Nederlog        

   2 juli 2008

                                                                 

De Aabb-mensen 4: Het menselijke hoofd-probleem

 


 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

De hevigste uitdrukking van smart is sarkasme.
    (
Multatuli, idee 324 - en zie mijn nootje daarbij)

Ik vervolg op het voorgaande:

                      Secties:

                     VII  - Inleiding over mijn eigen beestachtigheid,
                             ook met leerzame voetnoten (1) en (2)
                     VIII - Het menselijke hoofd-probleem
                     IX   - Soorten halve menselijkheid
                      X   - Hl de bestuurlijke mens


VII.

Dit vervolgt het thema over de Aabb-mensen die Amsterdam besturen, en u krijgt vandaag weer een reproductie, en deze keer - vanwege de duidelijkheid, en het doel van deze serie, zijnde de verheldering van

"uw grievende en/of beledigende taalgebruik"

   (volgens: B&W van A'dam, CvB van de UvA,
   Ombudsman A'dam, GGD-junkenvertroetelaars,
   n Stichting 40-45)

dat nu al 20 jaar lang 3 (drie!) burgemeesters van Amsterdam, rond de 50 (vijftig!) zogeheten wethouders van Amsterdam (allen ondertussen bijzonder aangenaam gepromoveerd naar ng beter betaalde bestuurlijke functies, die ze even nobel, even menselijk, even moreel, even authentiek, even eerlijk, even integer, en in ieder geval ng beter betaald uitoefenen), en rond de 17000 (zeventienduizend!) Amsterdamse ambtenaren volledig verhinderd heeft de Nederlandse wet te handhaven, mijn grondwettelijk rechten te handhaven, mijn mensenrechten overeind te houden, of zelfs maar mijn vele brieven, klachten, aanklachten of mails te beantwoorden.

Wat deze 17000 + 50 voorbeeldige wetshandhavers ten behoeve van Amsterdamse harddrugsterroristen waarschijnlijk weerhield mij te beantwoorden is dat ik beter schrijf en redeneer dan zij, en niet uit genetisch hetzelfde menselijke brandhout opgetrokken ben als zij zelf zijn - maar eilieve (zou Multatuli, die ook veel leed, maar fysiek in ieder geval vl minder dan ik, hier schrijven), eilieve....

... als ikzelf dan zo een volmaakt beestmens zou zijn, vergeleken met bijvoorbeeld de voorbeeldige nobele collega, de hoerenlopende, SM-erige cocanesnuivende collega van dokter Mengele, ik bedoel de zr voorbeeldige kleinzoon van prof.dr. Cohen de medische doctorandus  Rob Oudkerk ("medicus", "kanjer", "kutwethouder"), wat ikzelf - kennelijk - evident ben, volgens de ambtenaren en bestuurders van Amsterdam die ik tref (die mij immers naar believen mogen bedreigen met moord, laten vergassen door harddrugshandelaren, uitschelden voor "fascist" en "terrorist", en volgens wie mijn moeder "een smerige rothoer" zou zijn):

Waarom hebben de heren bestuurders en ambtenaren van de stad Amsterdam dan ook al 20 jaren geweigerd zich met mijn artsen in verbinding te stellen, of met een universitaire professor die mij redelijk goed kende (en sindsdien is gemigreerd, waar ook ik naar streef), ondanks dat ik de Amsterdamse Behoerden daar minimaal DUIZEND keer om gevraagd heb, persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, en per mail?

Wel... zie mijn Konklusies uit 2007, voor meer van hetzelfde + een deel van een uitleg (waarvoor ook, zoals B&W van Amsterdam al sinds 1993 bekend is: Kohlberg, Milgram, Muller, Ziek-93, Depressief-93):

Het zu zo bijzonder goed zijn geweest voor de status, huidig en posthuum, van de heer Ed van Thijn - en sindsdien ook: Job Cohen, Rob Oudkerk, Lodewijk Asscher (googelt eens "Asscher" of "Cohen" + "Joodsche Raad" voor enige dialektiek der geschiedenis, lezer!), indien ik, met mijn immer voortdurende pijn, mijn altijd doorgaande moeheid op of ver over de rand van uitputting, mijn zo royale 7 euro 50 eurocent (na aftrek van vaste lasten) om per dag van te leven, in deze prachtige stad Bestuurd Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, door nazaten van de Bestuurders van de Joodsche Raad (*), allemaal voorbeeldig heldhaftig, klassiek vastberaden, diephumanistisch barmhartig vooral - kortom...

Voor het levensgeluk, de inkomens, de reputaties, en de geheime bijverdiensten (waarover ik u niets kan zeggen dat niet veel beter te Syri onderzocht kan worden, waarheen Job Cohen zo graag uitgeprocedeerde asielzoekers laat verschepen, met afgeplakte monden, rustgevende injecties en - Nederland is een beschaafde rechtsstaat - 32 euro (**)) van bovengenoemde burgemeesters en wethouders van Amsterdam, zou het ZEER veel beter zijn geweest als ik mijn polsen doorgesneden had.

Ik moet u echter helaas melden, beste lezer, dat ik wel bereid ben dit te doen (ik heb "veel pijn", al 20 jaar, geen wasmachine, al 15 jaar, geen bed, al 8 jaar, want ik geld - kennelijk - als te verdierlijkt daarvoor in Amsterdam, bij de gemeentebestuurders), maar - als het ven kan, als ik het weet uit te houden - niet dan nadat genoemden voor het Hof te Straatsburg zijn verschenen, om dat Hof voor te lichten over de godvergeten gruwelen van mijn

"grievende en/of beledigende taalgebruik"

   (volgens: B&W van A'dam, CvB van de UvA,
   Ombudsman A'dam, GGD-junkenvertroetelaars,
   n Stichting 40-45)

en de werkelijk gigantische zegeningen, voor Amsterdamse burgemeesters en wethouders, van een illegale drugshandel met een jaaromzet van minstens 25 miljard, en gigantische onbelaste winsten, mede gehandhaafd door de gevaarlijkste (en nooit traceerbare) professionele huurmoordenaars, en ook mede gezien het (kennelijk, en er zijn tests voor) grote en zeer frekwente cocanegebruik van Amsterdamse wethouders en ambtelijke meesters in het recht van het Kabinet van De Burgemeester, dat de laatst-genoemden ook absoluut nodig hebben om een zweem van een hoop van een kans te maken btere pleitredes te schrijven dan ik kan, bij minimale gelegenheid te kunnen schrijven tenminste, die B&W al 20 jaar heeft trachten volledig te vernietigen, maar tot nu toe slechts gedeeltelijk in geslaagd is (want ik kom uit een zeer taai geslacht, van voor Amsterdamse burgemeesters en wethouders ongetwijfeld - ws het immers nders dan zouden ze me de afgelopen 20 jaren nders behandeld hebben - beestachtige moraal, relatief aan de hunne, uiteraard).

Maar goed - dit was bij wijze van inleiding. Het volgende kreeg u enkele dagen geleden onder een andere titel, en met het een en ander eromheen dat voor mijn onderwerp (De Aabb-mens, en hoe deze waarachtig te beschrijven en weer te geven) niet relevant is.

VIII.

Het nu volgende is - samen met zulke in Neerland volstrekt ongelezen auteurs als Fielding, Chamfort, Hazlitt, Bjorneboe, en ook van Jonathan Edwards en Calvijn die, hoewel het theologen waren, een interessant mensbeeld hadden, dat volledig van toepassing blijkt, vooral in ons zo fijn-calvinistische zo menschlich-allzumenschliche oranje landje, op de bestuurders en ambtenaren van de Coopstadt Aemstelredam - echter van centraal belang om de ziel, de menselijkheid, de moraliteit, de vermogens, de aandriften, de beweegredenen, kortom de glorieuze humaniteit van uw en mijn zojuist genoemde zr voorbeeldige Amsterdamse bestuurlijke ... medemensen (menen, of althans zggen ze zelf) te begrijpen:

Het gaat om een bijzonder en fundamenteel menselijk probleem dat centraal stond onder andere bij Fielding en Multatuli - in Multatuli's woorden in de conceptie van z'n Ideen:

Neen, er zal  niet gezegd worden dat niemand beproefde den vloek te bezweren die er rust op het Volk. 't Zal niet gezegd worden dan niemand de ziekte aantastte, de rottende ziekte waaraan dat Volk lydt: de LEUGEN. Ik zal doen wat ik kan.

Dat menselijke hoofd-probleem is namelijk: de hypocrisie, het huichelen, het gebrek aan karakter, dat zo kenmerkend is voor de grote meerderheid, en vooral voor wie ambtenaar, bestuurder, politicus, voorganger of media-persoonlijkheid wil worden, zoals ik dat in december 2007 opmerkte naar aanleiding van Fielding's Jonathan Wilde:

Kortom, het kwaad in de wereld bestaat voornamelijk omdat de grote meerderheid zich met graagte laat bedriegen of doet alsof ze zich laten bedriegen, en gewillige uitvoerders zijn van de opdrachten van hun bovengestelden, vanwege de voordelen die het ze zelf biedt, zodat velen beweren de kleren van de keizer te zien, omdat ze, in Rome of tussen kannibalen verblijvend, uit eigenbelang doen zoals de Romeinen of kannibalen doen, in het vaste en trotse morele besef daarmee te doen wat de grote meerderheid doet, en wat de leiders graag zien, en wat de voorgangers aanprijzen als goed en moreel.

Of zoals ik dat ooit heb uitgelegd in mijn commentaren bij de Ideen, die ook in meerderheid over deze valse hypocrisie, dit laffe huichelen, dit angstwekkend gebrek aan karakter, dat zo kenmerkend is voor de grote meerderheid:

Menselijk maatschappelijk leven is overwegend rollenspel, en vrijwel ieder mens leert zich ergens tussen z'n 15e en 25e verleugenen en verloochenen tot een maatschappelijk aangepast karakter, vol van valse pretenties, loze praatjes, en populaire vooroordelen, en neemt daarmee - overwegend uit vrije wil, uit welbegrepen eigenbelang en eigen zwakte - afscheid van z'n originaliteit, spontaniteit en individualiteit, waarmee ieder mens geboren wordt, ongeacht overig talent. (Zie ook 116 en "Menselijkheid" - en 423 inclusief links en "On People")

Ze leren het karakter dat ze zijn of zouden kunnen zijn te loochenen en verloochenen, om maar m te mogen doen met de grote meerderheid, als brave loyale conformist en volgeling, trots op de eigen gewoonheid, omdat in Neerland iedereen die zelf niets voorstelt alle anderen tracht te nivelleren tot het eigen niveau (of lager) met de Nedernorm aller Nedernormen: "Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg", en omdat aangepastheid, meedoen, en loyaliteit, conformisme en respect voor de bazen en de doorsnee  allerlei maatschappelijk voordeel biedt, en betaling, veiligheid, en uitzicht op pensioen.

Of zoals ik dat zelf opmerkte onder idee 1215, ook tot zeer groot moreel, maatschappelijk en menselijk voordeel van al mijn lezers:

Dit is niet alleen voor jonge mensen een bijzonder bruikzame les hoe maatschappelijk mee te komen:

Val niet op! Doe normaal! Wees gewoon! Bemoei je alleen met je eigen zaken! Denk niet na, behalve over hoe je baas te plezieren! Stel geen lastige vragen! Kritiseer nooit je werkgever of collegaas! Heb geen belangstellingen in iets waarin je collegaas geen belang stellen! Leef, denk, doe en zie eruit als je geerde collegaas! Wees nooit origineel! Denk en praat niet over politieke, religieuze, morele, filosofische of wetenschappelijke kwesties! Bezit geen interesses in iets waar niet talloos veel anderen ook in genteresseerd zijn! Doe normaal, dan doe je al gek genoeg! En denk vooral niet dat je iets bijzonders bent! "If you want to be pleased, please!". De beste kruipers en de handigste huichelaars komen 't verst in onze menselijk-o-zo-menselijke maatschappij!

Leer dit van my.

IX.

Het uiteindelijk resultaat is dat mensen, vanaf hun 25ste levensjaar of eerder, uiteenvallen in twee soorten (met vele ondersoorten):

(1) Zij, met voldoende karakter (kracht, vermogen, zelfstandigheid, individualiteit, moed, onafhankelijkheid) om in beginsel werkelijk op eigen benen te staan inzake waarheid en waarden, en voor wie het althans mogelijk is te leven volgens de Gulden Regel

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)

(2) En zij, die het aan dergelijk karakter ontbreekt, al weten ze dat vaak zelf maar gedeeltelijk, onder andere omdat gebrek aan karakter positief gecorreleerd is met gebrek aan intelligentie en gebrek aan kennis, en die daarom gewoonlijk tot de grote meerderheid behoren  van gewillige uitvoerders, loyale conformisten, respectvolle schijnheiligen, en hun publieke meningen naar de waan van de dag en de machthebber van het moment te richten uit eigenbelang, en daarom gewoonlijk levend volgens het morele beginsel dat samen met "Unsere Ehre heisst Treue!" het hoofdbeginsel is van alle bureaucraten en bestuurders

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet

(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

X.

En hier zijn we dan weer eens aanbeland bij de maar liefst 17000 zogeheten mensen die in Amsterdam ambtenaar zijn, en de maar liefst 176000  zogeheten mensen - "professionele terreur-bestrijders" - die in Nederland ambtenaar zijn - waarover later meer, want dit zijn immers Onze Bovengestelden waarvoor binnenkort van iedere 5 euro die we uitgeven in Neerland direct 1 euro toevalt aan deze massa van 176000 deugdmensen, vanwege hun toegevoegde waarde, naar men moet aannemen, die ze tot geboren ambtenaar en zr gewillige uitvoerder van om het even welke machthebbers maakt.

Het is in ieder geval gebrek aan karakter, met als resultaat

Karikaturen en parodien van mensen omdat "men" zichzelf verwart met de rollen die "men" speelt, en niet goed wijs meer weet uit pose en realiteit, geste en gevoel, onderkende waarheid of voorgewend geloof, pretentie en werkelijkheid.

En het zijn uiteindelijk deze en dergelijke mensen (of "mensen", of met machtsuitoefening samenhangende corrupties: afwijkingen, perversies, alinaties, verziekingen, verrottingen, vervalsingen, degeneraties en verdierlijkingen van mensen) die zo graag ambtenaar zijn of bestuurder worden; zo makkelijk kamerlid zijn; zo eenvoudig drugshandelaar spelen, of zo vanzelfsprekend als burgemeester, wethouder, of publieksvoorganger prominent worden.

Immers, zij kennen geen normen anders dan eigenbelang + gehuichel; zij kennen geen waarheid anders dan de wensen van de leider of de ideologie van de groep of de waan van de dag; zij zijn de trouwe, gewillige, morele uitvoerders van alle opdrachten met sanctie van autoriteit, hoe beestachtig ook; zij zijn de loyalen die menen te weten dat iets moreel goed is omdat de leider het zegt; en het zijn zij, en gewone burgers als zij, die uiteindelijk de gewillige uitvoerders, de trotse schijnheilige voltrekkers, de organisatoren en de  schrijftafelmoordenaars van en voor om het even welk beleid zijn dat hen goed betaalt en in leven laat, met als gewoon en gemiddeld resultaat en konsekwentie dit:

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"
   (Gibbon)

Het is echter k waar dat het "little else" - zoals Shakespeare, Galileo, Newton, Euler, Gibbon zelf: wetenschap, kunst, rechtvaardigheid - van grote waarde voor de minderheid van mensen van enige intelligentie en beschaving is, en ook draait om wat de mens boven het dier verheft: Bewuste rationaliteit, redelijkheid, en geesteskracht, alles kenmerken die onder geboren ambtenaren en bestuurders zr zeldzaam blijken te zijn in de praktijk, zij het niet in theorie en eigendunk.

Later mr over dit thema - dat de normale ambtenaar maar dan ook exact en als ideaaltype de man zonder ruggegraat, zonder eigenschappen, zonder meningen, zonder inhoud is; de geboren huichelaar; de gewillige bedrieger, de grage leugenaar en uitvoerder voor eigen voordeel van de orders van autoriteiten omdat het autoriteiten zijn, en daarom het type mens, of wat daar uiterlijk zeder op lijkt, dat uit natuurlijke aanleg ambtenaar wordt, bij uitstek het type van de laffe, grauwe, middelmatige karakterloze is, van de meeloper uit zwakte, van de conformist uit schijnheiligheid, en van de moordenaar uit loyaliteit aan en respect voor leiders.


Zeer leerzame voetnoten:

(*) Te weten, de heren professoren Cohen en Asscher, een zeer nobel tweetal die een zogeheten "deal" (u kent dat woord i.v.m. drugshandel, maar in 1941-2 ging het om mensenhandel) probeerden te sluiten met Lages en Rauter, van de volgende soort: Als zij er nu voor zorgden dat alle Amsterdamse joden zich aangaven als jood, met een jodenster gingen lopen, en in ghettoos opgesloten worden, dan zouden Lages en Rauter ervoor zorgen dat rijke joden niet naar Duitsland gezonden zouden worden voor zogeheten "Arbeit". Het eerste gebeurde, het tweede gebeurde niet.

Het is moeilijk de morele keuzes van ehemalige heren Cohen en Asscher te begrijpen, en het was zeker een keus uit twee gruwelijke kwaden, maar z kozen ze, en drvoor werden ze posthuum veroordeeld, na de oorlog, door een Nederlandse rechtbank.

Mag ik de lezer suggereren dat hun kennelijke nazaten in het huidig bestuur van Amsterdam (en dat van enkele jaren geleden, met de zo moreel voorbeeldige dokter Rob Mengele Oudkerk, een hoogst integere "echter Mensch", zeker niet drugs-verslaafd ook, en zeker geen SM-er, voor wie het geloven wil, wat van mij mag) NIET geterroriseerd werden door SS'ers met doodskoppen op hun petten en NIET zagen hoe hun eigen familie op het Jonas Danil Meyerplein getrapt, geslagen en gedwongen tot kruipen werd?

Zodat de morele keuzes van een Job Cohen, een Rob Oudkerk (kleinzoon van de ehemalige professor Cohen) en Lodewijk Asscher (die mij nog steeds niets toegelicht heeft over zijn zogeheten genetisch plaatje, terwijl hij het mijne toch al jren kent, net als mijn diplomaas en "carrire" aan zijn alma mater meretrix) EEN ONEINDIGHEID OF WAT MAKKELIJKER WAS, vis vis de inderdaad k levensgevaarlijke terroristen en huurmoordenaars van de door hen gedoogde Amsterdamse harddrugshandel, dan de posities van de professoren Cohen en Asscher in 1941-1942 in Amsterdam?

Maar toch mocht ik bijna 4 jaar lang aan onmiddellijk vergassings- en verbrandingsggevaar blootgesteld worden, in Amsterdam, tussen september 1988 en februari 1992, en 5 maal zr geloofwaardig door op en voor cocane lopende terroristen met moord worden bedreigd, omdat ik blf klagen over hun geluidsoverlast, waardoor ik bijna 4 jaar lang nauwelijks sliep, als invalide ook, en sindsdien 20 jaar voortdurend "veel pijn" lijd.

Ik weet echter dat - en ik schrijf immers voor hoogbegaafde meester doctors en medische doctoren van B&W, ook in verband met hun eigen grootvaders en trouwens ook die van mij:

19. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui.
    (La Rochefoucauld - Maximes)

en zou de heren en dames ook willen verzekeren dat zij in het gezegde opzicht tot de grootste genien behoren die de wereld gekend heeft - een menselijkheid die ze dan ook al 20 jaar met grote toewijding op mij uitleven, in de kennelijke hoop dat ik zal bezwijken vrdat ik Straatsburg gezien heb.

Wel, wat mij betreft, en in vertaling uit het Frans (het Frans zegt zoveel - ik voeg het er maar bij voor Carolientje Gehrels, groot hypocriet Spinoziste ook, en meervoudig hoogbegaafd in het volgende: "Wij hebben allemaal genoeg kracht om de ellende van anderen te dragen"): Ik doe wat ik kan, niet wat ik wil, al 30 jaren lang, en met "veel pijn", in diepe armoede, in voortdurende moeheid, dekadenlang gediscrimineerd, belasterd, beledigd en bedreigd door jullie o zo bijzonder gewillige uitvoerders:

19'. Nous bureaucrats et politiciens d'Amsterdam avons tous assez de force pour enforcer les maux d'autrui.
    (Maartensz - Supplements)
 

Immers, in Amsterdam zijn de leden van B&W al een generatie lang van deze moraal:

    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

Dank jullie wel, o echter Menschen van B&W van Amsterdam!

En mag ik nu mijn schade en pijn en vernederingen en beledigingen en bedreigingen, en mijn opzettelijk geruneerde gezondheid en mensenrechten eens vergoed krijgen, zodat ik kan vluchten naar een stad die niet bestuurd wordt door zelfverklaarde gelijkwaardigen van concentratiekampbeulen, zonder concentratiekamp?


(**) Er ligt hier een interessant mechanisme verborgen, dat ook in Zimbabwe gebruikt wordt.

In Zimbabwe werkt het zo: Als je daar als Tsvangirai-aanhanger in handen valt van de gewillige uitvoerders van Mugabe, dan word je net zo lang geslagen tot je bereid bent mede-aanhangers van Tsvangirai te slaan. Doe je dat, dan maak je carrire; doe je dat niet dan wordt je geheel of half doodgeslagen door de volgende kandidaat voor heropvoeding la mode Mugabe.

In Neerland, die zo gezegende zo welvarende democratische rechtsstaat, waar zelfs Duitse junken een dragelijk bestaan uit Nederlandse belastingopbrengsten nagedragen krijgen, samen met zuivere herone ook, door prof.dr. Coutinho, werkt het zo:

Als je burgemeester van Amsterdam wil worden, dan schrijf je een wetgeving voor het schuldeloos opsluiten (jaren lang, met het gevaar van verbranding of vergassing) van politieke asielzoekers, die het alleen aan een paspoort ontbreekt, dat politieke oplichters in Nederland nagedragen krijgen door de Tweede Kamer, die je dan ook maar helemaal NOOIT geschreven zou hebben als deze politieke asielzoekers "de joodse identiteit" zouden hebben gehad, of alleen maar, athestisch en al "Cohen" of "Oudkerk" of "Asscher" of "Van Thijn" of "Salomons" zou hebben geheten. Doe je dat, dan maak je carrire, en wel als burgemeester van Amsterdam. Doe je dat niet, dan bevinden we ons in een zogeheten "hypothetische situatie", waarin politici die zo begaafd en glibberig zijn als een Cohen altijd weigeren erop in te gaan.

Het mechanisme is dat je, zoals Neerland bestuurd wordt, de meest schunnige, de meest verdierlijkte, wetgeving door het parlement kunt jagen door de truuk van je beroepen op "mijn identiteit", die iedere morele schunnigheid, in de ogen van modale Neerlandse politici, ook geen ras dat ooit stierf aan gewetensproblemen, rechtvaardigt.

Trouwens... het mechanisme werkt niet alleen voor athesten (van zekere identiteit, "al heb ik dat geloof niet", als dat financieel of wat macht betreft goed uitkomt), maar ook voor zeer gelovige en buitengewoon integere mohammedaanse ex-wethouders van Amsterdam.

Immers: En van de vele menselijke rechten die sinds vele eeuwen bestaan, zoals habeas corpus en huisrecht (anno 1215, Magna Charta, weet een zo nobele jurist als prof.mr.dr. Cohen hier, die trouwens ook alles weet van "the delays and insolence of the law"), worden nu afgeschaft in Neerland, en wel in een krankzinnig tempo, vanwege "de gevaren van het terrorisme", heet het, hoewel het neerkomt op "de bescherming van de politieke lite en hun gewillige ambtelijke uitvoerders".

En wie mag het huisrecht afschaffen in Neerland? Ongetwijfeld met veelvuldige beroepen op "mijn Marokkaanse identiteit" (paspoort ook), "mijn voorbeeldige moraliteit, integriteit, authenticiteit, ethische en juridische genialiteit ook", naar ik aanneem?

Juist: Ahmed Aboutaleb, blijmoedig would-be terrorist van invalide Amsterdamse zonen en kleinzonen van Amsterdamse mede-organisatoren van de Februaristaking, en k al weer een wethouder wiens menselijkheid z ver verheven is boven alles en iedereen die moet rondkomen van 7 euro per dag, invalide en wel, dat hij ze nooit antwoordt, want dat zou zijn uitzichten op ministerschappen, burgemeesterschappen, commisariaten, en BN-erschap zo buitengewoon bemoeilijken, nietwaar, ook al omdat deze "zeer ministeriabele" staatssecretaris, geen fractie van mijn kennis en mijn verstand heeft.

Waar natuurlijk tegenover staat dat deze nobele slachter van het zoveelste mensenrecht in Neerland natuurlijk glorieert in "een Marokkaanse identiteit", die hij ook niet op wil geven.

Mijn eigen gemoed zegt dan: Denaturaliseren en terugsturen, want Marokko kan zijn menselijke en morele begaafdheid, om van zijn kennis en intellect niet te spreken, echt niet missen.

Waarom mag ik dit zeggen, lezer? Wel vanwege mijn recht op vrije meningsuiting (zolang dat nog bestaat, in Neerland, dat naar het zich laat aanzien niet lang zal zijn) en natuurlijk vooral omdat

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!

En Ahmedje, persoonlijk zo buitengewoon ruim bedeeld met moraal, met moed, met hersens, en - dat zker! - met fysieke gezondheid en welstand, kan altijd naar de objectieve en onpartijdige rechter, bijvoorbeeld te Straatsburg, om daar te vertellen dat Marokkaanse staatssecretarissen in de democratische Nederlandse rechtsstaat zver boven de wet staan dat ze zelfs het huisrecht mogen afschaffen in de jacht op ng betere posities dan staatssecretaris, en dat hij overigens de gelijkwaardige van mijn vader is, in moed, en van mij, in intellect.

Dag Ahmedje! Kom eens in Straatsburg de universele menselijke gelijkwaardigheid van mijn ouders en grootouders met jou bepleiten! Ga ze dr vertellen dat

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!

en dat het import-Marokkanen in Ons Trotse Vaderland vrijstaat mensenrechten af te schaffen, omdat immers mijn vader en grootvader in het concentratiekamp zaten om jou daartoe in staat te stellen, en dat mijn vader zich twintig jaar de herniaas inwerkte om de Nationale Verzetstentoonstelling tot stand te brengen en door heel Nederland te exposeren, immers opdat Amsterdamse burgemeesters "Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking" (zo is het toch, Ahmedje?) Amsterdamse invaliden te doen vergassen door Amsterdamse harddrugshandelaren beschermd door B&W.

En dat jij, o Ahmed, dankbaar bent dat je daar aan mee mocht doen, al ben je een allochtoon, die zich nog bewijzen moet, door een mensenrecht af te schaffen uit naam de hoogste idealen en met beroep op "mijn identiteit". (Rood gezet vanwege Ahmed's zeer integere socialistisch hart.)

En weet je wat het ergste daarbij is, o HTS-abiturint die 12 jaar jonger, 12.000 keer rijker, en zeer veel vetter is dan ik: Dat jullie PvdA'ers het Nederlands onderwijs dusdanig gedegenereerd hebben, dat een schijnheilige flutfiguur als jij ermee weg komt ook, en wellicht ook nog parlementair geprezen zal worden "voor zijn grote moed".

Het is inderdaad om te kotsen, en daarom zeg ik maar weer eens voor mijn lezers en lezeressen:

IQs boven de 125 hebben een zeer groot risico om in een stad en een staat waarin iemand als Ahmed mag meeregeren hun gezondheid of hun leven te verliezen, blijkt immers uit mijn geschiedenis, om welke reden ik ze aanraad te doen wat ik zou doen als ik gezond was: Vlucht uit deze degenererende verziekte maatschappij, en wel naar een beschaafder buitenland!

Ik heb namelijk geen weet van een moreel schunniger en hypocrieter land dan Neerland - en ik tel Noordkorea mee, overwegende dat de hypocrisie daar (en elders) meestal  afgedwongen is, maar in Neerland geheel vrijwillig is, want hier wordt niemand als ambtenaar of bestuurder gedwongen te liegen, gedwongen invaliden te vergassen, en ook niet gedwongen de Amsterdamse zr rijke, zr machtige harddrugshandel te beschermen, "uit naam van de idealen van de Februaristaking" of met een bijzondere integer "met mijn Marokkaanse identiteit, ook".

Zie trouwens ook: Over de slechtheid van de menselijke natuur (volgens een denker die niet het geluk had PvdA'ers te kennen)


P.S. U vindt de verheffende menselijkheid van Ahmed de Mensenrechtenafschaffer, stand 2004 (!!) becommentarieerd in
-
Herhaling vordering + informatie website + normen en waarden
- Interview met een integere gelijkwaardige van Mohammed

Alles nit beantwoord door deze Amsterdamse drugsterrorist, want dat spreekt voor iemand van zijn verheven menselijkheid volkomen vanzelf.

En u vindt de heren professoren Cohen en Asscher het meest objectief behandeld buiten Neerland, en wel in The Holocaust Encyclopedia, Ed. W. Lacqueur, een dik boek met veel fotoos dat ongetwijfeld continu op het nachtkastje van Job, Rob en Lodewijk ligt sinds de verschijning ervan in 2001, vanwege de vele instructieve voorbeelden hoe Socialisten Samen Sterk carrires maken, en van wat ze daarbij, heel integer menselijk ook, kunnen aanrichten, en waar brutale politieke leugenaars allemaal mee weg kunnen komen in een moderne parlementaire democratie als die van Duitsland in 1933 en van Nederland in 2008.

Maarten Maartensz

        home - index - top -