\ 

Nederlog

 

16 augustus 2009

 

Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar? (P.S.)

 

   "Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."
   -- Chamfort
    Odi profanum vulgus et arceo.
   -- Latijnse spreuk
   De mens is onbekwaam tot enig   goed en geneigd tot alle kwaad.
    -- Heidelberger Katechismus

In vervolg op het voorgaande fraaie Herderlijk schrijven aan Amsterdamse burofascisten (dat op dit moment, in de middag van 16 augustus 2009, nog niet volledig uitgecorrigeerd is, en ook nog niet gemaild aan de geadresseerden, al mag u aannnemen dat een deel daarvan zich tegoed doet aan mijn site dit weekend: Ik heb ME en schrijf moe en met pijn, al kan ik dat snel en met talent) volgt hier mijn Handleiding

Hoe word ik een Nederlands Topambtenaar?

Alles is geciteerd naar mijn Filosofisch Woordenboek, dat - er wordt kennelijk veel van mij gejat en nageäapt, zonder talent en zonder bronvermelding - mijn copyright draagt zoals mijn gehele site (en dat vooral omdat ik degene ben die verantwoordelijk is voor mijn ideeën en mijn formuleringen).

Maar hoe wordt u een Neerlands Topambtenaar? Ik geef u een korte schets, gevolgd door een woordenlijst met links:

Kortweg gesproken is een ambtenaar een doodgewoon mens zonder enig talent van welke positieve waarde dan ook waarmee hij of zij in staat zou zijn geweest een zelfstandig mens te zijn, maar die bij gebrek daaraan z'n geringe  menselijkheid en kleine ziel verkoopt aan de autoriteiten ter plaatse (whoever, whenever, wherever) om toch carriere, status, macht, inkomen, en een zeer verzorgd makkelijk leventje met een toppensioen te kunnen leiden.

Een en ander gaat terug op de aapachtige eigenschappen die de mens tot hordendier maken:

Mensen organiseren zich al sinds 200.000 jaren in groepen die bestaan om de leden ervan te bevoordelen ten koste van anderen en de natuur, en in die groepen zijn de meeste leden geboren en getogen volgelingen en gewillige uitvoerders van de commando's van hun leiders en bovengestelden.

Wat de echte geboren burocraat (m/v/bi) onderscheidt van andere totaal talentloze Draufgängers is hun totale gewetenloosheid, karakterloosheid, en bereidheid tot het doen van alle kwaad zolang dat maar in opdracht gebeurt, tot eigen voordeel is, en - sine qua non! - gepaard gaat met een gegarandeerde persoonlijke  onaansprakelijkheid en onverantwoordelijkheid.

Het laatste - gegarandeerde persoonlijke onaansprakelijkheid en onverantwoordelijkheid - is de Heilige Graal van iedere ambtenaar en iedere bestuurder, en in Ons Trots Vaderland is deze Heilige Graal de afgelopen veertig jaar, vooral maar niet alleen dankzij PvdA-beleid gedurende die dekaden, vrijwel volledig geperfectioneerd:

Een persoonlijk verantwoordelijke of aansprakelijke Nederlandse ambtenaar of bestuurder is in bestuurlijk en ambtelijk Nederland een logische, menselijke, morele bijna-onmogelijkheid en een oxymoron, want zo iemand speelt met z'n eigen leven, zoals de persoonlijke gruwelgeschiedenissen van de zeer zeldzame Nederlandse ambtenaren Spijkers en Bos (*) ook onweerlegbaar aangetoond hebben.

Hier is de lijst van hieronder gedefinieerde begrippen die u allen, hoe dom, laf, achterlijk, onwetend, sadistisch of gestoord ook, een succesvol, een rijk. en een buitengewoon goed gepensioneerd ambtenaar (ik noem ze, in de beste Linnaeus-traditie: burofascisten genus Neerlandicus) zullen helpen maken, met als enige twee voorwaarden dat uw IQ 75 of hoger doch lager dan 130 is (vanwege de bedreiging die er anders van uitgaat voor al uw collega's en bovengestelden), ontleend aan mijn Filosofisch Woordenboek, en ingeleid door korte verduidelijkingetjes.

Ik wens u veel leesplezier en een fraaie ambtelijke carriere!

Begrippenlijst voor een succesvolle ambtelijke Neerlandse carriere:
(klik op een link voor een education permanente in slechts 20 stapjes):


   Acteur
   Ambtenaar
   Autoriteit
   Bedrog
   Bescheidenheid

 


   Collega
   Conformisme
   Corruptie
   Eerlijkheid
   Deugd


 

 
  
Fatsoen
   Ideologie
   Leugen
   Liegspraak
   Loyaliteit

   
Hulpverlener
   Respect
   Rollenspel
   Totalitair
   Volgeling

 

 


De lemmas uit mijn Filosofisch Woordenboek die nu volgen zijn allemaal voorzien van een korte inleidende begripsduiding van de term die er direct op volgt, die ik vandaag geschreven heb opdat u maar kan weten wat u van ambtenaren, bureaucraten en bestuurders te vrezen en verwachten hebt en/of hoe u zelf - integer, eerlijk, welverdienend, voor eeuwig beschermd, koninklijk gepensioneerd - lid kan worden van deze groep van zeer gewillige uitvoerders van de staatsmacht, met zulke gigantische persoonlijke voordelen en macht, altijd zonder enige werkelijke persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, buiten volstrekt onafdwingbaar, ontoepasbaar, ongehandhaafde wettelijke artikelen, die ambtenaren alleen tot pleepapier plegen te dienen.

Maar terzake - en ik heb het maar op alfabetische volgorde laten staan, omdat  immers de links hierboven hebt voor een andere volgorde van lezing:


Ieder maatschappelijk functionerend persoon is een rollenspeler, maar slechts weinigen hebben de moed en de vermogens die rollen eerlijk te spelen:


Acteur : Hypocriet, rollenspeler, doener alsof.

Het normale maatschappelijk leven vergt een aanzienlijk acteer-vermogen, dat bovendien enigszins verschilt van dat van toneelspelers:

De meeste mensen - bijna alle mensen - zijn geen waarachtige mensen maar zelf-gemaakte karikaturen van mensen, parodieën van mensen, vervalsingen van mensen, halve of kwart mensen die pretenderen - authentiek pretenderen! eerlijk huichelen! - dat ze zijn wat ze niet zijn, en dat ze samenvallen met de rol die ze op dat moment spelen.

Het zijn - ànders dan kleine kinderen - acteurs, rollenspelers, illusionisten, vertoners van uiterlijkheden met een verborgen innerlijk, die zich inspannen iets te schijnen dat ze niet werkelijk zijn, maar waarvan men denkt dat "men" - fatsoenlijke, nette, oppassende, behoorlijke, zedige men - behoort vóór te wenden om maatschappelijk voordeel te halen, sociaal aangepast te lijken, mee te mogen doen en eten en verdienen met de anderen.

Gewone mensen hebben zelden de moed van hun eigen overtuigingen, en willen die moed ook niet, behalve in zeer zeldzame omstandigheden of bij grote dronkenschap: De doorsnee weet nauwelijks eigen ideeen of eigen waarden te hebben, en weet dat hun eigen belang het best gediend wordt door niet opvallen en meedoen met de meute, ook als men het daar zelf niet mee eens is. 

De enige instantie in 't hele universum die wéét wat u voelt, wat u wenst, hoe u reageert op uw indrukken bent uzelf!

Niets en niemand kan voor u voelen, wensen, reageren of denken - maar u kunt uw oordelen overnemen - nadoen, kopiëren, imiteren, naspelen - van een ander, en doen alsof, en meepraten met de meute, en uzelf tot een acteur (Grieks: "hypocrites" - doener alsof) van geleende, geïmiteerde, poses en geloven maken vanwege de maatschappelijke voordelen die dit biedt.

En dit heeft 't ogenschijnlijk voordeel voor u dat u niet hoeft na te denken, want dat doen u voorgangers voor u, en dat u beloond wordt voor uw oppassend fatsoen, of in ieder geval niet bestraft voor uw afwijken. En dit heeft op niet zo lange termijn 't nadeel dat u al acterend, poserend, imiterend, en wensdenkend uw zelf vervalst tot een karikatuur van uzelf.

Zie idee 73, 74.


Ambtenaren zijn gewillige, geconformeerde staatsdienaren van bewezen morele en intellectuele talentloosheid, althans zodra ze niet persoonlijk verantwoordelujk of persoonlijk aansprakelijk zijn.

Het is een beroepsgroep die zo snel mogelijk afgeschaft moet worden, omdat het de natuurlijke plaats is voor schoften, meelopers, confomisten, en uitvreters om zichzelf te verrijken als levenslang trouw dienaar van de staatsmacht - zie Burofascisme, Bureaucracy, Bureaucracy Plan:


Ambtenaar: Staatsdienaar.

Persoon die een carrière maakt en inkomen, macht en status verwerft door de machthebbers van het moment te dienen. Mensensoort, maatschappelijke rol en soort carrière die gevaarlijk is voor het levensgeluk en de kansen van voor wie aan hen overgeleverd is of van hen afhangt.

De feitelijke hoofdnorm voor iedere ambtenaar onder iedere vorm van bestuur is: "Unsere Ehre heisst Treue!" - de wapenspreuk van de ultieme ambtelijke organisatie die S.S. heette.

De mensheid loopt een zeer veel kleiner risico in een terreur-staat terecht te komen, al dan niet nominaal "(Volks-)democratisch", door dit hele menselijke genus  van levenslange dienaren van de macht - "all power corrupts" (Lord Action) and civil servants who are not corrupt in some way must be born as angels - voorgoed af te schaffen, en te vervangen door iets wat ik in het Engels als volgt omschreef:

Government by the people: Instead of a bureaucracy and instead of military service, every adult citizen in society should spend two or three years of his or her life as a civil servant, in the type of job and with the sort of payment one receives in ordinary life, organized on the lines of a governmental Manpower office, also manned by such civil servants, that takes care that the tasks now done by state bureaucracy will be done properly and honestly by ordinary civilians doing their civil service for a few years.

This is a system of real democratic government, that avoids all or most of the dangers of bureaucracy (careerism, corruption, loyalty to - aspiring - dictators, parasitism, incompetence, manipulation, lack of control by the population), and effectively does give the power to the people
, for it in effect delivers the everyday practical government in the hands of the people, for the few years that they do social service as civil servant. Besides, it makes every adult participate in actual government during some period of his or her life, and it gives every citizen a chance to be a civil servant, and to replace the bureaucratic caste of state servants that currently have most of the everyday power in so-called "democratic" states, and which is a type of man that can and should be wholly done away with. Real power to the people - by civil service. ("On "The Logic of Moral Discourse"")
 


Autoriteiten zijn mensen met macht of invloed. Er zijn echte autoriteiten - echte experts, echte wetenschappers, echt eerlijke mensen met moed - maar ze zijn zeldzaam, zoals de mensheid is, en zoals alles dat werkelijk goed is zeldzaam is:

De meeste autoriteiten zijn vals en levensgevaarlijk voor anderen, zeker wanneer deze anderen geen gewillige conformisten zijn in de groepen waar de autoriteiten autoriteit in zijn:


Autoriteit: Leider, voorganger, machthebber.

Er zijn veel soorten autoriteiten, maar een tweetal onderscheidingen zijn handzaam.

1. Autoriteit door macht of door invloed: Er zijn voorgangers die hun leiderschap uiteindelijk aan militaire, politieke of andere vormen van macht en geweld danken, en voorgangers die hun eminentie danken aan hun vermogen de meningen van anderen te beïnvloeden. Deze laatste vorm van autoriteit wordt vaak invloed genoemd.

2. Echte en valse autoriteit: Er is echte en valse autoriteit. Echte autoriteit is gebaseerd op echte macht, kracht of kennis, en althans in die zin waarachtig en legitiem, hoe misleid of slecht ook, terwijl valse autoriteit gebaseerd is op een voorwendsel van macht, kracht, kennis of inzicht of op het onvermogen of de onwil van degenen die misleid worden dit te doorzien.

Het overgrote deel van de autoriteit over meningen - invloed -  is gebaseerd op valse autoriteit: Zelfs als de dokter volkomen eerlijk is en niets verzwijgt (een conjunctie van aannames die zelden waar zal zijn, maar dit terzijde) dan nog heeft de patiënt niet de medische kennis om z'n oordelen te begrijpen.

Afgezien van eerlijke autoriteiten over zekere opinies, die bestaan maar zeldzamer zijn dan doorsnee men graag gelooft: De gewone gang van zaken waar van politiek of religie gesproken wordt komt neer op dom bijgeloof en volgelingschap, gewoonlijk grotendeels geïnspireerd door wensdenken.

Een belangrijke reden is het gebrek aan algemene ontwikkeling van het publiek - veel leugens en poses van politici en priesters zouden doorzien kunnen worden door het bedrogen publiek als dit wat meer moeite had gedaan zichzelf te informeren over de zaken waarover hun bedriegers spreken, of althans over de voorwaarden waaronder een argument rationeel is.


De essentie van het zijn van een fatsoenlijk, deugdzaam, loyaal collega of geslaagd maatschappelijk personage:


Bedrog: Zichzelf of iets anders op een andere manier doen voorkomen dan het is; liegen: onwaarachtigheid; valsheid.

Wederszijds bedrog en zelfbedrog zijn de fundamenten van het meeste maatschappelijke doen en laten van mensen. 

De vermogens zowel als de wens tot waarachtig begrip van de meerderheid zijn gering: Doorsnee "men" wil géén pijnlijke waarheid maar aangename leugen, en wil niet leren maar lichamelijk genieten. Mundus vult decipi = "Men" - de aangepaste, conformistische, braaf oppassende menselijke doorsnee - "wil bedrogen worden".

NB dat zelf-bedrog een grote rol speelt in veel van het normale maatschappelijke bedrog, en dat het logisch gezien enigszins ingewikkeld is, omdat het makkelijker is anderen dan zichzelf te beliegen.

Zelfbedrog geschiedt gewoonlijk door het willen aannemen van standpunten en ideeën omdat dit maatschappelijk voordelig is (in de groep waarin men zich bevindt); door het weigeren relevante evidentie van het tegendeel in te zien; door wensdenken, conformisme en chauvinisme; door emotioneel taalgebruik; en door meedoen met de meute.

Je zou willen denken dat - bijvoorbeeld - godsdienstwaanzin ooit ophield aan overmaat van weerleggingen, maar 't voortdurend verschijnsel van massa's godsdienst-waanzinnigen, overal, altijd, toont aan dat de menselijke diersoort in meerderheid niet rationeel denkend is, zoals individuutjes ervan graag geloven, maar... gelovend en zelfbedriegend is, en dat niet uit kwade wil maar uit domheid of goddelijke gekte, naar verkiezing van de lezer: "Als God niet zo bijzonder van domme mensen had gehouden, had Hij er veel minder gemaakt."


Gewone mensen zijn onveranderlijk zeer bescheiden, in de publieke presentatie van zichzelf, omdat dit de makkelijkste weg naar de meeste maatschappelijke acceptatie en persoonlijke voordeeltjes is, al is het waar dat gewone mensen veel hebben om zeer bescheiden over te zijn, hoewel ze dat alleen publiek zullen toegeven in stomdronken staat:


Bescheidenheid: Zichzelf wegcijferen, klein voordoen, zich niet voor laten staan op de eigen kwaliteiten.

Onder doorsnee mensen zeer geroemde eigenschap, die vrijwel altijd bestaat uit conformistisch gehuichel: "Vertrouw nooit iemand die nederig spreekt, want hy liegt." (Multatuli 107, 155, 221, 447)

Iedereen schat z'n eigen familie, z'n eigen kinderen en de leden en vooral de leiders van de groepen waar ie deel van uitmaakt hoger dan anderen. Het is een sociale-zoogdieren eigenschap, naar ik aanneem met een aangeboren hormonaal fundament. (Zie: We.)

De vele miljoenen Nederlanders die de afgelopen 30 jaar massaal hebben gehuicheld alles en ieder "gelijkwaardig" te achten en "respect" te hebben voor iedereen waren evenzovele nivellerende leugenaars - en wisten en weten dat. ("De hoogste graad van moed is hoogmoed." Multatuli, 220)

Wie waarachtig uitsteekt in menselijk opzicht, dat is in moreel, intellectueel of kunstzinnig opzicht, heeft recht op hoogmoed, en wie dat niet doet niet. En alleen mentale of morele pygmeeën vatten en waarderen dit niet.


Een gewone collega is voor iedere collega, vooral indien ambtenaar, de summum van menselijke intelligentie, moraliteit, eerlijkheid, integriteit, vertrouwenswaardigheid, moed en hulpvaardigheid:


Collega: (genus Neerlandicus(?)): Medemens werkzaam in dezelfde organisatie, gekenmerkt door de allerhoogste menselijke perfectie, intelligentie, integriteit, en moraal.

Een collega staat voor een collega altijd boven de wet, boven de moraal, boven alles wat enig niet-collega kan menen, omdat collegaas tot Ons behoren, en altijd menselijk perfect, en moreel en wettelijk schuldeloos en blaamloos zijn.

Wie een collega van een collega kritiseert, in het bijzonder als niet-collega, positioneert zich daarmee vanzelfsprekend als Untermensch, in de ogen van alle collegaas van de collega, die weten hoe hun brood besmeerd wordt, en riskeert zijn of haar leven, gezondheid of baan en pensioen.

Er is, in het menselijke, geen hoger, beter, voorbeeldiger, redelijker, rationeler, behoorlijker, integerder, intelligenter of geleerder medemens dan een collega, natuurlijk altijd behalve - respect moet er zijn! - de baas van de collega en diens bazen, volgens alle collegaas en hun bazen.

Wie Übermenschen wil leren kennen, in hun volle menselijke morele en intellectuele glorie, moet collega worden, en zal evenveel Übermenschen leren kennen als collegaas.

In Nederland is het sinds dekaden zo geregeld dat ieder collega van ieder ambtelijk collega, volgens de Nederlandse wet en de Hoge Raad, boven de wet staat, volgens het zogenaamde Pikmeer-arrest, dat wettelijk garandeert, in alle gelijkwaaardigheid en menselijkheid, dat geen enkele ambtenaar enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft, tenzij hij of zij zo dwaas geweest is een collega te kritiseren, waarna hij of zij vogelvrij is, natuurlijk - volgens collegaas - in zijn of haar eigen hoogste menselijke eigen belang.

Wie te horen krijgt, van een collega van een collega, dat "u kritisééért mijn collega" kan er zeker van zijn dat hij of zij effectief z'n doodsvonnis heeft getekend, dat alleen niet tot uitvoer wordt gebracht vanwege mogelijk bijkomend ongemak voor de collegaas.

Wie als collega de dwaasheid begaat collegaas te kritiseren, in het bijzonder wanneer hij of zij dat doet volgens de wet of de moraal, wordt onmiddellijk bekend onder z'n collegaas als 'matennaaier', en is de eerste in de rij om door al z'n collegaas genaaid te worden, met de meest moreel en humaan klinkende redenen.

Er gaat onder collegaas niets boven collegaas, en wie dit niet accepteert krijgt alle collegaas over zich heen: De wet van de collegaas luidt immer 'Unsere Ehre heisst Treue!", en wie dat tegenstaat verdient géén colllega te zijn, en behoort collegiaal streng bestraft te worden.


Ambtenaren en bestuurders zijn - als mensen, volgens de Heidelberger Katechismus, die dat danken aan God's grote goedheid - corrupt, oplichters, leugenaars en conformisme uit eigenbelang, behalve dat ze dit niet zo noemen en niet zo wensen te horen, vanwege hun zogeheten persoonlijke integriteit en (eigenlijk) ter bescherming van hun bijverdiensten.

En er zijn geen niet-corrupte ambtenaren - zoals er geen niet-zondige mensen zijn volgens de Christenen - zonder een jaarlijkse, publieke afrekening van de dames en heren gewillige uitvoerders, van de uitgaven en inkomsten die ze gedaan en verworven hebben namens De Gemeenschap en van de handelingen die ze deden of nalieten inzake wetshandhaving, gevolgd door strenge persoonlijke straffen bij gebleken persoonlijke corruptie:


Corruptie: Verrotting; omkoping; welbewust breken van beloftes voor eigen voordeel; ambtenaren of bestuurders die de wet niet handhaven waar zij wettelijk verplicht zijn dat te doen; wetenschappers die geen wetenschap maar politieke of religieuze waanleren uitdragen als wetenschap; politici die in de politiek zijn voor eigen voordeel; misdadige praktijken van ambtenaren en bestuurders; samenwerking van georganiseerde misdaad en ambtenarij of bestuur.


In iedere menselijke maatschappij en iedere menselijke groep (met zo weinig uitzonderingen dat het de moeite niet waard is ze hier te vermelden) is de Morele Norm Aller Normen, in de feitelijke praktijk, dat gewone men doet alsof ze gewone men zijn, die braaf doen, denken en voelen zoals dat hoort, en ze geleerd en/of opgedragen is:


Conformisme: Zich gedragen overeenkomstig heersende maatschappelijk normen, zeden en gebruiken.

Conformisme is de basis van alle maatschappelijk en groeps-gedrag: Zonder overeenkomst in aannames en handelingen kan geen groep of maatschappij in stand blijven, en de grote meerderheid in iedere groep is niet in staat of niet gewillig over de meeste vraagstukken een eigen mening te ontwikkelen.

De essentie van werkelijk maatschappelijk conformisme is het heldere besef van de conformist dat zijn conformisme welbewuste leugen, welbewust theater is, en dat hij liegt en bedriegt in collusie met alle andere conformisten, en om dezelfde redenen: angst en egoïsme.

Wat telt is niet de werkelijkheid maar de schijn en pretentie van werkelijkheid - en het heldere bewustzijn dat dit zo is.


Ieder mens en zeker iedere ambtenaar en bestuurder hoort te deugen (in termen van Wormen En Naarden enzo). Hier is waar het om gaat, voor waarachtige ambtelijke en bestuurlijke topcarrieres:


Deugd: De maatschappelijk juiste definitie van "deugd" is "wat de doorsnee eist dat men huichelt".

Anders: "Deugd" heet wat "men" zegt dat "men" behoort te doen, en dat "men" zelden doet, behalve wanneer het risico nihil en de betaling goed is.
 


In iedere menselijke maatschappij en iedere menselijke groep (met zo weinig uitzonderingen dat het de moeite niet waard is ze hier te vermelden) is eerlijkheid levensbedreigend voor degene die eerlijk de corruptie of beestachtigheid van een machthebber of bureaucraat (= gewillige uitvoerder van machthebbers, vanwege de persoonlijke voordeeltjes die dat biedt, vooral aan totaal talentlozen):


Eerlijkheid: Zeggen wat men denkt, niet doen alsof, afwezigheid van hypocrisie.

Zeldzame eigenschap onder doorsnee mensen: Doorsnee-mensen plegen alleen authentiek eerlijk te zijn indien zwaar beschonken of (naar eigen mening) geheel alleen en onbespied. Ze hebben daar ook heel goede en begrijpelijke redenen voor: De doorsnee die hen omringt bestaat immers uit leugenaars, rollenspelers en aanstellers, vrijwel altijd van een fundamenteel totalitair gemoed, en sterk genegen elkaar te nivelleren, discrimineren en controleren. De doorsnee, ook in niet totalitaire staten, leeft gewoonlijk volgens de regel: "Geloof wat de autoriteiten willen, of doe alsof" en "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg". (Voor waar dit makkelijk toe leidt zie "Ordinary men".)

Werkelijke authentieke eerlijkheid lijkt "in moderne Westerse staten, tussen moderne Westerse mensen" alleen mogelijk en geloofwaardig voor echte debielen en echte genieën - en ook dan niet goed voor een carrière.


DE deugd in iedere maatschappij is het fatsoen:


Fatsoen: Doen alsof men is, denkt en voelt als de aangepaste conformistische meerderheid.

Dit is de feitelijke maatschappelijke norm aller normen. Voor werkelijk goed begrip is het essentieel in te zien dat werkelijk fatsoen neerkomt op volledig extern conformisme in dienst van eigenbelang: Wat een mens perfect fatsoenlijk maakt is het vermogen de schijn van maatschappelijk conformisme hoog te houden in het heldere besef te liegen en bedriegen, als ieder ander perfect fatsoenlijk medemens.

Door en door fatsoenlijke mensen wéten hun fatsoen te huichelen - om welke reden ze het deugdzaam vinden fatsoen van anderen te eisen. (Zie ook 618).

Merk op dat "het fatsoen" gewoonlijk strikt evenredig is met financiële welstand: hoe rijker hoe fatsoenlijker; hoe armer hoe onfatsoenlijker. Dit is ook geheel vanzelfsprekend: In een maatschappij waar alles om geld draait moeten in de feitelijke praktijk de maatschappelijk voortreffelijksten de rijken zijn, volgens de norm waar het feitelijk om draait. Bovendien geeft rijkdom weer de middelen zich te conformeren en étaleren in volle  maatschappelijk aangepaste fatsoensrijke glorie.

Welbegrepen werkelijk fatsoen is extern conformisme, en fatsoenlijke mensen weten huichelaars te zijn - en dat fatsoenlijke mensen dat nooit publiek toegeven.

Fatsoenlijke mensen zijn gewoonlijk te herkennen aan een doods uiterlijk, een saaie conversatie, een zeer oppassende ideeënloosheid, en volledig voorspelbare, volstrekt normale, overwegend gehuichelde morele normen.

Tenslotte: DE grote aantrekkingskracht van alle onfatsoen is dat 't bestaat omdat het - zus of zo - lekker is. ("Video meliora proboque; deteriora sequor." - het goede zien en toestemmen en het slechte doen is immers gewoonlijk de makkelijkste, veiligste, populairste en best betaalde weg, en gewoonlijk hoogst fatsoenlijk, omdat ieder geconformeerd doorsnee mens hetzelfde doet.)


Iedere randdebiel zonder moraal en zonder talent die een welbetaald leven van hoge status en inkomsten wil, maar niet de moed heeft drugscrimineel te worden, en niet de handigheid om politicus te worden, wordt (bureaucratisch, ngo-vermomd) hulpverlener:  

"The nine most frightening words in the English language are:

    I am from the government and here to help."
          -- P.J. O'Rourke    


Hulpverlener: (genus Neerlandicus): Gewoonlijk intellectueel en/of moreel gehandicapte, die zich op mensen die zich niet verweren kunnen werpt om deze weerlozen, tegen een extra-hoog salaris vanwege beweerde menselijkheid en moraal, te voorzien van eindeloze doses burocratische, politieke of religieuze propaganda, zogenaamd in het belang van de zogenaamd geholpenen.

De Wet van De Hulpverlener luidt: De hulpverlener bestaat om hulp te verlenen, aan zichzelf en zijn/haar collegaas, op kosten van degenen die hulp wordt verleend. Er is geen vorm van menselijke misère die niet tot groot voordeel van talloos veel hulpverleners gebruikt kan worden om talloos veel hulpverleners hulp te verlenen en te verrijken.

De mensensoort 'professionele hulpverlener' (in het Neerlandse) wordt vooral bemand en bevrouwd door intellectueel en moreel gehandicapten die niet in staat zijn tot enige zelfstandige intellectuele of artistieke carrière, en het aan moed ontbreekt om zichzelf te verrijken als drugshandelaar of corrupte burocraat of bestuurder.

Het doel en de taak van de professionele hulpverlener is een eeuwigdurende functie als hulpverlener in een zo hoog mogelijke, bij voorkeur ambtelijke, salarisschaal (met vrij reizen naar derde wereldlanden met een subtropisch klimaat), een zo hoog mogelijk pensioen, en een lintje na vijfentwintig jaar zelfverrijking vanwege bewezen moraliteit en menselijkheid.

Een moderne professionele hulpverlener kan herkend worden aan houding en taalgebruik: De houding is die van de kleuterjuf voor debielen, die met een opgeverfde glimlach naast de debieltjes hurkt om ze in Jip en Janneke taal de laatste officiële propaganda in de oren te toeteren, tegen een uurloon dat een veelvoud is van het uurloon van de geholpene; het taalgebruik is immer de laatste variant van het Politiek Correcte Ideologisch Idioom dat de regering, burgemeester of deelraad tot Norm en Waarde van Nu hebben bepaald.


Ieder mens heeft, aangezien hij of zij gemiddeld een fractie van procenten intelligenter verschijnt dan neef chimpanzee of nicht bonobo, een wereldbeeld nodig om zich daarmee te oriënteren in zijn omgeving en mee te doen in een sociale groep:


Ideologie: Leerstelsel of leer die gewoonlijk een vereenvoudigde vorm van een politieke filosofie of religie is, en een stelsel van opvattingen biedt over wat de werkelijkheid is (metafysica) en behoort te zijn (ethica).

Feitelijke grondslag van vrijwel iedere menselijke groep, omdat deze alleen kan ontstaan en gecoördineerd worden en op basis van wederszijds begrip met hulp van een gedeeld stelsel van aannames over wat is en zou moeten zijn, en wat niet is en niet zou moeten zijn.

De meeste ideologieën zijn ofwel totalitair, of worden in ieder geval door de gelovers totalitair beleefd en uitgedragen.

Een goed synoniem voor "de mens" is dan ook "de ideologische aap", of ook "het martelende beest".


Het fundament van alle maatschappelijk succes:


Leugen: Welbewuste bewering van een onwaarheid.

Het fundament van alle sociaal wenselijk, gewenst en gebruikelijk gedrag, vooral in Nederland. (Koningin  Beatrix: "In Nederland heerst de leugen". Multatuli: " ..'t Zal niet gezegd worden dan niemand de ziekte aantastte, de rotte ziekte waaraan dit Volk lydt: de LEUGEN. Ik zal doen wat ik kan..".)

Een kenmerkend verschil tussen debielen en genieën enerzijds en alle anderen anderszijds: De doorsnee mens leeft en probeert maatschappelijk te overleven volgens het beginsel Geloof wat de autoriteiten willen, of doe alsof. (Zie: Conformisme.)

Doorsnee-mensen plegen alléén authentiek eerlijk te zijn indien zwaar beschonken of (naar eigen mening) geheel alleen en onbespied. Ze hebben daar ook heel goede en begrijpelijke redenen voor: De doorsnee die hen omringt bestaat immers uit leugenaars, rollenspelers en aanstellers, vrijwel altijd van een fundamenteel totalitair gemoed; sterk genegen elkaar te nivelleren, discrimineren en controleren; en intelligent noch beschaafd noch welwillend tegen wie afwijkt van de doorsnee.

De leugen - doen alsof, meespelen met de meute, huichelen omwille van de lieve sociale vrede, voor het welzijn van de groep de buitenstaander bedriegen, vals zijn uit beleefdheid of wellevendheid etc. - speelt een zeer fundamentele rol speelt in het gewone maatschappelijke verkeer, en het gewone maatschappelijke verkeer is niet mogelijk is zonder een grote hoeveelheid welbepaalde en welbekende leugens, die overwegend samenhangen met het algemeen onderkende handhaven van het groepsbelang tegen buitenstaanders.

"Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden òver onreinheid." (Multatuli, Idee 374)

Het recept voor maatschappelijk geluk, welstand en status is, volgens het woord van Lord Chesterfield tegen zijn zoon: "If you want to be pleased, please!".

Kortom, het  recept voor maatschappelijk geluk, welstand en status is dit: " let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan ". (Multatuli, Idee 374)

Doe wat je wilt - bedrieg je buren, veracht de dominee, schop je vrouw, trap je medemensen ... maar doe het altijd met een uitgestreken braaf gezicht, uit naam van de waan van de dag, met keurige kleren en zonder ooit uitgesproken kritiek te leveren op wie ook van enig aanzien "en het zal u wèlgaan in den winkel". is het en zo is het altijd geweest, en zal pas veranderen als de menselijke doorsnee intelligenter is dan ze tot nu was. Tot dan zal de leugen de basis van het maatschappelijke zijn.


Een nieuw Nederlands begrip dat zo oud is als de Neerlandse volksziel, ja als De Mens, sinds deze wegens liegen uit het Paradijs werd verwijderd door de Maker van Al dat Is:


Liegspraak: Het jargon en de clichés die de politiek correcte waan van de dag vormen in een maatschappij of groep: simultaan-vertaling van de Engelse begrippen Cant en Newspeak.

1. De meerderheid van de mensheid spreekt en denkt in termen van het jargon en de clichés die de waan en de de populaire illusies van de dag weergeven, en die altijd gedeeltelijk geloofd en gedeeltelijk gehuicheld worden door de sprekers ervan of ervoor, mede omdat ze zouden weergeven hoe men - in die maatschappij of groep - behoort te spreken en denken.

Wat Byron zei over Engeland geldt voor iedere menselijke gemeenschap, om redenen die hieronder volgen:

"De grote bewegingskracht van het volk is liegspraak: politieke liegspraak, dichterlijke liegspraak, religieuze liegspraak, morele liegspraak - maar altijd liegspraak, vermenigvuldigd door en in alle lagen van de bevolking,"

Dr. Johnson gaf de volgende realistische raad inzake liegspraak (Engels: Cant), ziende dat het maatschappelijk erg moeilijk kan liggen geen liegspraak te spreken:

"Sir, clear your mind of cant!".

Wie geen duidelijke evidentie geven dat ze dat doen, geven duidelijke evidentie dat ze niet gewillig of niet in staat zijn rationeel te denken.

2. Er zijn twee hoofdredenen voor de prevalentie van leugenspraak in de maatschappij: Domheid en conformisme. Vooral de laatste is moreel maatgevend: Mensen spreken liegspraak om aan te geven dat zij tot Onze maatschappij behoren en willen behoren. Waar ze zich in liegspraak uiten is de subtekst": Laten jij en ik pretenderen dat we deel zijn van dezelfde maatschappelijke groep door het uitwisselen van wat van de op het moment politiek correcte liegspraak.

Hier moet opgemerkt worden dat dit een soort acteren en rollenspelen is, maar met dit verschil in het acteren en rollenspelen van kinderen dat kinderen nog weten wanneer ze spelen, en ook weten wat het is normaal te doen zonder te doen alsof ze iets zijn dat ze niet werkelijk zijn noch kunnen zijn.

Maar gewoonlijk is er voor gewone mensen, wat betreft de meerderheid van hun besproken onderwerpen, alleen liegspraak: Ze hebben niets beters bedacht of aan te bieden over het onderwerp dan liegspraak; wat ze aanbieden is de liegspraak van hun groep van dat moment; ze spreken deze liegspraak om aan te geven dat ze helemaal bij Ons Eigen Soort Volk behoren, zoals honden en hyena's met hun groepsgeur rondleuren voor sociale acceptatie; ze weten dat ze liegen en pretenderen, maar omdat ze ook weten dat hun leugens en pretenties die van de politiek correcte waan van de dag in hun groep (bedrijf, maatschappij, kerk, partij, club) zijn en dat alles geheel modieus en hip is, zullen ze niet en nooit toegeven dat ze liegen en pretenderen, behalve als een dergelijke toegave tot de geaccepteerde liegspraak van de dag behoort (stijltje VPRO-lulligheid, bijvoorbeeld).

Het zijn van een huichelaar, dus van een zich keurig gedragende liegsprekende politiek correcte conformist, is de enige manier voor gewone mensen om maatschappelijk te zijn, in een gewoon publiek van hun eigen maatschappelijke gelijkwaardigen of meerderen.

En omgekeerd: Gewone mensen vatten maatschappelijk doen, denken, spreken en schrijven op alsof dat alleen kan, mag en behoort alsof men zelf een gewone mens en huichelaar is, die de grote democratische meerderheid van de andere politiek correcte huichelaars in de eigen groep helpt politiek correct te huichelen en elkaars pretenties, leugens en wanen, inkomens, voorrechten, bijverdiensten, en status, in stand te kunnen houden en beschermen.

Dit is ook een deel van het geheim van zogeheten rolmodellen (voorbeeldmensen zoals gepropagandeerd door politiek correcte media en sprekers), advertentie-taal etc.: Dit zijn allemaal codes die communiceren

"Hoe Onze Werkelijkheid Behoort Bezien En Besproken Te Worden",

en is het maatschappelijk, moreel en menselijk ideaal van alle gewone mensen, die weinig anders weten of willen weten dan hoe men in hun eigen kringen in tal van situaties kan overkomen alsof men een van Ons is die tot Wij behoort, en dus voorbeeldig deugt.

Voor gewone mensen, inclusief hun politici, priesters en dominees, is menselijk maatschappelijk zijn het zijn van een publiek politiek correcte huichelaar en bestaat vooral uit het maatschappelijk opvallend liegspreken. om aan te geven dat men zelf weet hoe te verschijnen als een van Ons, en wat het is om als een fatsoenlijk deugdzaam loyaal respectvol Gewoon Mens te verschijnen.


De absolute hoofddeugd van alle bureaucraten en alle bestuurders, en de essentie van hun menselijkheid, succes en status:


Loyaliteit: Essentie, summa en totaal van moraal en ethiek in bestuurlijke organen, politiek en onder ambtenaren, politie en militairen: trouw aan Onze Leider, Onze Groep, Onze Normen En Waarden, vanzelfsprekend tegen alle rationeel of ethisch beter weten in, juist omdàt Onze Leider en Onze Groep zo buitengewoon, vanzelfsprekend en voorbeeldig goed zouden zijn, naar Onze Normen En Waarden.

In het huidige Neerland heet de hoogste deugd van alles en iedereen in het bestuur dan ook "loyaliteit": de vermeende deugd die in het Duits omschreven wordt met "Befehl ist Befehl" of "Unsere Ehre heisst Treue", wat dan ook de wapenspreuk van de zéér loyale SS was.

De praktische inhoud is in alle gevallen exact het zelfde: Doe wat de leider zegt, handel als de meerderheid handelt, en je zult beschouwd worden als Goed en beloond worden of althans met rust worden gelaten. Omgekeerd: Doe niet wat de leider zegt of handel niet zoals de meerderheid handelt, en je zult beschouwd, behandeld en omschreven worden als een Slecht mens.

Zie hier het alfa en omega van praktische moraal-leer en -praktijk. Voor meer inclusief uitleg zie mijn commentaar bij Idee 423 - en de lezer gelieve mee te wegen dat er, uitdrukkelijk en alleen voor ambtenaren, in Nederland een extra-voordelig pensioenfonds is dat "Loyalis" heet.

Een deugd nauw verwant aan Loyaliteit is Respect.


De essentiële voorwaarde en al 50 eeuwen het beproefde en zee succesvolle recept - Mundus vult decipi - voor maatschappelijk en in het bijzonder ambtelijk en bestuurlijk succes, welvaart en status:


De huichelhoofdnorm van alles dat Neerlanderthaler is en uit gebrek aan talent niet elders in leven kan blijven op hetzelfde niveau van parasitaire welvaart voor Tokkies ten koste van de kansen van het hele mensengeslacht, dat daardoor mogelijk niet maar waarschijnlijk wel, uitgeroeid zal worden door de eigen hebzucht en onvermogens:


Respect: Doen alsof een ander een behoorlijk mens zou zijn.

De deugd aller deugden in Nederland is respect. De reden dat deze deugd zo populair is is vooral dat zo héél weinig Nederlanders enig werkelijk zelf-respect hebben (overigens gewoonlijk geheel terecht), en dat zo héél veel Nederlanders een leven van hypocrisie en conformisme leiden, en dit ook graag dwingend zouden opleggen aan anderen. (Zie: Features of moral norms)

Multatuli was hier heel helder over: Pygmeeën, Roeping, Menselijk, Leer dit, Hoogmoed.

Doorsnee Nederlanders vinden het heel beledigend als een ander niet respectvol is, en nog beledigender om te horen dat hun eigen respect gewoonlijk op angst, lafheid, conformisme, en overige zwakheden neerkomt, en bovendien bijna altijd gelogen is. Toch is Nederland uniek in dat in de Tweede Wereldoorlog meer dan 1% van de Nederlandse bevolking kon worden vermoord, vanwege het respect en conformisme van de grote meerderheid der volwassen toen levende Nederlanders, en de hulp bij de voorbereiding tot die massamoord (uiteraard geheel Neerlands-moreel geloochend na 5 mei 1945 door alle betrokkenen, waarvan de meesten inderdaad vanaf april of mei 1945 in Het Verzet zaten). Hun kinderen en kleinkinderen Karremans zijn zeker niet moreler, beter, eerlijker of moediger, maar gewoonlijk wel héél bijzonder respectvol, voor wie ze niet denken aan te kunnen.

Hier is de summa van Neerlandse heldenmoed, moraal, respect en medemenselijkheid (lt-kol. Karremans, Nederlands Held en voorbeeld-militair):

"There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague. Please don't shoot the piano-player."

Nederlandse moraal te velde, vol respect, en precies wat 9999 van de 10000 Nederlanders ook gezegd of gedaan zouden hebben, in de positie van de Nederlandse Deugdheld aller Deugdhelden.

Een gevolg van een en ander - "Normen En Waarden" heet dit, in het Neerlands van MP Balkenende, Eerste Aller Neerlanders - is dat er in Nederland geen publieke discussie kan worden gevoerd over morele of ethische kwesties zonder hordes poserende schijnheilige leugenaars, die "moraal" alleen beleven, en waarschijnlijk ook alleen kùnnen beleven, als conformist, op het laagste niveau van moraliteit, naar eigen gevoelens moreel geheiligd als Goed vanwege Gewoonheid, en dus zonder gelieg, bedrog, geposeer, gehuichel, en al het andere dat in Neerland "moreel" heet.

Trouwens... als ik het, heel respectvol natuurlijk, mag zeggen: De Neerlandse moraal is al eeuwen welbekend, bij buitenlanders: "Dutch treat", "Dutch courage", "Dutch uncle".

Een deugd nauw verwant aan Respect is Loyaliteit.


De essentie van het maatschappelijk mens-zijn, in meer detail behandeld in mijn noten bij Idee 1211 en 1112 van Multatuli, en de daar gegeven links:


Rollenspel: Handelen en gewoonlijk ook denken en voelen volgens een stelsel voorschriften en normen over hoe iemand behoort te handelen, ogen, denken, voelen in een bepaalde maatschappelijke positie.

Het hele menselijke maatschappelijke leven gefundeerd is op het toneelspelen van rollen, en dat dit feitelijk onoverkomelijk is: Ieder mens, zelfs de meest eenvoudige, is dusdanig ingewikkeld dat ie op enig gegeven moment maar één aspect kan zijn en weergeven van het vele dat in 'm is. Wat men toont van wat men is of zou willen zijn is voor een groot deel keus, en hoe men het toont is voor een groot deel spel.

Hier ligt feitelijk een heel diep thema verborgen - namelijk over het toneelspelen dat het fundament is van menszijn: "No man is as much himself as when playing a part." William Hazlitt. Dit maatschappelijk toneelspelen is tot op zekere hoogte noodzaak, was het alleen om te verhinderen dat de leden van een groep elkaar uitmoorden uit wederszijdse irritatie. Er moet dus - uit beleefdheid, wellevendheid, eigenbelang, voor 't behoud van de maatschappelijke vrede - gehuicheld worden tot op zekere hoogte, want het maatschappelijk bestaan is een spel, dat verdient toneelspel te heten. (Zie Johan Huizinga's "Homo Ludens" - "De spelende mens"; Ervin Goffman: "The presentation of self in ordinary life"; en Eric Berne: "Games People Play", voor resp. een geschiedkundig, sociologisch en psychiatrisch perspectief op het onderwerp van de rollen-spelende mens.)

En de lezer behoort hier op te merken dat ik het woord "rol" hier uitdrukkelijk in twee verwante betekenissen gebruik, dat als volgt geïlustreerd kan worden: Een échte koning speelt een échte maatschappelijke rol, waarbij veel huichelen, doen-alsof, poseren, liegen etc. bij komt kijken om een enigermate geslaagde koning te kunnen zijn. En een échte acteur die een koning op toneel zet speelt een échte toneelrol, waarbij opnieuw veel huichelen, doen-alsof, poseren en liegen bij hoort. Het verschil tussen de twee koningen - de échte en de op het toneel voorgestelde - is dat de eerste een rol speelt als koning in de maatschappij, waartoe veel taken behoren, en de tweede een rol speelt op toneel als acteur, waartoe o.a. behoort het geloofwaardig kunnen voorstellen van een koning.

Daarbij: In al wat menselijk is gaan spel en werkelijkheid voortdurend in elkaar over en overlappen elkaar altijd, behalve in zeer extreme situaties, gewoonlijk van grote pijn, smart of woede. Al het overige maatschappelijk doen en laten van mensen tegen elkaar bestaat uit vele lagen spel en werkelijkheid door elkaar, met elkaar vermengd, en elkaar afwisselend, gedeeltelijk maar niet geheel volgens het bewustzijn van de acteurs meer of minder serieus, met voorbehoud, pretentieus, plagend, of eerlijk te zijn.

Vervolgens, ook in verband met 74, 116, 136, 276, 423 en 593:

De fundamentele vervalsing van zichzelf waar de zeer grote meerderheid van volwassenen in geslaagd zijn ligt niet - juist niet - in het spel dat mensen spelen, maar in

(1) de oneerlijkheid ervan: mensen huichelen systematisch anders te zijn dan ze voelen en denken, uit eigenbelang en angst, en omdat ze menen dat hun rol dit gehuichel meebrengt.
(2) het geloof in de eigen rol, de eigen pretenties, de eigen leugens: De zeer grote meerderheid van de volwassenen gelooft dat wat ze zijn overwegend samenvalt met hun maatschappelijke positie en rol.
(3) het onvermogen de rol die men speelt op te geven: De zeer grote meerderheid der volwassen is niet langer in staat spontaan te zijn (zonder drank of drugs of psychose) en is ook voor zichzelf, in de eigen beleving van zichzelf, overwegend de rol geworden die men gewoonlijk speelt. Men "is" arbeider, bankdirecteur, politie-agent, huisvrouw etc. en voelt zich dus verplicht te voelen en denken zoals (men denkt dat) een arbeider, bankdirecteur, politie-agent, huisvrouw etc. voelt en denkt - want dat "is" men immers (denkt men, en voelt men zich).

Hier ligt ook het fundamentele verschil tussen kinderen en volwassen waar ik op wees in 74: Ook kinderen spelen voortdurend allerlei rollen - alleen weten ze nog dat ze spelen, en hebben zichzelf nog niet geïdentificeerd met een maatschappelijke rol (anders dan: als spelend kind).

Kinderen kunnen dus nog geheel probleemloos en direct de rol - het spelletje - dat ze spelen opgeven en terugkeren tot zichzelf; vrijwel alle volwassen zijn niet of nauwelijks in staat de maatschappelijke rollen waarmee ze zich identificeren op te geven zonder wat ze als zichzelf beschouwen (feitelijk: een levende leugen opgetrokken uit zelfbedrog - maar daarmee nog niet minder reëel voor de menselijke persoon die zich hiertoe heeft gemaakt en is gebracht) te verliezen.

Volwassenen die uit hun rol vallen doen dit gewoonlijk dan ook gemeenschappelijk in groepen, bijvoorbeeld in voetbalstadions, waar tienduizenden doorsnee mannen gesamenlijk een week frustratie en zelfvervalsing anoniem uit hun lijven trachten te brullen, of met hulp van drank of drugs op feestjes en partijen, waar afwijkend gedrag behoort bij de maatschappelijke rol die men speelt.

Een waarschuwing in dit verband voor de naïeve lezer(es):

Er zijn mensen die er genot in scheppen te doen alsof zij "authentiek" "zichzelf" zouden zijn i.t.t. wie zij treffen. Men treft dergelijke mensen regelmatig in de context van religieuze groepen. Gewoonlijk is ook dàt een pose, en bovendien een neurotische valse pose die ertoe dient zichzelf te verheffen; de eigen gang te gaan; en egoïstisch te zijn met een vals beroep op de eigen authenticiteit ("verlichting" etc.). Wel: wie niet normaal kan omgaan met normale mensen is gewoonlijk gestoord. En 't spelen van rollen, inclusief beleefdheden, voorkomendheden, aardigheden en behulpzaamheden die men feitelijk niet voelt maar toch doet om elkaar te helpen behoort daarbij.

Het "doe-maar-normaal-dan-doe-je-al-gek-genoeg" is het nivelleringsprincipe van alle domme (Neerlandse) conformisten - maar de kleine minderheid die geen domme conformist is moet zich daarom bij gelegenheid perfect weten te gedragen alsof-ie een conformist is, zowel om zichzelf als om anderen te sparen. Wie wil opvallen als bijzonder is niet bijzonder maar wil opvallen: Bijzondere mensen zijn bijzonder zonder het te willen zijn.

Om terug te keren tot de opmerking die ik uit M.'s idee citeerde "De tooneelspeler die zich ‘in z'n rol verplaatst’ - in sommige theaterkritiekjes van onze couranten wordt dit, onnoozel genoeg, als 't summum van Kunst beschouwd" etc.:

Zo'n toneelspeler is géén toneelspeler meer maar een gewone volwassene - die zichzelf, z'n menselijkheid, z'n spontaniteit, z'n naïeve eerlijkheid verplaatst heeft naar de maatschappelijke rol die hij of zij uitoefent.


De feitelijke hoofdnorm in iedere maatschappij van doorsnee mensen, en de geestesgesteldheid van de grote meerderheid, whoever, wherever, whenever, whatever their lies and illusions:


Totalitair: Leerstelsel of leer die behelst een finaal antwoord te hebben op (bijna) alle belangrijke menselijke vragen en problemen en daaraan het recht meent te ontlenen iedereen die dit niet gelooft te vervolgen.

De gebruikelijke vorm die ieder menselijk geloof aanneemt - religieus, politiek en overigens, met wetenschap als vrijwel enige partiële uitzondering - en gewoonlijk neerkomt op een verbod tot nadenken en argumenteren (desnoods gehandhaafd met inquisitie, brandstapel of concentratiekamp) en een voorwendsel om autoriteiten te volgen in het rotsvaste waarachtige besef dat het volgen van de machthebbende autoriteit en heersende ideologie de buren, de politie, de baas en de familie zal plezieren, en overigens maatschappelijk aanzien geeft, en problemen en discriminatie vermijdt.

De voornaamste reden dat zo bijzonder veel menselijke groepen gebaseerd zijn op en geörienteerd zijn rondom een feitelijk totalitaire ideologie is waarschijnlijk dat mensen sociale dieren zijn, en sociale dieren de groep en de pikorde in stand houden door ieder individu dat af lijkt te wijken van de doorsnee te corrigeren, uit te stoten of om te brengen "in z'n eigen en Ons belang". (Scapegoating.)

Er is mij geen wijd verbreid religieus of politiek geloof bekend dat niet een fikse hoeveelheid totalitaire denkbeelden uitdraagt, welke gewoonlijk neerkomen op:

Ons Geloof is het Enig Ware en Onze Gelovers zijn de Enig Goeden, en al wie niet gelooft, doet, voelt of eruitziet als Wij is - zus of zo, meer of minder beleefd - minderwaardig (namelijk: zondig, slecht, verdoemd, bestemd voor de hel, of in ieder geval niet weldenkend als Wij Ware Gelovers, en zeker niet geheel en al comme il faut).

De mythe van het uitverkoren volk is dan ook niet alleen bijbels, maar is kennelijk geloofd door de meerderheid van de meeste volkeren: Zij - hun Eigen Volk - en zij alleen, zijn de beste, ware, echte, goede mensen, en iedereen die anders is dan zij (Wij) deugt niet werkelijk (en mag dus van de Heer en de autoriteiten vervolgd worden als dat financieel of maatschappelijk goed uitkomt).

Geloofswaarheden van ieder willekeurig religieus geloof plegen absurditeiten te zijn volgens het gezonde verstand van degenen die dit geloof niet delen. (En NB Voltaire's scherpzinnige "If we believe in absurdities, we shall commit atrocities.")

Feitelijk, moreel en intellectueel is het probleem met godsdienstige verhandelingen niet zozeer dat ze - vrijwel zonder uitzondering - welbeschouwd onzinnig, onwaar of onhoudbaar zijn, maar het totalitaire gebruik dat er vrijwel altijd en vrijwel overal van gemaakt is.

Er is immers geen gevaar in sprookjes, mythes, fictie en wensdenkerij zolang degene die ze vertelt zich bewust is dat z'n verhalen dát zijn - sprookjes, mythes, fictie of wensdenkerij  -  of zolang degene die ze gelooft zich bewust is en toegeeft dat z'n geloof even goed onwaar als waar kan zijn, en dat alles wat men niet strikt logisch en wiskundig zelf kan bewijzen daarmee en daardoor niet verplicht gesteld kan worden voor een ander als geloof, laat staan als "geloofswaarheid" (een term die overigens van het geslacht vierkante cirkel en verwanten is: 't Is een oxymoron).

Religieuse sprookjes, mythes, fictie en wensdenkerij worden echter zelden uitgedragen en zelden opgevat door gelovers alsof hun geloof een mogelijke hypothese onder vele andere is over hoe samen te leven en na te denken, en waar mensen naar behoren te streven, en worden vrijwel altijd uitgedragen en opgevat alsof het De Waarheid, de Hele Waarheid, en Niets Dan De Waarheid betreft - ook en vooral als het dit evident niet is.


De essentie van alle succesvolle bureaucraten en politici is het zijn van:


Volgeling: Aanhanger, imitator, nadoener, rolmodel-speler.

Vrijwel alle mensen zijn in vrijwel alle opzichten volgelingen, en doen daar voor een deel verstandig aan, omdat iedereen z'n leven moet beginnen met zeer veel te leren.

Maar weinigen weten zichzelf te verheffen tot onafhankelijke zelfstandige rationele oordeelaars en onderzoekers, en de grote meerderheid is en wordt nooit anders dan volgeling van deze of gene politieke, religieuze, psychologische etcetera leider, voorganger, goeroe enz.

En wat voor alle voorgangers van betekenis lijkt te gelden:

Nooit heeft een werkelijke volgeling z'n voorganger méér dan partieel en onvolledig begrepen - was het anders dan was de volgeling geen volgeling. Er zijn proportioneel heel weinig originele individuen met karakter, moed en hersens; het grootste deel van de mensheid zijn volgelingen.

De grote meerderheid van de mensen bestaat uit geboren en getogen volgelingen, die hun pogingen tot conformisme verslijten voor zelfstandig denken, en die het geringe beetje originele mensen-geest dat ze zelf bezitten vooral gebruiken om meer ongebruikelijke mensen dan zij zelf zijn te conformeren en nivelleren tot hun eigen niveau.


Zeg niet dat het bovenstaande niet leerzaam, onderhoudend en origineel is, want dan liegt u (of bent u gewoon te dom om mij met begrip te kunnen lezen):

Ik heb mijn voorgangers, aan wie ik veel dank - "I stand on the shoulders of giants" (**), en ik meen dat ook zonder poses  - maar een flink deel van mijn formuleringen, inzichten, nadrukken, termen en definities is origineel, al zal ik het binnenkort wel weer teruglezen of -horen zonder bronvermelding en met veel minder talent en durf gebracht, want ondertussen heb ik, meen ik, ook de Nederstatus van Samojeed der Samojeden bereikt: Men leest mij wel, men steelt wel van mij, maar ik moet vooral niet de moed hebben dat te zeggen.

It's all a true Dutch Treat, you see: The Dutch have been thieves and colonial exploiters for ages, and they cannot, will not, and want not think of business combined with honesty and justice, for that just does not satisfy their infinite greed for personal financial profits - as is also well explained by the objective, honest, but alas not satirical enough: "The UnDutchables - the official site".

Tenslotte, om ook deze mogelijke illusie te helpen vermijden: Hoewel de Hollandse burocratie bijna volmaakt is in brutaliteit, corruptie en talentloosheid, en hoewel het bovenstaande toegesneden is op de deugdmens die in Holland ambtenaar is of wil zijn, is het verschijnsel wereldwijd en van alle tijden.

Het enige Echt-Hollandse eraan, In Deze Epoche waarin de geflipte randdebiele marxist Paul Scheffer universitair hoogleraar, PvdA-ideoloog, regerings-adviseur en NRC-kolommenvuller met ellendeproza mag zijn, alles tegen krankzinnige betalingen, is de gigantische achterlijkheid van zelfs de meest leidende leden van deze kaste, gekoppeld aan het zieke, schunnige en smerige gepretendeer dat alles zou gebeuren in UW belang, in UW interesse, door Nobele Bestuurders, die zelf De Gelijkwaardigen zijn van Mandela of Obama, en zich bij voorkeur in kleurenfoto naast hem bij u de brievenbus in wurmen, om u van nog meer te kunnen bestelen met een schijnheilig ponem, uit naam van De Idealen Van De Februaristaking en dergelijke, en ten behoeve van de bedreigde ijsbeer-babietjes.


En wat zeker niet, nooit en nergens geldt waar het burocraten en bestuurders betreft, zijn Jezus' laatste woorden volgens overlevering:

"En Jezus zei 'Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' ". ( Lukas XXIII, vers 34.)

Burokraten en bestuurders weten heel goed wat voor smerigheden ze (helpen) uitvoeren: Daarom werden (of bleven) ze immers burokraat en/of bestuurder.

Alleen mogen u en ik dat niet zeggen of schrijven, en onder de bestaande wetgeving niet eens meer denken zonder gevaar van denaturalisatie en gratis vervoer richting gewillige Syrische ambtelijke beulen op basis van de Grote Amsterdamse Humanist mr.dr. Job Cohen's Vreemdelingenwet - maar ik doe het lekker toch, zoals u ziet.

Want als niemand de waarheid durft te spreken in het walhalla van corrupte bureaucraten en bestuurders dat Holland heet, dan kan de plug beter uit de zeeweringen getrokken worden, ten behoeve van al die schattige ijsbeertjes, die immers allemaal toch wel bijna zo intelligent zijn als om het even welke Nedertokkie, maar veel schattiger, en ook zeer veel minder kostbaar in termen van "ecologische voetafdruk", dus zegge diefstal van de mogelijk na de Nedertokkies komende mogelijke echte mensen.

(*) Die mensen zijn zeldzaam onder de circa 16 miljoen gewillige leugenaars die Hollander zijn, dat ze vrijwel zeker door ongeluk of overmacht burocraat zijn geworden of gebleven.

(**) O.a.

Machiavelli, De la Boétie, Swift, Mandeville, Mill, Mosca, Orwell, Goffman, Milgram en Zinoviev.

Maarten Maartensz

        home - index - top -