Nederlog        

 

   20 maart 2009

 

ME in Amsterdam: Wie zwijgt stemt toe

 

Ik beloofde u gisteren dat ik het voornaamste dat ik gisteren leerde van mr. Chiel het BDA-opperhoofd van Amsterdam - en zie 19 maart: Het volledig verziekte en corrupte Amsterdamse bestuur en 2 maart: Geachte ambtenaar Van Eendenburg namelijk in zijn eigen woorden:

"Spreken is zilver en zwijgen is goud. Ik ben 62 en wij begrijpen elkaar heel goed. En hiermee beëindig ik dit gesprek."

  dus in klassieke en andere talen

Qui tacet consentit.
Qui ne dit mot consent.
El que calla otorga.
Chi tace acconsente.
Den som tier samtykker.

vandaag zou proberen toe te lichten, maar het komt er niet van, want ik ben wat te beroerd.

Kennelijk heb ik me de afgelopen week teveel ingespannen met Vrijwilligerswerk voor RosaHelps - Wist u al dat het vandaag "Make a difference day!" is? Oppassende Neerlanders zijn als kónsomols in de weer geweest met Goede Werken, alles onder trotse leiding van hun ambtelijke Managers! - en daarna heb ik me moeten inspannen met het bestendigen van het aan de telefoon krijgen van enigermate aanspreekbare Amsterdamse ambtenaren.

Vandaag lag ik dus vrijwel alleen doodmoe en met pijn in bed. Het zal wel weer overgaan, want zo gaat dat met ME meestal, eventueel dan.

Ik kan vandaag het fraaie gesprek dat ik gisteren voerde met Chiel - "tut, tut" - van Eendenburg (die deze keer geheel geen "tut" zei en net als ik formeel heel beleefd was) geen recht doen.

Mijn titel laat zien dat het echter veel nogal vereenvoudigt, en overigens heb ik bij deze gelegenheid voor u toch maar liefst drie leerzame stukjes:

1. De gelijkwaardigheid van Chiel en mijn eigen waarde
2.
De waarde van de top van de ING en mijn eigen waarde
3.
De waarde van Jeroen van der Veer en mijn eigen waarde

O ja ... àls u vindt dat ik wat veel van mijzelf spreek (màg u vinden!), dan kunt u uw eigen waarde invullen, want het gaat in wat volgt vooral over Ons Nederlanders Allemaal Samen (Samen), wij samen dus, ja zelfs Gerrit Zalm en Jan Peter Schittman, samen ook, samenlevend in onze samenleving als wij samen doen, onder leiding van onze JP de HP die MP is.

Maar ik had het over menselijke waardigheid.

De mijne is, na aftrek van vaste lasten, volgens opgave van mijn Klantmanager de DWI-Manager Wim Schreuders 419 euro 13 cent in de maand om van te leven, eten, kleden, boeken, computers, huisraad etc. van te kopen, en mij een gelukkig gelijkwaardig Nederlands burger van te mogen voelen, vol van respect en dank voor mijn bovengestelden en Onze Nederlandse Rechtsstaat.

Ook ben ik op mijn vrijwel 59ste in mijn hele leven alleen - hoort en zegt het voort!! - méér waard geweest in September 2008, naar ik het wel heb: 425 euro 38 cent in de maand, all in, dankzij alles waar mijn ouders en grootouders Hun Leven Veil Voor Hadden, en NATUURLIJK in Ons Amsterdam ALLES dankzij mr.dr. Job Cohen, mr. Chiel "tut,tut" van Eendenburg, en alle trotse collega's van de Amsterdamse Bestuursdienst, als mr. Sarucco en mr. Lisser ("één met pensioen, één mijn collega", aldus Chieltutje de wonderadvocaat).

Terzake dus....

1. De gelijkwaardigheid van Chiel en mijn eigen waarde

Twee dingen die mij - toch nog! zo oud en verkeerd geboren als ik ben! - verbaasden over Chiel waren (1) zijn voorbeeldige aanmatigende valsheid (wat kan die man geloofwaardig klinkend liegen! Bernard Madoff-kwaliteit!) en (2) zijn bewering dat

"wij begrijpen elkaar heel goed".

Ik schreef gisteren al in dit verband:

Maar op alledaags niveau weet hij natuurlijk zo goed als ik wat pijn, vernedering, verontrechting, onbeschoftheid, leugenachtigheid en zo veel meer is dat zoveel ambtenaren kenmerkt (naar mijn stellige overtuiging niet omdat ze allemaal nageslacht van markies De Sade zijn, al zitten die er ook bij en al rijzen juist die heel makkelijk heel hoog in bestuurlijke kringen, maar omdat ze WETEN dat ze feitelijk boven de wet staan waar het burgers betreft die geen BN'er of vriend van prominente politici is, en macht corrumpeert), dus in die zin heeft hij gelijk.

Ook vermoed ik dat koffie, schaafwonden, moeheid en spierpijn in zijn en mijn beleving op elkaar lijken (zie Personalism) en Chiel is evident niet (écht) dom en omdat hij alreeds 62 is - ik neem aan dat hij althans hierover niet loog, ook omdat ik hem toen kwaad had gekregen, en veronderstel overigens dat hij snel met pensioen zal blijken te zijn - kan hij een stuk meer begrijpen dan een jong mafiamatenbroekemannetje met een moderne 'opleiding' van mijn waarachtige Amsrerdamse verzetsstrijders-achtergrond en de waarachtige Amsterdamse collaborateurs-achtergrond van Cohen en Oudkerk (*) en van de achtergronden van het feit dat mijn vader in 1980 op het stadhuis geridderd werd als de voornaamste organisator van de Nationale Verzets-tentoonstelling, dat vooral bijzonder is omdat mijn vader een in Amsterdam bekende communist was, en dergelijk uitschot kreeg nooit ridderordes (**) in Onze Nederlandse Rechtsstaat; en waarom ik in 1988, na mijn derde verwijdering van de UvA vanwege mijn "uitgesproken gedachten" (Mei-Augustus), en na mijn vergassing die mijn buurvrouw en ik ternauwernood overleefden, en dat alleen omdat het een krot was (September) [Zie hiervoor 't eerste deel van mijn CV] niet voor het Maagdenhuis stond in een concentratie-kamp pyama, met een ster en een rode driehoek, hoewel dat achteraf gezien ("with the benefit of hindsight") zeer veel beter voor mijn carrière en inkomen was geweest, en vrijwel zeker ook voor Amsterdam, de Uva en het Nederlands onderwijs. (***)

Maar goed, mr. Chiel Tut-Tut denkt, of althans beweert, sprekend tegen mij dat

"wij begrijpen elkaar heel goed".

Hij had toen al toegegeven mijn site tóch wel

"heel selectief"

gelezen te hebben, terwijl ik die hem toch de volle glorie van de site-map geserveerd had, op 2 maart, in Geachte ambtenaar Van Eendenburg, en al begon hij gisteren weer - ik zei al dat hij heel geloofwaardig klinkend kan liegen - met te zeggen, net als de eerste keer, dat hij niet wist wie ik was, niet wist wie Maarten Maartensz zou zijn, nooit van me gehoord had, niet wist waar ik het over had, van geen brief wist etc. etc.

Het geval wil dat ik echt straatlengten intelligenter ben dan hij, en beter kan praten en redeneren, zelfs al ben ik hondsmoe, wat ik was, maar dat kostte dus wel even moeite om - heel beleefd mijnerszijds: u heeft heel wel mogelijk geen idee hoe bijzonder beschaafd én beleefd ABN ik kan praten - hem de dwaling zijn's wegen te doen inzien, en hem te bewegen toe te geven dat hij tóch wist wie ik was. (Wat hij héél goed wist, ook de eerste keer, want feitelijk is hij er al vanaf het begin vorig jaar bij betrokken. Maar hij is een hoge Amsterdamse ambtenaar, dus een eersteklas hondsbrutale leugenaar. "Pikant dat "dus", nietwaar, lezers?")

Maar goed, hier is, mede vanwege Chiel's vermeende gelijkwaardigheid de inleiding van Multatuli's - hy die veel geleden en gestreden had - inleiding bij zijn Ideën:


Wees door de Natuur bedeeld met zucht naar kennis... maak van het streven naar waarheid uw hoofddoel, uw enig doel... offer alles op aan dat streven... verwaarloos alle belangen om dat ééne belang... betaal de geringe kans op slagen met uw rust, met uw gezondheid, met uw welvaart, met alles wat een mensch offeren kan... verlaat vrouw en kind, zeggende: Vrouwe, wat heb ik met u te doen? Kind, wat heb ik met u te doen? Ik zoek de waarheid... ziedaar myne vrouw, ziedaar 't kind van m'n hart.

Trek naar de woestyn... sla u een kemelhuid om de lenden... omgord u met lederen riem... voed u met sprinkhanen en wilden honing.

Denk, peins, overweeg... twyfel... overweeg nogmaals, en weder, en nogeens... altyd door, altyd opnieuw.

Rek u begrip tot de uiterste grens der mogelykheid van kennen, kunnen, weten en begrypen.

Schroef de hoogte van uw denkvermogen op tot de hoogste mate van bevatting.

Span uwe gedachten voor de logge vracht van alle onopgeloste vraagstukken... zweep ze voort met de kracht van uwen wil tot raders en zeelen kraken...

Hebt gy dit alles gedaan.

Als ge dan eindelyk meent iets te hebben geleerd, iets te weten, iets te begrypen...

Keer dan terug uit de woestyn. Volg de inspraken van uw hart dat aandryft tot meedeeling, en zeg:

-- Broeders, ik geloof deze zaak is alzoo...

Dan zal er afscheiding zyn tusschen wie u hooren.

Een gedeelte zal roepen:

-- Deze mensch is slecht.

Dit zeggen zy die nadachten over de onderwerpen welke u bezighielden, maar die niet nadachten als gy in de woestyn. Zij noemen u slecht, wyl zy vreezen dat het volk offer zal schatten boven gebrek aan offer, en inspanning nemen tot maatstaf om 't slagen te meten.

Antwoord dezulken door te wyzen op uw versleten kleed van kemelvel.

Een ander gedeelte zal bestaan uit hen die nooit hoorden van de dingen die ge overdacht, uit lieden die zich bezighielden met niets, al den tyd dien gy sleet in zoo zwaren arbeid.

En weder zullen dezen zich verdeelen.

Het eerste deel zal zeggen:

-- M'neer, net m'n idee.

Toon denzulken uw kleed van kemelvel, dat ge versleet in de woestyn.

Maar 't ander deel zal zeggen:

-- Meneer, dat ben ik niet met je eens.

Wys hen op 't versleten kemelvel dat uw kleed was in de woestyn.

Dan zal 't volk roepen:

-- Wie is deze die een versleten kleed geeft als bewys?

Antwoord daarop:

-- Broeders, ik bid u in myn kleed geen bewys te zoeken voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken wat ik gezegd heb.

*) Vgl. noot by 't slot van 763.


Mijn bidkleedje is mijn site en alles wat daarop staat, inclusief ME in Amsterdam met daarin mijn vordering.

Nu over mijn en uw (ja - "tsk, tsk" - zelfs Chiel's) waarde als mens, uw zogeheten menselijke waardigheid in zijn of haar volle integriteit en pracht:

2. De waarde van de top van de ING en mijn eigen waarde

Omdat mijn vordering wellicht wat bevreemding wekt, in deze barre tijden, al stelde ik mr. Chiel Tut-Tut gelijk aan het begin voor

Ik ben erg moe en wil het eigenlijk nu over maar één zaak hebben en dat betreft de inhoud van mijn site en mijn vordering

waarna mr. Chiel dus zijn Spiel begon dat hij mijn naam, titel, alias, geval en zaak geheel niet kende, is hier voor uw instructie en morele gevoelens een stukje uit de economie-pagina's van de NRC van 19 maart:

Loon ING-top halveert

Het inkomen van bestuurders van bankverzekeraar ING is vorig jaar ongeveer gehalveerd. Dat komt doordat zijn in 20/08 geen bonus krijgen uitbetaald. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag.

Het grootste verlies is voor oud-tupman Michel Tilmantm wiens salaris van 3,9 miljoen euro over 2007 (basissalaris plus korte-termijnbonus) daalde tot 1,35 miljoen euro. Over 2007 kreeg de Belg, die in januari opstapte, nog een bonus van 2 miljoen euro.

(...)

ING maakte bekend dat ze Shell-topman Jeroen van der Veer wil benoemen als commissaris. Ook Tineke Bahlmann is voorgedragen. Zij zal naast oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal fungeren als commissaris namens de overheid.

Zou ambiërend volkscommissaris Bahlmann - feministiese Mees-naam? - net als volkscommisaris Lodewijk de Waal en vele andere carrièremakers van mijn generatie van collaborerende verraders óók uit de CPN stammen?

Ik werp de vraag alleen maar op, en kom tot mijn laatste stukje vandaag, dat dit stukje vervolgt:

3. De waarde van Jeroen van der Veer en mijn eigen waarde

In de economie-pagina's van vandaag staat de verheugende mededeling dat Jeroen van der Veer

Iedereen wil Van der Veer wel als commissaris
Shell-topman wordt oppermachtig in het bedrijfsleven

Iedereen! Dus ook groot in het midden gezet:

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland

(lik, lik, lik doet NRC-redactrice Heleen de Graaf), mede opdat u en Chiel en ik het maar weten kunnen, in Ons Trots Land waar allen gelijkwaardig zijn en iedereen voor elkaar respect moet hebben, of anders JP de HP die MP is krijgt een snelstotterstuipje (terwijl hij toch echt geen eurocent meer waard is dan slechts 135.000 jaarlijkse euro's: Dát is namelijk De Waarachtige Balkenende Norm En Waarde) en de leerzame tekst in dit verband van waarde en gelijkwaardigheid en diep doorvoeld echt Neerlands respect:

Leiding geven aan een gigantisch bedrijf als Shell, zonder al te veel kleerscheuren op te lopen, is maar enkelen gegeven. (****)
Als er al relletjes waren - bijvoorbeeld over zijn hoge salaris - dan brachten die hem nooit echt in problemen. Dat salaris bleek overigens ook afgelopen week weer hoog: inclusief bonussen kwam het over 2008 ui op 8,8 miljoen.

Dat is slechts 19,36 miljoen florijnen van kort geleden. Per jaar. Omdat

Van het kaliber van
Jeroen van der Veer
lopen er maar weinig
rond in Nederland

Drukt de NRC precies zo af.

Ik weet op het moment niet of het Lao Tzu of Chuang Tzu was die schreef

"Het leiden van een groot rijk
 Is als het bakken van een klein visje."

maar ik vermoed dat mr. Chiel Tut-Tut ook van déze filosofen

"helemaal nooit gehoord heeft",

en dat Jeroen van der Veer en zijn trotse muze Heleen de Graaf ("Iedereen wil Van der Veer wel") dat alles maar heel vuige laster vinden van een zó eminent man als Onze Nederlandse Volksgenoot de Oppercommissaris Van Nederland, minstens, de man van slechts 19,36 miljoen florijnen. Per jaar. In salaris. Vanwege zijn "kaliber".

Ik hoop dat u, en Chiel, en Job, en Nora, en Ulco nu wat beter geïnformeerd zijn over de menselijke en morele waardigheid van mijn bescheiden vordering.


P.S. Goh, tóch nog een enigszins aardig leerzaam stukje, ondanks moeheid en pijn. ("It's the flow", ik bedoel van die onuitsprekelijke Hongaar - Csikszentmyhalyi - die ik kennelijk al heel lang heel makkelijk aanzet, bij enige inspiratie).

Hád u trouwens al begrepen dat het Chiel vooral zo bijzonder vreselijk dwars zat en zit - het kostte mij trouwens aanzienlijke beleefdheid, logica en psychologisch doorzicht dat uit hem te urmen, maar inderdaad: - en waarom hij niet met mij wens te spreken, over helemaal niets, ook niet over de inhoud van mijn website (!!!) of mijn vordering (!!!!), wat ik hem toch heel vriendelijk aangeboden heb, omdat... ik aarzel, lezer(es), omdat ik u niet wil schokken of ontrieven... omdat... ja, heus: ik geef toe dat het mensonterend is... omdat...

"de mens is geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot iets goeds"

(Heidelberger Kathechismus: Onze Echt-Nederlandse Calvinistische Essentie)... omdat...ERUIT ERMEE!:

...... ik "Tut" geschreven had! Ocharm! Miserere me!

"Ik ben 62 en wij begrijpen elkaar heel goed.
En hiermee beëindig ik dit gesprek."

Later meer.

P.P.S. O ja: Als u gelooft - ik hóóp het niet - dat ik mij "gelijkwaardig" zou achten, of mijn direkte familie "gelijkwaardig" zou achten, of mensen die ik hoogacht (****) "gelijkwaardig" zou achten... met enige parasiet of persoon in dit stukje genoemd... was uw mond dan uit met groene zeep, lezer(es) en schaam u!  Echt niet! Al zou ik willen! "Met úw hersens!". (*****)

(*) Oudkerk - zo leerde ik het - naar eigen zeggen kleinzoon van prof. David Cohen van de Joodsche Raad; Cohen en Oudkerk "volle neven" volgens de pers; Cohen en het Niod zo'n 15 keer niet beantwoordend wie Cohen's grootvader was; Asscher achterkleinzoon van prof. Abraham Asscher van de Joodsche Raad, en overigens verwijs ik de geïnteresseerde lezer naar het proefschrift van Connie Kristel - en ik citeer uit mijn Meer krisisberaad van B&W van Amsterdam?:

  • Geschiedschrijving als opdracht -
    Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong over de jodenvervolgingen.

dat u keurig netjes bij de dbnl kunt vinden onder de link, in zeven hoofdstukken met een voor- en achterafje.

Dit geeft véél informatie én zinnige ideeën en samenvattingen over geschiedschrijvingen en jodenvervolgingen, met veel aandacht voor de Joodsche Raad, en (David) Cohen en (Abraham) Asscher, en vele morele en ethische kwesties die daarmee samenhangen.

Hier zijn bijvoorbeeld twee vragen van Abel Herzberg (die een interessante, intelligente en moedige man moet zijn geweest) uit het gezegde boek, die precies mijn soort vragen zijn naar aanleiding van (Job) Cohen en (Lodewijk) Asscher, en hun trouwe medestanders en gewillige uitvoerders, al dan niet bureaucraten:

‘Hoe zullen wij het gebeurde verwerken? Hoe kunnen wij dit volslagen liederlijke bankroet der mensheid dat wij hebben meegemaakt, verantwoorden? Hoe kunnen wij, en hoe kunnen de geslachten die na ons komen, verder denken, voelen, liefhebben, werken, kortom leven, nu de beschaving gebleken is te kunnen vergaan en de mensen hebben getoond tot een horde teugelloze roofdieren te kunnen worden? Is dit hun aard? Zijn liefde, recht, geloof, schoonheid en wijsheid schijn? De vraag, in een paar woorden, niet naar de schuld maar naar de oorzaak, niet naar de misdaad maar naar haar bron.’ (p. 35, op. cit.)

‘Als de kennis omtrent het gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene, waartoe de mens in staat is en waartoe hij, als men niet oppast, kan worden gebracht, dan ware er al veel gewonnen.’ (p. 35, op. cit.)

En overigens kunt u naar gedrags-genetica op het internet zoeken en verwijs ik u verder in dit in dit verband ...

-- Broeders, ik bid u in myn kleed geen bewys te zoeken voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken wat ik gezegd heb.

... naar Een fundamenteel menselijk probleem en mijn Leeslijstje voor Cohen - Boétie, allebei uit 2002, allebei welbekend - tenzij ik me zeer vergis - bij Van Eendenburg en Cohen (leeftijdsgenoten, kennelijk).

(**) H. Teengs Gerritsen kende en bewonderde mijn vader, en was bevriend met Prins Bernhard, en vandaar. Er zijn nog foto's waarop mijn vader, zittend in een rolstoel, de naast hem staande prinses Juliana iets met een wandelstok aanwijst terwijl hij wat aan het uitleggen is.

Bijvoorbeeld. En zie mijn stuk De 19 | De gedebiliseerde Nederlandse rechtsstaat.

(***) De reden was dat mijn moeder vroeg dat niet te doen in verband met de gevoelens van de overlevenden van de concentratie-kampen, waar ikzelf eerder dat jaar een fraaie verhandeling over geschreven had, die bovengenoemde H. Teengs Gerritsen - die nog leefde, anders dan mijn vader, en die ik het toegestuurd had -kennelijk bewoog zijn ondertekening van het infame stuk van de 19 in te trekken.

Bijvoorbeeld.

(****) Waaronder niet Von Neumann, Einstein, Leibniz, Newton, Shakespeare, Da Vinci, Bach of Beethoven, en wel De Veer, Tilmant, Flynn, Madoff en overige gelijkwaardigen, want zo zit de moderne wereld in elkaar, volgens de managers die deze managen. (De bovenmens - Übermensch - Flynn volgt de bovenÜberBelg Tilmant op en kreeg zojuist als Welkomst-bonus - zo zeiden de nobele woordvoerders van de ING dat - slechts 2,3 miljoen euro.)

(*****) De heren Cohen en Oudkerk en dame Dierdorp verzorgden namelijk in 2002 als antwoord dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik dan hulp nodig had.

Zo zitten zij nu eenmaal in elkaar. Blijkt:

Qui tacet consentit.
Qui ne dit mot consent.
El que calla otorga.
Chi tace acconsente.
Den som tier samtykker.

Maarten Maartensz

        home - index - top -