Nederlog        

 

14 januari 2008

                                                                 

Mail aan de UvA inzake Voorbeeldige Morele Verzetskunst

 
Ik heb mejuffrouw mr. Mieke Krol eerder gemaild, maar zoals alles en iedereen die voor de UvA werkt (natuurlijk afgezien van enkelingen: er zijn overal behoorlijke en intelligente mensen, in kleine minderheid) meent zij te hoogstaand of te begaafd te zijn, om een invalide armoedzaaier als ik, briljant alumnus van de UvA of niet, zelfs maar te antwoorden.

Daarom heb ik een plan ontwikkeld, dat de
vrijheid van meningsuiting in Nederland (en daarbuiten: mijn site is elders gevestigd) enig cachet moet geven, en dat overloopt van rechtvaardigheid en morele instructies voor de opgroeiende Nederjeugd, inzonder die welke hun talenten zouden willen bekwamen aan de UvA, wat ik van harte afraad, tenzij ze zelf kaderlid van de PvdA zijn, of een IQ onder de 115 hebben.

Hier is het plan, voorgelegd aan de juridische specialiste van de UvA, ongetwijfeld een hoogst morele en integere feministe, die mij heel wel mogelijk nog kent uit de tijd van haar en mijn UvA-studie, toen zij ongetwijfeld Asva-lid was, en ik zo geheel niet wilde deugen, naar toen gebruikelijke UvA-normen, waarden en praktijken:


Geachte juffrouw Mieke Krol (s.s.t.t.),

Ik heb aan de UvA, waar u vast en zeker ook afgestudeerd bent, net als ik,
geleerd dat, zodat u zich waarschijnlijk kunt herinneren, en zeker kunt verifiëren, dat ikzelf "een fascist", "een terrorist", "een smerige fascist" en meer dergelijks ben, alles omdat ik mij tussen 1977 en 1987 keerde tegen het verval en de politisering van het wetenschappelijk universitair onderwijs, en dit "Mijn generatie van verraders" (aldus Komrij) geheel niet aanstond.

Daarom ben ik ook drie keer van de UvA verwijderd, vanwege

"uw uitgesproken gedachten",

en kennelijk ook omdat ik publiek gezegd had dat het CvB van de UvA dat mij verwijderde - mr. Cammelbeeck, dr. Poppe, drs. de Hon - wettelijk verplicht was jaarrekeningen in te leveren, wat ze niet deden, omdat ze kennelijk liever, zoals feitelijk bleek (zie Folia Civitatis, late 80-er jaren), 45 miljoen van de lopende rekeningen van de UvA lieten verdwijnen.

Over een en ander heb ik u nu herhaaldelijk gemaild, maar u wilt mijn mails niet beantwoorden, kennelijk omdat ook u mijn meningen, net als dat CvB indertijd deed, kennelijk

"grievend en/of beledigend"

acht (c.q. feitelijk onweerlegbaar) of omdat u, wéér net als dat CvB én vrijwel de hele UvA van indertijd, waar dit dag in dag uit onderwezen werd, meent dat

"iedereen weet dat waarheid niet bestaat",

en de zeldzame zonderling die dat ontkende, zoals ik (ook zwaar gehandicapt door een zeer goed verstand en een zeldzame eerlijkheid), toen en daar onmiddellijk voor "fascist" en "terrorist" werd gescholden, en van de UvA verwijderd.

Ook weet u, en weten de Colleges van Bestuur van de UvA sinds 1988, dat ik een grote vordering heb op uw instelling, en dat ikzelf - wat ik indertijd nooit publiek vermeldde, omdat allebei of één van mijn ouders toen nog leefden - de zoon en kleinzoon ben van Amsterdamse verzetshelden en mede-organisatoren van de Februari-staking, die daarom anno 1941 als

"politieke terroristen"

tot concentratiekamp-straffen werden veroordeeld, wat mijn grootvader niet overleefde.

Het waren immers communisten, en moedige en rechtvaardige mensen, en ik wilde vermijden dat ook zij publiek aangesproken of berucht zouden worden gemaakt als ik, door uw kameraden uit de Asva van weleer, nu in grote meerderheid professor aan de UvA, of toch minstens wetenschappelijk ambtenaar, en noch immer zeer integer, hoewel tegenwoordig, hoogst moreel ook, "neo-conservatief", "liberaal" of (nog steeds, even integer ook als weleer) "feminist". Vandaar dus.

Tegenwoordig, na drievoudige verwijdering van de UvA vanwege mijn vrijheid van meningsuiting, met nog nooit meer dan een minimaal bijstandsinkomen in mijn vrijwel 58-jarige leven, al dertig jaar zonder enige hulp bij invaliditeit, en al twintig jaar in voortdurende pijn vanwege mijn schandalige verzet tegen inpandig bij mij door drs. Ed van Thijn beschermde moreel voorbeeldige harddrugshandelaren (ondertussen wellicht hoofdmedewerker ethiek aan uw universiteit), lijkt het mij raadzaam, ook al omdat uw vrienden en kameraden bij de gemeente besloten hebben dat het dringend noodzakelijk is dat ik sloten ga afgraven of vakken ga vullen, om mij althans enigszins nuttig te maken voor Onze Democratische Rechtsstaat, om mijn eigen verleden, en dat van talloos veel van mijn generatie-genoten, te verduidelijken op mijn site, ook gepaard met zogeheten, in Onze Democratische Rechtsstaat zo populaire, Echte Verzetskunst.

Het wil mij namelijk zelf voorkomen - maar ik heb nu eenmaal een radicaal minderheidsstandpunt, en had dat mijn hele leven, naar ik mag suggereren vanwege mijn voor Nederland ongebruikelijk goede hersens, en in Nederland immoreel slechte opvoeding, ook sprekend als psychologisch drs. (summa cum laude) - dat al dat "fascist" en "terrorist" geroep van weleer gewoon projectie was van "mijn generatie van verraders", die dit riepen niet omdat ze dat meenden of wisten waar ze van spraken, maar omdat ik hun carrières in de weg stond, indertijd, en hun pretenties durfde te weerspreken, wat maar weinigen durfden, vanwege het gevaar dat daarmee gepaard ging, zoals ook gebleken is in mijn geval.

Ook wil het mij voorkomen (net als de ongetwijfeld ook in uw ogen evenmin deugende Gerrit Komrij) dat "mijn generatie" (wellicht ook de uwe), tussen 1967 en 1997, geheel welbewust, met groot nivelleringsgenot, vanwege hun linkse idealen en waanleren, het Nederlandse universitaire, voorbereidende en lagere onderwijs volkomen geruïneerd hebben, omdat het volgens hen "élitair" was (net als ik), en omdat - meende mijn generatie toen, én leerden zij aan de UvA, én spraken zij graag na

"iedereen weet dat waarheid niet bestaat"
"iedereen weet dat alle moraal relatief is"
"iedereen weet dat alle mensen gelijkwaardig zijn"

waaruit allemaal logisch volgt, al heb je daar kennelijk het intellect van "een begenadigd mathematisch logicus" voor nodig, dat er geen Duitse concentratiekampen zijn geweest; dat ze, als ze er zijn geweest, dat helemaal niet geeft, of alleen hoogst relatief, dus geheel niet laakbaar is; en dat als ook dat misschien - een heel klein beetje - betwijfelbaar is, het toch zeker zo is dat Aus der Fünten, Lages en Kotälla (nog door mijn vader meegemaakt in het concentratiekamp of, zoals dat nu in PvdA-kringen heet, 'de campus', Amersfoort) de gelijkwaardigen van - ik noem maar enkele andere socialisten - Van Thijn, Cohen en Oudkerk zijn.

Het is natuurlijk mogelijk dat ik de logische grammatica van het woordje "alle" niet wel versta, maar mocht ik dat wel doen (en er zijn tal van logici en wiskundigen aan de UvA die mij kunnen corrigeren in deze), dan ben ik toch bang dat ik dit geheel goed begrepen heb, en geheel juist toepas, logisch gesproken.

Maar aangezien dit soort dingen in Nederland voortdurend problemen op blijven leveren voor mij - terwijl prominente deugdhelden als Wilders en Verdonk geheel onproblematisch kunnen zeggen en doen wat ze willen, ook en vooral met de levens, de rechten, en de habeas corpus van - zogeheten - allochtone politieke vluchtelingen, voorzover geen zwart genaturaliseerd economisch gevlucht kamerlid natuurlijk - lijkt het mij dienstig als ik uw universiteit, en mijn alma mater meretrix, en vele daar nog steeds "werkende" wetenschappers van formaat, als prof.dr. Frans Jacobs, idem Maarten van Nierop, idem Renate Bartsch, en talloos veel anderen, eens publiek ga behandelen zoals mij dat door hen indertijd geleerd is aan de UvA.

Met dat doel lijkt het me verstandig indien ik een zogeheten Galerij van Amsterdamse en Universitaire Fascisten en Terroristen op mijn site open, met daarop vele van uw wetenschappelijke kameraden en collegae, met fotografisch portret en/of getekende karikatuur en al, enigszins verfraaid met een hakenkruis, een jodenster of een hamer-en-sikkel, zodat maar duidelijk moge worden, via dergelijke prachtige Echte Verzetskunst, waarmee de jeugd van tegenwoordig te maken krijgt, mochten ze aan de UvA gaan studeren, in de hoop hun intellectuele talenten te bekwamen, zoals ik ooit ook deed.

Lijkt u dat geen moreel goed en esthetisch verantwoord plan, juffrouw?

Ik vraag het u maar expliciet, in de wetenschap dat u mijn mails niet beantwoordt omdat dit u zo moreel en wettelijk goed voorkomt, en dit het CvB (én de vorige CvBs sinds 1977!) zo prettig uitkomt, om na te laten, tegen - immers - "een fascist" en "een terrorist" als IK, die dat immers zo vaak bewezen heeft te zijn, aan de UvA, bijvoorbeeld door het stellen van volstrekt terroristische Vragen, waarvoor ik dan ook voor de derde keer verwijderd werd, vanwege "uw uitgesproken gedachten", want enig UvA-student moet vooral niet denken dat hij of zij, eenmaal aan de UvA studerend,
vrijheid van meningsuiting heeft, als zijn of haar mening niet strookt met enige mening van enig CvB-lid van de UvA, hoe gestoord, smerig, populistisch, of oneerlijk
ook.

Ik wilde dan ook, op dezelfde plaats, een groot aantal waarachtige ambtelijke en bestuurlijke humanisten van de gemeente Amsterdam op soortgelijke wijze danken voor hun bijdragen aan mijn levensgeluk, en aan de inkomens van hun in harddrugs handelende vrienden en/of collegae en/of beschermelingen (het laatste zeker, in het geval van alle Amsterdamse ambtenaren en bestuurders, naar mijn en buitenlands rechtsbesef).

Immers, u hebt ondertussen uit en te na op mijn site kunnen nalezen dat ik óók zal zo "fascisties" en "terroristies" was om te weigeren te accepteren dat de vrienden en kameraden van drs. Ed van Thijn, die zijn vergunning, met zijn handtekening, trots voor hun ramen hadden geplakt in het huis waar ik leefde, om te bestendigen dat zij, en hun vrienden bij de gemeentepolitie (ongetwijfeld, net als u naar ik aanneem, intens morele PvdA-ers), zo snel mogelijk zo rijk mogelijk te maken, met door drs. Van Thijn zo nobel beschermde ("gedoogde", zegt hij zelf) handel in cocaïne en heroïne, die toch zo goed is voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de Neerlandse opgroeiende jeugd, en ook - vast en zeker - volgens u en het huidige CvB, omdat

"iedereen weet dat alle moraal relatief is",

en dat cocaïne en heroïne overigens de allerhoogste winstmarge hebben van alle producten die in Amsterdam verhandeld worden, en bovendien (alweer vooral dankzij drs. Ed van Thijn, en zijn burgermeesterlijke op- en na-volgers), geheel vrij van belasting en van warenwet-controle zijn, ook tot grote vreugde van prof.mr.dr. Job Cohen, die immers daar al zeven jaren over zwijgt, en daar zeker van wat gezegd zou hebben in enig ander geval, als "ein echter Mensch".

Om deze mail niet al te lang te maken:

  • Lijkt dit plan voor Voorbeeldige Morele Verzetskunst u niet een moreel prachtig voornemen, dat u en het CvB welgemeend en van harte ondersteunen?

Uiteraard kan (en wil) ik uw nagels niet uitrukken om u tot antwoord te dwingen, want dat gebeurt in Onze Democratische Rechtsstaat alleen met niet-autochtone parasieten van Ons Trots Nedervolk, die zo gelukkig voor hen, en met hulp van prof.mr.dr. Cohen's wetgeving, en van drs. Verdonk's harde morele arbeid - "Regels zijn regels, ja!", ook met instemming van uw eigen voorbeeldige dra. Ali - naar Syrië zijn geretourneerd, voor fatsoenering van hun nagels, en via de Haarlemmermeer, als zij daarvóór althans niet, net als ik, maar dan volledig, vergast waren tenminste, in Onze Democratische Rechtsstaat, vol van Normen En Waarden.

Daarom dus de volgende overweging om het u en mij makkelijk te maken besluiten te nemen

  • Als u mij niet uiterlijk op 18 januari 2008 persoonlijk antwoordt, ook uit naam van het CvB, dan geldt, zowel namens u als namens het CvB als namens alle wetenschappelijk medewerkers van de UvA, dat u - "wie zwijgt stemt toe" - geheel en al instemt met alles wat op mijn site staat, en mijn plannen voor Voorbeeldige Morele Verzetskunst enthousiast ondersteunt, als hoogst moreel, bijzonder passend, en in de allerbeste, heldhaftige, vastberaden, barmhartige tradities van
    vrije meningsuiting van Amsterdam.

Met mijn grote dank voor uw moeite, en met mijn hartelijke felicitaties voor uw moedig moreel karakter, en met mijn hevige afgunst op uw hersens,

met de meeste hoogachting,

drs. Maarten Maartensz ("begenadigd mathematisch logicus")

P.S. U kunt mijn visie op de door u vast en zeker vrijwel verafgode hoogst integere juffrouw Ali, die de afgelopen 5 jaar 20 á 25 miljoen euroos waard was alleen al in bescherming -

"ik heb vrijheid van meningsuiting, maar daar zit dan wel een prijskaartje vast"

- afgezien van kamerlidinkomens, boekeninkomens, en de grote financiële steun van Salman Rushdie, op mijn site vinden, met hulp van de heren Rushdie en Harris, en wel hier:

https://maartensz.org/log/NL071010c.htm

waar u het ook in context van andere relevante stukken vindt.

As it happens, heb ik eenzelfde vordering op u en op de UvA, want ook aan mijn onvrijheid van meningsuiting, in Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat zit

"een prijskaartje"

en ook ik zou zeer graag, net als juffrouw Ali, deze "Polder of Evil" (copyright: Jozias van Aartsen + Reagan's speechwriters) z.s.m. willen verlaten, omdat ik meen geleerd te hebben, de afgelopen 30 jaar, dat iemand als ik hier geheel niet past.

P.P.S. Ik ontving graag per omgaande een goed gelijkende portretfoto van u, voor mijn Moreel Voorbeeldige Verzetskunst. (U kunt de mijne ongetwijfeld in de UvA-administratie vinden.)Later op de dag verzonden Post-ScriptumL.S.
 
U vindt e.e.a. met werkende links op mijn site, in Nederlog van 14-1-2008.

Dat het u maar tot grote wijsheid moge inspireren!
 
Met de meeste hoogachting,
 
---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
---------------------------------------

P.S. Ik prefereer mijn alias zeer, want de laatste bedreiging (per e-mail) van mijn voormalige huiseigenaar van het drugspand dateert van januari 2006, en u begrijpt dat het voor iemand als ik empirisch gebleken is dat de gemeentepolitie van Amsterdam niet en nooit werkt. En vandaar, en ook voor het gemak, overigens. Ook heb ik M.E.
 
Ik begrijp ook niet waarom de SD/DWI mij niet gewoon met rust laat, zoals ze schriftelijk verzocht is door mijn huisarts, ook al omdat vanwege de schriftelijke diagnose van mijn medisch specialist het verblijf boven de moordzuchtige drugshandelaars van mijn huiseigenaar mijn ziekte aanmerkelijk verergerd heeft, zoals geheel waar is, en u op mijn site met uitgebreide, goede door vooraanstaande medische specialisten geschreven rapporten beargumenteerd kunt vinden inzake M.E.Maarten Maartensz


        home - index - top -