qaeda zijn (1) de afschaffing en inperking van de rechtsstaat "vanwege het gevaar van het terrorisme", met als serieus risico een Europese politie-staat en (2) een eventuele grote paniek plus nasleep daarvan bij een eventuele nieuwe geslaagde aanslag van het "9/11" soort.

Het eerste moet tegengaan worden door de wetswijzigingen die tegen de rechtsstaat ingaan tegen te houden of zo spoedig mogelijk terug te draaien: De beste verdediging van de rechtsstaat is de handhaving van de rechtsstaat, onverkort. Er zijn geen vrijheden die realistisch ingeleverd kunnen worden om andere vrijheden te behouden. Er zijn wel incompetente of machtsgeile of sensatiebeluste politici.

En de beste verdediging tegen eventuele massale paniek bij een eventuele grote aanslag zijn werkelijk competente bestuurders die hun hoofd koel weten te houden, en die overigens in staat zijn een functionerende rechtsstaat gaande te houden, waar iedereen is vrij te zeggen en schrijven wat hij wil, en de grote meerderheid een rele kans heeft op een behoorlijk inkomen, goed onderwijs krijgt, en z'n eigen religieuze of politieke geloof mag praktiseren en uitdragen, binnen de termen van de burgerlijke wet.

Want mensen zijn gewillig zich overwegend te conformeren aan en mee te doen met een maatschappij die ze kansen biedt op welvaart, en ze in vrede hun gang laat gaan zolang zij anderen in vrede hun gang laten gaan.

In feite lijken mij de hysterische paniek bij de bestuurders; hun zich aanpassen aan de zelfvermeende populistische gezond-verstand gevoelens van een domme meerderheid van minder begaafden; en het onvermogen van de huidige leiders een behoorlijk antwoord te formuleren op de risico's van zelfmoordterroristen de voornaamste bedreiging van de rechtsstaat.

6. Een werkelijk gevaar voor de rechtsstaat

Er is ook een werkelijk gevaar voor de rechtsstaat, dat ook zijdelings samenhangt met - media-omgang met en voorlichting over - het terrorisme: Populistische politici, en het feit dat een aanzienlijk deel van de kiezers te dom is voor enig rationeel oordeel, en maar al te makkelijk te bewegen is tot hysterie.

Dit is een werkelijk gevaar, zoals bijvoorbeeld Haider, Berlusconi en Fortuyn aantonen: Door in te spelen op xenofobie, hysterie, stompzinnigheid, en angst kunnen de grootste schoften zich heel snel naar voren vechten als lieveling van het gewone volk, en een aanzienlijke parlementaire vertegenwoordiging krijgen.

Tot nu toe was het zo dat die bewegingen makkelijk strandden op het niveau van hun voorlieden, uitstekend gellustreerd door de LPF, trouwens, maar dat heeft ook een boel te maken met het feit dat er afgezien van De Gevaren Van Het Terrorisme geen economische of politieke crisis is, en de grote meerderheid kennelijk toch vrij snel doorheeft dat ze in grote meerderheid veel te verliezen hebben bij radikale veranderingen.

Maar dat kan anders worden, en een mogelijke reden dat het anders kan worden in Nederland zijn de ophanden zijnde veranderingen in het zorgstelsel en de hoge olieprijzen, die het leven voor velen binnenkort aanmerkelijk duurder zullen maken.

7. Donneriaanse voorstellen tot aantasting van de rechtsstaat

Waarom wordt de rechtsstaat niet ongeschonden en ongewijzigd overeind gehouden, en waarom wordt de rechtsstaat wel afgebroken in hoog tempo? Hier is, ook uit de NRC van 26 oktober, een lijstje van punten dat kennelijk van de hand van Donner is, en dat afgedrukt staat naast een verkorte samenvatting van een zogeheten "college" van hem waar ik later op terugkom.

Hier volgen wat punten van Donner met mijn commentaren.

  • "In het strafrecht is het concept van terroristische misdrijven gentroduceerd. Daarvoor gelden extra zware straffen om algemene preventie te versterken. Daarnaast zijn steun aan terrorisme, de werving voor gewapende strijd en de samenspanning tot het plegen van een terroristisch misdrijf strafbaar gesteld teneinde terroristische aanslagen te voorkomen."

Mijn commentaar: Dit is allemaal grote onzin. Het Nederlands leger, de Nederlandse politie en de Nederlandse bewakingsdiensten bestaan evenzogoed uit potentile "terroristen" (volgens hun tegenstanders), en dat is in zekere zin ook gerechtvaardigd: Met dieven vangt men dieven; met wapens strijdt men tegen wapens; en met terreur bestrijdt men terreur - maar wel, in een echte gehandhaafde rechtsstaat, geweld met mate, en onder controle, en alleen voorzover strikt nodig. Verder: zelfmoordenaars weerhoudt je niet door verzwaring van straffen, maar verzwaring van straffen maakt wel het risico op meer zelfmoordterroristen groter; de strafwet heeft al bepalingen die terrorisme verbieden, zoals ieder wetboek, want terrorisme is geheel niets nieuws in de menselijke geschiedenis maar is van alle tijden en plaatsen; en overigens is het zinniger om de bedoelde would-be terroristen te bedreigen met een psychiatrisch vonnis (namelijk: TBS en psychotherapie) dan met draconische straffen die ze in eigen ogen vreselijk interessant maken. (Maak ze belachelijk in plaats van te demoniseren! Behandel wie zichzelf op wil blazen temidden van totaal onschuldige burgers alleen om z'n eigen vermeende gelijk te bewijzen in een inrichting, als een gestoorde!)

Een fundamenteel logisch probleem dat een juridisch breintje als van Donner kennelijk volledig ontgaat is dat het ondoenlijk is zogeheten "terroristische misdrijven" te definiren zonder logische circulariteit, die er gewoonlijk in bestaat dat wat Onze Jongens en Meiden doen op het slagveld altijd "herosch" is en wat Hun Jongens en Meiden op datzelfde slagveld doen, al is het precies en exact hetzelfde in menselijk leed en pijn, altijd "terroristisch" is.

Dat redeneert makkelijk in de politiek en de propaganda, maar is moeilijk hard te maken voor een objectieve rechter - en de hele bijzondere categorie van "terroristisch misdrijf" is ook helemaal niet nodig, want de bestaande wetten verbieden het opblazen, terroriseren, vermoorden en bedreigen van anderen ook, en geheel zonder dat dit tot speciaal vergrijp gemaakt is, of hoeft te worden.

En om terug te grijpen met wat in mijn openings-sectie stelde over de jaren en terroristische gevaren samenhangend met de Koude Oorlog: Voor dit soort wijzigingen van de wet en speciale voorzieningen tegen zogeheten "terroristische misdrijven" was geen aanleiding in de vijftiger en zestiger jaren, toen de reel bestaande gevaren van "het reel bestaand socialisme" onvergelijkelijk veel groter waren dan de gevaren van Osama en z'n makkers nu, die trouwens kennelijk allemaal nog steeds woonachtig zijn in een geheim hol ergens in een verre berg, vanwege hun grote maatschappelijke aanhang en militaire macht.

Nogmaals dus: Wat maakt een Osama of een Al Zhawiri gevaarlijker of indrukwekkender dan een Brehznev, Stalin of Mao? En waarom moet in de 21ste eeuw de rechtsstaat en het recht aangepast worden aan vermeende terroristische dreigingen als dat allemaal niet nodig was toen die terroristische dreigingen veel groter waren? 

Het suggereert heel sterk dat de ministerile hoeders van de rechtsstaat hl weinig vertrouwen hebben in tal van zaken: Niet in hun eigen vermogens eventuele crises op te lossen zonder hoogst speciale wetgeving; niet in de effectiviteit van het bestaande recht; niet in de ideen over de rechtsstaat die eraan ten grondslag liggen; en niet in de effectiviteit of daadkracht van hun eigen ambtenaren.

  • "Voorts wordt een wijziging van strafvordering ingediend. Die strekt ertoe om bij de opsporing en vervolging van terroristische misdrijven de mogelijkheden om in een verkennend onderzoek informatie te verzamelen te verruimen."

Mijn commentaar: Vaag geformuleerd, maar het gaat kennelijk om het meer kunnen afluisteren, aftappen en anderszins breken van het recht op privacy, beschermd briefverkeer etc. en op het mensen kunnen opsluiten zonder vonnis en alleen op basis van verdenking, ook voor langere tijd.

Het lijkt me weer onzin, want de mogelijkheden die bestaan om politieke terroristen te bestrijden zijn aanzienlijk, al weet ik weinig van de AIVD. Ook zijn die behoorlijk vergaande mogelijkheden, inclusief telefoontaps e.d., in beginsel redelijk geregeld voor het moment, in de zin dat er een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag behoort te liggen.

Waarom wordt een dergelijke wijziging van de wet dan toch ingevoerd? Om het bestuur veel meer controle te geven over willekeurig welke burger ook, waar dan ook. Dat is in ieder geval het directe gevolg.

En natuurlijk is dit ook mede omdat het voor een bestuur een heel aangenaam en veilig gevoel is om de post, de e-mail en de telefoon van alle burgers af te laten tappen, door heel bijzonder menselijke zeer geheime beambten, die geen enkele democratische of onafhankelijke rechterlijke controle behoeven, vanwege hun grote humaniteit, en anti-terrorisme-geloofspapieren.

Het geeft immers een gevoel van persoonlijke macht, wat ieder mens prettig vindt; het beveiligt de bestaande machthebbers beter, al is dat ten koste van de burgerlijke rechten van miljoenen; en het geeft aanleiding te denken dat De Staat wat doet tegen de Gevaren Van Het Terrorisme.

Maar ja: de klassieke rechtsstaat is juist gefundeerd op het fundamentele wantrouwen in de goedheid van de dienaren van de staat, en de overweging dat het precies de staat is die de meeste mogelijkheden biedt voor het terroriseren van burgers, om welke redenen macht gedeeld en gecontroleerd moet worden, en niet gecentraliseerd noch zonder controle van de wet.   

  • "Tevens wordt de mogelijkheid van preventief fouilleren verruimd (..) alsmede de toepassingsmogelijkheden van bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals stelselmatige observatie en de telefoontap."

Mijn commentaar: Meer kwalijke onzin. Preventief fouilleren is te billijken in sommige situaties, zoals met vliegverkeer of onder voetbalsupporters, maar is als algemene maatregel alleen goed voor politie-terreur in een politie-staat.

De doelen van de overige voorgestelde maatregelen kunnen veel beter bereikt worden door een meer effectieve geheime dienst, zonder bijzondere volmachten, maar met meer mankracht. En dergelijke geheime diensten moeten wl onder parlementaire controle blijven, en hun functioneren moet wl ondergeschikt blijven aan de oordelen van een objectieve rechtbank, eenvoudig omdat de gevaren van corrupte staatsmacht en staatdienaren zo groot zijn.

Een vergroten van de effectivieit van de inlichtingendiensten en de politie  is heel goed mogelijk zonder het afbreken van de rechtsstaat, en is heel redelijk gelukt zonder afbraak van de rechtsstaat gedurende de Koude Oorlog, toen de risico's zr veel groter waren, voor de gewone burgers althans.

  • "Verder zal bewaring mogelijk worden gemaakt bij verdenking van een terroristisch misdrijf, ook buiten het geval van ernstige bezwaren."

En daar verdwijnt het recht van habeas corpus in de vuilnisbak van minister Donner! Je buurman of een persoonlijke vijand van je hoeft maar een anoniem briefje of telefoontje te plegen met de politie, en je verdwijnt wellicht voorgoed, onnaspeurbaar, oncontroleerbaar, en zonder rechtsbijstand ergens in een gevangenis of speciaal "kampement", waar je wellicht nooit meer uitkomt, omdat je immers een terrorist bent, of daarvan verdacht bent, of verdacht gemaakt bent, en dat is genoeg om je op te sluiten, "bij verdenking van een terroristisch misdrijf".

Het hele beginsel dat je vrijheden alleen beperkt mogen worden als je veroordeeld bent door een onafhankelijke rechtbank verdwijnt ook: Verdenking - dus in de praktijk: verdachtmaking - voldoet.

Een of ander anoniem figuur (een vijand, iemand die je wil schaden, een sadist, een gek, een anonieme puber, de campagneleider van je tegenpartij, iemand van een ander geloof dan jij, you name it ...) heeft beweerd, volgens Onze Jongens van Onze Veiligheidsdienst dan, die jou daarom opgepakt hebben en verhoren, dat jij een terrorist zou zijn - en hop: weg ben je. Opgesloten voor "verhoor". Zonder toegang tot een advocaat. Indien voorzien van een advocaat, zonder recht op onafgetapt overleg met die advocaat. Zonder inzicht in de beschuldigingen tegen je, want dat mag geheim gehouden worden "in het belang van de Nationale Veiligheid". Enig iemand, vrijwel zeker anoniem "vanwege het gevaar van het terrorisme", heeft gezgd (of zu hebben gezegd, volgens je anonieme ondervragers) dat jij "een terrorist" zou kunnen zijn - en alle terreurmiddelen van de moderne staat worden op je losgelaten, en je verdwijnt in "een kampement", mogelijk voor eeuwig.

Waarom wordt deze politiestaat-maatregel ingevoerd of althans voorgesteld? Ofwel omdat de leidende bestuurders in domme paniek zijn, ofwel omdat ze besloten hebbem de rechtstaat de nek om te draaien, bijvoorbeeld omdat dit inderdaad veiliger zal zijn voor politici en burocraten.

Ik kan het niet anders zien, en wie dat wl kan moet mij eens duidelijk en precies uitleggen wat nu de verschilllen zouden zijn tussen, zeg, 2005 en 1965, in termen van "reel gevaar van terrorisme". Wat maakt de gevaren van Osama groter dan de gecombineerde gevaren van Brezhnev en Mao indertijd? Waarom zou nu de rechtsstaat afgebroken of verminderd moeten worden als dat indertijd niet nodig was?

En wat is "een terroristisch misdrijf" in hemelsnaam? Hoe verschilt "een terroristisch misdrijf" van een brigadier van politie die je in je kloten trapt omdat hij je haar te lang vindt of informatie "over terrorisme" uit je wil persen? Hangt het er soms vanaf of die brigadier voor de Amerikanen of Saddam werkt of een marteling marteling is of "noodzakelijk geweld in de strijd tegen de terreur van de vijand"?

Wat is het verschil tussen Onze Jongens die als beroepsmilitair "vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" aan het bevorderen zouden zijn met hun moordwapens, en al doende, zoals gebeurde, zeg 7000 mensen laten vermoorden, en een of andere fanaat die k al meent en beweert "vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" te willen brengen, in zijn geval alleen met zegen van De Profeet en De Sharia, i.p.v. De God der Christenen en De Democratie? Is het relevante verschil wellicht het verschil tussen de God van De Verlosser en de God van De Profeet dat bepaalt wanneer het doodschieten, opblazen, opsluiten, pijnigen, martelen, vervolgen etc. van iemand (zogenaamd, vermeend) voor "vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" een handeling tot "een terroristisch misdrijf" maakt?

Hoe verschilt de - zogeheten - "terreur" uitgeoefend of gedoogd door Onze Jongens van het - zogenoemde - "bevrijdend noodzakelijk geweld" van de vijand, wie de vijand ook mag wezen? Wanneer is "noodzakelijk geweld" van onze kant gn terreur? Als Onze Minister het zegt, met een ernstig gezicht, in een infotainment programma, met applaus uit een applausmachine?

  • "Voorts zijn er wetsvoorstellen in voorbereiding met betrekking tot de ontbinding van terroristische organisaties en inzake de apologie."

Is de verklaring dat Onze Jongens, de beroepsmilitairen van VMBO-denkniveau die aangesteld heten te zijn om "vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" te bewaren middels militaire terreur, militair geweld, wapengebruik, bedreiging met de dood en overige humanitaire vriendelijkheden, onmogelijk terrorististen kunnen zijn, maar altijd een soort humanitaire padvinders zijn, terwijl hun tegenstanders, die ongetwijfeld verbaal precies hetzelfde beogen, waarachtige terroristen zijn omdat ze onze tegenstanders zijn?

Of mag ik wellicht binnenkort de voorgaande alinea helemaal niet meer schrijven, omdat dit wel eens geconstrueerd zou kunnen worden door de landsadvocaat of zijn boodschappenjongen met een bul rechten als ware het "een apologie"? En is iets dan "terreur" als tegenstanders van Onze Regering het doen? Zodat ik of jij dan kunnen worden opgesloten als vermeende terrorist tot het einde der dagen, oncontroleerbaar en zonder vorm van proces, bijvoorbeeld te Guantanomo, wat toch immers een "kampement" is van Onze Bondgenoten, waar "terroristen" onbeperkt en zonder enig proces opgesloten zijn? Moeten we begrijpen dat een sergeant-majoor van de Amerikaanse marine nt en te nimmer ook maar iets kan doen waar ook maar de schijn van een mogelijke verdenking van zoiets onwesters, onchristelijks of onbehoorlijks als "terreur" aan zou kunnen kleven, volgens onze minister van justitie dan, en ook volgens de zeer objectieve en humane commandant van Abu Ghraib, ongetwijfeld?

Ik stel maar wat vragen, niet omdat ik geloof dat er geen terreur is van mensen tegen mensen, maar juist omdat ik weet dat "terreur" een emotionerende en onduidelijke term is, en gewoonlijk alleen wordt gebruikt voor het geweld dat de tegenstander gebruikt, terwijl het geweld van Onze Jongens vrijwel altijd als "herosch" wordt omschreven door onze kant. 

En trouwens... waarom zou iemand gn apologie mogen geven van iets? Inclusief wapens van terreur en massa-vernietiging, zoals de huidige minister van defensie Kamp met de aanschaf van moderne kruiswapens voor de Nederlandse krijgsmacht hoopt te verwerven?

Iemand heeft toch recht op verdediging? En op vrije meningsuiting? Het is toch vl beter als deze en gene idioot vrijuit hun idioterie kunnen spuien, zodat iedereen wt wat ze willen en denken, dan dat zo iemand z'n waanzin geheim houdt maar er wel naar handelt? Waarom mag iemand met een IQ van 85 ("VMBO-niveau") wl vechten voor "vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld" zonder de minste verdenking van terreur ("Mladic is my colleague"), en waarom mag ik - bijvoorbeeld - gn publieke twijfel hebben aan de verstandigheid van het besluit om zelfverklaarde collegaas van Mladic uit te sturen om mensen te beschermen tegen Mladic?

Wat doet een mening ertoe, hoe dom of kwalijk ook? Sinds wanneer mag je niet denken of zeggen wat je wilt? Sinds Donner en Balkenende de rechtsstaat af willen schaffen of inperken, zogenaamd uit naam van de rechtstaat, en voor het behoud ervan?

In historisch verband, over meningen die op zouden roepen tot terreur of revolutie of geweld: Waarom mochten indertijd de CPN en andere communistische partijen en groepen wl het socialisme en communisme nastreven, en de revolutie prediken, terwijl er honderdduizenden beweerde zwaarbewapende socialistische en communistische soldaten gereed stonden om oorlog te voeren, terwijl tegenwoordig een paar godsdienstfanaten niet zouden mogen zeggen dat ze de Westerse vrijheden af willen schaffen, en terugkeren naar de in hun ogen ideale verhoudingen van ca. 650 A.D.?

Ik sla wat navenante punten over en arriveer bij het laatste:

  • "Deze nationale ontwikkelingen gaan gepaard aan een niet minder omvangrijk pakket aan maatregelen op Europees niveau, om de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme te optimaliseren. Tijdens het Nederlands voorzitterschap vorig jaar is daartoe een omvangrijk programma aan acties en maatregelen vastgesteld. Een belangrijk beginsel dat daarbij is aanvaard, is dat terroristische bedreiging van de openbare orde en veiligheid van n lidstaat een bedreiging van die van ieder van de andere lidstaten vormt. Dat zal ertoe leiden dat de bijzondere bevoegdheden die ieder van de lidstaten heeft ter bescherming van de nationale veiligheid, mede ingezet zullen kunnen worden ter bescherming van die van andere lidstaten."

Merk eerst op dat er geen sprake is van burgers of menselijke individuen: Nee, het gaat voortdurend over de "bescherming" van "lidstaten". Merk vervolgens op dat het "recht" dat deze "lidstaten" hier zichzelf toegekend hebben, kennelijk onder noeste leiding van het Neerlands licht op wetsgebied dat Piet Hein Donner heet, nogal lijkt op wat Stalin zichzelf aanmatigde vanuit het Kremlin.

Want kijk wat er staat: Stel dat - ik noem maar Een Bondgenoot - de premier van Roemeni vind dat jij de rekening van een goede vriend van hem niet snel genoeg betaald hebt. Wg ben je in de kofferbak van de Mercedes van een ex-lid van de Securitate, tegenwoordig sub-hoofd terrorisme-bedreiging van het Roemeense Ministerie Voor Nationale Veiligheid, en geacht collega van en medestrijder met het hoofd van de AIVD "tegen het internationale terrorisme", om wakker te worden in een ondervragingscentrum god mag weten waar, met electroden op je kloten. "Dees ees really goink to hurt us more dan you, my friend, you know, but ve vould very much like to know...."

Overdrijf ik? Hm. Er zijn Duitsers uitgeleverd door onze democratische regering aan de anti-terreurbestrijders van het indertijd bevriende staatshoofd Hitler. "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." "If we believe absurdities, we shall commit atrocities."

En minister Donner schrf "dat de bijzondere bevoegdheden die ieder van de lidstaten heeft ter bescherming van de nationale veiligheid, mede ingezet zullen kunnen worden ter bescherming van die van andere lidstaten."

Want minister Donner mnt, als de drie musketiers en George Bush Jr., dat "terroristische bedreiging van de openbare orde en veiligheid van n lidstaat een bedreiging van die van ieder van de andere lidstaten vormt". De mediamieke versie hiervan is ongetwijfeld "En voor allen en allen voor n" - maar wat als de n Berlusconi is of Tony Blair, allebei niet gezegend met meningen over de gevaren van het terrorisme en de manieren van bestrijden daarvan die ik deel?

En wat als dat betekent dat de geheime dienst van Portugal of Roemeni hier in Nederland mag opereren, zogenaamd of echt vanwege "Het Gevaar Van Het Terrorisme"?

Kortom - mij overtuigen de Donneriaanse overdenkingen en plannen in het geheel niet.

Het beginsel dat ikzelf hanteer is in ieder geval heel inzichtelijk, heel eenvoudig, en eeuwen oud, en ook terug te vinden in teksten die zelfs een Donner en Balkenende ooit hebben moeten lezen voor hun tentamens: De beste en vaak enige verdediging tegen staatsterreur is een gehandhaafde rechtsstaat zonder geheime politie, met habeas corpus, zonder gevangenzetting alleen op verdenking, zonder een speciaal soort misdrijven tegen de staat, al dan niet "terroristisch" geheten, zonder stelselmatige afluisterpraktijken en schending van het briefgeheim, en met vrijheid van meningsuiting, inclusief het uiten van meningen die strijdig zijn met de bestaande opvattingen of rechtsorde.

Want de verreweg grootste en gevaarlijkste terroristische organisaties zijn en waren altijd de politie en geheime diensten van staten.  Altijd, gedurende de hele bekende geschiedenis.


Later meer n.a.v. Donner. Het bovenstaande bevat in ieder geval overwegingen die ik tot nu toe van niemand hoorde of las, terwijl ze toch echt niet zo vreselijk vreemd of niet voor de hand liggend zijn.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 29 oktober 2005