Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 14 maart 2005             

 

Beste Freek,

Deze keer gaat het vooral over Femke Halsema, de fractieleidster van GroenLinks, die een paginagroot interview had in de NRC van 12 maart, inclusief portretfoto.


Halsema over hysterisch Holland

Femke Halsema is de tegenwoordige fractieleidster van GroenLinks, en in die capaciteit de opvolger van Paul Rosenmöller, en relatief daaraan - ex-quasi-marxistische vakbondswerkende zoon van een Rotterdamse havenbaas, fils à papa le grand bourgeois avec des problèmes psychologiques - een hele vooruitgang, als het om geloofwaardigheid gaat tenminste.

Ze laat zich in de NRC van 12 maart paginagroot interviewen, onder de nogal larmoyante kop 'Eenzaam in tijden van hysterie', waarover hieronder meer.

Ik wil echter beginnen met wat op te merken over haar en haar type, zeg de Prominente Politieke Nederlander, oftewel de PP-kaste, die overigens óók in andere Europese landen makkelijk aan te wijzen is, want het is een behoorlijk evident sociaal-politiek verschijnsel.

Dit is feitelijk de nieuwe, zeg postmoderne adel: Voor het leven voorzien van posities, inkomen, status, de beste banen, toegang tot de media en alles wat daarbij hoort, niet meer op basis van verondersteld blauw bloed, maar zogenaamd op basis van 'de Volkswil', zoals uitgedrukt in een eventueel kort en toevallig kamerlidmaatschapje. En dan niet vanwege die paar jaar kamerlidmaatschap, maar feitelijk omdat Ons Soort Mensen - de Prominente Politieke Nederlander, niet jij en ik - dit voor elkaar verzorgt ongeacht politieke partij of kleur, wat bovendien makkelijker is dan vroeger onder echte adel, omdat de PP-kaste numeriek veel geringer is, en rijk voorzien is van ambtelijke kruiwagens, die hen dienen omdat zij die kruiwagens weer helpen. Zo gaat dat in een gebureaucratiseerde ochlocratie, die door de ochlocraten uitgevent wordt als 'parlementaire democratie'.

Een fraai voorbeeldje is Ina Brouwer: Ooit een paar jaar volstrekt mislukt fractieleidster van de CPN (0 zetels), maar desondanks sindsdien voorzitster van dit, voorzitster van dat (Emancipatieraad, Vrouwentoestanden, commissies van allerlei soort mits goed betalend) met praatjes van hier tot gunder, en een tot de dood verzorgd luizenbestaan als één van Ons Soort Mensen - de Prominente Politieke Nederlander, zeg de PPN'er.

Het wat opvallende van Brouwer is haar volledig feitelijk falend fractievoorzitters-schap samen met haar CPN-achtergrond, maar het Ons helpt Ons beginsel van PPN'ers en het beginsel van de overerflijkheid van macht, status en baantjes op basis van kind-zijn-van behoren evident te zijn:

Kinderen van ministers die onmiddellijk wethouder van Amsterdam worden na hun studie (Hester Maij, dochter van ex-minister Maij, CDA) evident vanwege haar kind-zijn-van, en zeker niet vanwege uiterlijk of hersens; of ook weer minister worden (Jozias de brallende brulboei, zoon van een minister Van Aartsen); en zo nog héél wat meer (Donner, minister uit een geslacht van ministers): In Nederland is de politieke 'democratisch verkozen' kaste zowel overerfelijk aan het worden, als dusdanig ingericht dat wie er eenmaal ingekomen is voor het leven verzorgd wordt door de vrienden en collega's van Ons Soort Mensen, eenvoudig òmdat ie tot Ons Soort Mensen behoort, en Ons Soort Mensen elkaar hand- en spandiensten verlenen en precies daardoor bewezen hebben erbij te horen. En o ja: Er is een geheel moderne, wat zeg ik: coole cant-term voor: Netwerken.

Een tweede opvallend punt is dat deze brahmanen van de Nederpolitiek zèlden of nooit normaal maatschappelijk gefunctioneerd hebben, in een gewone functie, met écht werk. Dit geldt de genoemden en kan geïllustreerd worden met Femke Halsema: Gestudeerd (criminologie - niet bepaald intellectueel veeleisend) en vervolgens heel snel kamerlid op basis van uiterlijk en babbel. Hoe het in het échte leven toegaat heeft ze nóóit kunnen leren, maar beslissen over de kansen van anderen als parlementariër spreekt voor haar kennelijk vanzelf: 'Het Volk koos haar', meent ze ongetwijfeld, en dat dit op basis van misleiding, leugens, propaganda en illusies was is háár geen zorg of diende haar voordeel en carrière. ("De kiezer heeft altijd gelijk", heet dat, in de monden van de PPN'ers.)

Toch heeft ze - relatief gesproken, dan - een paar punten vóór op anderen: Niet dom, niet onappetijtelijk (à la Terpstra, Jorritsma, Kroes, Verdonk e.d. zwaar compenserende uiterlijke vrouwelijke misbaksels), geen evidente poseur en ellebogenwerker met een stoornis als Rosenmöller, en wellicht - in haar soort van Politieke Adel - zelfs enigermate integer, voorzover dat mogelijk is voor wie een volwassen leven lang doorbrengt in politiek Schlaraffenland, en nauwelijks weet hoe het werkelijk toegaat in de maatschappij op lager niveau dan kamerlid.

Maar laten we eens kijken naar haar meningen. Er is het interview, maar de reden waarom ik er feitelijk over schrijf is een bijgeleverd kadertje, dat ik hier reproduceer omdat ik het - ja, zelfs dàt kan me overkomen - ééns ben met haar hierover:

Voorstellen die Femke Halsema te ver gaan:
 • Een deel van de nieuwe anti-terreurmaatregelen van het kabinet zoals:
  - Het strafbaar stellen van het goedpraten van 
     gepleegde  misdaden
  - De introductie van straatverboden en
    meldingsplichten op basis van vage vermoedens
  - De mogelijkheid mensen twee jaar in voorlopige
    hechtenis te houden
  -
  De mogelijkheid mensen op grond van vage
    vermoedens  te weren van aangewezen
     risicogebieden als Schiphol of het Binnenhof
 • Het voorstel van het CDA om tijdelijk grondrechten als de vrijheid van meningsuiting (via Internet bijvoorbeeld) te ontnemen aan burgers die deze willen misbruiken om de rechtsorde te vernietigen
 • Het voorstel van CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen nieuwe politieke partijen te verplichten hun doelstellingen te laten toetsen door de rechter
 • Voorstellen binnen de VVD om artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, boven andere grondrechten te stellen
 • Het plan van minister Verdonk om dossiers openbaar te maken van asielzoekers die klagen


Het is de moeite waard deze lijst van krankzinnigheden herhaaldelijk door te lezen, en je af te vragen waarom de algemene plicht om gemuilkorfd op straat te moeten gaan, met je identiteitsbewijs in je muilkorf - afgezien van Kamerleden, uiteraard: Verschil moet er zijn, immers - en voorzien van een door de politie automatisch te bedienen hartstilstand-implantaat voor wie toch durft op te vallen nog niet opgevoerd is door CDA of VVD 'vanwege het gevaar van Het Terrorisme' (zegge tot nu toe, geheel feitelijk: 1 of 2 Nederlandse doden en wat brandjes, en een stelletje brallende pubers op het internet). Het zou immers zeker effectief zijn én veel immigranten schelen.

Maar goed, over naar Femke's meningen - en ik geef alleen een selectie: Het origineel zal wel, al dan niet tegen betaling, op de NRC-site staan, of ook op de internet-pagina van GroenLinks:

"Ik vind dat zich van de grootste regeringsfracties een grote mate van hysterie heeft meester gemaakt. En dat vind ik volstrekt onverantwoord."

Daar is ongetwijfeld iets van waar, en de reden is eenvoudig: De regerings- en kamer-leden hebben doorgekregen dat ook zij wel eens gevaar zouden kunnen gaan lopen. Dus wèg met die grondrechten. Voorbeelden staan in het kader.

Maar ik betwijfel of hysterie de hele verklaring is: Het is toch wel een érg prettig iets dat de Staatsorganen en machtsélite met een vaag beroep op 'terrorisme' - nogmaals: tot nu toe, geheel feitelijk: 1 of 2 doden en wat brandjes, en een stelletje brallende pubers op het internet - alle macht aan de Staatsorganen en machtsélite kunnen brengen, want dat regeert natuurlijk nog een stuk makkelijker en - menen zij - veiliger voor hen zelf: Geen kritiek meer, geen tegenstanders meer, en iedereen die niet doet wat de machtsélite opdraagt 'in een kampement' (Wilders' ideaal en terminologie).

Er zit dus zeker ook een deel 'All power corrupts' achter, en een aanzienlijk deel egoïsme en grove leugenachtigheid. En natuurlijk de vastbesloten wil bij velen van de machtsélite de sterkste terreur-organisatie te leiden die gevormd kan worden, zowel uit angst voor wat ze persoonlijk zou kunnen overkomen, als uit machtswellust. Verder speelt het gebrek aan kennis, intelligentie, moed en karakter bij de grote meerderheid van kamerleden en regeringsleden ongetwijfeld een belangrijke rol, en gebrek aan elementaire kennis van politiek, recht en filosofie.

Kortom: Hysterie is er, maar het is lang de enige factor niet, en wellicht een factor die eerder welbewust gecultiveerd wordt dan persoonlijk ondergaan, door de immers op afroep met beveiligers omringde leden van de Neerlandse machtsélite. Trouwens - voor een deel zal dat ook wel geil voelen voor ze en kicken zijn: Omringd door bewakings-gorilla's voelt ook het minste en domste kamer- of regeringslid zich een hele piet.

Hier is Femke's eigen verklaring voor een en ander:

"Het past in een neoconservatieve agenda. Ze maken grondrechten een politiek instrument in handen van de macht. Zo wordt bij mensen tegenmacht weggehaald. Dat vind ik neoconservatief."

Ik vind dit vage woordmagie. Wat er in feite wordt gedaan is heel simpel: Generaties bestaande grondrechten van vele miljoenen worden eenvoudig afgeschaft omdat het bestaan ervan mogelijkerwijs enig gevaar zou kunnen opleveren voor een klein handjevol kamer- of regeringsleden. Ook heeft dit weinig met 'conservatisme' te maken - al is de term en het begrip 'reactionair' volkomen op z'n plaats. Maar die gebruikt Femke niet.

Dan spreekt ze een waar woord op een zinnige vraag:

Weten uw tegenstanders niet wat ze doen?
[stilte] "Ik geloof dat ze wel weten wat ze doen. Ik denk dat het sterk electoraal gemotiveerd is."

Juist. Helaas trekt ze niet de konsekwentie: Als er dan zoveel domme, hysterische, nauwelijks opgeleide, nauwelijks kunnende lezen of schrijven zijnde kiezers zijn, en zulke domme, slechte, luie of gestoorde populistische politieke profiteurs daarvan, schaf dan in plaats van de rechtsstaat gewoon het kiesrecht voor politiek stemvee af, en laat alléén kiezen of gekozen worden wie een universiteit of - minstens - VWO heeft weten te doorlopen, overigens met gelijke kansen voor iedereen om te doorlopen, én goede studie-beurzen, én beter onderwijs.

Het is héél simpel, héél effectief, héél eerlijk zolang iedereen gelijke rechten heeft te studeren, en zelfs ook heel democratisch, want iedereen mag blijven meepraten of schelden, ook zij die te dom, te onbeschaafd of te laag opgeleid zijn om mee te kunnen stemmen, en mag wèl z'n ideeën blijven uitdragen. (Zie: Vrijheid van meningsuiting.)

Ook is het een heel effectieve maatregel om toekomstige Hitlers te voorkomen - want óók Hitler kon de macht krijgen via populistische propaganda onder het toenmalige Duitse 'democratische' kiesvee: Zonder algemene parlementaire democratie, met veel domme en weinig rationele kiezers, was een evidente psychopaat als Hitler nooit aan de macht gekomen - geen meerderheid van universitair behoorlijk opgeleiden, hoe onderling verschillend ook van opvattingen en wensen, kiest een dusdanig evident gestoorde braller en populist, was het alleen uit welbegrepen eigenbelang. (Het is natuurlijk niet gezegd dat een dergelijke meerderheid wèl altijd verstandige keuzes zal maken. Maar dat is weer een ander uiterste. En nooit zal de wereld of de mensheid perfect worden.)

Femke zegt nog iets zinnigs:

CDA en VVD willen de Nederlandse staat weerbaar maken tegen het internationale islamitische terrorisme.
"Die redenering is zo'n miskenning van wat de rechtsstaat is. Er is een internationale terrorismedreiging die ook Nederland raakt, de gewelddadige criminaliteit neemt toe. Maar onze belangrijkste bescherming voor de samenleving is nu juist de democratische rechtsstaat. (..) Ik heb er heel grote moeite mee als de rechtsstaat zó uit het raam gelazerd wordt als-ie even niet uitkomt."

Ja, dat is in beginsel zo - maar ze vergeet weer een konsekwentie te trekken die toch weer tamelijk voor de hand ligt: Een regering die z'n eigen bevolking in meerderheid vertrouwt, en die meent dat het land wordt bedreigd door terreur, die bewapent de bevolking, omdat immers de bevolking én de basis van de democratische rechtsstaat is én deze moet kunnen verdedigen én zelf het recht behoort te hebben zich tegen terreur te kunnen verdedigen anders dan door de politie te mogen bellen, die tòch niet komt voor de doorsnee, want het immers 'te druk' heeft met het beschermen van de leden van de machtsélite.

Is dit een gevaarlijk voorstel?

Het werkt in Zwitserland en in de Verenigde Staten, al eeuwen. Niet probleemloos, ik geef het grif toe, maar wel met de garantie dat het érg moeilijk zal zijn voor islamitische terroristen, zelfs héél grote hordes daarvan, om de bewapende bevolking van de Verenigde Staten - toch Onze Democratische Geallieerde, ongetwijfeld Een Voorbeeldige Rechtsstaat, afgezien van enige smetjes? - te onderwerpen middels terreur.

Hier in Nederland, zo vrees ik, met een systematisch ontwapende bevolking, en het uitschot, de zwakkelingen, de stommelingen, de onbeschaafden en de conformisten in het ambtenariaat en de politie, zijn duizend lichtbewapende fanaten meer dan genoeg om de regeringsgebouwen en de macht over te nemen (en zal het ambtenariaat prompt trouw aan de nieuwe machthebbers zweren, en er voor zorgen dat mensen als ik, en waarschijnlijk ook Femke, snel spoorloos verdwijnen).

Er zullen wat meer doden onder burgers vallen door onderlinge afrekeningen in een staat waar gewone burgers probleemloos bewapend mogen zijn - maar het gevaar geterroriseerd te worden door criminelen is dan ook weer een stuk minder, wanneer die weten een gewapende burgerwacht tegenover zich te kunnen vinden, en niet een handjevol toch al minstens gedeeltelijk corrupte politie-beambten.

En die paar meer doden zijn een geringe prijs voor de zekerheid dat een land van vele ongewapende weerloze miljoenen NIET onder de voet gelopen kàn worden door duizend fanaten met wapens - en zal overigens niet meer aan mensenlevens kosten per jaar dan een verhoging van de maximum-snelheid met 20 kilometer, die wèl serieus overwogen wordt.

Is dit een ondemocratisch voorstel?

Nee, in het geheel niet: Als je een bevolking in grote meerderheid vertrouwt te stemmen, of vertrouwt auto te rijden, of vertrouwt werk te doen, en al die dingen gebeuren immers vanzelfsprekend, dan kan je een bevolking óók in grote meerderheid vertrouwen met wapens, zeker als je dat registreert, reguleert en afhankelijk maakt van onderwijs in het gebruik en de gevaren ervan, en strenge straffen zet op misbruik.

Nogmaals: Het kàn en màg en gebèurt al eeuwen bij onze democratische partners de V.S. en Zwitserland, en spreekt wat jachtgeweren betreft ook vanzelfsprekend in Scandinavië. Als het in Nederland dus zogenaamd niet kan, dan alleen op basis van het argument dat de Nederlandse bevolking daar in meerderheid te dom of te slecht voor zou zijn, en een Nederlandse politie-agent, of zogeheten  burgerbewakingsdienster, wèl vertrouwd kan worden, maar de burgers die deze zouden moeten bewaken en voor de kosten opdraaien niet.

Om terug te keren tot Femke: Een stuk verder - en ik zei al dat ik redelijk wat oversla, en houd mijn eigen ideeën dan ook voor zinniger dan de hare:

Maakt dat u bang?
"Het kan zo niet doorgaan met de Nederlandse democratie. Het is tijd voor bezinning. Ik wil een oproep doen aan alle politici om bij zichzelf te rade te gaan hoe om te gaan met de angst onder de bevolking. Verhagen doet alsof zíj, de moslims, het hier gaan overnemen, Van Aartsen noemt Nederland een land van valse tolerantie, the polder of evil. Ze stapelen angstbeeld op angstbeeld. Zo zetten zij onze democratische traditie van pacificatie op het spel."

Tsja: "een oproep doen aan alle politici"?! Waarom niet aan alle leden van de adel, alle vishandelaren, of alle golfers? Of alle drugshandelaren, pooiers of dominees? Of waarom niet: Aan alle Nederlanders? Nu, omdat ze die in meerderheid niet vertrouwt; omdat ze die in meerderheid dom, hysterisch en ongeïnformeerd vindt.

Ik ook, maar ik zèg het tenminste eerlijk, anders dan zij, en ik durf de konsekwentie aan: Wie niet bekwaam is tot een redelijk oordeel behoort niet te mogen stemmen over anderman's belangen, rechten en kansen. En de enige objectieve, niet-partij-gebonden en niet-religieus-geconformeerde manier om zo goed mogelijk te garanderen dat wie stemt althans redelijk kàn oordelen op basis van kennis en gebleken bekwaamheid is dat wie stemt de hoogste of één na hoogste publieke vorm van algemeen onderwijs met goed gevolg doorlopen heeft. (Zeg: Bij wijze van inburgeringsexamen, omdat dit zo'n populaire term is.)

Bovendien, voor de ambiërende Fortuynen, Wildersen, De Winters, Van Aartsens, Verhagens en andere levensgevaarlijke populisten: Dat ruimt met één klap én de meute van miljoenen driekwart analfabete auwtogtonuh Tokkie-stemmers op (had je maar een doctoraal Nederlands moeten doen, jongens: Eigen schuld, dikke bult!) én de meute van mogelijk miljoenen ook al driekwart analfabeet allochtoon islamitisch gelovig kiesvolk op (had je maar een doctoraal medicijnen moeten doen, jongens: Eigen schuld, dikke bult!). Iedereen mag stemmen, mits begaafd en beschaafd, in een beschaafde en échte rechtsstaat.

Opnieuw: Voorwaarde is wel algemeen toegankelijk goed en gratis onderwijs - waar na 40 jaar wanbeleid veel aan schort, maar dat kan dan ook snel heringevoerd worden, met een kiezende in meerderheid verlichte democratische minderheid gerecruteerd uit de hele bevolking op basis van bewezen minimaal talent, en is dan ook in het belang van het behoud van de beschaving en de rechtsstaat voor iedereen, door het populisten onmogelijk te maken de macht te verkrijgen via een meerderheid van misleid dom kiesvee. Zoals het nu in Nederland is, en in Duitsland was voor de opkomst van Hitler.

Ik ga weer verder met Femke's meningen. En nu wordt het een beetje verwarrend, althans voor iemand die wel eens wat over politicologie, sociologie en geschiedenis las, zoals de meeste kiezers en kamerleden niet of nauwelijks, in Onze Dommocratische Rechtsstaat:

Staat u in de liberale traditie?
"Economisch ben ik niet liberaal. Maar ik voel me wel zeer verwant met het Amerikaanse liberalism. Dat gaat om het beginsel van de vrije burger - vrij van een tirannieke overheid. En die burger mag dan wel een beroep doen op de overheid om bevrijd te worden uit achterstand. In die liberale traditie sta ik - en in de traditie van Thorbecke."

Het verwarrende is dat Femke Europees liberalisme verwart met wat de Amerikanen geen liberalism maar libertarianism noemen (omdat het hele politiek-terminologisch apparaat in de V.S. anders gebruikt wordt dan in Europa) en vervolgens zich op een Nederlands afgodje beroept, terwijl ze véél beter John Stuart Mill had kunnen aanhalen - 'On Liberty', 'On Representative Government' - maar dat zal Femke niet bekend zijn, noch uit eigen inzet noch uit de studie criminologie.

Verder is het verwarrend dat een GroenLinkse, ex-socialistische zwaar linkse fractie-leidster zich beroept op 'de liberale traditie' als kwam ze uit de VVD. Maar het is helaas waar dat Jozias van Aartsen, nominaal 'liberaal', feitelijk een reactionaire populist en overigens een domme windbuil is. En ik zeg dit niet omdat ik deze oen zo graag kwets, maar omdat ik het vreemd vind dat een redelijk intelligent man als Dijkstal opgevolgd wordt door een hol maar zeer verwaten klinkend vat dat hoogstens de helft van Dijkstal's intelligentie heeft en geen duizendste van z'n kennis. (Trouwens: Ook van Dijkstal ben ik geen fan. Maar ik ben niet blind voor evidente grote verschillen in kennis en intelligentie, en vandaar.)

Dan komen we aan bij Femke's irritaties over de meningen van minister Rita Verdonk, inderdaad een griezelig mens. Ik vat ze hier even samen uit het interview

Wat minister Verdonk (ex-gevangenisbewaarster) meent te kunnen zeggen:
- moslims hebben nu eenmaal een lager incasseringsvermogen
- wij in Nederland kennen mijn en dijn (te begrijpen als: Moslims niet)

En er zijn meer voorbeelden van Verdonkse onderbuikgevoelens van dit soort. Waarom heeft ze en uit ze deze? Ik heb het al eens opgemerkt: Wie in Nederland gevangenisbewaarder of bewaker wil zijn is kennelijk een sadist. Dat is mogelijk aangeboren, en dus excusabel, en wie weet uitstekend materiaal voor gezegde functies ('met boeven vang je boeven', immers) - maar behoort een beletsel te zijn om minister te worden of blijven, helemaal van Vreemdelingenzaken.

Weer wat verder lezen we over Femke's droefheid en aangeslagenheid:

"Ik ben van begin november tot aan de kerst heel verdrietig geweest. Toen ik op vakantie ging, maakte dat gevoel plaats voor een zekere onthechting. Dat was mijn redding. Ik moest terug naar de hoofdvraag: waarom zit ik ook alweer in de politiek? Wat zijn voor mij belangrijke waarden? Wat wil ik bereiken?"

Kortom: Deze leidende politica heeft géén antwoorden op hoofdvragen. Ze hàd natuurlijk gedurende haar verdrietige tijd Nedernieuws kunnen lezen, die immers die tijd behandelen, in leesbaar, zinnig proza, maar ik vrees dat dit wat veel verlangd is door mij.

Antwoord op de hoofdvragen van Femke geeft Femke niet in het interview, of nauwelijks. Maar goed dan: Sinds Machiavelli of eerder zitten politici in de politiek voor hun eigenbelang en hun partijbelang, en willen bereiken dat die bevorderd worden - zo moeilijk is dat niet, zoals het ook niet moeilijk is te begrijpen dat ze graag mogen liegen over landsbelang.

En nu over Femke's feministisch gedachtengoed en manier van denken:

Zou Hirsi Ali inhoudelijk, met haar strijd om de emancipatie van moslimvrouwen, bij GroenLinks passen?
"Nee! GroenLinks bedrijft geen godsdienststrijd. Wat zou het een verademing zijn als ze wat meer anti-man werd en wat minder anti-islam."

Dit - 'wat meer anti-man werd en wat minder anti-islam' - is weer het authentieke links-totalitaire feministische geluid dat ik zo goed van de UvA ken: "Hop, hop, hop, hangt de mannen op!", nietwaar. (Of was het 'de socialisten'? Never mind.)

Het is kwalijke onzin, maar zó heeft Femke dat geleerd. (Ikzelf zou trouwens willen dat Hirsi Ali eens een keer rationeel en redelijk werd, en dacht, en sprak, maar ja. 't Is veel gevraagd, helemaal voor een Nederlands kamerlid, geef ik toe.)

Ik geef Femke overigens na dat ze vervolgens een klein beetje zinniger gaat klinken, hoewel om te beginnen bepaald niet helderder, en vat samen:

Hoe wilt u de strijd tegen de 'extreme krachten' voeren?
"Mijn tegengeluid tegen het neoconservatisme is dat ik pleit voor tolerantie als doorleefde acceptatie, en voor een perspectief van insluitend burgerschap."
(...)
"Dat betekent dat ik accepteer dat ik - binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat - hele grote meningsverschillen en waardenconflicten kan hebben. Tolerantie wil niet zeggen dat je doet alsof je het niet ziet, het betekent juist de confrontatie zoeken. Maar als iemand in vrijheid kiest voor een levenswijze die ik weerzinwekkend vind, moet je dat respecteren."
(...)
"Als je de samenleving in balans wilt houden, moet je mensen de ruimte geven om een beetje anders te zijn."
Wat is er doorleefd aan die ruimdenkendheid?
"Dat tolerantie niet zonder slag of stoot gaat. Ik vind dat de SGP het recht heeft een theocratische staat na te streven, een staat met de bijbel zoals ze het zelf noemen, maar ik zal elke gelegenheid aangrijpen om hun argumenten te weerleggen. En dezelfde voorbeelden zijn over de islam te geven."

Hm. Ik heb in de vorige Nedernieuws mijn eigen positie over vrijheid van meningsuiting gegeven, en kan verwijzen naar mijn commentaar bij Multatuli's idee 855 voor een zinniger notie van tolerantie. Ik citeer mijzelf:

Wie eerbied of respect voor alle meningen belijdt liegt als ie niet gestoord is. Maar het is de moeite waard een mogelijke redelijke grondslag van deze belachelijke eis van universeel respect aan te geven: Men verwart tolerantie met respect.

Voor tolerantie van andersdenkenden is veel te zeggen, althans zolang de andersdenkenden hun opvattingen niet middels geweld trachten te verbreiden. Hiervoor zijn drie fundamentele redenen:

(1) Ieder mens kan weten veel niet te weten en zich vaak te vergissen, hoeveel moeite hij ook doet.
(2) Ieder mens kan weten dat menselijke vooruitgang het resultaat is van langdurige discussie en speculatie gedurende vele generaties.
(3) Ieder mens is in vrijwel alle omstandigheden gediend bij het voortbestaan van een vreedzame samenleving waarin hij kan zeggen en schrijven wat hij wil.

Maar tolerantie is in het geheel niet identiek met respect: Ik tolereer veel dat ikzelf dom of kwalijk vind. Onzinnige denkbeelden verdienen tegenspraak, weerlegging en spot - maar niet het uitmoorden van hun voorstanders.

De zinnige en beschaafde opvatting komt op het volgende neer:

 • Iedere mening mag in beginsel uitgesproken en bediscussieerd worden.
 • Iedereen die de meningen van anderen tolereert verdient tolerantie.
 • Geen enkele mening verdient vanzelfsprekend respect.
 • Wie respect verlangt van een ander doet dit uit gebrek aan respect voor zichzelf - én voor de ander.

Nu sla ik weer het e.e.a. over om bij een andere vreemde passage uit de mond van een GroenLinks kamerlid te arriveren:

Uw critici vinden dat u de wereld te mooi voorstelt.
"Als links ergens lang van doordrongen is geweest - en dat gaf ons ook de naam zedenmeesters te zijn - dan was het wel van het idee dat de wereld slecht is. En dat idee heeft mij ook niet helemaal verlaten. Ik heb nog in de Kamer aangehaald dat mensenrechten door ervaring samengestelde regels zijn om een kwade menselijke natuur in te dammen."

Wat mij hier verbaast (en ook weer niet, want zo praten politici) is hoe makkelijk en vanzelfsprekend hele intellectuele tradities van vele generaties geherdefinieerd worden, zo uit de losse pols, voor het argumentatief gemak van het moment.

Immers, één fundamenteel uitgangspunt van 'linkse' - anarchistische, socialistische, communistische en verwante - idealen en denkbeelden was nu juist de maakbaarheid van de samenleving en de goedheid van de mens. (Allebei gaan in ieder geval terug tot Rousseau en de Franse Revolutie.)

Het eerste is vanaf het begin tegengesproken door de conservatieven, en betwijfeld door de liberalen, in beide gevallen van alle soorten, en het tweede is altijd tegengesproken door zowel de conservatieven als de Christenen van alle soorten: Sinds de zondeval is de mens slecht, zondig, geneigd tot alle kwaad en in staat tot weinig goeds. Menen de Christenen, en veel conservatieven.

Het gaat mij hier niet om wat juist is - het gaat me hier alleen om wat al eeuwen lang verstaan wordt onder "links", "conservatief", "liberaal", en "christelijk" - en ik vind het vreemd dat een fractieleidend kamerlid dat niet weet of glashard ontkent.

Wat Femke beweert - citeerde - over mensenrechten is terecht, en ik moet haar ook nageven dat ze vervolgens overwegend zinnig reageert op een bezwaar van de interviewer dat in de lijn van mijn objectie ligt:

Dat is een klassiek conservatieve gedachte.
"Ja, maar het zit ook de erkenning in dat het grootste kwaad altijd aangericht wordt door staten. En dat besef lijken wij een beetje te verliezen in onze veilige democratie. Ik zou het verwijt van naïef idealisme wel eens aan de andere kant willen maken. Neoconservatieven hebben een eindeloos vertrouwen in de sterke staat. Daarin zit onvoldoende het besef dat staten tot geweld in staat zijn en zich kunnen misdragen tegen burgers. Als de geschiedenis ons iets kan leren, dan is het dat."

Dit is in beginsel juist - en het grote gevaar van het zogenaamde islamitische terrorisme is dat de Amerikaanse en Europese staten door de machtsélite van het moment, of door een op hysterie inspelende totalitaire populist, hervormd worden tot terreurstaten.

Tot zover het interview met Femke Halsema over hysterisch Holland en haar eigen ideeën over een betere Nederlandse samenleving. De korte samenvatting moet zijn: Het zal wel goedbedoeld zijn, en ze is ongetwijfeld één van de minder domme en minder slechte kamerleden - maar met de parlementaire machtsélite die Nederland heeft kun je het beste ófwel heel gelovig worden en op de Heer vertrouwen, ófwel naar een beschaafder, veiliger, mooier buitenland verhuizen, als je enige hersens en initatief hebt.

Gelukkig heeft de Heer, als ie bestaat, het zo ingericht dat er behoorlijk veel van dergelijke landen zijn - als ik dat tenminste nog mag zèggen van Jozias der Führer, wat geloof ik niet meer zo is, als het aan hem ligt, in Onze Democratische Rechtsstaat.

Maar vandaar dan ook mijn advies: Wie een IQ boven de 115 heeft (jammer, Jozias) en gezond is (pech voor mij) die is elders in de wereld veel beter af, en kan daar makkelijk een bestaan opbouwen. Weet ik uit bittere ervaring. 't Is dat ik nu 27 jaar ziek ben, maar anders wist ik wel wat ik met deze polder of evil (Urheber: Jozias der Führer) moest: Zo spoedig mogelijk verlaten. Intelligentie en Nederlanderschap zijn vrijwel onverenigbaar, althans ... voor wie eerlijk is, en moed heeft te zeggen wat hij denkt.


Nou, dat was het weer, broer. Femke zou zich gevleid moeten voelen, want dit is de langste Nedernieuws tot nu toe, althans op de site. Ik vrees dat het voor haar noch Neerland enig verschil zal maken, en er hoeft - bijvoorbeeld - nog maar één gek de Heilige Ayaan af te schieten, of de Wildersen komen dommocratisch aan de macht en ik moet mijn polsen doorsnijden uit gebrek aan gezondheid naar het buitenland te vluchten.

Iemand moet het soort dingen durven zeggen dat ik schrijf - en bovendien: Er is niets in wat ik zeg dat bijvoorbeeld Jefferson, of Paine, of Burke vreemd zou treffen, hoe vreemd en vreselijk het ook mag zijn volgens de Joziassen of Femkes.

Wat te doen als Nederland in handen van staatsterroristen valt is een brug die ik bestudeer als het eenmaal zover is. Ondertussen kan je je gelukkig prijzen in Denemarken te leven. Ook de Denen zijn niet allemaal even verstandig, en Deens blijft een vreemde fonologie hebben, maar - als ik dat mag schrijven, en ik geloof niet dat het mag van Jozias of Geert in deze polder of evil - het lijkt me een beter, aangenamer, mooier en véél veiliger land dan Nederland.

Was ikzelf maar nooit uit Noorwegen weggegaan! Of in Engeland gebleven!

Het beste,

Maarten.

 

 

Nedernieuws 14 maart 2005