Nederlog        

 

11 januari 2008

                                                                 

De genetica van een Cohen

 


 

In vervolg op mijn vorige stukje, nu een mail van heden, aan de hieronder vermelde Amsterdamse morele deugdhelden en intellectuele genieën ("alle mensen zijn gelijkwaardig", Mandela is een mens, Einstein was een mens, ergo...).

Het betreft een in Nederland wat heikele vraag, namelijk één over genetica, en wel in het bijzonder de genen van prof.mr.dr. Job Cohen, en over logica en evidentie, want een mens kan misschien niet alles geloven wat er in de krant staat, ook niet als die krant de NRC is.

Hoe het zij, waar het mij om gaat is de vraag of de nobele humanist en "echter Mensch" Job Cohen, net als zijn - naar mijn informatie, die indien waar toereikend is - volle neef Rob Oudkerk een kleinzoon van prof. David Cohen is, die iemand was die nu vergeten is, in Nederland, maar niet in Amerika, bij de makers van "The Holocaust Encyclopedia", waaruit ik mijn informatie heb over de Joodsche Raad, waarvan prof. Cohen en prof. Asscher (alweer een bekende Amsterdamse wethouderlijke naam!) de voormannen van waren, tussen 1941 en 1943.


Onderwerp: De Genetica van een Cohen

Achtergrond: https://maartensz.org/, https://maartensz.org/meinadam/CV/cv1_van_dertig_jaren.htm 
+ 300 MB overig fraais (vooral over filosofie en logica, alles bij elkaar met meer dan 300 Google-punten, wat zeer zeldzaam is voor dergelijke onderwerpen).
Ook relevant in deze context: https://maartensz.org/meinadam/vader.htm.

Aan:

prof.mr.dr. Job Cohen (verzetsheld, ook burgemeester)
prof.drs. Ed van Thijn (verzetsheld, ook ex-burgemeester)
mr. Ulco van de Pol    (Amsterdams Ombudsman, ongetwijfeld moreel
       hoogstaand en intellectueel excellent als zijn voorgangster)
mr. Mieke Krol           (top-advocate van de UvA, groot humaniste,
       moreel genie, voorbeeld van feministische heldenmoed) 
directie Stichting 40-45 (integere uitbaters van de 2e W.O.
       ook al moreel geniaal)
directie Niod             (tegenwoordig feministische geschiedschrijvers
       van de 2e W.O., heel integer)
juffrouw Anneke van der Plas ("HBO-plus"-medewerkster van
       zorgverzekeraar Achmea, ongetwijfeld zeer moreel)
mijn gelukkig voor hem in het buitenland levende broer (zelfde
       genetische achtergrond als schrijver dezes)

L.S.

In vervolg op mijn mail van gisteren aan u, die u in context op mijn site aantreft, en die ik hier, net als de rest van mijn site, vóóronderstel, het volgende.

Ikzelf ben, zoals u uit mijn site kunt leren, de zoon van Nederlandse verzetsstrijders en de kleinzoon van een Nederlands verzetsstrijder, en het is mij, ook als ondertussen vrijwel 58-jarige psycholoog, vaak opgevallen dat ikzelf zowel intellectueel als moreel minstens enigszins verschil van de grote meerderheid van Ons Trots Volk.

Mijn verklaring daarvoor is gedeeltelijk genetisch en verder gebaseerd op mijn opvoeding, door ongebruikelijk moedige en rechtvaardige mensen.

De genetische komponent wordt tegenwoordig, zelfs aan de UvA, erkent en - the mind boggles - ook onderwezen, alsof het niet 25 jaar UvA-gebruik en UvA-moraal was te onderwijzen aan de intellectuele bloem der Nederlandse natie, dat "alle mensen zijn gelijkwaardig", en iedereen van de universiteit te verwijderen (als "fascist" en "terrorist") die zelfs maar waagde het daarmee oneens te zijn, als student. (Gelukkig voor hun carrières waren maar heel weinigen dat, en verwoordde niemand anders een en ander scherp genoeg om, net als ik, en als enige student in Nederland sinds 1945, vanwege "uw uitgesproken gedachten" van een Nederlandse universiteit getrapt te worden, al was dat alleen vanwege de 39 Vragen die ik stelde, anno 1988: https://maartensz.org/meinadam/uvavraag.htm).

Het geval wil echter dat ik meen de zeer voortreffelijke Amsterdammers Cohen en Oudkerk diverse verwijten te mogen maken, en vorderingen op ze heb vanwege onrechtmatig, onwettelijk, immoreel en opzettelijk wreed en mensonwaardig doen en laten, als burgemeester resp. wethouder van Amsterdam - en dat mij in 2004, uit de woorden van medisch drs. Oudkerk op de radio, nogal tot mijn verbazing, mede gezien mijn familie-achtergrond, bleek dat Rob Oudkerk de kleinzoon is van prof. David Cohen, één van de twee hoofden van de Joodsche Raad (die u veel objectiever behandeld zult vinden in "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Lacqueur, dan in het zeer onleesbare levenswerk van wijlen prof.dr. Lou de Jong, die trouwens óók wel eens Nederlandse politici serieuze verwijten wilde maken, maar toch geen groot historicus of schrijver was).

Dit was niet lang nadat ik een uiterlijke kloon van Rob Oudkerk - zo'n soort uiterlijk, zo'n soort stem - had gesproken over mijn vordering op de gemeente Amsterdam, die zich voordeed alsof hij een sociaal werker was die "Rob Verhagen" heette, en die op mij afgestuurd was door de directeur De la Haye van de Stichting 40-45, die sindsdien minstens 5 keer geweigerd heeft mijn desbetreffende mails over het Verhagen-personage te beantwoorden, hoewel dat toch héél makkelijk zou zijn geweest als dit heerschap werkelijk bestond, en geen alias van Oudkerk was.

Welnu... om met wijlen Lou de Jong te spreken ...

In dezelfde tijd leerde ik meer over Rob Oudkerk, namelijk dat hij een regelmatig gelukkig of ex(c)statisch cocaïnesnuiver was; dat hij zich zeer regelmatig sexueel-wethouderlijk verpoosde met de heroïne-hoertjes van de Thamesweg; dat hij meent - "ik heb de Joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet" (copyright: Oudkerk) - dat er zeer vele zogeheten "kut-Marokkanen" zijn, in zijn geleerde en morele inschatting, in Amsterdam (niet tot vreugde van mijn aardige en intelligente Marokkaanse buurman, die op hem gestemd had); en dat hij een volle neef van prof.mr.dr. Job Cohen is, een man, wat zeg ik: "ein echter Mensch", die ondertussen 7 jaar lang, en indertijd 4 jaar lang, al mijn mails weigert te beantwoorden, en niet voor mij te spreken is, want ik heb me niet dankbaar en blijmoedig genoeg laten vergassen en met moord laten bedreigen door de harddrugshandelende vrienden van prof.drs. Ed van Thijn (wiens mail-adres en huis-adres ik op het internet vond, op de volledige adressenlijst van senatoren van de Eerste Kamer, want ook hij heeft mijn klachten nooit beantwoord en altijd geweigerd ontvangen, alsof het vergassen van invaliden door Amsterdamse harddrugshandelaren voor hem volledig vanzelf spreekt - en zie verder mijn site, waar een en ander mijns inziens wettig en overtuigend bewezen wordt).

Uit de informatie dat Job Cohen "een volle neef van Rob Oudkerk" is volgt logisch - ik bespaar u het bewijs: u kunt het vinden in Carnap's "Introduction to logic", desgewenst - dat ook Job Cohen een kleinzoon van prof. David Cohen is.

Wellicht - zie ook mijn site - begrijpt u enigszins (mede gezien het tegenwoordige wethouderschap van Lodewijk Asscher, die de achternaam draagt van de andere leider van de Joodsche Raad in de 2e W.O.) dat dit althans voor mij tamelijk interessante informatie is.

Omdat ik echter gehandicapt ben door een logische geest ben ik mij tevens bewust, ook al omdat "Cohen" een tamelijk gebruikelijke naam is (of althans wàs, voordat de professoren Cohen en Asscher in de 2e W.O. hun volgens Rauter en Lages zo heilzame werken deden), dat het niet geheel zeker is of onze "echter Mensch" Job Cohen inderdaad de trotse nazaat en kleinzoon is van professor David.

En vandaar mijn vraag, ook aan het mailadres van de grote beschermer en humanist jegens drugshandelaren, die ook nooit de moed of de wil had om burgemeester Leers van Maastricht te ondersteunen in de geheel juiste opvatting dat legalisatie de enige mogelijkheid is om de Nederlande drugsmafia adequaat te bestrijden, wat inderdaad véél zou kosten aan die mafia, ook en vooral in en rond Amsterdam:

  • Is het juist dat onze nobele humanist professor Job de kleinzoon is van de gelijkwaardige humanistische professor David?
  • Zo nee, hoe zijn beide grote Amsterdammers dan wel gerelateerd, en hoe zit het dan met het mij zeer stellig meegedeelde feit dat Rob Oudkerk en Job Cohen "volle neven" zijn?

Aangezien prof.mr.dr. Job Cohen al meer dan 7 jaar weigert mij te beantwoorden, op mijn klachten in te gaan, mij te ontvangen, of zelfs maar prof.dr. Molenaar te beantwoorden toen deze vroeg om enige hulp voor mij om te kunnen promoveren, moet en zal ik ervan uitgaan dat indien u allen - in het bijzonder: Cohen, Van Thijn, Van de Pol, Stichting 40-45, en Niod - mij niet beantwoorden voor 18 januari, u heel goed weet wat ik pas enkele jaren geleden logisch moest konkluderen uit informatie in de pers over de grote Amsterdamse medische humanist, hoerenloper, cocaïnesnuiver, en Marokkanen-belediger Rob Oudkerk.

Met de meeste hoogachting,

drs. M. Maartensz

P.S. Voor de goede orde, mede gezien Rob Oudkerk's, Job Cohen's en Ed van Thijn's zéér veelvuldige bewering dat zij

"de joodse identiteit hebben, al heb ik dat geloof niet":

Ikzelf ben, in Raoul Heertje's woorden "toevallig besneden", niet toevallig atheïst, want ik ben zo opgevoed en heb filosofie gestudeerd, en heb van mijn ouders geleerd dat er geen joods ras is, en wel een joods geloof, en dat de 20ste-eeuwse opvattingen over "het joodse ras" vooral teruggaan op Joseph Goebbels en de Neurenberger rassenwetten.

Overigens zou ik er geen bezwaar tegen hebben indien atheïstische Nederlandse gestudeerde nabestaanden van de Shoah beweerden "een joodse achtergrond" te hebben "al heb ik dat geloof niet".

Wellicht is het verschil wat subtiel voor u, maar 65 jaar geleden was dat géén subtiel verschil, en ook tegenwoordig blijken veel Nederlanders, zoals volgelingen van de arisch geblondeerde Wilders, uitgesproken of meer wel dan niet racistisch te zijn, vaak ook met grote trots en vanzelfsprekendheid.

Ook ben ik wérkelijk geïnteresseerd in de vraag of en in welke mate moraliteit, karakter, moed, integriteit, autheticiteit etc. genetisch doorgegeven worden van vader op zoon op kleinzoon, en zou het interessante probabilistische confirmatie van diverse van mijn gissingen zijn indien inderdaad de heren Cohen, Oudkerk en Asscher ook afstammen van de leiders van de Joodsche Raad (die - zoals de Niod-directie u ongetwijfeld kan uitleggen - probeerden rijke joden te redden door arme joden te bewegen zich aan te geven als jood, en een jodenster te dragen, om welke reden er in Nederland percentueel en absoluut zeer veel Nederlandse burgers vanwege hun achtergrond vermoord zijn, namelijk meer dan 1 op de 100 van de toen levende Nederlandse bevolking).

P.P.S. Ook ben ik het met mijn huisarts eens dat niemand aansprakelijk is voor wie zijn ouders en grootouders zijn. Wat mij interesseert is vooral de samenhang tussen moraal en genen, en de evidentie daarvoor die te ontlenen valt aan de samenstelling van B&W van Amsterdam, in samenhang met hun nu minstens 20 jaar voortdurende heldhaftige, vastberaden, barmhartige verdediging van Amsterdamse harddrugshandelaars (waarover mevr. mr. Sarucco, het Surinaamse hoofd Veiligheid, die mij liever liet vergassen en bedreigen dan ze me wilde helpen - zie "ME in Amsterdam" op mijn site - samen met prof.mr.dr. Job Cohen nog in 2002 de pers met grote trots mededeelden dat zij maar liefst 17 aanslagen op Amsterdamse drugshandelaren hadden weten te voorkomen, waarvoor Nederland deze humanistische helden natuurlijk hoogst dankbaar moet zijn). Ik geef echter toe dat deze steun voor tal van Amsterdamse ambtenaren financieel hoogst voordelig is, al weet ik dat dit in Nederland, een volk dat zulke grote morele genieën als een Karremans telt, om van een Van Thijn niet te spreken, wellicht een schandelijke mening wordt geacht, omdat ieder welschapen Nederlander weet dat géén welschapen Nederlander ooit te corrumperen is, op enigerlei wijze, ook niet met drugsmiljarden.


Tot zover mijn mail.

Laat ik hier, voor alle duidelijkheid, nog iets aan toevoegen:

Ikzelf denk dat prof.mr.dr. Cohen, drs. Oudkerk, en prof.drs. van Thijn (overigens verwijderd als professor bij de UvA, ik weet niet vanwege welk schandaal, want ook dat wordt geheim gehouden: misschien iets Lubbersiaans of Oudkerkachtigs?) moreel minderwaardige mensen zijn, wat overigens heel bevorderend is voor een carrière in politiek, niet alleen in Nederland.

Maar ik denk geheel niet dat dit iets met "het joodse ras" te maken heeft, dat immers een racistisch waanidee is, en ook niet met hun "joodse identiteit" c.q. "achtergrond" die ze alleen maar heel handig hebben misbruikt voor hun eigen politieke carrières, opgang, status, en inkomens, althans totdat drs. Rob Oudkerk zijn mond voorbijpraatte op de radio over zijn grootvader, en de staat Israël aanzienlijk minder populair werd dan ze in de zeventiger jaren was.

Mijn vraag is strikt persoonlijk; betreft strikt persoonlijke merites c.q. gebreken; en is overigens - mede - werkelijk wetenschappelijk gemeend, omdat het waar is dat mijn broer en ik behoorlijk wat op onze vader lijken, en ikzelf werkelijk geïnteresseerd ben in het nature/nurture probleem, dat ingewikkeld is.

Tenslotte, om ook dat nog eens duidelijk te maken in deze Neerlandse nivelleringsheilstaat:

Aangeboren hoedanigheden zijn geen persoonlijke verdiensten en geen persoonlijke gebreken. Persoonlijke voortreffelijkheid of slechtheid is uitsluitend een gevolg van wat een mens doet of deed met wat hij meekreeg.

Maar het zou wel een fraaie, tragikomische, bittere, ironische "dialectiek der geschiedenis" zijn als Cohen, Oudkerk en Asscher alledrie afstammen van de professoren Cohen en Asscher van de Joodsche Raad (die men, in gemoede, véél minder kan verwijten, in redelijkheid, dan de moderne Cohen, Oudkerk en Asscher, omdat deze zeer veel minder gevaar lopen, en onder zeer veel minder pressie en dreiging werken, dan - in ieder geval - Oudkerk's grootvader).Maarten Maartensz


        home - index - top -