Nederlog        

 

 18 maart 2008

                                                                 

Een wijs man over "Het Terrorisme"

 Ik heb eerder in Nederlog en Nedernieuws mijn licht laten schijnen over "Het Terrorisme", dat het nodig zou maken uw en mijn burgerlijke rechten, uw en mijn privacy, uw en mijn vrijheid van meningsuiting, uw en mijn habeas corpus, ja zelfs uw en mijn menselijke rechten, als u tenminste geen Nederlands paspoort heeft, af te schaffen of op te schorten, alles zogenaamd vanwege "het gevaar van Het Terrorisme" dat het Vrije Westen zou bedreigen.

Mij is dit vanaf het begin - zeg vanaf "Nine Eleven" - als grote en kwalijke onzin voorgekomen, en dat niet omdat ik de minste sympathie heb voor godsdienstfanaten, maar omdat ik redelijk wat van geschiedenis en politiek weet, waaronder het onbetwijfelbare feit dat het gevaar van de voormalige Sovjet-Unie en China, allebei met grote getrainde legers en atoomwapens, zr veel groter, bedreigender, en gevaarlijker was in de vijftiger, zestiger, zeventiger en tachtiger jaren, dan het gevaar dat nu uitgaat van een handjevol godsdienstfanaten, ook als ze bereid zijn anderen op te blazen, en zichzelf daarbij.

Ook is het mij al zeer lang duidelijk dat, afgezien van een atoomoorlog, het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt uitgaat van de bestuurders, ambtenaren en geheime diensten van staten: Er zijn zeer veel meer miljoenen onschuldige burgers vermoord - in de vorige eeuw minstens 200 miljoen - door gewillige uitvoerders van staatsorganen dan door enige groep zogeheten politieke terroristen zonder staatssteun.

Er is geen groter terroristisch gevaar voor gewone burgers dan staatsterreur, eenvoudig omdat de staat het machtigst orgaan in ieder land is, vaak het monopolie op geweld heeft, en omdat in de vorige eeuw letterlijk miljarden onder staatsterreur hebben moeten proberen te overleven, wat honderden miljoenen hun leven kostte, alleen vanwege hun meningen of achtergrond.

En tenslotte is het mij ook vanaf het begin duidelijk dat, terwijl de gevaren van "het rel bestaand socialisme" tussen 1948 en 1988 vele tienduizenden keren groter was dan het gevaar dat uitgaat van een stelletje evidente godsdienstfanaten zonder kernwapens, zonder leger; zonder staatssteun; zonder ambtenaren; zonder politie; zonder territorium, die zich verbergen in de bergen in Pakistan of Afghanistan; maar dat desalniettemin gedurende al die veertig jaren, in geheel West-Europa, en in de USA m.u.v. de McCarthy-jaren, ieder burger vrij was te zeggen en publiceren wat hij wilde; geen burger gevaar liep alleen op verdenking of geen geldig nationaal paspoort gearresteerd (en vergast te Haarlemmermeer) te worden; en allerlei menselijke rechten, zoals habeas corpus; privacy van briefverkeer en mail; geen constante identificatie-plicht (tegen zogenaamd "200.000 anti-terreurspecialisten" van de staatsorganen); en geen transporten van uitgeprocedeerde politieke asielzoekers, met afgeplakte monden, kalmerende injecties, en 32 euro van De Nederlandse Democratische Rechtsstaat plaatsvonden, naar de terreurstaten waaraan zij ontsnapt waren.

Ik was niet de enige die het bovenstaande herhaaldelijk geschreven heeft, maar behoorde wel tot een heel kleine minderheid.

Het doet mij dus enige deugd gisteren in de NRC een uitstekend vertaald artikel te vinden van een David Ignatius (van de Washington Post) over de meningen van een Amerikaanse voormalige CIA-medewerker, psychiater en specialist op het gebied van modern terrorisme Marc Sageman (vertaling "wijs man"), die deze heeft neergelegd in een recent boek dat Leaderless Jihad is geheten, dat Ignatius besprak, en de NRC vertaalde en publiceerde.

Hier zijn wat citaten uit en commentaren op het genoemd artikel.

Sagemans cv lijkt geknipt voor een moderne John le Carr. Hij heeft spionnen begeleid in Pakistan en is daarna forensisch psychiater geworden. Het nieuwe aan zijn boek, Leaderless Jihad (jihad zonder leiders) is dat het afrekent met de emotionele standaardreacties op het terrorisme (..)

De kern van Sagemans boodschap is dat wij in onze paniek het gevaar van het terrrorisme zwaar hebben overdreven, en vervolgens door onverstandig optreden in Irak het gevaar hebben vergroot.

Inderdaad - maar niet iedereen is "wij", en wat "men" vond na Nine Eleven, en van Irak, was toch vooral het product van de propaganda van de regering Bush en het optreden van Colin Powell, en de hysterie,  sensatiezucht, domheid of onwetendheid van tal van journalisten en zogeheten "media-persoonlijkheden".

De cijfers spreken een andere taal, benadrukt Sageman. De eerste golf Al-Qaedaleiders, die zich in de jaren tachtig bij Osama bin Laden aansloten, is inmiddels geslonken tot enkele tientallen mensen, die in het nauw zitten in noordwestelijk Pakistan.

Idem "een honderdtal" van "de tweede golf van terroristen":

Die mensen zijn echt gevaarlijk, zegt Sageman, en zij moeten worden gevangen genomen of gedood. Maar zij vormen geen wezenlijke bedreiging voor Amerika, laat staan dat er sprake is van een 'botsing der beschavingen'.

Juist! En vergelijk de bovenstaande punten van verschil tussen de leiders van de Sovjet-Unie en het Oostblok, en van China, vergeleken met een paar honderd baardmannen zonder legers, zonder staatsapparaat, zonder kernwapens, zonder andere ideen dan blind fanatisme, dat inderdaad tientallen, honderden of duizenden kan doden middels zelfmoordaanslagen, maar geen miljoenen, en ook geheel niet in staat enige behoorlijke moderne staat werkelijk serieus te bedreigen, of enige minimaal levensvatbare beschaving van honderden miljoenen kapot te maken.

De derde golf terrorisme is nu in opkomst, maar wat houdt die in? Volgens Sageman is het een allegaartje zonder leiders, een troep van duizenden wat nij noemt 'aspirant-terroristen'. In tegenstelling tot de eerste twee golven, die goed opgeleid en diep religieus waren, zijn de nieuwe jihadisten een bizar product van de internetcultuur.

Als bijvoorbeeld de Nederlands havist, jihadist, en moordenaar van Theo van Gogh Mohammed B. En ja: Natuurlijk zijn dergelijke mensen gevaarlijk voor anderen - maar er zijn altijd en overal gekken en fanaten geweest, en sinds de moord op Van Gogh en de commotie daarom heen is in Nederland heel weinig ernstigs gebeurd, altijd natuurlijk afgezien van het afschaffen van habeas corpus; het afschaffen van ieder's privacy; en het invoeren van de legitimatie-plicht, die zelfs in de vijftiger jaren, met grote legers met kernwapens op ruim 200 km. van de Nederlandse grens, nooit zelfs maar overwogen is, kennelijk omdat de beleidsmakers van weleer persoonlijke vrijheid en het ideaal van een rechtsstaat zeer veel belangrijker vonden, of zeer veel beter begrepen, dan de huidige leiders in Nederland en de VS, wier panische reacties kennelijk voor een deel ingegeven zijn door vermeend gevaar voor hun eigen leven.

Sagemans wrangste conclusie is dat de Verenigde Staten het probleem van het terrorisme groter maken door hun optreden in Irak.

"Sinds 2003 heeft de oorlog in Irak zonder twijfel de radicalisering in heel de wereld, de VS inbegrepen, bevorderd. De gegevens zijn glashelder", schrijft hij. Dat vuur zou vanzelf zijn uitgebreid, maar wij hebben er benzine op gegoten.

Inderdaad, behalve dat ik "wij" afwijs, al neem ik aan dat Ignatius en Sageman als Amerikaanse burgers schreven, in welk geval er iets voor te zeggen valt.

Sageman adviseert beleidsmakers om "het terrorisme te ontdoen van zijn glorieuze en sensationele aura". Weg met die retoriek over het islamitisch extremisme, want deze jihadisten zonder leiders zijn amper moslims.

Ja, dat lijkt mij ook, en ik heb vanaf het begin gedacht en geschreven dat je dergelijke geloofsfanaten veel beter belachelijk kunt maken dan serieus te nemen, afgezien van zelfmoordaanslagen, die overigens op zichzelf al een bewijs zijn van gestoordheid of extreem fanatisme.

Zie verder het artikel van Ignatius, dat ongetwijfeld te vinden is op de NRC-site: Eindelijk eens iets zinnigs, verstandigs, feitelijk geinformeerd over terrorisme, van de hand van een voormalige CIA-medewerker, die tevens psychiatrisch bekwaamd is.

Wie meer wil weten van mijn eerdere meningen over "het terrorisme" heeft hier een lijstje met wat stukken. Vooral het eerste is grondig, uitgebreid en helder:

Voor de ware liefhebber is er meer te vinden in Nederlog en Nedernieuws over het onderwerp, maar het bovenstaande, geselecteerd uit 2005-2007, lijkt me helder genoeg, en geeft ook enige achtergronden.

Maarten Maartensz


        home - index - top -