Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 10 september 2005             

 

Beste Freek,

De carnitine waarvan ik vorige keer kort verhaalde doet nog steeds weinig of niets, en ik heb gewoonlijk verdomd weinig energie en tamelijk veel pijn - en het "veel" slaat minder op de intensiteit (het voelt niet als kiespijn of een gebroken been) dan op de duur, want ik heb het wel meestal, en sta er mee op en ga er mee naar bed, en dat wordt op de duur erg belastend, althans met de hulp die ik al de helft van mijn leven geniet, in Onze Welvaartsstaat: Geen, behoudens een minimale uitkering. En een minimale uitkering is tegenwoordig bittere armoe, vooral dankzij Balkenende en consorten, en ook - al wil men dat niet horen in Nederland - Pim Fortuyn. Want zonder Pim was er geen Balkenende c.s. aan de macht geweest.

Maar goed - hier is weer wat Nedernieuws.


Corruptie: Ik had het eerder over corruptie in Nederland, en in feite gaat een deel van mijn site daarover. Mijn eigen diagnose, gebaseerd op veel eigen ervaring, is dat Nederland zeer corrupt is, maar dat het de gemiddelde Nederlander niet raakt en niet interesseert, omdat het vooral lokale en institutionele corruptie is, en de gemiddelde Nederlander zelf ook graag illegaal hennep teelt en xtc slikt en handelt, maar dat in heel àndere termen dan 'corruptie' ziet.

Met 'lokale corruptie' bedoel ik de corruptie die samenhangt met specifieke lokaties, bedrijven, soorten werk - bijv. tuinbouw (veel illegale arbeiders), prostitutie (zogenaamd legaal maar een zwart circuit), huizenmarkt (onroerend goed: veel witwassen van drugsgelden), drugshandel in het algemeen en in bijzondere gevallen, etcetera. Ik denk dat er in Nederland veel van is, o.a. omdat de Nederlander een handelaar is, en dat het erg moeilijk is er harde cijfers voor te vinden, ook in vergelijking met andere landen, omdat zoveel van wat feitelijk corrupt is - het gebruik van de WAO, het telen van hennep - volkomen geaccepteerd is onder de doorsnee.

Daarbij: Nederland is feitelijk groot geworden door de protectie en bescherming van de lokale corrupties van de VOC, zodat het aannemelijk is dat dit soort corruptie in Nederland héél goed gedijt, al minstens 4 eeuwen. Het héét alleen nooit 'corruptie'.

Met 'institutionele corruptie' bedoel ik de corruptie die samenhangt met welbepaalde bedrijven, bedrijfstakken, bedrijfsculturen en bestuurlijke instituties - drugshandel weer, gemeentelijk bestuur, landsbestuur, Nederlandse bouwbedrijven, etc. Ook hier denk ik dat de corruptie vrij algemeen is in Nederland

 • (1) omdat er vrijwel geen effectieve controle is op enig bestuurlijk handelen van overheden, die zichzelf niet controleren, en feitelijk boven alle controles staan
 • (2) omdat waar wèl controle is er vrijwel geen sancties zijn (wie veroordeeld wordt wegens corruptie - mevr. Leemhuis-Stout bijvoorbeeld - komt prompt terug op een minstens zo hoge andere post: Corruptie loont en betaalt dus)
 • (3) omdat bijna iedereen in bijna iedere institutie in Nederland bijna iedere collega dekt tegen bijna alles, en dit ziet als zéér moreel ("Je denkt toch zeker niet dat ik een matennaaier ben?!"), en 
 • (4) omdat ambtenaren voor het leven aangesteld zijn en feitelijk volkomen oncontroleerbaar zijn voor de burgers die ze zouden dienen.

De enige effectieve manieren voor een Nederlands burger om een Nederlands ambtenaar te corrigeren zijn (a) vrienden of familie in de machtsélite of rechterlijke macht te hebben of (b) zelf af te rekenen met corrupte bestuurders met ieder doelmatig middel, wetmatig of niet, en tegen iedere prijs. De wet werkt in Nederland niet meer, al dekaden niet, voor de normale burger tegen de normale ambtenaar. Daarbij: optie (b) wordt gevolgd door zowel de drugshandel als de georganiseerde misdaad, en met behoorlijk succes. Vrijwel geen ambtenaar durft een drugshandelaar aan, en met goede redenen, want drugshandelaren kunnen je straffeloos vermoorden, in Nederland, onder Nederlands bestuur, al vele jaren. 

Voorbeeldje van Amsterdamse grootschalige corruptie: Niet zo lang geleden bleek, door onderzoek van de gemeentelijke belastingdienst, dat vrijwel de gehele gemeenteraad van Amsterdam corrupt is, in de zin dat zeer veel raadsleden 'onkostenvergoedingen' van twee of drie maal mijn maandsalaris maandelijks declareren zonder enig bewijs dat ze de kosten ook gemaakt zouden hebben, of - fraaiste voorbeeld - dat ze zichzelf hebben ingehuurd à raison van 20.000 Euro voor advies aan zichzelf, met rekening voor de Amsterdamse gemeenschap.

Ik kan niet geloven dat er meer dan een enkeling in de Amsterdamse gemeenteraad zit die feitelijk, naar mijn normen, niet corrupt is, en die feitelijke corruptie - het willen besturen vanwege eigen geldelijk voordeel, of, in het allernobelste geval, vanwege de belangen van mede-partijleden - zal een voorname reden zijn waarom geen gemeenteraadslid mij of mijn site zien staan, al 17 jaar. Aan mij kan niet verdiend worden, en ik kritiseer veel te veel waar de bestuurlijke en ambtelijke top zoveel van profiteert en van geprofiteerd heeft.

Ook zal een deel hun eigen corruptie niet als zodanig zien of willen zien: Ze zijn opgegroeid en grootgebracht in een graai-klimaat, en iedereen van hun soort doet het ook vanzelfsprekend, en ze zien niet veel anders van hun collegaas dan corruptie die heel anders benoemd wordt, en als een soort vanzelfsprekend recht gezien wordt, zoals trouwens ook bleek met de bouwfraude.

Het ging bijvoorbeeld ook zo in de UvA, maar de overgrote meerderheid die er werkte wenste het niet te zien, en was er zogenaamd te "genuanceerd" voor, en vrat er immers zelf van mee en van uit. Het zou aardig zijn de jaarrekeningen van de UvA voor 1972-1992 te zien, maar die zijn grotendeels voorgoed verdwenen, nooit gepubliceerd, of van begin tot eind vervalst. En er zijn in ieder geval vele tientallen miljoenen verdwenen, en dat ging allemaal, bleek mij toen ik bij de Universiteitsraad zat, geheel vanzelfsprekend en heel brutaal.

En tenslotte wordt de bestuurlijke élite zelf ternauwernood getroffen door corruptie: Die treft vooral armoedzaaiers zoals ik, die gedwongen worden boven of naast drugshandels en cafés te overleven, en die geen macht hebben over ambtenaren of bestuurders, en geen geld en geen gezondheid te ontsnappen uit Nederland.

Bovendien is er tot nu toe waarschijnlijk in Nederland weinig echt Oosteuropese, Aziatische of Zuidamerikaanse corruptie, waar het vanzelf spreekt dat je een ambtenaar met een beleefde glimlach je paspoort geeft, met daarin een bankbiljet of wat. Maar dat komt ongetwijfeld nog, met de politici die in Nederland opgang maken, en de gemiddelde intelligentie en beschaving van de Nederlandse kiezer: Dat zijn immers de zegeningen van de vrije markt, meneer, dat je zelf betaalt bij je bevriende ambtenaar voor goede en betrouwbare persoonlijke service.


SGP: De SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij heeft tegenwoordig twee tweede kamerleden die God's Woord in de Kamer verdedigen en uitdragen, en zijn tamelijk streng in de christelijke leer, hoewel ongetwijfeld heel los en zondig gemeten naar 19e eeuwse normale Nedernormen van gereformeerde aard. Eén van hun aan de Bijbel ontleende stellingen is dat de man de baas is over de vrouw, en dat daarom ook vrouwen geen kamerlid mogen worden. Dat hebben ze dan ook in hun eigen statuten staan.

Deze overtuiging en deze statuten zijn nu voor de rechter gebracht door iets dat Stichting Proefprocessen Clara Wichmann heet, en het nogal gekke - vind ikzelf - is dat de rechter dit heeft verboden met een beroep op de wettelijke gelijkheid van man en vrouw.

De SGP loopt nu het risico rond de miljoen euro per jaar aan staatssubsidies (voor hun 'wetenschappelijke stichting' en zo meer) te verliezen, en te verdwijnen - want feitelijk is iedere politieke partij in Nederland, mits met zogeheten volksvertegenwoordiging, een zeer zwaar gesubsidieerd iets, dat zonder subsidies ook niet zou bestaan.

Ik vind het nogal gek van de rechter, omdat het volgens mij in strijd is met de vrijheid van godsdienst, en omdat de SGP in ieder geval gelijk heeft dat de Bijbel strijdig is met de moderne wetgeving, al zullen ze dat misschien niet zo willen formuleren. Maar van mij mogen ze erin geloven, was het alleen omdat ikzelf vrij wil zijn niet te geloven wat zij geloven, en er zijn zeker gristenvrouwen te vinden in hun kringen die vinden dat de Bijbel God's Woord is ('van kaft tot kaft', sprak SGP-voorman Van der Vlies zalvend), en dat de Heer in Zijn Oneindige Wijsheid En Goedheid bepaald heeft dat vrouwen tweederangs mensen zijn, volgens Zijn wil en Woord.

Dat is dan dom of goedgelovig van die gristenvrouwen, maar het is hun leven, en er staat niet in de Bijbel dat een man de nagels van zijn vrouw mag uittrekken of haar van de derde verdieping mag gooien als hij daar zin in heeft.

Mij komt het rechtbankvonnis dan ook als intolerant voor, ook al omdat het Christendom in deze contreien al meer dan 1200 jaar bestaat. En ik ben een tegenstander van het verbieden van meningen, hoe krankzinnig ik ze ook mag vinden, terwijl je geen pluriforme samenleving kunt hebben zonder allerlei elkaar tegensprekende opvattingen over van alles te tolereren, zolang de gelovers erin zich overwegend beperken tot woorden en argumenten.

Ik heb de indruk uit de NRC dat zowel links als liberaal als christelijk Nederland het in grote meerderheid eens is met de Nederlandse rechter, omdat ze het, net als ik, oneens zijn met de SGP. Wat ze allemaal kennelijk niet zien is dat als het normaal wordt om politieke en religieuse meningen aan de rechter voor te leggen binnen de kortste keren er één politieke en één religieuse mening aan iedereen voorschrijft wat ze moeten denken, voelen, willen en zeggen, omdat de wet dat voorschrijft.

Maar ja - kennelijk moet je tot een heel kleine hoogbegaafde minderheid behoren om te begrijpen dat de hoogbegaafde minderheid belang heeft bij vrijheid van mening en vrije meningsuiting, ook als dat ruimte geeft voor allerlei kwalijke onzin bij de minder hoog begaafde meerderheid.

En ik vind ook dat het eenieder vrij behoort te zijn het niet eens te zijn met de wetten van het land waar hij woont, en daartegen te ageren, en te pogen te hervormen. Laat de stijl gereformeerden toe in het parlement als ze voldoende kiezers vinden, net als de mullas: Dan kan je ze aanhoren en beredeneerd afwijzen.


De Vries: Bert de Vries was ooit fractie-leider van het CDA en minister. Hij heeft een boek gepubliceerd waarin hij uitlegt - in mijn woorden - dat de huidige regering het Nederlandse kiesvolk beliegt en bedriegt. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar het boek schijnt niet erg goed geschreven te zijn, en vooral zijn eigen partijkameraden  blazen venijn over hem uit, naar normaal totalitair gebruik.

Er wordt volgens hem bijvoorbeeld gelogen over de gevaren van de vergrijzing; het afschaffen van het zorgstelsel (er komt een verplichte verzekering voor iedereen); en de economie. Ik vermoed dat hij gelijk heeft, maar hij argumenteert in een klimaat waar rationele argumenten niet tellen, en doet dat tegen populistische leugenaars die de macht hebben.


Universiteiten: De afbraak van de Nederlandse universiteiten is nu feitelijk sinds 1972 aan de gang, eerst tot in de 90-er jaren bestendigd door studenten, staf, en politici en sinds het opheffen van de universiteits-raden alleen door staf en politici.

Met "staf" bedoel ik dan vooral de colleges van bestuur, en met "politici" vooral de PvdA, omdat die verreweg de meeste bestuurders in universiteiten geleverd heeft, en 33 jaar consistent voor nivellering is geweest in regering en parlement uit naam van de gelijkheid - alsof je een randdebiel als dokter aan je bed wilt, en niet de beste dokter die er is.

Het laatste PvdA-plan voor verdere universitaire afbraak is van Wouter Bos - De Leider - himself, en gaat verder op de al meer dan 30 jaar gevolgde koers: Nu zouden de HBO-s en de universiteiten "gelijkwaardig" moeten worden, "uit naam van de gelijkheid", alweer.

Er moet promotie-recht op de HBO komen, en vooral - want daar gaat het natuurlijk allemaal om - moeten de onderzoeksgelden van de universiteiten mede uitbetaald gaan worden aan de HBOs, die naar de mening van Bos en consorten vol zitten met  "gelijkwaardige wetenschappers" met die van de universiteiten.

Maar ja .... het heeft niet zoveel zin dit uitgebreid te documenteren: De Nederlandse universiteiten zijn kapot, als instellingen voor werkelijk wetenschappelijk onderwijs, en gegeven de feitelijke interesses van de overgrote meerderheid van de Nederlanders verdient Nederland ook niets beters dan HBO-onderwijs dat zichzelf voor "wetenschappelijk" verklaart, zoals een pygmee zich ó zo graag voor reus mag uitgeven. Er zijn immers ook geen behoorlijke vooropleidingen meer: Zelfs als de meerderheid het met me eens zou zijn over het verval van het onderwijs de afgelopen 35 jaar dan nog was er vrijwel niemand te vinden die behoorlijk genoeg onderwezen is om het te verbeteren.


Justitie: Er is een behoorlijk schandaal aan de gang 'over de zaak Nienke', zoals de frase luidt. Feitelijk - zoals die feiten dan gerapporteerd worden in de media - komt het hierop neer.

Nienke was een tienjarig meisje dat nogal gruwelijk werd verkracht en vermoord in een Schiedams park. Er werd vrij snel een mogelijke dader gearresteerd, die ook vrij snel bekende, en daarna veroordeeld werd tot 18 jaar cel en TBS, hoewel hij zijn bekentenis weer introk. Een jaar geleden bekende een ander de moord en verkrachting, en daar kon ook technisch bewijs voor geleverd worden, zodat de eerste man, Kees B., vrijgelaten werd, na 4 jaar gevangen te hebben gezeten.

Ca. een week geleden werd bekend gemaakt in een actualiteiten-programma en via een zogeheten klokkenluider, dat het OM feitelijk al 4 jaar wist (of zou weten) dat Kees B. vrijwel zeker niet schuldig kòn zijn, maar dat de OM-ambtenarij het onderzoek dat dit zeer aannemelijk maakte niet aan de rechter heeft gegeven, en natuurlijk ook niet aan de advokaat van B., zodat deze onterecht is veroordeeld. Bovendien zouden 'honderden medewerkers van het OM' (ik citeer) hier ook van geweten hebben, maar - luidt de moderne kunstfrase - 'dit onder de pet te hebben gehouden' omdat dit - aldus een gepensioneerd medewerker - 'tot de mores van ons bedrijf behoort'.

Iemand wordt schuldeloos tot 18 jaar cel veroordeeld; je weet dat hij het onmogelijk gedaan kan hebben op basis van sporenonderzoek; maar je bent een Nederlands justitieel ambtenaar, dus je houdt je mond erover, vanwege 'de mores van ons bedrijf'. (En die zwijgzaamheid dan ongetwijfeld ook heel goed voor je eigen pensioen, volgens je eigen chef en diens chef: Opppassende ambtenaren protesteren niet en nooit.)

Men schijnt er in Nederland nogal verontwaardigd over, niet onterecht, en er wordt alom beleden dat het geloof in justitie sterk verminderd is.

Ik weet zelf niet goed wat de feiten zijn (dossiers zijn bijvoorbeeld altijd selecties), maar ik weet wel dat 'de mores van ons bedrijf' in Nederland vrijwel overal zo zijn, waar het ambtenaren, bestuurders etc. betreft: Iedere ambtelijke of bestuurlijke onrechtvaardigheid, schofterigheid, schunnigheid of diefstal wordt voor eeuwig 'onder de pet' gehouden door 'de  collegaas', die allen als moreel hoofdgebod hebben 'ik ben geen matennaaier' - zeg: 'ik heb geen enkele andere normen dan conformisme en eigenbelang; ik tolereer alles van collegaas dat mij niet schaadt; meine Ehre heisst Treue.'


Veiligheid: Ik heb het tot nu toe alleen op de radio gehoord, en las het niet in de NRC wellicht omdat het volmaakt krankzinnig klinkt, maar er is een zogenaamde commissie Brinkman (ex-minister, CDA-prominent) die zich beraden heeft over Neerland's toekomst en besloten heeft dat het zeer dringend nodig is 'in verband met - raad eens - .... de internationale terreur' (ja, dat had je goed geraden!) dat .... de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken opgeheven worden en vervangen worden door 'een ministerie van Veiligheid'.

Ben jij weer blij dat je in Denemarken woont! Ben ik weer droef dat ik in dit land moet wonen uit gebrek aan gezondheid deze heilstaat voor debielen en drugshandelaars te ontvluchten!

Ik bedoel: Was er dan géén reden voor ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, toch al minstens 150 jaar? Hebben ze op die ministeries dan geen enkele expertise, competentie of integriteit? Is justitie dan een soort sluitpostje op Nationale Veiligheid? Is het Nederlandse binnenland dan zo onbelangrijk? Wat is 'een ministerie van Veiligheid' anders dan een Orwelliaanse totalitaire krankzinnigheid? Welke gek gelooft dat je door ministeries te hervormen of hernoemen iets onderneemt tegen terreur, whatever that may be? Nou ja - de meeste kamerleden, bijvoorbeeld, inderdaad allemaal geen wonderen van vernunft of kennis.


Terreur: Laat ik dus even mijn logisch licht over 'het internationale terrorisme' schijnen, met een beroep waarop de Nederlandse bestaande instituties in een krankzinnig tempo afgebroken worden door de huidige vrijwel volledig incompetente voor zover niet corrupte regering.

Er zou nu sinds 2001 een internationaal terroristisch netwerk zijn, voor het bestaan waarvan ongeveer even veel bewijs is als voor het bestaan van Saddam's 'weapons of mass destruction', en die in die 4 jaar feitelijk nauwelijks effectief zijn gebleken, en voornamelijk uit krankzinnigen en godsdienstwaanzinnigen lijken te rekruteren: Een opgeblazen hotel in Bali; twee vliegtuigen in New Tork; een bomaanslag in London; en in Nederland 1 vermoorde regisseur. Het is niet niks, maar de frase 'een internationaal terroristisch netwerk' suggereert toch aanzienlijk méér over een periode van 4 jaar, in mijn ogen. Een Stalin of Hitler of Mao liet in even zoveel jaren diverse tientallen miljoenen ombrengen, bijvoorbeeld, en alleen al de IRA was effectiever als terroristische vereniging, zij het minder godsdienstwaanzinnig, en dus minder snel bereid zichzelf op te blazen.

Mochten dat allemaal geen goede voorbeelden zijn: kijk naar Irak of Israel, waar de samenleving wel in grote spanning verkeert, en waar het redelijk begrijpelijk is dat je zelfmoordkandidaten kunt rekruteren, en waar dit soort aanslagen veel vaker voorkomen. Iets als daar gebeurt heeft buiten Irak en Israel niet plaatsgevonden, afgezien van New York, Madrid en London, en als er dan werkelijk een effectief internationaal terroristisch netwerk zou zijn, dan zouden die aanslagen gevolgd zijn door tientallen of honderden andere aanslagen, wie weet met welke gevolgen.

Maar niets daarvan gebeurde, en de enige grote aanslagen in Europa sinds 2001 (afgezien van wat de Eta in Spanje doet en afgezien van Rusland), die in Spanje en in London, waren kennelijk het resultaat van knutselwerk van een paar fanaten, die niet in staat waren belangrijker doelen aan te vallen dan toevallige passanten in het publiek vervoer, met een zelfgemaakte bom in hun eigen rugzak. 

Kortom: Ik zie zelf weinig evidentie voor 'een internationaal terroristisch netwerk' van enige grote effectiviteit, en veel evidentie voor een handjevol religieuse fanaten, zoals je eerder een handjevol marxistische fanaten had in de RAF. En minstens één goede reden dat Al Qaeda niet opgerold is na 4 jaar vervolging door alle Westerse geheime diensten, met hulp van de Russische, Chinese en Pakistaanse idems, in ieder geval, is dan ook dat er weinig op te rollen is - als Osama en zijn kornuiten niet gewoon beschermd worden door de geheime diensten die ze zouden achtervolgen, omdat hun bestaan nogal wat machthebbers feitelijk goed uitkomt.

Daarbij zie ik veel redenen om aan te nemen dat de regerings-leiders van de US en Europa en de regeringen van Europa groot belang hebben bij het bestendigen van geloof in het internationale terrorisme c.q. bij het schromelijk overdrijven van de gevaren ervan: Het geeft ze namelijk veel macht, veel geld, veel vrijheden om te doen wat ze willen, veel aanleidingen zichzelf als Groot Leider te beleven voor de camera's van de wereldpers, en veel mogelijkheden bestaande vrijheden af te schaffen of in te perken:

 • geen habeas corpus meer;
 • geen vrijheid zonder identiteitsbewijs op straat te lopen;
 • geen vrijheid te zeggen wat je vindt als de regering dat uit kan leggen als 'terrorisme' of 'haatzaaien';
 • geen briefgeheim meer;
 • geen niet-afgetapte telefoons meer

- allemaal natte dromen van ambiërende huidige en toekomstige dictators, net zoals het centraal geleid Europa dat nu opgebouwd wordt ook heel geschikt is voor een toekomstige Napoleon of Caesar om zich meester van te maken, bijvoorbeeld vanwege 'de gevaren van het internationale terrorisme'.

Al die dingen hebben eeuwen gekost om te verwerven, en zijn of worden nu binnen een paar jaar afgeschaft, zogenaamd vanwege 'onze veiligheid', feitelijk ten behoeve van toekomstige staatsterreur, zonder de minste serieuze discussie door intelligente en terzake kundige mensen.

Want de genoemde onvrijheden bestaan al of worden binnenkort ingevoerd, zogenaamd vanwege 'een internationaal terroristisch netwerk', en zowel ten koste als op kosten van de burger, onder voorwendsel dat daardoor de gewone burgers beschermd zouden worden.

Maar vervolgens: Wat vermag al die staatsinspanning zogenaamd tegen de terreur, die feitelijk neerkomt op vergroting van de staatsmacht ten koste van de vrijheden van de gewone burger, voorzover die burger géén ambtenaar of minister is? Helemaal niets. Eén van de zaken die recentelijk gecentraliseerd zijn in Nederland is de krijgsmacht, en daarbij leerde ik dat het Nederlandse leger 70.000 mannen+vrouwen telt, naar je mag aannemen gemiddeld minder daadkrachtig en minder intelligent dan overste Karremans, die immers overste was, wat een behoorlijk hoge rang is.

Nu, met 70.000 mannen+vrouwen, helemaal van het kaliber en de kennis die ze ongetwijfeld hebben, kun je onmogelijk 16 miljoen burgers beschermen: Het is één strijder op 228 burgers, dus bij een normale 8-uursdienst hooguit 1 wakkere strijder per 660 burgers op zoek naar veiligheid.

Te pretenderen dat je de gewone burger op die voet kunt beschermen tegen terreur is leugen, en de échte redenen, of beter gezegd: mechanismes, die ik zie voor bijna alle heisa over terreur en terroristen komen neer op de volgende:

 • het afbreken van de verzorgingsstaat, die wordt vervangen door een netwerk van ex-ambtenaren en ex-politici die hetzelfde werk deden als eerder, tegen 5 à 10 keer meer inkomen, en zonder enige controle of sanctie: Zéér voordelig voor de quango-oprichters, oud-ambtenaren en oud-politici.
 • het inperken of afschaffen van allerlei bestaande vrijheden van de gewone burgers, om daarmee de ambtelijke en bestuurlijke élites te beschermen: Heel aangenaam voor de leden van de élite.
 • het invoeren van een groot politie-apparaat om daarmee de staatsorganen en staatsdienaren te beschermen: Aangenaam voor politie-ambtenaren en leden van de élite.
 • het opbouwen van een profiel van Nobele Strijder Tegen Terreur c.q. Vader des Vaderlands voor leidende politici en politie-mannen: Goed voor propaganda, en geloof van de domme doorsnee.
 • het steeds verder uitbouwen en uitbreiden van de staatsmacht en de politie-controle over de burgerij: Alle macht, en vooral alle staatsmacht, streeft onbeperkt naar onbeperkte almacht. Heel prettig en vanzelfsprekend vor machthebbers en hun gewillige uitvoerders.

Bovendien: Deze mechanismes werken voor een groot deel automatisch, en vloeien voort uit de gemiddelde menselijke kwaliteiten (totalitair, conformist, wensdenker, ignoramus) en uit hoe menselijke instituties plegen te werken en hoe mensen in instituties plegen te werken: als medewerkers van het OM in Nederland. (Zie boven).

Het is heel goed mogelijk dat Donner, Balkenende, Remkes en Verdonk c.s. de Nederlandse rechtsstaat aan het afbreken zijn in overwegend blinde paniek (waar ze ook te panisch en te druk voor zijn om te onderkennen), en overwegend in het geloof iets goeds te doen voor 'het behoud van de rechtsstaat'.

Maar ik zie in hen in het geheel niet bijzonder begaafde personen die zogenaamd voor 'het behoud van de rechtsstaat' deze afbreken, daarbij geholpen door een parlement en een ambtenarij die ook al nauwelijks moreel of intellectueel begaafd zijn.

Want vrijwel de enigen die zich in Europa tot politicus of ambtenaar voelen geroepen zijn de intellectueel of moreel minsten, want wie wetenschappelijk of artistiek werkelijk wat voorstelt houdt zich daar mee bezig, omdat politiek en bestuur nu eenmaal saai en vervelend plegen te wezen, behalve voor wie geilt op macht of aanzien.

Het resultaat is dat de duizendsterangers die eenmaal ambtenaar of politicus zijn geworden bevinden dat ze in vrijwel alles wat ze doen of laten, inclusief hun overtredingen en misdaden, gedekt worden door honderden of duizenden collegaas, die deze wederdienst ook weer verwachten en gewoonlijk krijgen van hun collegaas, immers stuk voor stuk 'geen matennaaier' en allen tuk op eigen voordeel. 

Daarbij komt dan nog dat niemand van de bestuurders wordt effectief gecontroleerd, ook niet achteraf, terwijl het feitelijk vanzelf zou moeten spreken voor iedere bestuurder en iedere ambtenaar dat er controles vooraf en achteraf zijn voor iedere functie, in ieder geval in termen van financiële verantwoordelijkheden, uitgaves en inkomsten, en dat alle functies niet lang worden bekleed, omdat levenslange functies of carrières in een bestuursapparaat gegarandeerd corrumperen, en dat men ook achteraf vervolgd en waar nodig bestraft wordt voor gemaakte fouten of gepleegde misdrijven in een ambtelijke of bestuurlijke functie, die immers geacht wordt de gemeenschap te dienen, en niet de commercie of zichzelf.

Kortom: Ik zie het somber in, niet vanwege de dreigingen van 'het internationaal terrorisme' maar vanwege de domheid en onbeschaafdheid van degenen die aan de macht zijn - geheel onafhankelijk van hun goede wil. Want je kunt het goede wel willen, maar als je niet goed na kan denken is de kans dat je het bereikt heel klein.


Goed - dat was het weer voor deze keer.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 10 september 2005