Nederlog        

 

29 november 2008

                                                                 

 Over bloggers en blogs

 

 

Deze tekst is tekst op (of in) een weblog, zegge blog, al noem ik het zelf Nederlog.

Dàt wist u ongetwijfeld al (ik schrijf het zo op omdat ik zelfreferenties, als in "deze zin is niet waar", leuk en interessant vind en om mijn onderwerp van dit stukje aan te geven) maar de NRC vandaag heeft enige feitelijke informatie over bloggers die althans ik niet wist, en heeft er ook een artikel over, dat ik maar oversla als overwegend voorspelbaar geneuzel.

Maar de feitjes (?) die meegeleverd worden in een apart kadertje vond ik aardig en zijn interessant, zelfs als u weinig of niets aan (de meeste) weblogs vindt.

Hier zijn er een stel:

  • Wereldwijd wordt het aantal bloggers op 184 miljoen gesteld

die bovendien vrijwel allemaal ontstonden in de laatste tien jaar.

Ik vind het behoorlijk interessant dat dit in de orde van iets minder dan 1 op de 30 levende mensen is, maar trek daar dan wel direct de konklusie uit dat de meeste weblogs - laat ik maar zeggen - bescheidener van opzet, inhoud en omvang zijn dan Nederlog.

Daar komt bij dat ikzelf niet precies weet wat een weblog zou zijn, en dat ikzelf nu ruim 12 jaar minstens één website heb, zodat ik maar een definitie geef:

  • Een weblog is (een deel van) een website waarop - onder andere - regelmatig en periodiek op een persoonlijke wijze wordt ingegaan op nieuws, al dan niet van bijzondere aard.

Er zijn uiteraard andere definities mogelijk, maar de sleutelwoorden "regelmatig", "periodiek", "persoonlijk" en "nieuws" lijken mij belangrijk, waarbij ik trouwens met "nieuws" bedoel "recent gebeurde (vermeende) feiten, geuite meningen of berichten daarover", zodat bijvoorbeeld een uitgebreide site over de Oudheid of de wiskunde op zichzelf geen weblog vormt, zomin als de onderwerpen waar mijn site aan gewijd is naast Nederlog.

Aldus gedefinieerd onderhoud ik nu meer dan 12 jaar een site over filosofie, programmeren, logica en de ziekte ME, waarop nu ruim 4 jaar een weblog te vinden is, dat eerst Nedernieuws heette, omdat het in feite bestond uit mails aan mijn in het buitenland levende broer over Nederlands nieuws, en sinds 2006 Nederlog, omdat ik toen besloot het onderwerp uit te breiden tot wat mij interesseerde of overkwam.

Een internetuitgever deed onlangs onderzoek, en wel middels vragen aan 1260 bloggers uit 66 landen. Hier zijn wat (beweerde) feiten:

  • Uit het onderzoek bleek dat 70% van de bloggers hoger opgeleid is en dat twee keer zoveel mannen als vrouwen een weblog bijhouden.

Hier pas ik in, als hoogopgeleide man. Wat me enigszins verbaast - o.a. omdat vrouwen geacht worden meer met taal te hebben dan mannen - is de relatieve overmaat aan mannen.

  • Eén op de vier webloggers besteed minstens 10 uur per week aan zijn weblog; de helft van alle bloggers heeft meer dan 1000 unieke bezoekers per maand; en er worden elke 24 uur wereldwijd 900.000 weblogartikelen geplaatst.

Het eerste geldt ook voor mij; het tweede niet omdat ik aanzienlijk meer dan 1000 unieke bezoekers per maand heb, want bij mij varieert het aantal al een paar jaar tussen de 6000 en 18000 per maand (met een keer of 5 à 10 zoveel hits van webpaginaas), en waar dat aan ligt weet ik niet, al vind ik het aardig om behoorlijk hoog te scoren, en trouwens ook een beetje verbazend, gezien mijn onderwerpen, meningen en taalgebruik (*); en het getal van 900.000 artikelen per etmaal vind ik hoopgevend, want - zelfs als het grootste deel blatante onzin zou zijn - het is belangrijk dat mensen zich uitspreken, uit kunnen spreken, uit mogen spreken en uit willen spreken, en het is vooral belangrijk dat er een publiek forum is waar publiek gediscussieerd of georeerd c.q. geschreven wordt.

En in dit laatste opzicht is de situatie nogal anders dan tot 10 jaar geleden, omdat vrijwel de enige publieke fora die er toen waren (van enige betekenis) samenhingen met kranten en tijdschriften of met wetenschappelijke publikaties en zelden teruggingen op privé-initiatief, laat staan van 184 miljoen (overwegend) persoonlijke perspectieven met maar liefst 900.000 nieuwe bijdragen per 24 uur.

  • Amerikaanse webloggers hebben gemiddeld het hoogste inkomen en Aziatische webloggers zijn gemiddeld het jongst.

Hier val ik in de categorie van oudere hoogopgeleide armoedzaaiers. (Dat laatste vind ik niet zo héél erg, behalve waar het praktische ongemakken betreft, omdat ik in Amsterdam al 30 jaar geen hulp bij invaliditeit krijg, en het toont overigens aan dat ik geen dief of oplichter ben.)

Met weblogs wordt geld verdiend:

  • De jaarlijks inkomsten uit advertenties en sponsoring is gemiddeld € 4500 per blog, doch 1 procent van de weblogs genereert jaarlijks € 150.000 of meer (en trekt het gemiddelde scheef en naar boven).

In dit verband kan ik u melden dat mijn site niet gesponsord wordt en geen reclame heeft; dat ik er geld voor betaal en niet mee verdien; en dat ik overigens aanneem dat goed verdienende weblogs vooral over modieuze onderwerpen gaan. (**)

Ikzelf zou aannemen dat de meeste weblogs die ik gezien heb (trouwens niet veel), net als de meeste persoonlijke (niet-commerciële) websites die ik zag (behoorlijk wat), de maker(s) geld kosten.

De NRC rapporteert ook een ander onderzoek, onder Amerikaanse bloggers:

  • Ongeveer éénderde beschouwt hun internetactiviteiten als een vorm van journalistiek, en 57% zei soms of vaak feiten te checken.

Ik beschouw mijzelf niet als journalist, en Nederlog noch mijn site als een vorm van journalistiek, maar eenvoudig als persoonlijke communicatie over mijn ideeën, interesses, bezigheden en belevingen.

Twee redenen daarvoor zijn dat ik meen dat de term "journalist" veel beter gebruikt kan worden voor mensen die daadwerkelijk voor commerciële kranten werken (ook als deze - alleen - op internet bestaan) en omdat wat ik schrijf, of dat nu in Nederlog is, of over één van de hoofdonderwerpen van mijn site, niet valt onder de noemer "journalistiek" (zoals ik die term gebruik), was het alleen al omdat geen van die hoofdonderwerpen tot de kennis of ervaringen behoren van enig mij bekend journalist.

Wat betreft het checken van feiten:

Ik geloof dat ik redelijk voorzichtig ben in het rapporteren van dingen, o.a. omdat ik vrijwel altijd uitdrukkelijk aangeef wat ik citeer en wat mijn bronnen zijn, en omdat ik regelmatig dingen nakijk, op het internet of in mijn eigen papieren bibliotheek, maar ik ben niet in de positie om de beweringen over wat de feiten zouden zijn die ik in de pers of op het net vind redelijkerwijs zelfstandig te controleren; ik vind dat mijn plicht ook niet, en mijn site bestaat in veel opzichten, niet alleen in Nederlog, uit commentaren op ideeën.

En zoals ik eerder aangaf: Ikzelf beschouw mijn site en Nederlog vooral als een manier om mijzelf uit te spreken; als vorm van persoonlijke communicatie; en als een manier om een deel van mijn ideeën publiek te maken, maar uiteindelijk zie ik het vooral als een moderne vorm van publiek spreken.

Ook beschouw ik websites en weblogs als een werkelijke en belangrijke menselijke vooruitgang, niet primair vanwege de inhoud, maar vanwege het feit dat het voor gewone mensen in beginsel mogelijk is geworden zich uit te spreken tegen en contact te maken met ieder ander mens, waar ook ter wereld, die dezelfde taal beheerst en minstens één interesse deelt.

Hoe en in welke mate dit "de maatschappij" of "de wereld" verandert weet ik niet, maar het is een principieel verschil met de menselijke geschiedenis tot nu toe en het is in beginsel goed dat individuele burgers een publieke macht van enige betekenis kunnen vormen middels het internet.


P.S. Trouwens... ik vermoed dat er redelijke evidentie te vinden is dat de zege van Obama vooral te danken is aan het bestaan van het internet en het gebruik dat hij en zijn staf daarvan wisten te maken, o.a. waar het fondsenwerving en propaganda betreft.

(*) Hierbij moet u meewegen dat ik echt geen enkele moeite doe mijn lezers te behagen of naar de mond te praten (en trouwens ook niet het tegendeel, enkelingen uitgezonderd, om redenen die ik gewoonlijk duidelijk vermeld); dat ik het zelden over werkelijk modieuze zaken of onderwerpen heb; dat ik - ook opzettelijk - geen makkelijk Nederlands schrijf; en dat mijn site vooral bedoeld is voor intelligente mensen.

(**) Voorzover ik weet is het nog steeds niet makkelijk om via het internet geld te verdienen, tenzij het gaat om populaire gebruiksgoederen, bankzaken of modieuze hebbedingetjes.


Maarten Maartensz

        home - index - top -