Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 3 november 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is weer wat Nedernieuws vnl. n.a.v. de moord op Van Gogh. Maar eerst dit, wat je vast niet te horen kreeg in Denemarken:
 

 
1. De Kneet dood: Ook gisteren stierf Gerrie Knetemann, wielrenner, stratenmaker, en filosoof (schrijft de NRC). Hij stierf op 53-jarige leeftijd aan een hartverlamming tijdens het trainen.
 
 
2. Van Goghiana: Ik zat vanmiddag in het Vondelpark met Veronique en Sèven, en las net de NRC, waarin veel meningen over Van Gogh. Net als vrijwel alle meningen die ik hoorde op de radio werd alles herleid tot "vrije meningsuiting" en abstracte personificaties - "Moslims", "Nederlanders", "Wij", "Zij" - die meningen en gevoelens toegeschreven krijgen. Vrijwel iedereen die zichzelf als "Nederlander" beschouwt zingt de lof van Van Gogh, en na zijn dood had hij veel meer vrienden dan daarvoor. Maar - ter illustratie van waarom ik niet meer met Van Gogh omging na 1989 - is hier een citaat van Remco Campert, hedenochtend in de Volkskrant, geciteerd in de NRC
"[...] Een woedende burgemeester (Cohen - M.) riep op tot het hoofd koel te houden, maar tegelijkertoijd tot een bijeenkomst op de Dam "vol kanbaal" (hij riep demonstranten op materiaal mee te nemen om kabaal te maken - M.). De ene na de andere politicus stond pal voor de vrijheid van meningsuiting, maar dat is toch iets anders dan de vrijheid om mensen tot hun ziel pijn te doen.
'Over de doden niets dan goeds.'
Dat is een stelregel waar Theo van Gogh zich nooit aan gehouden heeft en ik denk dat ik hem zou beledigen als ik nu aardige praatjes over hem hield. Jaren geleden waren de joden zijn slachtoffer. Ik vind dat iemand die toen schreef "wat ruikt het hier naar caramel - vandaag verbranden ze alleen de suikerzieke joden" niet als een held van de vrije meningsuiting de geschiedenis in moet gaan."
Aldus Campert. Jan Blokker herinnert eraan dat in die tijd
"Piet Grijs noemde hem tenslotte in Vrij Nederland elke week De Eeuwige Anti-semiet."
Aangezien Theo mij zijn boeken en platen cadeau deed kan ik héél veel meer caramel-grappen citeren, en ik weet dat hij dit soort dingen zeer graag tegen mensen zei die verbaal niet tegen hem opgewassen waren, wat bijna iedereen was. Maar ik citeer hieronder een tamelijk lange en duidelijke mail van mij van 2 augustus 2003 - dus meer dan een jaar geleden - aan een Turkse schrijfster op zijn site, die Theo graag omschreef als "De Blonde God", in navolging van Theo's kwalificatie van Fortuyn als "De Goddelijke Kale". Ik ga daarin ook enigermate in op "vrije meningsuiting".
 
Eerst echter Hirsi Ali, die een stuk in de vandaagse NRC heeft, en bedreigd is als de volgende. Zij schrijft diverse keren "woedend" te zijn, maar ook
"Ik voel me schuldig dat ik naar Theo van Gogh ben gegaan met het script van 'Submission'. En dat hij daarom gedood is. Rationeel weet ik dat alleen de dader schuldig is aan zijn dood. Gevoelsmatig is dat verwaterd. Theo en ik hebben het uitvoerig gehad over de mogelijke consequenties voor ons beiden. Hij zei: 'Op het moment dat deze overwegingen je weerhouden van het uiten van je mening, is er toch geen vrijheid van meningsuiting? Dat is koren op de molen van de islamisten.'
Ik was bereid heel ver te gaan om mensen wakker te schudden: aan de ene kant de Nederlandse autoriteiten, die zich moeten realiseren dat de radicale islam en zijn aanhangers zich in Nederland hebben genesteld, en aan de andere kant de islamitische massa, die de lelijke moedervlekken van hun eigen godsdienst moeten leren zien. De islamitische massa zou zich moeten realiseren dat zijn achterstand niet zozeer ligt in het feit dat hun geloof in god verzwakt is, of dat ze door de joden danwel andere ongelovigen gediscrimineerd worden, zoals de radicalen hen voorhouden, maar dat die achterstand deels aan henzelf ligt."
Tot zover Hirsi Ali, waarover straks indirect meer in de mail die ik net noemde. Eerst nog dit, geciteerd door de NRC uit de Frankfurter Allgemeine Zeitung:
[..] Met tot nu toe 16 dodelijke afrekeningen dit jaar heeft Amsterdam zijn faam als gewelddadige metropool toch al stevig onderbouwd. Alleen vonden zulke moorden tot nog toe plaats in het drugsmilieu (waar ik me dus tegen richt - M.).
Zoals ik aangaf citeer ik dit omdat ik volgens mij ook grote risico's heb gelopen en zal lopen, maar als er met mij wordt afgerekend dan zal dat waarschijnlijk door professionals gebeuren, en niet door een geloofsfanaat.

Nu wat ik op 2 augustus 2003 schreef aan Ebru Umar, naar eigen zeggen "Theo's troetelturkerinnetje", die overwegend in Holland opgevoed is, met een Turkse achtergrond (van artsen); een bijzonder bekakt Nederlands sprekend (vond ik later uit); een kennelijke liefde voor Van Gogh (die veel mooiere vrouwen kon krijgen in de filmwereld); en de wil zelf ook beroemd te worden in navolging van hem en Pim. Zij schreef een column op Van Gogh's site getiteld "Godsdienst is folklore", waarna ik mij als volgt tot haar richtte (naar later bleek in de orde van minimaal 100 tot 1000 maal zo intelligent en goed geschreven als alle overige reacties op haar). Verder bleek later dat ze een gymnasium te Rotterdam heeft afgelopen, en een graad in de "wetenschap" van het managen heeft, en als manager werkte totdat ze ontslag nam om via Theo's site naar de eeuwige roem en het schrijverschap te streven.
 

Geachte mejufrouw Umar,  

Laat ik voorop stellen dat deze mail niet voor publikatie is bedoeld. Dit betekent dat ik 'm niet op Theo van Gogh's of een andere website gepubliceerd wil zien, óók niet in uittreksel of citaat, en ook dat ik 'm niet op de mijne zal zetten, afgezien van force majeure. Mijn voornaamste reden voor dit voorbehoud is dat ik geen zin heb om onderdeel van een domme rel over godsdienst te worden en ook geen zin heb in bedreigingen, waarvan ik er meer dan genoeg in mijn leven heb gehad om te weten dat de Amsterdamse politie voor mij pas komt nadat ik evident dood ben. Ik hoop voor Theo dat dit voor hem anders zal liggen wanneer dat nodig mocht zijn, en reken er vast op dat Bekende Nederlanders een tienduizend maal grotere kans hebben op politie-bijstand dan andere in Neerland verblijvenden. En ik hoop voor u dat de geloofsfanaten u met rust zullen laten.  

Maar terzake.  

Het betreft uw "Godsdienst is folklore", en ik heb daar voornamelijk vragen over. De meeste zal ik ongesteld laten, maar ik meen dat u, die toch voorgeeft redelijk intelligent te zijn, over enkele die ik wel stel, eens serieus zou moeten nadenken.  

U schreef:

Pim Fortuyn zei het al, Ayaan Hirsi Ali sloot zich daarbij aan: de Islam is een achterlijke godsdienst. Het is jammer dat onderbelicht is gebleven of Fortuyn met die uitspraak niet het instituut 'Godsdienst' an sich bedoelde.

Ikzelf ben een atheïst met een atheïstische opvoeding, maar het gestelde dunkt me op diverse manieren nogal onzinnig.  In de eerste plaats: Godsdiensten zijn zo min achterlijk als voorlijk als blond. Achterlijkheid, indien juist gebruikt, refereert aan de intellectuele capaciteit van menselijke individuen. In de tweede plaats, wat uw kwalificatie betreft: Als ik zeg "Balkenende is een achterlijke neuroot" dan blijft m.i. nauwelijks onderbelicht of ik het over het begrip "neuroot" heb danwel de heer Balkenende omschrijf. Mij dunkt: Het laatste. Hetzelfde geldt de uitspraak "de Islam is een achterlijke godsdienst": Het onderwerp van de zin is immers "de Islam".  

Mijn vragen in dit verband moeten dus als volgt zijn:

 • Meent u dat Islamieten gemiddeld achterlijker dan niet-Islamieten zijn?
 • Meent u dat "de Islam" minder goed houdbaar is op rationale gronden dan "het Protestantisme", "het Katholicisme", "het Jodendom" etc.?

Ik wil u mijn eigen antwoorden niet onthouden: Ik meen noch het één noch het ander - alleen vervalt daarmee voor mij een reden om te beweren dat "de Islam is een achterlijke godsdienst". Overigens: Bepalende lidwoorden in dit verband zijn vrijwel altijd een symptoom van domheid of denkluiheid. Abstracta als "de Islam" of "het Katholicisme" zijn op z'n best héél algemene etiketten waaronder vele miljoenen individuen samengeveegd worden, omdat ze temidden van zeer veel verschillende opvattingen geacht worden één kenmerk te delen. Maar dat ene kenmerk dat ze dan gemeen hebben met zeg 100 miljoen anderen maakt het volstrekt onmogelijk iets specifieks over hun individuele kwaliteiten of gebreken af te leiden.

Vervolgens. U schreef

"Mijn standpunt kan niet duidelijker: Godsdienst an sich staat voor achterlijk. Niet van deze tijd. Fabels. Sprookjes. Folklore. Aanhangers van iedere godsdienst zijn achterlijk."

Hm. Mij dunkt dat dit o.a. om hierboven aangegeven redenen geen bijzonder duidelijk standpunt is. Als belijdend atheïst ben ik het in beginsel met u eens dat religies meer weg hebben van fabels, sprookjes en folklore dan van behoorlijke rationele wetenschap - maar ... sommige van die fabels etc. zijn fraai én van toepassing op niet-gelovigen, óók indien opgevat als fabels ('tzelfde geldt de fabels van Esop en Lafontaine).  

Dan wat "Niet van deze tijd." betreft. Hier is een aardig citaat dat nog steeds volledig waarachtig is:

"The scientific world view is very rare. My guess is that at least 99% of all currently living human adults have a non-scientific world view and way of thinking. Most people probably base their lives on religion and/or magic. (..) let me amuse the reader by mentioning some results a Gallup investigation conducted in the U.S. in 1978 produced. According to it, 57% of all Americans believe in ufos, 54% in angels, 51% in ESP, 39% in devils, 37% in precognition, 29% in astrology, 24% in clairvoyance, and (only!) 11% in ghosts." (pag. 226 van R. Tuomela, "Science, Action, and Reality", D. Reidel Pub. Comp. 1985, ISBN 90-277-2098-3.)

Bovendien: Volgens zeer recent onderzoek is 90 à 95% van de nu levende Nederlanders gelovig in een god (Hogere Macht, Maker van Al dat Is, Rechter na de Dood, Iets dat de trouwhartige o zo niet-egoïstische gelovige zal belonen na z'n dood, etc.) Een aanzienlijk deel van deze gelovigen is géén belijdend lid van een kerk, maar atheïst als ik zijn ze zeker niet. (Als ik zeg dat ik belijdend atheïst ben bedoel ik overigens alleen dat ik academisch gekwalificeerd ben om te oordelen in dit soort vraagstukken, en mijn oordelen niet pleeg geheim te houden.)

Mijn vragen in dit verband

 • Meent u werkelijk dat in het huidige Nederland, waarin 19 van de 20 volwassenen geloven in een of ander godsbegrip "Godsdienst an sich staat voor achterlijk. Niet van deze tijd."?
 • En meent u werkelijk dat - zoals lijkt te volgen - 19 van de 20 volwassen Nederlanders niet geheel of geheel niet compos mentis is?

Ik wil u opnieuw mijn eigen antwoorden niet onthouden. In een tijd waarin ondanks de voortgang van de wetenschap nog steeds de overgrote meerderheid belieft een of ander godsbegrip als algemene verklaring of gemoedsrust-mechanisme te hanteren kan godsdienst niet rationeel gekwalificeerd worden als "Niet van deze tijd". Wat betreft de vermogens van de modale medemens ben ikzelf nogal aristocratisch en pessimistisch, maar ik denk niet dat de meeste mensen gek of achterlijk zijn, en wel dat ze niet zelfstandig in staat zijn tot het opstellen van een rationeel houdbaar wereld- en mens-beeld. (Dat willen ze gewoonlijk ook helemaal niet. Véél liever - en makkelijker! - geloven ze wat men om hen heen gelooft, of doen alsof, en schipperen tussen een beetje geloof en een beetje ongeloof, en proberen ze anderszins mee te tellen, nl. door geld of macht te verwerven, of de mooiste of bekendste te zijn.)

Tenslotte wat uw vermeend-duidelijke standpunt inzake godsdienst betreft. U schreef "Aanhangers van iedere godsdienst zijn achterlijk."

 • Meent u ALLE aanhangers? En zo ja: Oók Averroes, Al Fahrabi, Rumi en de legendarische Mullah Nasruddin? En ook - u schreef: "iedere godsdienst": Augustinus, Aquinas, Montaigne, Descartes, Pascal, Leibniz? Of bedoelt u SOMMIGE aanhangers? Of in ieder geval: MEER DAN 50% van de aanhangers? Meent u misschien: DE MEESTE aanhangers van de MEEST FANATIEKE geloofsrichtingen? Etc. etc.

Ik meen dat uw standpunt - heel eufemistisch - wat minder duidelijk is dan u zelf denkt, of althans: dan u het presenteert.

Opnieuw zal ik u niet naar mijn eigen mening laten raden. Ikzelf denk niet dat alle "Aanhangers van iedere godsdienst zijn achterlijk". Ik denk wel dat ze zich allemaal vergissen; ik denk gewoonlijk dat ze véél minder van filosofie, logica en natuur- en wiskunde weten dan voor hun verkondigde standpunten moreel en intellectueel behoorlijk zou zijn; en ik denk dat Swift - ook al een gelover! - een bitter gelijk over de meeste mensen had toen hij schreef "Most men are as fit to think as they are fit to fly".

Maar er zijn wel degelijk zeer intelligente gelovigen geweest, bovendien in ieder bekend geloof, die - voorzover ik kan beoordelen - geheel en al te goeder trouw een ander standpunt dan ik innamen. (Het lijkt overigens wèl waar dat de meesten daarvan, anders dan ik, geplaagd zijn met een religieuze opvoeding, wat dan als excuus mag dienen.)

U schreef:

"Seks met dieren, jongeren, geen seks, of 24 uur per dag bidden: ga je gang. Maar zodra je de straat opgaat, heerst de algemene norm. De norm die de Nederlandse maatschappij aan iedereen stelt, gelovigen en ongelovigen. En dat is respect voor elkaar"

Werkelijk? Wat de eerste zin betreft

 • Meent u dat wie dat wil katten, honden en geiten mag martelen - zolang dat maar in het geniep binnenskamers gebeurt? Gelooft u werkelijk dat het iedereen, mits in het binnenskamers geniep, vrij moet staan z'n leuter in een kleuter te steken? Denkt u dat een maatschappij blijft functioneren als velen zich onledig zouden houden met 24 uur per dag bidden? Etc.

Ik denk dat u zich hier opnieuw bepaald niet duidelijk uitgedrukt hebt. Dat geldt ook de tweede en derde zin:

 • Wat is volgens u het principiële verschil tussen in 't publiek ("op straat") en niet in 't publiek? Houden normen - zeg: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet" - om een of andere reden op te gelden als er geen publieke controle is? Geldt dat misschien ook de wiskunde, uws inziens?
 • En wat IS die "algemene norm" in Godesnaam? En waarom zou die "algemene norm" heilig en boven kritiek zijn? Wat hebben u of ik te maken met wat "weldenkende men" in meerderheid meent te denken of wensen? Heeft dit tot "algemene norm" verheffen van wat de doorsnee denkt - of voorgeeft te denken, want daar komt het gewoonlijk op neer - niet een nogal totalitaire geur?
 • Sinds wanneer stelt "de Nederlandse maatschappij" normen? Zijn het niet altijd en uiteindelijk menselijke individuen - al dan niet in opdracht, al dan niet in ambtelijke of juridische of religieuze functie - die normen (voor)stellen? En opnieuw: Wat maakt die vermeende "norm" van "de Nederlandse maatschappij" (Wellicht: "Gij zult voetbal en voetballers verafgoden; veel zuipen en vloeken; en u gewoonlijk gedragen als een randdebiel") zo vreselijk perfect, zo goed, zo boven kritiek of zo Heilig Geloofsartikel selon mademoiselle Umar?

Tenslotte wat uw laatste geciteerde zin in het citaat betreft, kennelijk het alfa en omega van "De norm die de Nederlandse maatschappij aan iedereen stelt" ... "En dat is respect voor elkaar":

O Heer! Beste juffrouw Umar: Het zijn vooral héél kleine mensjes die van zichzelf WETEN geen enkel talent en nauwelijks enige gehandhaafde moraal afgezien van gigantische schijnheiligheid en conformisme te hebben die hun eigen zogenaamde "respect" voor alles en iedereeen bij voorkeur dwingend op wensen te leggen aan alles en iedereen, en vooral aan wie evident intelligenter, moediger, individualistischer, eerlijker, getalenteerder of mooier is dan zij zelf. Alleen wie GEEN respect voor zichzelf op kan brengen wil dat zo VRESELIJK graag van anderen, van zoveel mogelijken, bij voorkeur dwingend van iedereen.

Mijn vraag moet dus zijn:

 • Waar was uw zelf-respect toen u de geciteerde passage schreef? Heeft u dat niet, als zovele "auwtogtoone Nedurlandurs", of heeft u zich laten misleiden door een typisch Neerlands nivellerings-verlangen, uit dezelfde grondstof gebakken als Orwell's "All are equal but some are more equal than others"? Wat heeft een denkend mens aan "respect" van randdebielen? Wat is er wenselijk aan respect van en voor alles en iedereen, dus inclusief de grootste idioten, schoften en kwaadwilligen?
 • En: Waarom heeft u dan zo evident géén respect voor nogal wat lieden (waarvoor ikzelf óók al niet voor overloop van respect, maar zonder dit "respect" te eisen van anderen noch persoonlijk te belijden)?

Ik ben bijna aan het eind. U schreef:

"Ben je Nederlander? Mooi: when in Rome, do as the Romans. Kap met het zoeken naar en vinden van excuses in het geloof (dit geldt ook voor alle meelezende journalisten) en neem je individuele verantwoordelijkheid."

Juffrouw Umar: De ZEER grote meerderheid van de Nederlanders "when in Rome, do as the Romans do". Al vele eeuwen, ook in de 2e W.O. - om welke reden er in Neerland veel meer joden afgevoerd zijn ter vergassing dan elders. De hele overweging "when in Rome, do as the Romans" is alléén vanzelfsprekend voor totalitaire zielen, en voor lieden die vanzichzelf weten zó weinig voor te stellen dat ze zonder zogenaamd "respect" van anderen niet gelukkig kunnen zijn. Kortom:

 • Meent u (ook) dat "when among cannibals, do as cannibals do?" En "when among sadists do as sadists do"? (Ja, er is Yossarian's verweer, uit Catch 22: "Als iedereen 't deed zou ik wel gek zijn als ik het niet deed, toch?" Maar er zijn zeldzame trotse zielen die "Etiamsi omnes, ego non" kunnen opbrengen. In Nederland waren en zijn dergelijke individuen altijd heel zeldzaam geweest. Oh - Etiamsi omnes, ego non = Al doet iedereen het, ik niet.)
 • Bovendien: Gegeven het feit dat minstens 90% van de Nederlanders aan een god belieft te geloven, waar blijft de geloofsbelijdenis van juffrouw Umar gezien haar uitgesproken voorkeur de meerderheid te volgen? And yes Ms Umar: There IS safety in numbers and in conformism - en voor wie zelf niet erg begaafd en individualistisch is steekt er een flinke doses praktisch verstand en welbegrepen eigenbelang in het meelopen met de meute waartussen ze gedwongen zijn op te groeien. (Dit geldt bijvoorbeeld nogal wat in Nederland geboren kinderen van zogeheten "allochtonen". Niet iedereen wordt immers geboren als genie.) En tenslotte:
 • Ook ik geloof in "individuele verantwoordelijkheid" - maar ik heb die genoeg uitgeoefend en ben oud genoeg om daarmee en daardoor geleerd te hebben dat de overgrote meerderheid van mijn mede-Nederlanders alleen in "individuele verantwoordelijkheid" gelooft wanneer dat de makkelijkste, meest gevaarloze, meest populaire of best betalende weg is, en anders niet. 't Is niet anders: Mensen zijn nu eenmaal zo, gemiddeld en in meerderheid. De gewone weg van het doorsnee menselijk hart was Ovidius al bekend: Video meliora proboque; deteriora sequor. (Zeg: Ik zie het betere en stem toe dat het beter is, maar ik doe het slechtere. Want dat is vaak aangenamer, populairder, beter betaald of veiliger.)

Ik hoop dat ik u aangetoond heb dat noch uw noch Fortuyn's argumenten inzake het geloof veel voorstellen, ook in de ogen van een atheïst als ik.

U mag mij antwoorden, en als u dat in behoorlijk Nederlands doet zal ik u waarschijnlijk beantwoorden, maar het hoeft niet. Alleen nogmaals dit: Ik wil niet dat mijn proza publiek gemaakt wordt, ook niet in uittreksel of parafrase, en ik schrijf niet om uw of mijn bekendheid te vergroten.

Waarom dan wel? mag u mij afsluitend vragen. Wel, u bent kennelijk niet dom en niet laf, maar u vergist zich nogal, naar mijn eigen begrippen en inzichten gemeten. Ook vind ik dat voortdurende afgeven op "DE Islam" niet verstandig, en dat niet omdat ik gelovig ben, maar juist omdat ik geloof dat werkelijk verstandige mensen moeten kunnen inzien dat "Most men are as fit to think as they are fit to fly" (Swift). Het heeft daarom dan ook niet veel zin om in 't publiek over godsdiensten te ruzieën, en vooral niet op basis van de premisse dat iedereen daarover redelijk zou kunnen meepraten, "respect" verdient voor z'n meningen, hoe gestoord en ongeïnformeerd ook, of richting debielen-centrum mag verwezen worden alléén vanwege z'n religieuze overtuiging, bijvoorbeeld door iemand met een aanzienlijk quiz-master talent (maar verder geen intellect van betekenis) en een verleden als doctrinair totalitair academisch marxist, wat overigens een uitstekend testimonium paupertatis intellectualis is.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
------------------------------------------


Aldus schreef ik, en ik kreeg een antwoord waarin ze zei

Verder zal ik uw mail niet publiceren, maar wel delen met de heer Van Gogh. Wij hebben beiden niet voorzien welke reacties dit stuk zou oproepen. Hij is daarmee meer in zijn nopjes dan ik. Dit stuk is puur ontstaan uit ergernis -mijn ergernis- op de ingezonden brieven die ik nav een stuk in het AD heb gekregen.

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw duidelijke mail. Ik ga er zeker op reageren, maar u moet mij vergeven dat ik dat niet op dit tijdstip wil doen. Een schrijven als het uwe verdient een serieus antwoord, maar het was een warme hectische en emotionele dag. Morgen zal ik u antwoorden.

Maar daar bleek nooit iets van te komen, kennelijk omdat mijn meningen te ingewikkeld voor haar zijn. (Ik heb het haar wel nog een keer of wat gevraagd, en toen opgegeven, ook gezien de kwaliteit van haar columns.) Wel hoorde ik haar later op de radio, vanwaar mijn kennis van haar bekakte en precisieuze Nederlands, maar ik gis dat ze niet veel bekender zal worden dan ze nu is, enerszijds vanwege angst dezelfde weg als Theo te moeten gaan, en anderszijds omdat ze niet goed genoeg schrijft en niet intelligent genoeg is.
 
Van Theo van Gogh heb ik toen ook niets gehoord, al neem ik aan dat hij mijn verhandeling gelezen heeft en weet wie 'm schreef, en er ook geen redelijk antwoord op had. (Gezien de reacties van anderen op zijn site op zijn proza was de mijne van een ongekend niveau, helderheid en kwaliteit.)
 


Goed - je bent weer enigszins bij de Nedertijd, zou ik zeggen. Wat er gaat gebeuren is nog steeds een beetje ongewis, want dat hangt vooral af van de vraag of deze of gene Heilige Pim bewonderaar besluit de Heilige Theo te wreken op een of andere vermeende moslim-baardaap, of een of andere mohammedaanse geloofsfanaat bijv. Hirsi Ali te grazen neemt.
 
Mijn eigen meningen over e.e.a. lijken me toch echt een stuk zinniger, rationeler en geïnformeerder - maar ja: Het gewone volk is dat inderdaad niet duidelijk te maken.
 
Van Aboutaleb heb ik nog niets gehoord, maar van een recente column van Umar op de Van Gogh-site leerde ik dat hij zich wel al tot haar had gewend per telefoon, een maand of wat geleden. Toch mag ik aannemen dat mijn site grondiger bekend is bij de gemeente Amsterdam dan de zijne, gewoon omdat ik een stuk gevaarlijker ben voor Van Thijn, Patijn en Cohen dan de bij z'n leven zelf verklaarde "dorpsgek" Theo van Gogh, die feitelijk bij z'n leven door de meeste Nederlanders als zodanig beschouwd werd.
 
Het beste,
 
Maarten.
 
P.S. Er is een redelijke kans dat ik de Nedernieuwsen vanaf eind augustus op de site zet.
 

 

Nedernieuws 3 november 2004